Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· ⸀καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

And καὶG2532 not μὴG3361 judge κρίνετεG2919 that καὶG2532 no οὐG3756 not μὴG3361 you should be judged κριθῆτεG2919 and καὶG2532 not μὴG3361 condemn καταδικάζετεG2613 that καὶG2532 no οὐG3756 not μὴG3361 you should be condemned καταδικασθῆτεG2613 Forgive ἀπολύετεG630 and καὶG2532 you will be forgiven ἀπολυθήσεσθεG630

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

NãoG3361 μήG3361 julgueisG2919 κρίνωG2919 G5720 eG2532 καίG2532 nãoG3364 οὐ μήG3364 sereis julgadosG2919 κρίνωG2919 G5686; nãoG3361 μήG3361 condeneisG2613 καταδικάζωG2613 G5720 eG2532 καίG2532 nãoG3364 οὐ μήG3364 sereis condenadosG2613 καταδικάζωG2613 G5686; perdoaiG630 ἀπολύωG630 G5720 eG2532 καίG2532 sereis perdoadosG630 ἀπολύωG630 G5701;

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Lucas 6:37 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados; perdoai e sereis perdoados;
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis condenados; soltai, e soltar-vos-ão.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados; perdoai e sereis perdoados;
(TB) - Tradução Brasileira

Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· ⸀καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Não julgueis, e de modo nenhum sereis julgados; não condeneis, e de modo nenhum sereis condenados. Absolvei e sereis absolvidos.
(HD) - Haroldo Dutra

Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis condenados; perdoai, e sereis perdoados;
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

E não, de maneira alguma, julgueis vós ① de modo tal que também sejais julgados ①; não, de maneira alguma, condeneis vós ① de modo tal que também sejais condenados ①; ponde em liberdade (perdoando), e sereis postos em liberdade (perdoados).
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Não julgueis, para não serdes julgados; não condeneis, para não serdes condenados; perdoai, e vos será perdoado.
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Nolite judicare, et non judicabimini : nolite condemnare, et non condemnabimini. Dimitte, et dimittemini.
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

E não, de maneira alguma, julgueis vós ① de modo tal que também sejais julgados ①; não, de maneira alguma, condeneis vós ① de modo tal que também sejais condenados ①; ponde em liberdade (perdoando), e sereis postos em liberdade (perdoados).


 ①


Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Lucas 6 : 37

Não julgueis, e de modo nenhum sereis julgados; não condeneis, e de modo nenhum sereis condenados. Absolvei e sereis absolvidos.


Absolvei
Lit. “desatar, desligar; soltar, libertar; despedir; repudiar, apartar de si; absolver”.

G2532
kai
καὶ
(And)
Conjunção
G3361
μὴ
(not)
Advérbio
G2919
krinete
κρίνετε
(judge)
Verbo - presente imperativo ativo - 2ª pessoa do plural
G2532
kai
καὶ
(that)
Conjunção
G3756
ou
οὐ
(no)
Advérbio
G3361
μὴ
(not)
Advérbio
G2919
krithēte
κριθῆτε
(you should be judged)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Subjuntivo Passivo - 2ª pessoa do plural
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G3361
μὴ
(not)
Advérbio
G2613
katadikazete
καταδικάζετε
(condemn)
Verbo - presente imperativo ativo - 2ª pessoa do plural
G2532
kai
καὶ
(that)
Conjunção
G3756
ou
οὐ
(no)
Advérbio
G3361
μὴ
(not)
Advérbio
G2613
katadikasthēte
καταδικασθῆτε
(you should be condemned)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Subjuntivo Passivo - 2ª pessoa do plural
G630
apolyete
ἀπολύετε
(Forgive)
Verbo - presente imperativo ativo - 2ª pessoa do plural
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G630
apolythēsesthe
ἀπολυθήσεσθε
(you will be forgiven)
Verbo - futuro do indicativo passivo - 2ª pessoa do plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

καταδικάζω
(G2613)
Ver mais
katadikázō (kat-ad-ik-ad'-zo)

2613 καταδικαζω katadikazo

de 2596 e um derivado de 1349; TDNT - 3:621,418; v

trazer julgamento contra (alguém), anunciar ser culpado

condenar


κρίνω
(G2919)
Ver mais
krínō (kree'-no)

2919 κρινω krino

talvez uma palavra primitiva; TDNT - 3:921,469; v

 1. separar, colocar separadamente, selecionar, escolher
 2. aprovar, estimar, preferir
 3. ser de opinião, julgar, pensar
 4. determinar, resolver, decretar
 5. julgar
  1. pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado
   1. ser julgado, i.e., ser chamado à julgamento para que o caso possa ser examinado e julgado
  2. julgar, sujeitar à censura
   1. daqueles que atuam como juízes ou árbitros em assuntos da vida comum, ou emitem julgamento sobre as obras e palavras de outros
 6. reinar, governar
  1. presidir com o poder de emitir decisões judiciais, porque julgar era a prerrogativa dos reis e governadores
 7. contender juntos, de guerreiros ou combatentes
  1. disputar
  2. num sentido forense
   1. recorrer à lei, processar judicialmente

μή
(G3361)
Ver mais
mḗ (may)

3361 μη me

partícula de negação qualificada (enquanto que 3756 expressa um negação absoluta); partícula

 1. não, que... (não)

οὐ
(G3756)
Ver mais
ou (oo)

3756 ου ou também (diante de vogal) ουκ ouk e (diante de uma aspirada) ουχ ouch

palavra primária, negativo absoluto [cf 3361] advérbio; partícula

 1. não; se usa em perguntas diretas que esperam uma resposta afirmativa

ἀπολύω
(G630)
Ver mais
apolýō (ap-ol-oo'-o)

630 απολυω apoluo

de 575 e 3089; v

 1. libertar
 2. deixar ir, despedir, (não deter por mais tempo)
  1. um requerente ao qual a liberdade de partir é dada por um resposta decisiva
  2. mandar partir, despedir
 3. deixar livre, libertar
  1. um cativo i.e. soltar as cadeias e mandar partir, dar liberdade para partir
  2. absolver alguém acusado de um crime e colocá-lo em liberdade
  3. indulgentemente conceder a um prisioneiro partir
  4. desobrigar um devedor, i.e. cessar de exigir pagamento, perdoar a sua dívida
 4. usado para divórcio, mandar embora de casa, repudiar. A esposa de um grego ou romano podia pedir divórcio de seu esposo.
 5. ir embora, partir

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Lucas 6:37 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Lucas 6:37 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Lucas 6:37

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

lc 6:37
Livro da Esperança

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 33
Página: 103
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 6:37
Caminho, Verdade e Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 169
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 6:37
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Lucas

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 33
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 6:37
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo João

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 56
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 6:37
Religião dos espíritos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 70
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 6:37
Segue-me

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 45
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Espíritos Diversos

lc 6:37
Chico Xavier: O Referencial...

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 4
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
lc 6:37
Missão Cumprida... 413,...

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 5
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
lc 6:37
O Espírito da Verdade

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 55
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar

Joanna de Ângelis

lc 6:37
Diretrizes Para o Êxito

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 35
Divaldo Pereira Franco
Joanna de Ângelis
Detalhes Comprar

Léon Denis

lc 6:37
Cristianismo e Espiritismo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 4
Léon Denis
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


Huberto Rohden

lc 6:37
Nosso Mestre

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 46
Huberto Rohden
Detalhes Comprar

CARLOS TORRES PASTORINO

lc 6:37
Sabedoria do Evangelho - Volume 6

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 2
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Condenação Julgamento Perdão Julgar Julgar ou não julgar Atitude Generosidade Perdoar Crítica


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista
Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


O Evangelho em Carne e Osso

Flávio Gouvêa de Oliveira, Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováApêndices

Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

O grande ministério de Jesus na Galileia (Parte 1)
Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Lucas 6:37

Isaías 65:5 E dizem: Retira-te, e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia.
Mateus 5:7 bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia;
Mateus 6:14 Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós.
Mateus 7:1 Não julgueis, para que não sejais julgados,
Mateus 18:30 Ele, porém, não quis; antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
Mateus 18:34 E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia.
Marcos 11:25 E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas.
Lucas 17:3 Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o; e, se ele se arrepender, perdoa-lhe;
Romanos 2:1 Portanto, és inescusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro; pois tu, que julgas, fazes o mesmo.
Romanos 14:3 O que come não despreze o que não come; e o que não come não julgue o que come; porque Deus o recebeu por seu.
Romanos 14:10 Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo.
I Coríntios 4:3 Todavia, a mim mui pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano; nem eu tampouco a mim mesmo me julgo.
I Coríntios 13:4 O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece,
Efésios 4:32 Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Colossenses 3:13 suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
Tiago 4:11 Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão fala mal da lei e julga a lei; e, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz.
Tiago 5:9 Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Absolver

verbo transitivo direto e bitransitivo Inocentar; declarar inocente; tirar a culpa de alguém: o juiz absolveu o réu; o delegado absolvia os bandidos.
Religião Perdoar; dar o perdão a alguém, aplicando a essa pessoa uma penitência: o padre absolveu o fiel de suas falhas.
verbo transitivo direto , bitransitivo e pronominal Por Extensão Desculpar-se; libertar alguém de um pecado, culpa, erro: absolveu a filha de seus erros; absolveu-se do passado.
Gramática Verbo com duplo particípio: absolvido e absolto.
Não confundir com: absorver.
Etimologia (origem da palavra absolver). Do latim absolvere.

Fonte: Dicionário Comum

perdoar, remitir, anistiar, indultar, agraciar, desculpar, escusar, tolerar, descriminar. – Quanto aos três primeiros destes vocábulos, escreve Bruns., de acordo com Roq.: “Absolver é desligar o culpado dos laços que o prendiam. Perdoar é esquecer uma ofensa, renunciando a qualquer desforra, ou a qualquer castigo. Remitir é desistir em todo, ou em parte, do que havia direito a exigir. Este verbo dá também a supor que a pessoa a quem se faz a remissão tem certas condições que a tornam credora desse benefício. Absolvemos o acusado; perdoamos a pena; remitimos a dívida.” Entre remitir e anistiar há esta diferença; remitir dá uma ideia de resgatar, ou de redimir; e tanto que, acerca de remissão, diz Alv. Pas.: “A remissão é concedida por quem cede dos direitos que lhe competiam acerca de alguma coisa; compete ao príncipe e ao magistrado, e suspende a execução da justiça”. – Anistiar é adaptação moderna, direta do grego, e significa “esquecer, deixar como se não existisse, ou não tivesse sido perpetrado, o crime político”. Remitem-se culpas, dívidas, pecados; só o soberano ou o órgão legítimo da soberania nas repúblicas é que anistiam. – Indultar e agraciar dizem aqui mais particularmente “conceder perdão de crime de alta gravidade”. Quem indulta ou agracia exerce função soberana, e dá prova mais de misericórdia que de justiça. – Desculpar diz propriamente “relevar a culpa, ou a falta cometida”. – Escusar e tolerar sugerem a ideia de “deixar que passe a falta sem puni-la”. Tanto quem escusa como quem tolera supõe-se que tem alguma superioridade sobre aquele a quem aproveita a escusa ou a tolerância. – Descriminar equivale precisamente a “absolver de crime”.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Absolver Declarar inocente; perdoar (Ex 21:19).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Condenar

verbo bitransitivo [Jurídico] Declarar incurso em pena: o júri condenou o réu à prisão perpétua.
Deixar alguém em uma situação complicada, difícil, árdua: condenar alguém a um trabalho exaustivo.
verbo transitivo direto , bitransitivo e pronominal Figurado Sujeitar algo, alguém ou si próprio a um castigo, situação desagradável, obrigação; obrigar, forçar: condenar a criança ao trabalho na lavoura; condenou-se ao cumprimento de uma tarefa irrealizável.
verbo transitivo direto e pronominal Sentir-se culpado ou declarar culpa; culpar-se; obrigar-se; sujeitar-se: condenou o filho veementemente; condenou-se pelos erros.
verbo transitivo direto Mostrar a criminalidade de: as provas o condenam.
Designar alguma coisa como prejudicial, inadequada, imprópria; reprovar, censurar, refutar: condenar um comportamento.
Interromper o funcionamento de algo em razão da sua periculosidade, nocividade: condenou a empresa por poluição.
verbo pronominal Julgar-se incapaz de realizar o serviço a que é destinado: condenou-se incapaz.
Etimologia (origem da palavra condenar). A palavra condenar deriva do latim “condemnare”, com o sentido de condenar, acusar, censurar.

Fonte: Dicionário Comum

Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Fonte viva• Pelo Espírito Emmanuel• 33a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 135

Fonte: Dicionário da FEB

Julgar

verbo transitivo direto e intransitivo Decidir uma questão na qualidade de juiz ou árbitro: julgar uma ação judicial; sua profissão era julgar.
verbo regência múltipla Proferir uma sentença, condenando ou absolvendo; sentenciar: julgou o bandido; o juiz julgou-o culpado; o juri julgou os empresários à cadeia; não se julga sem provas.
Ter uma opinião sobre; expressar um parecer, um juízo de valor acerca de: julgou o cantor; julgaram do presidente por corrupção; a vida o julgará pelos seus erros; não se pode julgar.
verbo transitivo direto e transitivo direto predicativo Tomar uma decisão em relação a; considerar: julgaram que era razoável continuar; julgaram horrível o seu texto.
verbo transitivo direto e pronominal Imaginar-se numa determinada situação; supor: julgou que lhe dariam um contrato; julga-se menos esperto do que o irmão.
Etimologia (origem da palavra julgar). Do latim judicare.

Fonte: Dicionário Comum

Julgar
1) Decidir como juiz, dando sentença de condenação ou de absolvição (Ex 18:13); (Dt 1:16)

2) Castigar (Sl 110:6). 3 Censurar; condenar (Mt 7:1); (Jo 12:47); (Rm 14:3).

4) Salvar; defender (Sl 35:24).

5) Supor; imaginar; pensar (Lc 7:43); (At 8:20),

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Liberdade

substantivo feminino Nível de independência absoluto e legal de um indivíduo, de uma cultura, povo ou nação, sendo nomeado como modelo (padrão ideal).
Estado ou particularidade de quem é livre; característica da pessoa que não se submete.
Estado da pessoa que não está presa: o assassino vai responder o processo em liberdade.
Por Extensão Atributo do que se encontra solto e sem obstáculos (para se movimentar): suas roupas saltavam em liberdade.
Falta de dependência; independência.
Por Extensão Alternativa que uma pessoa possui para se expressar da maneira como bem entende, seguindo a sua consciência.
Por Extensão Em que há consentimento; permissão: dou-te a liberdade para deixar a firma.
Por Extensão Comportamento que expressa intimidade; familiaridade: tomei a liberdade e lhe disse tudo o que pensava.
Por Extensão Reunião dos direitos de uma pessoa; poder que um cidadão possui para praticar aquilo que é de sua vontade, dentro das limitações estabelecidas pela lei: liberdade política; liberdade comportamental etc.
[Filosofia] Aptidão particular do indivíduo de escolher (de modo completamente autônomo), expressando os distintos aspectos da sua essência ou de sua natureza.
substantivo feminino plural Autonomia de que usufruem determinados grupos sociais; franquia.
Modo de agir audacioso: nunca te dei essas liberdades!
Grau de intimidade que se adquire em relacionamentos: nunca deixei que ele tomasse liberdades comigo.
Etimologia (origem da palavra liberdade). Do latim libertas.atis.

Fonte: Dicionário Comum

A lei de Moisés permitia queos escravos conquistassem a sua liberdade sob certas condições (Êx 21:2-3,4,7,8 – Lv 25:39-55Dt 15:12-18). Segundo a lei romana, homem livre era aquele que nascia livre. o escravo forro ou liberto era aquele que comprava a sua liberdade, ou aquele a quem era concedida.Não tinha este os mesmos direitos que o homem livre (At 22:28).

Fonte: Dicionário Bíblico

[...] a verdadeira liberdade, para o Espírito, consiste no rompimento dos laL ços que o prendem ao corpo [...].
Referencia: KARDEC, Allan• O Evangelho segundo o Espiritismo• Trad• de Guillon Ribeiro da 3a ed• francesa rev•, corrig• e modif• pelo autor em 1866• 124a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 5

O conceito de liberdade sob o ponto de vista filosófico tem variado através dos tempos, desde a oposição à coarctação, ao determinismo, até ao existencialismo, quando o ser passa a determinar-se a si próprio.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Impermanência e imortalidade• Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Liberdade

A liberdade é, sem dúvida, o grande alvo do ser humano, especialmente daquele que pensa e sente o sofrimento do seu próximo, compreendendo que, mediante os recursos valiosos da política, da religião, da sociedade, podem mudar-se as paisagens tristes em que se movimentam os excluídos e infelizes, ensejando-lhes oportunidade de crescimento e de aquisição da felicidade.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Impermanência e imortalidade• Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Liberdade

[...] A liberdade por excelência é adquirida pela consciência do bem no reto culto do dever. [...]
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Loucura e obsessão• Pelo Espírito Manoel P• de Miranda• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2003• - cap• 25

[...] a liberdade é um patrimônio tão vultoso, que chega a apavorar os Espíritos. [...] Liberdade quer dizer responsabilidade.
Referencia: Ó, Fernando do• Apenas uma sombra de mulher• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1

Libertar-se é ascender na compreensão, no entendimento.
Referencia: PERALVA, Martins• Estudando o Evangelho• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 47

A liberdade é o respeito às leis, da parte de uns, a doçura e a justiça da parte dos outros e, da parte de todos, amparo e apoio recíprocos. [...]
Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 4

[...] A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência...
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Estante da vida• Pelo Espírito Irmão X [Humberto de Campos]• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1

Fonte: Dicionário da FEB

Liberdade Faculdade de cada pessoa pensar, decidir e agir por si, sem coerção ou constrangimento, dentro do limite das leis estabelecidas. A liberdade tem três aspectos:


1) Físico: os israelitas que se tornassem escravos de outros israelitas (Lv 25:39) deviam ser libertados no ANO DO JUBILEU (Lv 25:8-17).


2) Espiritual: esta foi profetizada no AT (Is 61:1) e cumprida em Cristo (Lc 4:18). Através da obra de Cristo aquele que crê é libertado do poder de Satanás (At 26:18), do pecado (Jo 1:29; Rm 6:7), da morte, da condenação, do medo (Rm
8) e da Lei (Gl 3).


3) Moral: libertado de todos os poderes opressores, o cristão vive a liberdade no serviço ao próximo, em amor (Rm 14:1Co 8—10).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Liberdade Estado no qual uma pessoa se vê livre da escravidão ou da servidão. A expressão “liberdade” ou “libertação” só aparece uma vez em todos os evangelhos (Jo 8:31ss.). Longe de assumir uma visão política do termo em harmonia com alguns movimentos messiânicos do período do Segundo Templo (Jo 6:15), Jesus considerou que a escravidão real era a do pecado e que o único caminho para libertar-se dela era crer nele. A identificação da escravidão com circunstâncias fundamentalmente raciais, nacionais ou políticas, longe de aclarar a visão espiritual, contribuiria — segundo Jesus — para obscurecê-la, já que, a menos que ele liberte a pessoa, esta não pode ser livre (Jo 8:31ss.).

E. “Cahiers Evangile”, Liberación humana y salvación en Jesucristo, Estella 71991; C. Vidal Manzanares, El judeocristianismo...

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Maneira

substantivo feminino Modo ou método particular de fazer alguma coisa; jeito.
Caráter pessoal que o artista atribuí à sua obra.
Abertura lateral ou posterior das saias, permitindo que elas passem pelos ombros ou pelos quadris.
Aparência externa; feição.
substantivo feminino plural Modos corteses, educados de proceder ou de falar em sociedade; compostura e afabilidade no trato: boas maneiras.
locução prepositiva À maneira de. Do mesmo modo que: ele filmou os acontecimentos à maneira de uma câmera fotográfica.
locução conjuntiva De maneira que. Do modo como: podemos esculpir essa massa da maneira que quisermos.
Etimologia (origem da palavra maneira). Do latim manaria, manuaria; feminino de manuarius.a.um.

Fonte: Dicionário Comum

Modo

substantivo masculino Maneira própria de; forma, feitio, jeito.
Forma particular de agir, de se portar, de pensar, de falar ou de realizar algo: fazer as coisas ao seu modo; modo de uma receita; modo de falar.
Disposição específica que algo ocupa num espaço; posição.
Meio usado para obter, para alcançar ou para conseguir alguma coisa.
[Matemática] Raiz quadrada ou constante pela qual os logaritmos devem ser multiplicados, numa base, para obter outros em outra base; módulo.
[Filosofia] Forma de silogismo determinada pela quantidade e qualidade das proposições.
Geologia Composição mineralógica de uma rocha magmática.
Disposição de uma rocha magmática.
[Música] Disposição dos tons numa escala diatônica.
[Música] Padrão que impõe o ritmo que se segue de maneira repetida numa composição.
Gramática Variação verbal que indica o comportamento da pessoa que fala, em relação à ação que está anunciando.
[Jurídico] Maneira pela qual um ato ou contrato jurídico deve ser cumprido; cláusula que especifica essa maneira: modus.
substantivo masculino plural Jeito de se comportar; moderação, compostura: pessoa sem modos.
locução conjuntiva De modo que. De sorte que, de maneira que; logo.
locução prepositiva A modo de. Como; à guisa de.
Etimologia (origem da palavra modo). Do latim modus, “medida, modo”.

Fonte: Dicionário Comum

Não

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

Perdoado

perdoado adj. Que recebeu perdão.

Fonte: Dicionário Comum

Perdoar

verbo transitivo direto , transitivo indireto e intransitivo Oferecer perdão a: perdoou a filha; sempre perdoa às dívidas; seu pai perdoava facilmente.
verbo transitivo direto e bitransitivo Não cobrar uma dívida; relevar os erros de alguém; desculpar: perdoei os débitos; perdoei a dívida do cliente.
verbo transitivo direto Não gastar; guardar dinheiro; poupar: não perdoou sua herança para criar os filhos.
Etimologia (origem da palavra perdoar). Do latim perdonare.

Fonte: Dicionário Comum

Do Latim perdonare.
Conceder perdão a; absolver de culpa, ofensa ou dívida; remir; desculpar; poupar.

Fonte: Dicionário Bíblico

Postos

masc. pl. part. pass. de pôr
masc. pl. de posto

pôr -
(latim pono, ponere)
verbo transitivo

1. Deixar ficar algo num local ou levar algo até lá. = COLOCARRETIRAR, TIRAR

2. Colocar, dispor.

3. Depositar.

4. Usar uma peça de vestuário ou de calçado. = CALÇAR, VESTIR

5. Adornar com.

6. Aplicar, assentar.

7. Empregar.

8. Colocar dentro (ex.: pôs a mão no bolso). = INTRODUZIR, METER

9. Incutir.

10. Fazer chegar a um sítio (ex.: o metro põe-nos lá rapidamente).

11. Estabelecer.

12. Fazer consistir.

13. Cifrar.

14. Imputar.

15. Fixar.

16. Lançar (em leilão).

17. Apostar.

18. Concorrer com.

19. Gastar, demorar-se.

20. Impor.

21. Atribuir, notar.

22. Mostrar, expor.

23. Incluir.

24. Intercalar.

25. Escrever (ex.: ponha a frase no futuro).

26. Supor.

27. Propor; formular.

28. Atribuir (ex.: já puseste nome ao gato?).

29. Fazer ficar (ex.: o miúdo põe o avô bem-disposto). = DEIXAR

verbo transitivo e intransitivo

30. Expelir (o ovo).

verbo pronominal

31. Colocar-se.

32. Dedicar-se.

33. Aventurar-se.

34. Exercitar-se.

35. Pousar (a ave).

36. Deslocar-se para.

37. Chegar a (ex.: pões-te em casa num instante).

38. Ficar (ex.: ponho-me boa depressa).

39. Desaparecer na linha do horizonte (ex.: o sol hoje põe-se às 19h35).

40. Dar início a determinada acção (ex.: pôs-se aos gritos).

verbo auxiliar

41. Usa-se, seguido de um verbo no infinitivo, precedido pela preposição a, para indicar início da acção (ex.: pôs-se a gritar).

nome masculino

42. Declínio de um astro no horizonte. = OCASO

43. Aspecto do céu (no ocaso).

44. Acto de pôr (a ave). = POSTURA

45. Disposição.

Confrontar: por.

por
preposição

1. Designativa de várias relações: modo (ex.: por força), causa (ex.: por doença), meio (ex.: por terra ou por água), tempo (ex.: por um ano), etc.


por que
[Brasil] Usa-se para questionar a causa de algo (ex.: Por que você fez isso?).

por quê
[Brasil] Por que razão (ex.: você ficou furioso por quê?).

Nota: no português europeu, as locuções "por que" e "por quê" escrevem-se aglutinadamente, "porque" e "porquê".
Confrontar: pôr.


Ver também dúvida linguística: porque / por que, porquê / por quê.

pos·to |ô| |ô|
adjectivo
adjetivo

1. Vestido, enfeitado.

nome masculino

2. Lugar em que está um militar de serviço.

3. Corpo da guarda.

4. Qualquer lugar ocupado por tropa.

5. Graduação militar.

6. Emprego, cargo, dignidade.

7. Lugar de venda.

8. [Brasil] Casa numa fazenda onde habita o guarda.

9. [Marinha] Lugar destinado a um navio de uma esquadra.


a postos
Preparado ou pronto para algo; cada um no seu lugar (ex.: já está tudo a postos?).

posto avançado
A força militar mais próxima do inimigo.

posto de sentinela
O lugar onde a sentinela está colocada e além do qual não lhe é permitido passar.

posto de trabalho
Emprego.

posto que
Ainda que, bem que; embora, apesar de.

Expressão que indica causa. = DADO QUE, VISTO QUE

posto de gasolina
Estabelecimento comercial de abastecimento de combustível. = BOMBA DE GASOLINA

Plural: postos |ó|.

Fonte: Dicionário Comum

Sera

abundância

Fonte: Dicionário Bíblico

Será

substantivo deverbal Ação de ser; ato de se colocar num local, situação ou circunstância determinada no futuro: amanhã ele será o novo diretor.
Ação de passar a possuir uma identidade ou qualidade intrínseca: ele será médico.
Ação de apresentar temporariamente determinada forma, estado, condição, aspecto, tempo: um dia ele será rico; o exame será na semana que vem.
Etimologia (origem da palavra será). Forma Der. de ser.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo deverbal Ação de ser; ato de se colocar num local, situação ou circunstância determinada no futuro: amanhã ele será o novo diretor.
Ação de passar a possuir uma identidade ou qualidade intrínseca: ele será médico.
Ação de apresentar temporariamente determinada forma, estado, condição, aspecto, tempo: um dia ele será rico; o exame será na semana que vem.
Etimologia (origem da palavra será). Forma Der. de ser.

Fonte: Dicionário Comum

(Heb. “abundância”). Filha de Aser, a qual, juntamente com seus irmãos, é listada entre os que desceram ao Egito com Jacó (Gn 46:17; Nm 26:46-1Cr 7:30).

Fonte: Quem é quem na Bíblia?

Soltar

verbo transitivo Desatar, desprender, desligar: soltar um cabo.
Deixar escapar, deixar cair, largar de mão.
Afrouxar: soltar as rédeas.
Libertar, pôr em liberdade: soltar o preso.
Proferir, dizer, pronunciar: soltar palavrões.
Disparar, atirar, arremessar (projétil, bala): soltar foguetes.
verbo pronominal Desatar-se, desligar-se; afrouxar.
Pôr-se em liberdade; escapar.

Fonte: Dicionário Comum

soltar
v. 1. tr. dir. Desligar, desprender, largar. 2. tr. dir. Pôr em liberdade. 3. pron. Desprender-se, pôr-se em liberdade. 4. pron. Andar à solta. 5. tr. dir. Deixar correr o conteúdo de; abrir. 6. tr. dir. Arremessar, atirar, disparar, lançar. 7. tr. dir. Deixar cair, largar da mão. 8. tr. dir. Afrouxar, tornar bambo. 9. pron. Desfraldar-se, tornar-se pando. 10. pron. Desligar-se. 11. tr. dir. Deixar escapar dos lábios; dizer, proferir. 12. tr. dir. Desprender, exalar.

Fonte: Dicionário Comum

Tal

substantivo masculino e feminino Pessoa sobre quem se fala, mas de nome ocultado: estava falando do tal que me criticou.
Uso Informal. Quem se destaca ou expressa talento em: se achava o tal, mas não sabia nada.
pronome Este, esse, aquele, aquilo: sempre se lembrava de tal situação; tal foi o projeto que realizamos.
Igual; que se assemelha a; de teor análogo: em tais momentos não há nada o que fazer.
Dado ou informação que se pretende dizer, mas que não é conhecida pelo falante: livro tal.
Informação utilizada quando se pretende generalizar: não há como combater a pobreza em tal país.
advérbio Assim; de determinado modo: tal se foram as oportunidades.
Que tal? Indica que alguém pediu uma opinião: Olha o meu vestido, que tal?
Um tal de. Expressão de desdém: apareceu aqui um tal de João.
De tal. Substitui um sobrenome que se desconhece: José de tal.
Etimologia (origem da palavra tal). Do latim talis.e.

Fonte: Dicionário Comum

tal pron. 1. Igual, semelhante, análogo, tão bom, tão grande. 2. Este, aquele; um certo. 3. Isso, aquilo. S. .M e f. 1. Pessoa de mérito em qualquer coisa. 2. Pop. Pessoa que se julga ser a mais importante entre outras; o batuta, o notável. Adv. Assim mesmo.

Fonte: Dicionário Comum