καὶ ⸀ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον·

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

And καὶG2532 they put on ἐνδιδύσκουσινG1737 him αὐτὸνG846 purple πορφύρανG4209 and καὶG2532 placed on περιτιθέασινG4060 him αὐτῷG846 having twisted together [it] πλέξαντεςG4120 thorn ἀκάνθινονG174 crown στέφανονG4735

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

Vestiram-noG1746 ἐνδύωG1746 G5719 G846 αὐτόςG846 de púrpuraG4209 πορφύραG4209 eG2532 καίG2532, tecendoG4120 πλέκωG4120 G5660 uma coroaG4735 στέφανοςG4735 de espinhosG174 ἀκάνθινοςG174, lha puseramG4060 περιτίθημιG4060 G5719 na cabeçaG846 αὐτόςG846.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Marcos 15:17 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lha puseram na cabeça.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

E vestiram-no de púrpura, e, tecendo uma coroa de espinhos, lha puseram na cabeça.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Vestiram-no de púrpura, e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, que haviam tecido,
(TB) - Tradução Brasileira

καὶ ⸀ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον·
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Vestem-no de púrpura e, trançando uma coroa de espinhos, colocam {ao redor} nele.
(HD) - Haroldo Dutra

E vestiram-no com púrpura, e entrelaçaram uma coroa de espinhos, puseram-lha na sua cabeça,
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

E eles O vestiram de púrpura; e, havendo trançado uma coroa- louro de espinhos, a puseram- ao- redor de (a cabeça de) Ele.
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Em seguida, vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lha impuseram,
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

et induunt eum purpura, et imponunt ei plectentes spineam coronam.
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Marcos 15 : 17

Vestem-no de púrpura e, trançando uma coroa de espinhos, colocam {ao redor} nele.


trançando
Lit. “tecer, trançar”.

colocam {ao redor} nele
Lit. “colocar ao redor de, colocar em torno de”. Referência à coroa colocada ao redor da cabeça de Jesus.

G2532
kai
καὶ
(And)
Conjunção
G1737
endidyskousin
ἐνδιδύσκουσιν
(they put on)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G846
auton
αὐτὸν
(him)
Pronome Pessoal / Possessivo - Acusativo Masculino 3ª pessoa do singular
G4209
porphyran
πορφύραν
(purple)
Substantivo - feminino acusativo singular
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G4060
perititheasin
περιτιθέασιν
(placed on)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G846
autō
αὐτῷ
(him)
Pronome pessoal / possessivo - dativo masculino 3ª pessoa do singular
G4120
plexantes
πλέξαντες
(having twisted together [it])
Verbo - particípio aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) ativo - nominativo masculino Masculino no Plural
G174
akanthinon
ἀκάνθινον
(thorn)
Adjetivo - Masculino no Singular acusativo
G4735
stephanon
στέφανον
(crown)
Substantivo - acusativo masculino singular

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


ἐνδιδύσκω
(G1737)
Ver mais
endidýskō (en-did-oos'-ko)

1737 ενδιδυσκω endidusko

uma forma prolongada de 1746; v

 1. vestir, vestir-se, cobrir-se, estar vestido em

ἀκάνθινος
(G174)
Ver mais
akánthinos (ak-an'-thee-nos)

174 ακανθινος akanthinos

de 173; adj

 1. espinhoso, enredado de ramos de uma planta espinhosa

καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

περιτίθημι
(G4060)
Ver mais
peritíthēmi (per-ee-tith'-ay-mee)

4060 περιτιθημι peritithemi

de 4012 e 5087; v

colocar ao redor, pôr sobre

vestir uma roupa

colocar ou atar algo ao redor de outra

apresentar, conceder, conferir algo a alguém


πλέκω
(G4120)
Ver mais
plékō (plek'-o)

4120 πλεκω pleko

palavra raiz; v

 1. entrançar, torçer, tecer

πορφύρα
(G4209)
Ver mais
porphýra (por-foo'-rah)

4209 πορφυρα porphura

de origem latina; n f

peixe púrpuro, espécie de marisco ou mexilhão

tecido colorido com tintura púrpura, veste feita de tecido púrpuro


στέφανος
(G4735)
Ver mais
stéphanos (stef'-an-os)

4735 στεφανος stephanos

de uma palavra aparentemente primária stepho (torcer ou enrolar); TDNT - 7:615,1078; n m

 1. coroa
  1. símbolo de realeza ou (em geral) de posição exaltada
   1. grinalda ou guirlanda que era dada como prêmio aos vencedores nos jogos públicos
  2. metáf. a bem-aventurança eterna que será concedida como prêmio ao genuínos servos de Deus e de Cristo: a coroa (de flores) que é a recompensa da retidão
  3. aquilo que é ornamento e honra para alguém

Sinônimos ver verbete 5833


αὐτός
(G846)
Ver mais
autós (ow-tos')

846 αυτος autos

da partícula au [talvez semelhante a raiz de 109 pela idéia de um vento instável] (para trás); pron

 1. ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo
 2. ele, ela, isto
 3. o mesmo

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Marcos 15:17 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Marcos 15:17 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Marcos 15:17

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

mc 15:17
Caminho, Verdade e Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 96
Página: 207
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mc 15:17
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Marcos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 96
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


CARLOS TORRES PASTORINO

mc 15:17
Sabedoria do Evangelho - Volume 8

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 27
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista
Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováApêndices

A última semana de Jesus na Terra (Parte 2)
Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

Últimos dias do ministério de Jesus em Jerusalém (Parte 2)
Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Marcos 15:17

Mateus 27:28 E, despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate.
Lucas 23:11 E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos.
João 19:2 E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lha puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Cabeça

substantivo feminino Extremidade superior do corpo do homem e anterior do de um animal, que contém o cérebro e os órgãos de vários sentidos: a cabeça compõe-se do crânio e da face.
Especialmente, o crânio: quebrar a cabeça.
Tudo quanto tem alguma relação de situação ou de forma com a cabeça: cabeça de alfinete.
Começo: a cabeça de um capítulo.
Parte de um órgão mecânico ou de um conjunto que tem ação particular.
Figurado Espírito, imaginação: ter uma coisa na cabeça.
Razão, sangue-frio: perder a cabeça.
Indivíduo: pagar tanto por cabeça.
Vida: isso custou-lhe a cabeça.
Caráter, inteligência: boa, má cabeça.
Vontade: seguir sua própria cabeça.
Direção, autoridade: a cabeça de uma empresa.
Militar Elemento mais avançado de uma coluna.
Perder a cabeça, não se dominar; exaltar-se.
Ter a cabeça no lugar, ter juízo, bom senso.
Baixar a cabeça, humilhar-se, envergonhar-se.
Curvar a cabeça, submeter-se.
De cabeça, de memória.
Virar a cabeça, perturbar mentalmente; fazer adotar outras opiniões.
substantivo masculino Chefe: o cabeça da revolução.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Extremidade superior do corpo do homem e anterior do de um animal, que contém o cérebro e os órgãos de vários sentidos: a cabeça compõe-se do crânio e da face.
Especialmente, o crânio: quebrar a cabeça.
Tudo quanto tem alguma relação de situação ou de forma com a cabeça: cabeça de alfinete.
Começo: a cabeça de um capítulo.
Parte de um órgão mecânico ou de um conjunto que tem ação particular.
Figurado Espírito, imaginação: ter uma coisa na cabeça.
Razão, sangue-frio: perder a cabeça.
Indivíduo: pagar tanto por cabeça.
Vida: isso custou-lhe a cabeça.
Caráter, inteligência: boa, má cabeça.
Vontade: seguir sua própria cabeça.
Direção, autoridade: a cabeça de uma empresa.
Militar Elemento mais avançado de uma coluna.
Perder a cabeça, não se dominar; exaltar-se.
Ter a cabeça no lugar, ter juízo, bom senso.
Baixar a cabeça, humilhar-se, envergonhar-se.
Curvar a cabeça, submeter-se.
De cabeça, de memória.
Virar a cabeça, perturbar mentalmente; fazer adotar outras opiniões.
substantivo masculino Chefe: o cabeça da revolução.

Fonte: Dicionário Comum

l. Esta palavra é muitas vezes empregada figuradamente na Sagrada Escritura. Cristo é a cabeça da igreja (Cl 1:18) em virtude de sua eminência e da sua influência, comunicando vida, saúde, força a cada crente. o marido é, também, a cabeça da mulher (Gn 3:16), com respeito à preeminência do sexo (1 Pe 3,7) e à excelência do conhecimento 1Co 14:35). A pedra que os edificadores rejeitaram foi feita a cabeça (a principal pedra) do ângulo (Sl 118:22). 2. Nas visões de Ezequiel os sacerdotes piedosos costumavam cortar rente o cabelo de suas cabeças, mas não com a navalha de barba – e faziam isso como sinal de varonilidade, e com o fim de evitar aqueles costumes do sacerdócio pagão (Ez 44:20). (*veja Cabelo.)

Fonte: Dicionário Bíblico

Cabeça A parte superior ou anterior do corpo do ser humano e dos animais. Em sentido figurado, “chefe” (Ef 4:15); 5.23). “Ter a cabeça exaltada” quer dizer “vencer” (Sl 27:6). Rapar a cabeça era sinal de tristeza (1:20) ou de voto (Nu 6:9); (At 18:18). V. IMPOSIÇÃO DE MÃOS e MENEAR.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Coroa

substantivo feminino Ornamento em forma circular, para cingir a cabeça, como enfeite ou sinal de distinção: coroa de louros; coroa real.
Pessoa do soberano; dinastia soberana; governo de um soberano.
Ornamento circular que, colocado sobre a cabeça, denota importância, soberania, nobreza: a rainha e sua coroa.
Por Extensão O que se assemelha, tem o mesmo aspecto ou formato da coroa.
[Popular] Círculo sem cabelo que se forma na cabeça.
Cume ou parte mais alta de; cimo: coroa da montanha.
Face superior de um diamante.
[Zoologia] Perda de pelo no joelho do cavalo, por machucado ou doença.
[Zoologia] Tufo circular de penas, na cabeça de algumas aves.
Religião Parte do rosário composta por 7 padre-nossos e 70 ave-marias.
Botânica Apêndice circular entre a corola e os estames de algumas flores.
substantivo masculino e feminino [Popular] Pessoa que não é jovem, mas também não é velha; pessoa de meia-idade.
Etimologia (origem da palavra coroa). Do latim corona.ae.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Ornamento em forma circular, para cingir a cabeça, como enfeite ou sinal de distinção: coroa de louros; coroa real.
Pessoa do soberano; dinastia soberana; governo de um soberano.
Ornamento circular que, colocado sobre a cabeça, denota importância, soberania, nobreza: a rainha e sua coroa.
Por Extensão O que se assemelha, tem o mesmo aspecto ou formato da coroa.
[Popular] Círculo sem cabelo que se forma na cabeça.
Cume ou parte mais alta de; cimo: coroa da montanha.
Face superior de um diamante.
[Zoologia] Perda de pelo no joelho do cavalo, por machucado ou doença.
[Zoologia] Tufo circular de penas, na cabeça de algumas aves.
Religião Parte do rosário composta por 7 padre-nossos e 70 ave-marias.
Botânica Apêndice circular entre a corola e os estames de algumas flores.
substantivo masculino e feminino [Popular] Pessoa que não é jovem, mas também não é velha; pessoa de meia-idade.
Etimologia (origem da palavra coroa). Do latim corona.ae.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Ornamento em forma circular, para cingir a cabeça, como enfeite ou sinal de distinção: coroa de louros; coroa real.
Pessoa do soberano; dinastia soberana; governo de um soberano.
Ornamento circular que, colocado sobre a cabeça, denota importância, soberania, nobreza: a rainha e sua coroa.
Por Extensão O que se assemelha, tem o mesmo aspecto ou formato da coroa.
[Popular] Círculo sem cabelo que se forma na cabeça.
Cume ou parte mais alta de; cimo: coroa da montanha.
Face superior de um diamante.
[Zoologia] Perda de pelo no joelho do cavalo, por machucado ou doença.
[Zoologia] Tufo circular de penas, na cabeça de algumas aves.
Religião Parte do rosário composta por 7 padre-nossos e 70 ave-marias.
Botânica Apêndice circular entre a corola e os estames de algumas flores.
substantivo masculino e feminino [Popular] Pessoa que não é jovem, mas também não é velha; pessoa de meia-idade.
Etimologia (origem da palavra coroa). Do latim corona.ae.

Fonte: Dicionário Comum

As coroas são constantemente mencionadas na Sagrada Escritura, e representam várias palavras de significação diferente. No A.T. acham-se designadas: a coroa ou a orla de ouro em volta dos ornamentos do tabernáculo (Êx 25:11-24 e 30,3) – a coroa do sagrado ofício, que o sumo sacerdote punha na cabeça (Êx 29:6
v. 28.36,37) – a usada pelo rei (2 Sm 1,10) – e, mais freqüentemente, o diadema real (2 Sm 12.30). Emprega-se, também, simbolicamente, tanto a coroa sagrada (Sl 89:39) como a real (Pv 12:4-16.31 e 17.6). No N.T. fala-se do diadema real no Ap 12:3-13.1 e 19.12. Em outros lugares há referências à coroa da vitória 1Co 9:25 – 1 Pe 5.4 – etc.), ou à da alegria festiva.

Fonte: Dicionário Bíblico

diadema. – Coroa, “segundo a origem latina, significa geralmente adorno de flores, etc.com que se enfeita a cabeça; e particularmente o ornato circular de oiro, prata, etc., com que os reis cingem a cabeça, como emblema da sua dignidade. – Diadema, conforme a origem grega, significa propriamente a faixa branca com que antigamente os reis cingiam a cabeça. – Coroa emprega-se às vezes no sentido de reino, e para designar as prerrogativas reais, o Estado, etc.; porém diadema nunca designa senão a insígnia real com que se cinge a cabeça”. (Lac.)

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Coroa Ornamento circular usado na cabeça em sinal de autoridade ou de vitória (2Cr 23:11). Os atletas vencedores recebiam coroas feitas de ramos de louro (1Co 9:25). Nas festas usavam-se coroas de flores. V. DIADEMA.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Espinhos

masc. pl. de espinho

es·pi·nho
(latim spinus, -us)
nome masculino

1. Botânica Toda a saliência aguda e picante que nasce do lenho, resultante da modificação de um ramo, de um pecíolo, de uma raiz, e que reveste certas plantas (ex.: árvore de espinhos).

2. Botânica Excreção dura e aguda que nasce da casca de alguns vegetais, da qual facilmente se pode separar. = ACÚLEO

3. Planta com picos ou espinhos (ex.: o caminho está cheio de espinhos). = ESPINHEIRO

4. [Zoologia] Cerda rija de alguns animais, como o ouriço-do-mar ou o ouriço-cacheiro.

5. Ponta aguçada. = PICO, PUA

6. Fragmento de madeira que se enterra na carne. = FARPA

7. Figurado Aquilo que causa sofrimento, cuidado, aflição.

8. Dificuldade, embaraço, problema.


estar sobre espinhos
Estar muito impaciente; ter muitas dores.

Fonte: Dicionário Comum

Impor

Impor
1) Estabelecer; fixar (Ex 22:25).

2) Pôr em cima (Nu 27:18), RA; (1Tm 5:22). 3 Tornar obrigatório (Dt 26:6), RA; (At 15:28).

4) Mandar (1Sm 23:20), RA).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

verbo transitivo direto , bitransitivo e pronominal Obrigar; fazer com que seja obrigatório: impôs uma nova ideologia; impôs regras aos funcionários; o aluno se impôs trabalhos excessivos.
verbo transitivo direto e bitransitivo Infundir; exercer certa influência sobre: é preciso impor respeito; impunha respeito aos alunos.
Estabelecer; colocar em vigor; fazer vigorar: o presidente impôs taxas altíssimas; o diretor impôs tarefas aos professores.
Infligir; aplicar pena, castigo: o delegado impôs um corretivo aos presos.
verbo bitransitivo Sobrepor; colocar alguma coisa em cima de: impunha os braços nos ombros dos fiéis.
verbo transitivo direto e pronominal Afetar; atribuir certo aspecto a: impunha de inteligente; tinha o hábito de se impor como pensador.
Etimologia (origem da palavra impor). Do latim imponere.

Fonte: Dicionário Comum

Louro

substantivo masculino Folha do loureiro.
Nome de várias árvores lauráceas e borragináceas.
Tratamento vulgar que se dá ao papagaio.
substantivo masculino plural Figurado Glória: cobrir-se de louros.
Colher louros, alcançar vitórias.
Dormir sobre os louros, interromper uma carreira iniciada sob bons auspícios.

Fonte: Dicionário Comum

Púrpura

substantivo feminino Corante de um vermelho escuro, extraído atualmente da cochonilha.
Cor vermelha.
Estofo tinto com essa cor.
Vestimenta régia.
Figurado A dignidade real.
Dignidade de cardeal.

Fonte: Dicionário Comum

Símbolo da riqueza e da realeza. A tinta de púrpura, altamente valorizada no mundo antigo, era obtida de vários moluscos comuns na Fenícia (nome que significa terra da púrpura).

Fonte: Dicionário Bíblico

Púrpura
1) Tecido caro, vermelho-arroxeado, usado pelos antigos como símbolo de riqueza e alta posição social (Ap 18:12).


2) Cor vermelho-arroxeada (Ex 26:31).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Redor

redor s. .M 1. Arrabalde. 2. Circuito, contorno (mais usado no plural). 3. Roda, volta.

Fonte: Dicionário Comum

Seguida

seguida s. f. Seguimento. Em s.: imediatamente, logo depois

Fonte: Dicionário Comum

Tecido

adjetivo Que se teceu.
Que foi feito no tear.
Urdido, preparado, combinado.
Convenientemente arranjado; apropriado.
substantivo masculino Pano preparado no tear.
Trama de fios; urdidura.
Modo como os fios de um estofo estão reunidos.
[Biologia] Reunião de células com a mesma estrutura, exercendo determinada função.
Conjunto, encadeamento, série.
Cerração.
Disposição, ordem.
Tecido adiposo. O constituído por células que contêm gordura.
Tecido cavernoso. Variação de tecido erétil.
Tecido celular. Tecido conjuntivo frouxo que forra certos órgãos.
Tecido conectivo. Variação de tecido conjuntivo.
Tecido conjuntivo. O que serve para ligar os órgãos entre si, sustentá-los e protegê-los.
Tecido de granulação. Tecido conectivo vascularizado, formado no processo de cura de úlceras e feridas, constituindo, por fim, a cicatriz.
Tecido elástico. Tecido conectivo constituído de fibras elásticas, encontrado especialmente em certos ligamentos e tendões.
Tecido erétil. O que é composto de seios vasculares, intercalados entre artérias aferentes e veias eferentes, capaz de ser dilatado com afluxo de sangue, provocando a ereção de uma parte do órgão; também chamado tecido cavernoso.
Tecido fibroso. Tecido conjuntivo ordinário, constituído em grande parte de fibras amarelas ou brancas.
Tecido intersticial. Tecido conjuntivo entre os elementos celulares de um corpo; estroma.
Tecido nervoso. O que constitui os nervos e os centros nervosos.
Tecido vascular. Bot. tecido ocupado principalmente com a condução da seiva em plantas, particularmente o tecido altamente especializado encontrado nas plantas superiores e que consiste essencialmente em floema e xilema e forma um sistema condutor contínuo através do corpo da planta.
Etimologia (origem da palavra tecido). Particípio de tecer.

Fonte: Dicionário Comum

Do latim textus, que significa “tecer” ou “entrelaçar fios”.

Fonte: Dicionário Etimológico

Trancado

trancado adj. 1. Fechado com tranca. 2. Fechado completamente.

Fonte: Dicionário Comum

Trançado

trançado adj. 1. Fechado com tranca. 2. Fechado completamente.

Fonte: Dicionário Comum

Vestir

verbo transitivo Cobrir com roupa ou veste: vestir uma criança.
Usar roupa de (certo tecido): vestir seda ou lã.
Dar vestuário a; fornecer roupas a: vestir os pobres.
Adornar, enfeitar.

Fonte: Dicionário Comum

vestir
v. 1. tr. dir. Cobrir (o corpo) com roupa; envolver em roupa; ajustar as vestes ao corpo de. 2. Intr. e pron. Pôr veste; trajar. 3. tr. dir. Fazer ou talhar roupa para. 4. tr. dir. Socorrer com roupa. 5. tr. dir. Calçar (luvas). 6. tr. dir. Adornar, atapetar, revestir. 7. pron. Cobrir-se, revestir-se. 8. tr. dir. Disfarçar, encobrir. 9. pron. Disfarçar-se.

Fonte: Dicionário Comum