πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν.

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

But [of] πλὴνG4133 the things τὰG3588 being within ἐνόνταG1751 give δότεG1325 alms ἐλεημοσύνηνG1654 and καὶG2532 behold ἰδοὺG3708 all things πάνταG3956 clean καθαρὰG2513 to you ὑμῖνG4771 are ἐστινG1510

Interlinear com inglês (Fonte segura)

AntesG4133 πλήνG4133, daiG1325 δίδωμιG1325 G5628 esmolaG1654 ἐλεημοσύνηG1654 do que tiverdesG1751 ἔνειμιG1751 G5752, eG2532 καίG2532 tudoG3956 πᾶςG3956 vosG5213 ὑμῖνG5213 seráG2076 ἐστίG2076 G5748 limpoG2513 καθαρόςG2513.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Lucas 11:41 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Dai, porém, em esmolas o que está no copo e no prato, e eis que todas as coisas vos são limpas.
(TB) - Tradução Brasileira

πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν.
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Todavia, dai as {coisas} interiores {como} dádiva , e eis que todas {as coisas} serão puras para vós.
(HD) - Haroldo Dutra

Mas antes, dai esmola das coisas que tiverdes, e eis que todas as coisas vos serão limpas.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

No entanto, muito mais ①, proveniente daquilo que estais tendo, dai vós esmola, e eis que todas as coisas vos são limpas.
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Antes, dai o que tendes[j] em esmola e tudo ficará puro para vós!
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Verumtamen quod superest, date eleemosynam : et ecce omnia munda sunt vobis.
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

No entanto, muito mais ①, proveniente daquilo que estais tendo, dai vós esmola, e eis que todas as coisas vos são limpas.


 ①

KJB.Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Lucas 11 : 41

Todavia, dai as {coisas} interiores {como} dádiva , e eis que todas {as coisas} serão puras para vós.


dádiva
Lit. “piedade, compaixão, misericórdia; dádiva, oferta de caridade, esmola (significados típicos do NT)”.


Notas de rodapé da Bíblia (BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Lucas 11 : 41

Antes, dai o que tendes[j] em esmola e tudo ficará puro para vós!


[j]
Texto de interpretação difícil. Pode ser traduzido também por "o que está dentro".

G4133
plēn
πλὴν
(But [of])
Conjunção
G3588
ta
τὰ
(the things)
Artigo - Afusivo neutro
G1751
enonta
ἐνόντα
(being within)
Verbo - particípio no presente ativo - neutro acusativo
G1325
dote
δότε
(give)
Verbo - imperativo aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) ativo - 2ª pessoa do plural
G1654
eleēmosynēn
ἐλεημοσύνην
(alms)
Substantivo - feminino acusativo singular
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G3708
idou
ἰδοὺ
(behold)
Verbo - Imperativo aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Ativo - 2ª pessoa do singular
G3956
panta
πάντα
(all things)
Adjetivo - nominativo neutro no Plural
G2513
kathara
καθαρὰ
(clean)
Adjetivo - nominativo neutro no Plural
G4771
hymin
ὑμῖν
(to you)
Pronome pessoal / possessivo - dativo 2ª pessoa do plural
G1510
estin
ἐστιν
(are)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do singular

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


δίδωμι
(G1325)
Ver mais
dídōmi (did'-o-mee)

1325 διδωμι didomi

forma prolongada de um verbo primário (que é usado com uma alternativa em muitos dos tempos); TDNT - 2:166,166; v

 1. dar
 2. dar algo a alguém
  1. dar algo a alguém de livre e espontânea vontade, para sua vantagem
   1. dar um presente
  2. conceder, dar a alguém que pede, deixar com que tenha
  3. suprir, fornecer as coisas necessárias
  4. dar, entregar
   1. estender, oferecer, apresentar
   2. de um escrito
   3. entregar aos cuidados de alguém, confiar
    1. algo para ser administrado
    2. dar ou entregar para alguém algo para ser religiosamente observado
  5. dar o que é dever ou obrigatório, pagar: salários ou recompensa
  6. fornecer, doar
 3. dar
  1. causar, ser profuso, esbanjador, doar-se a si mesmo
   1. dar, distribuir com abundância
  2. designar para um ofício
  3. causar sair, entregar, i.e. como o mar, a morte e o inferno devolvem o morto que foi engolido ou recebido por eles
  4. dar-se a alguém como se pertencesse a ele
   1. como um objeto do seu cuidado salvador
   2. dar-se a alguém, segui-lo como um líder ou mestre
   3. dar-se a alguém para cuidar de seus interesses
   4. dar-se a alguém a quem já se pertencia, retornar
 4. conceder ou permitir a alguém
  1. comissionar

Sinônimos ver verbete 5836


εἰμί
(G1510)
Ver mais
eimí (i-mee')

1510 ειμι eimi

primeira pessoa do singular do presente indicativo; uma forma prolongada de um verbo primário e defectivo; TDNT - 2:398,206; v

 1. ser, exitir, acontecer, estar presente

ἐλεημοσύνη
(G1654)
Ver mais
eleēmosýnē (el-eh-ay-mos-oo'-nay)

1654 ελεημοσυνη eleemosune

de 1656; TDNT - 2:485,222; n f

 1. misericórdia, piedade
  1. esp. como exibido no dar esmola, caridade
 2. o benefício em si mesmo, doação ao pobre, esmola

ἔνειμι
(G1751)
Ver mais
éneimi (en'-i-mee)

1751 ενειμι eneimi

de 1772 e 1510; v

 1. estar em, o que está dentro, i.e. a alma

καθαρός
(G2513)
Ver mais
katharós (kath-ar-os')

2513 καθαρος katharos

de afinidade incerta; TDNT - 3:413,381; adj

 1. limpo, puro
  1. fisicamente
   1. purificado pelo fogo
   2. numa comparação, como uma vinha limpa pela poda e bem preparado para carregar de frutas
  2. num sentido levítico
   1. limpar, o uso do que não é proibido, que não torna impuro
  3. eticamente
   1. livre de desejo corrupto, de pecado e culpa
   2. livre de qualquer mistura com o que é falso; genuíno, sincero
   3. sem culpa, inocente
   4. limpo de culpa de algo

Sinônimos ver verbete 5840 e 5896


καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


ὁράω
(G3708)
Ver mais
horáō (hor-ah'-o)

3708 οραω horao

propriamente, fitar [cf 3700]; TDNT - 5:315,706; v

 1. ver com os olhos
 2. ver com a mente, perceber, conhecer
 3. ver, i.e., tornar-se conhecido pela experiência, experimentar
 4. ver, olhar para
  1. dar atênção a, tomar cuidado
  2. cuidar de, dar atênção a

   Eu fui visto, mostrei-me, tornei-me visível

Sinônimos ver verbete 5822


πᾶς
(G3956)
Ver mais
pâs (pas)

3956 πας pas

que inclue todas as formas de declinação; TDNT - 5:886,795; adj

 1. individualmente
  1. cada, todo, algum, tudo, o todo, qualquer um, todas as coisas, qualquer coisa
 2. coletivamente
  1. algo de todos os tipos

   ... “todos o seguiam” Todos seguiam a Cristo? “Então, saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia”. Foi toda a Judéia ou toda a Jerusalém batizada no Jordão? “Filhinhos, vós sois de Deus”. “O mundo inteiro jaz no Maligno”. O mundo inteiro aqui significa todos? As palavras “mundo” e “todo” são usadas em vários sentidos na Escritura, e raramente a palavra “todos” significa todas as pessoas, tomadas individualmente. As palavras são geralmente usadas para significar que Cristo redimiu alguns de todas as classes — alguns judeus, alguns gentis, alguns ricos, alguns pobres, e não restringiu sua redenção a judeus ou gentios ... (C.H. Spurgeon de um sermão sobre a Redenção Particular)


πλήν
(G4133)
Ver mais
plḗn (plane)

4133 πλην plen

de 4119; adv

além disso, além de, mas, todavia

salvo, exceto, somente


σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Lucas 11:41 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Lucas 11:41 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Lucas 11:41

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

lc 11:41
Fonte Viva

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 60
Página: 139
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 11:41
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Lucas

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 101
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Amélia Rodrigues

lc 11:41
Há Flores no Caminho

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 12
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


Huberto Rohden

lc 11:41
Nosso Mestre

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 109
Huberto Rohden
Detalhes Comprar

CARLOS TORRES PASTORINO

lc 11:41
Sabedoria do Evangelho - Volume 5

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 10
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Mendicidade


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


O Evangelho em Carne e Osso

Flávio Gouvêa de Oliveira, Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováApêndices

Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

O grande ministério de Jesus na Galileia (Parte 3) e na Judeia
Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Lucas 11:41

Deuteronômio 15:8 antes, lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade.
Jó 13:16 Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele.
Salmos 41:1 Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre; o Senhor o livrará no dia do mal.
Salmos 112:9 É liberal, dá aos necessitados; a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória.
Provérbios 14:31 O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o.
Provérbios 19:17 Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício.
Eclesiastes 11:1 Lança o teu pão sobre as águas, porque, depois de muitos dias, o acharás.
Isaías 58:7 Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E, vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne?
Daniel 4:27 Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade.
Mateus 5:42 Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes.
Mateus 6:1 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles; aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus.
Mateus 25:34 Então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o Reino que vos está preparado desde a fundação do mundo;
Mateus 26:11 Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre.
Lucas 12:33 Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão, e a traça não rói.
Lucas 14:12 E dizia também ao que o tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado.
Lucas 16:9 E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos.
Lucas 18:22 E, quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu; depois, vem e segue-me.
Lucas 19:8 E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens; e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado.
Atos 9:36 E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que, traduzido, se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia.
Atos 10:15 E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou.
Atos 10:31 E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus.
Atos 11:29 E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia.
Atos 24:17 Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas.
Romanos 14:14 Eu sei e estou certo, no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda; para esse é imunda.
II Coríntios 8:7 Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça.
II Coríntios 8:12 Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem.
II Coríntios 9:6 E digo isto: Que o que semeia pouco pouco também ceifará; e o que semeia em abundância em abundância também ceifará.
Efésios 4:28 Aquele que furtava não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
I Timóteo 4:4 porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças,
Tito 1:15 Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis; antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados.
Hebreus 6:10 Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis.
Hebreus 13:16 E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque, com tais sacrifícios, Deus se agrada.
Tiago 1:27 A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
Tiago 2:14 Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo?
I João 3:16 Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Antes

antes adv. 1. Em tempo anterior. 2. Em lugar anterior. 3. De preferência. 4. Em realidade, realmente. adj. Contado de então para trás (di-Zse de tempo): Dois anos antes.

Fonte: Dicionário Comum

Coisas

coisa | s. f. | s. f. pl.

coi·sa
(latim causa, -ae, causa, razão)
nome feminino

1. Objecto ou ser inanimado.

2. O que existe ou pode existir.

3. Negócio, facto.

4. Acontecimento.

5. Mistério.

6. Causa.

7. Espécie.

8. [Informal] Qualquer pessoa do sexo feminino cujo nome se ignora ou não se quer nomear.

9. [Informal] Órgão sexual feminino.

10. Qualquer objecto que não se quer ou não se consegue nomear (ex.: essa coisa não serve para nada).

11. [Informal] Órgão sexual masculino. = COISO

12. [Brasil: Nordeste] Cigarro de haxixe ou marijuana. = BASEADO


coisas
nome feminino plural

13. Bens.


aqui há coisa
[Informal] Expressão que indica que algo levanta suspeitas ou dúvidas. = AQUI HÁ GATO

coisa alguma
O mesmo que nada.

coisa de
[Informal] Aproximadamente, cerca de.

coisa nenhuma
Usa-se para negar a ausência total de objectos, coisas, ideias, conceitos, etc. (ex.: não se lembrou de coisa nenhuma para dizer; coisa nenhuma lhe parecia interessante). = NADA

coisas da breca
[Informal] Coisas inexplicáveis, espantosas.

coisas do arco-da-velha
[Informal] Histórias extraordinárias, inverosímeis.

coisas e loisas
[Informal] Grande quantidade de coisas diversificadas.

[Informal] Conjunto de coisas indeterminadas.

como quem não quer a coisa
[Informal] Dissimuladamente.

fazer as coisas pela metade
[Informal] Não terminar aquilo que se começou.

mais coisa, menos coisa
[Informal] Aproximadamente.

não dizer coisa com coisa
[Informal] Ter um discurso desconexo; dizer disparates, coisas sem sentido.

não estar com coisas
[Informal] Agir prontamente, sem hesitar.

não estar/ser (lá) grande coisa
[Informal] Não estar/ser particularmente bom ou extraordinário.

ou coisa que o valha
[Informal] Ou algo parecido.

pôr-se com coisas
[Informal] Arranjar problemas ou dificuldades onde não existem.

que coisa
[Informal] Exclamação que se usa para exprimir espanto, desagrado ou irritação.

ver a
(s): coisa
(s): malparada(s)
[Informal] Prever insucesso ou perigo aquando da realização de algo.


Sinónimo Geral: COUSA

Fonte: Dicionário Comum

Como

assim como, do mesmo modo que..., tal qual, de que modo, segundo, conforme. – A maior parte destas palavras podem entrar em mais de uma categoria gramatical. – Como significa – “de que modo, deste modo, desta forma”; e também – “à vista disso”, ou – “do modo que”. Em regra, como exprime relação comparativa; isto é – emprega-se quando se compara o que se vai afirmar com aquilo que já se afirmou; ou aquilo que se quer, que se propõe ou se deseja, com aquilo que em mente se tem. Exemplos valem mais que definições: – Como cumprires o teu dever, assim terás o teu destino. – O verdadeiro Deus tanto se vê de dia, como de noite (Vieira). – Falou como um grande orador. – Irei pela vida como ele foi. – Assim como equivale a – “do mesmo modo, de igual maneira que”... Assim como se vai, voltar-se-á. Assim como o sr. pede não é fácil. Digo-lhe que assim como se perde também se ganha. Destas frases se vê que entre como e assim como não há diferença perceptível, a não ser a maior força com que assim como explica melhor e acentua a comparação. – Nas mesmas condições está a locução – do mesmo modo que... Entre estas duas formas: “Como te portares comigo, assim me portarei eu contigo”; “Do mesmo modo que te portares comigo, assim (ou assim mesmo) me portarei contigo” – só se poderia notar a diferença que consiste na intensidade com que aquele mesmo modo enuncia e frisa, por assim dizer, a comparação. E tanto é assim que em muitos casos 290 Rocha Pombo não se usaria da locução; nestes, por exemplo: “Aqueles olhos brilham como estrelas”; “A menina tem no semblante uma serenidade como a dos anjos”. “Vejo aquela claridade como de um sol que vem”. – Tal qual significa – “de igual modo, exatamente da mesma forma ou maneira”: “Ele procedeu tal qual nós procederíamos” (isto é – procedeu como nós rigorosamente procederíamos). Esta locução pode ser também empregada como adjetiva: “Restituiu-me os livros tais quais os levara”. “Os termos em que me falas são tais quais tenho ouvido a outros”. – De que modo é locução que equivale perfeitamente a como: “De que modo quer o sr. que eu arranje o gabinete?” (ou: Como quer o sr. que eu arranje...). – Segundo e conforme, em muitos casos equivalem também a como: “Farei conforme o sr. mandar” (ou: como o sr. mandar). “Procederei segundo me convier” (ou: como me convier).

Fonte: Dicionário de Sinônimos

como adv. 1. De que modo. 2. Quanto, quão. 3. A que preço, a quanto. Conj. 1. Do mesmo modo que. 2. Logo que, quando, assim que. 3. Porque. 4. Na qualidade de: Ele veio como emissário. 5. Porquanto, visto que. 6. Se, uma vez que. C. quê, incomparavelmente; em grande quantidade: Tem chovido como quê. C. quer, loc. adv.: possivelmente. C. quer que, loc. conj.: do modo como, tal como.

Fonte: Dicionário Comum

Copo

substantivo masculino Vaso geralmente cilíndrico, que de ordinário se usa para beber líquidos.
Objeto semelhante, de couro, que se usa para lançar dados.
Conteúdo de um copo: bebeu três copos.

Fonte: Dicionário Comum

Copo Figuradamente quer dizer ou consolação (Jr 16:7) ou castigo (Ez 23:31-34).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Daí

contração Denota início; a partir de determinado lugar ou tempo; numa situação próxima de quem fala; desse momento: corra daí! Você enxerga o prédio daí?
Donde; exemplifica um resultado, uma conclusão: desistiu do curso, daí os colegas se esqueceram dele.
Então; em que há ou pode haver desenvolvimento: não quis o jantar, daí procurou outro restaurante.
locução adverbial E daí. Expressa continuação em relação a determinado assunto: e daí, ela foi embora?
Modo de expressão que significa desinteresse: ele não se casou? E daí? Isso não lhe diz respeito.
Etimologia (origem da palavra daí). De + aí.

Fonte: Dicionário Comum

Dádiva

Dádiva é o bem que a gente faz sem esperar recompensa de coisa alguma.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• A vida escreve• Pelo Espírito Hilário Silva• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 2, cap• 14

Fonte: Dicionário da FEB

Dádiva Presente (Pv 21:14; Jc 1:17).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

boas coisas

Fonte: Dicionário Bíblico

substantivo feminino Ação ou efeito de ofertar, de dar voluntariamente um presente a alguém.
Oferta que se faz espontaneamente a alguém; presente, oferta, mimo, brinde.
Por Extensão O que foi alvo dessa oferta voluntária: na pobreza, a caridade é uma dádiva.
Figurado O que pode ser muito aprazível, muito agradável: bons alunos são uma dádiva.
Etimologia (origem da palavra dádiva). Talvez do latim dativa; de origem questionável.

Fonte: Dicionário Comum

Eis

advérbio Aqui está; veja, perceba, olhe: eis o prêmio que tanto esperava.
Eis que/quando. De maneira inesperada; subitamente: eis que, inesperadamente, o cantor chegou.
Etimologia (origem da palavra eis). De origem questionável.

Fonte: Dicionário Comum

Entanto

substantivo masculino No entanto; mas, contudo, porém: quis falar, no entanto a timidez não me deixou.
Durante esse meio-tempo: o professor fala, no entanto o diretor observa.
Gramática Como substantivo somente usado na locução: no entanto.
conjunção Mas, porém, contudo, todavia; indica oposição, restrição: precisava falar, entanto a timidez não deixava.
advérbio Nessa mesma ocasião; nesse meio-tempo: foi viajar; entanto perdeu o emprego.
Etimologia (origem da palavra entanto). Do latim intantum.

Fonte: Dicionário Comum

Esmola

A palavra esmola (do grego eleêmosynê) repetidas vezes se vê no N.T., mas não no A.T., embora o dever de dar esmola esteja bem determinado na lei de Moisés. Mandava a Lei que os israelitas apresentassem os primeiros frutos da terra diante do Senhor todos os anos. Todo proprietário devia, de três em três anos, repartir os dízimos dos seus produtos com estas pessoas: o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Havia, no vestíbulo do templo de Herodes, treze caixas para receberem as esmolas voluntárias, sendo uma delas destinada a donativos para a educação das crianças pobres de boa família. Depois do cativeiro havia, em cada cidade, três cobradores oficiais das esmolas – e havia obrigação de dá-las sob pena de multa. os fariseus eram zelosos em dar esmolas, mas foram censurados por Jesus, visto como cumpriam aquele dever moral com excessiva ostentação (Mt 6:2). o dever de socorrer os pobres não foi desprezado pelos cristãos (Mt 6:1-4Lc 14:13At 20:35Gl 2:10). Aconselhavam-se os crentes em Jesus Cristo a pôr de parte no domingo, e isto todas as semanas, uma certa parte dos seus lucros para remediar as faltas dos necessitados (At 11:29-30Rm 15:25-27 – 1 Co 16.1 a 4). Considerava-se dever especial das viúvas consagrarem-se ao serviço de distribuir esmolas (1 Tm 5.10). Antes do cativeiro não há vestígio algum de que fosse permitida a mendicidade, mas com certeza foi isso autorizado em tempos posteriores (Mt 20:30Mc 10:46At 3:2).

Fonte: Dicionário Bíblico

O prelúdio da caridade material se expressa pela esmola, porém, pela esmola dada mais para satisfazer à própria vaidade do que por aliviar a sorte do desgraçado. Não obstante, esse sentimento nascente se apodera do ser e chega o dia em que, não mais por vaidade, para receber os aplausos dos outros dá ele a esmola, mas pelo sentimento do bem, que se lhe vai impondo e dominando-lhe a alma.
Referencia: AGUAROD, Angel• Grandes e pequenos problemas• Obra ditada a Angel Aguarod pelo seu Guia Espiritual• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 7

Esmola, para nós, é coisa que se dá, como, p. ex., dinheiro, comida, remédio, vestimenta, etc. [...].
Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• As leis morais: segundo a filosofia espírita• 12a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Esmola e caridade

A esmola é lágrima de Cristo caída na ferida do desgraçado. Orvalho que rocia a dor, como o orvalho da manhã rocia a flor ressequida na época estival.
Referencia: LACERDA, Fernando de• Do país da luz• Por diversos Espíritos• Rio de Janeiro: FEB, 2003• 4 v•: v• 1, 8a ed•; v• 2, 7a ed•; v• 3, 6a ed•; v• 4, 5a ed• - v• 1, cap• 17

A esmola, filha da caridade, é a pedra de toque por onde se pode aferir o grau do sentimento de qualquer personalidade. [...]
Referencia: LACERDA, Fernando de• Do país da luz• Por diversos Espíritos• Rio de Janeiro: FEB, 2003• 4 v•: v• 1, 8a ed•; v• 2, 7a ed•; v• 3, 6a ed•; v• 4, 5a ed• - v• 1, cap• 17

É a misericórdia que atua por mera compaixão. É emergencial. Ela humilha e degrada [...].
Referencia: LOBO, Ney• Estudos de filosofia social espírita• Rio de Janeiro: FEB, 1992• -

Segundo o espírito, no pensamento de Jesus, essa palavra esmola, que entre vós tem um sentido humilhante, significa caridade material e caridade moral.
Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 1

[...] A esmola, filha da beneficência, é o precioso grão de trigo na vasta despensa da caridade [...].
Referencia: VIEIRA, Waldo• De coração para coração• Pelo Espírito Maria Celeste• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 23

A esmola é gota de orvalho que verte do firmamento da alma, mas o trabalho é a fonte das águas vivas que amassa o pão de todos e faz a alegria de cada um.
Referencia: VIEIRA, Waldo• De coração para coração• Pelo Espírito Maria Celeste• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 23

No mecanismo de relações comuns, o pedido de uma providência material tem seu sentido e a sua utilidade oportuna, como resultante da lei de equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. A esmola material, porém, é índice da ausência de espiritualização nas características sociais que a fomentam. Ninguém, decerto, poderá reprovar o ato de pedir e, muito menos, deixará de louvar a iniciativa de quem dá a esmola material; todavia, é oportuno considerar que, à medida que o homem se cristianiza, iluminando as suas energias interiores, mais se afasta da condição de E E Epedinte para alcançar a condição elevada do mérito, pelas expressões sadias do seu trabalho. Quem se esforça, nos bastidores da consciência retilínea, dignifica-se e enriquece o quadro de seus valores individuais. E o cristão sincero, depois de conquistar os elementos da educação evangélica, não necessita materializar a idéia da rogativa da esmola material, compreendendo que, esperando ou sofrendo, agindo ou lutando, nos esforços da ação e do bem, há de receber, sempre, de acordo com as suas obras e de conformidade com a promessa do Cristo.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• O Consolador• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - q• 256

Fonte: Dicionário da FEB

Esmola O que é dado, por caridade, a um necessitado (Mt 6:2-4).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

esmola s. f. 1. O que se dá por caridade aos necessitados. 2. Benefício, pensão. 3. Pop. Tunda, sova, pisa.

Fonte: Dicionário Comum

Esmola Oferta aos carentes de bens econômicos, como obra de misericórdia e sinal do amor de Deus. Jesus elogiou a prática da esmola (Mc 12:41-44), assumiu-a pessoalmente (Jo 13:29) e considerou-a obrigatória para seus discípulos (Lc 11:41; 12,33), até mesmo quando fosse além das aparentes possibilidades econômicas (Lc 21:2ss.). Criticou também severamente a ostentação que a acompanhasse (Mt 6:1ss.).

J. Driver, o. c.; ERE, III, pp. 380-391; C. Vidal Manzanares, El Primer Evangelio...

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Esmolar

verbo transitivo Dar esmola.
verbo intransitivo Pedir esmola; mendigar.

Fonte: Dicionário Comum

Limpas

2ª pess. sing. pres. ind. de limpar
fem. pl. de limpo

lim·par -
verbo transitivo

1. Tirar a (uma coisa) o que a suja (lavando, esfregando, sacudindo, escovando, varrendo, joeirando, etc.).

2. Figurado Comer todo o conteúdo de.

3. Furtar.

4. Deixar sem vintém.

5. Ganhar tudo (a outrem).

verbo pronominal

6. Esfregar as mãos, os beiços, etc. (a toalha, guardanapo, etc. ).

7. Escovar o fato posto.

8. Esfregar os pés no capacho.

9. Enxugar-se.

10. Desanuviar-se (o tempo).

11. Ir ficando livre de cotão (o fruto das árvores).


lim·po
(latim limpidus, -a, -um, claro, transparente, puro)
adjectivo
adjetivo

1. Isento de sujidade ou imundície. = ASSEADOIMUNDO, SUJO

2. Sem corpos estranhos.

3. Sem culpas.

4. Puro, imaculado.

5. Em que não há doença suspeita.

6. Não infestado.

7. Sem nuvens (ex.: céu limpo). = DESANUVIADO, LÍMPIDO

8. Mondado (ex.: campo limpo).

9. Em que não há ilegalidade ou desonestidade (ex.: dinheiro limpo; jogo limpo).SUJO

10. Que mostra honestidade ou merece confiança. = PROBOSUJO

11. Isento de descontos ou impostos. = LÍQUIDOILÍQUIDO

12. [Informal] Sem dinheiro. = TESO

nome masculino

13. Espaço em que não há vegetação ou arvoredo num campo, bosque ou floresta (ex.: antes, aqui era mato, mas nós cortámos tudo e fizemos um limpo). = CLAREIRA

advérbio

14. De maneira honesta ou correcta (ex.: jogar limpo).


passar a limpo
Copiar um texto de um borrão ou rascunho para a forma definitiva.

tirar a limpo
Esclarecer ou apurar a verdade. = AVERIGUAR, INDAGAR, VERIFICAR

Fonte: Dicionário Comum

Limpo

adjetivo Sem mancha; asseado; desembaraçado de imundícies.
Mondado: terrenos limpos.
Expurgado, isento: vida limpa de mistérios.
Sereno, claro, desanuviado: céu limpo de outono.
[Brasil] Pop. Sem dinheiro, liso.
Estar limpo com alguém, gozar da confiança de alguém.
Tirar a limpo, averiguar, tirar as dúvidas.
Pôr em pratos limpos, evidenciar uma questão, ou assunto, aclarar os pontos duvidosos.
substantivo masculino [Brasil] Faixa de terreno em que não há vegetação.

Fonte: Dicionário Comum

Limpo
1) Livre de sujeira (Mt 27:59)

2) Objeto, lugar ou pessoa que, por estarem cerimonialmente puros, podiam ser usados ou tomar parte no culto de adoração a Deus (Is 66:20); (Lv 4:12); 13.6).

3) Que tem pureza moral (Sl 24:4).

4) Curado (2Rs 5:14), RA).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Maís

substantivo masculino Variedade de milho graúdo, bem desenvolvido.
Não confundir com: mais.
Etimologia (origem da palavra maís). Do espanhol maíz.

Fonte: Dicionário Comum

Prato

substantivo masculino Utensílio de forma geralmente circular onde se serve a comida à mesa.
Por Extensão A própria comida.
Cada uma das conchas da balança ordinária onde se põem os pesos e os objetos que se vão pesar.
Pôr tudo em pratos limpos, esclarecer um assunto.

Fonte: Dicionário Comum

’o que mete comigo a mão no prato’ (Mt 26:23Mc 14:20), disse Jesus na última ceia, referindo-se a Judas. os convivas tomavam o alimento com os dedos. Cada pessoa partia um pedacinho de pão, e metia-o no prato, levando-o depois à boca com qualquer comida que apanhava, carne ou outro alimento.

Fonte: Dicionário Bíblico

Proveniente

adjetivo Que teve sua origem em; que provém de; originário: costume proveniente de civilizações indígenas.
Que apresenta determinada procedência, proveniência; procedente: comportamentos provenientes de traumas.
Etimologia (origem da palavra proveniente). Do latim priveniens.entis, de provenere, "provir".

Fonte: Dicionário Comum

proveniente adj. .M e f. Que provém; oriundo, procedente.

Fonte: Dicionário Comum

Puro

adjetivo Sem mistura, alteração ou modificação: vinho puro.
Figurado Sem mácula; incorrupto: consciência pura.
Que são se corrompeu pelo pecado, pelo mal; imaculado: alma pura.
Que expressa honestidade, sinceridade; sincero: amizade pura.
Que se apresenta de modo claro, transparente: dia puro.
Desprovido de expressões estranhas; correto: estilo puro.
Que nunca teve uma relação sexual, não fala sobre sexo ou se mantém virgem; casto: religioso puro.
Sem culpa; livre: puro de qualquer crime.
Que se apresenta incontestável, completo; absoluto: pura verdade.
[Química] Corpo puro. Corpo de composição química invariável.
Etimologia (origem da palavra puro). Do latim purus.a.um.

Fonte: Dicionário Comum

Puro LIMPO (1Sm 21:5), RA; (Mc 7:19).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Sera

abundância

Fonte: Dicionário Bíblico

Será

substantivo deverbal Ação de ser; ato de se colocar num local, situação ou circunstância determinada no futuro: amanhã ele será o novo diretor.
Ação de passar a possuir uma identidade ou qualidade intrínseca: ele será médico.
Ação de apresentar temporariamente determinada forma, estado, condição, aspecto, tempo: um dia ele será rico; o exame será na semana que vem.
Etimologia (origem da palavra será). Forma Der. de ser.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo deverbal Ação de ser; ato de se colocar num local, situação ou circunstância determinada no futuro: amanhã ele será o novo diretor.
Ação de passar a possuir uma identidade ou qualidade intrínseca: ele será médico.
Ação de apresentar temporariamente determinada forma, estado, condição, aspecto, tempo: um dia ele será rico; o exame será na semana que vem.
Etimologia (origem da palavra será). Forma Der. de ser.

Fonte: Dicionário Comum

(Heb. “abundância”). Filha de Aser, a qual, juntamente com seus irmãos, é listada entre os que desceram ao Egito com Jacó (Gn 46:17; Nm 26:46-1Cr 7:30).

Fonte: Quem é quem na Bíblia?

Serão

serão s. .M 1. Tarefa ou trabalho noturno. 2. Duração ou remuneração desse trabalho. 3. Reunião familiar à noite. 4. Sarau.

Fonte: Dicionário Comum

São

adjetivo Que se encontra em perfeito estado de saúde; sadio: homem são.
Que não está estragado: esta fruta ainda está sã.
Que contribui para a saúde; salubre: ar são.
Figurado Concorde com a razão; sensato, justo: política sã.
Por Extensão Que não está bêbado nem embriagado; sóbrio: folião são.
Sem lesão nem ferimento; ileso, incólume: são e salvo.
Que age com retidão; justo: julgamento são; ideias sãs.
Em que há sinceridade, franqueza; franco: palavras sãs.
substantivo masculino Parte sadia, saudável, em perfeito estado de algo ou de alguém.
Aquele que está bem de saúde; saudável.
Característica da pessoa sã (sensata, justa, sincera, franca).
Condição do que está completo, perfeito.
expressão São e salvo. Que não corre perigo: chegou em casa são e salvo!
Etimologia (origem da palavra são). Do latim sanus.a.um.
substantivo masculino Forma abreviada usada para se referir a santo: São Benedito!
Etimologia (origem da palavra são). Forma sincopada de santo.

Fonte: Dicionário Comum

adjetivo Que se encontra em perfeito estado de saúde; sadio: homem são.
Que não está estragado: esta fruta ainda está sã.
Que contribui para a saúde; salubre: ar são.
Figurado Concorde com a razão; sensato, justo: política sã.
Por Extensão Que não está bêbado nem embriagado; sóbrio: folião são.
Sem lesão nem ferimento; ileso, incólume: são e salvo.
Que age com retidão; justo: julgamento são; ideias sãs.
Em que há sinceridade, franqueza; franco: palavras sãs.
substantivo masculino Parte sadia, saudável, em perfeito estado de algo ou de alguém.
Aquele que está bem de saúde; saudável.
Característica da pessoa sã (sensata, justa, sincera, franca).
Condição do que está completo, perfeito.
expressão São e salvo. Que não corre perigo: chegou em casa são e salvo!
Etimologia (origem da palavra são). Do latim sanus.a.um.
substantivo masculino Forma abreviada usada para se referir a santo: São Benedito!
Etimologia (origem da palavra são). Forma sincopada de santo.

Fonte: Dicionário Comum

são adj. 1. Que goza de perfeita saúde, sadio. 2. Completamente curado. 3. Salubre, saudável, sadio. 4. Que não está podre ou estragado. 5. Reto, justo. 6. Impoluto, puro; sem defeitos. 7. Ileso, incólume, salvo. 8. Justo, razoável. 9. Inteiro, intacto, sem quebra ou defeito (objeto). Sup. abs. sint.: saníssimo. Fe.M: sã. S. .M 1. Indivíduo que tem saúde. 2. A parte sã de um organismo.

Fonte: Dicionário Comum

Tender

verbo transitivo indireto Possuir uma inclinação, aptidão para: sua filha sempre tendia para o piano.
Ser parecido ou estar próximo de: o vestido listrado tendia para o vermelho.
Encaminhar; seguir em direção a: seus projetos tendem à falência.
Destinar-se; ter como objetivo, como motivo: os impostos tendem à falência do consumidor.
verbo transitivo direto Desfraldar; encher ou manter-se aberto com o vento: o temporal tendia os lençóis no varal.
verbo intransitivo Voltar-se; apresentar uma inclinação em relação a: a bicicleta tendeu para a esquerda.
verbo transitivo direto e pronominal Estender; expandir-se ou alongar-se no tempo ou num espaço: tendia as pernas; a praia tendia-se pelo horizonte.
Etimologia (origem da palavra tender). Do latim tendere.

Fonte: Dicionário Comum

verbo transitivo indireto Possuir uma inclinação, aptidão para: sua filha sempre tendia para o piano.
Ser parecido ou estar próximo de: o vestido listrado tendia para o vermelho.
Encaminhar; seguir em direção a: seus projetos tendem à falência.
Destinar-se; ter como objetivo, como motivo: os impostos tendem à falência do consumidor.
verbo transitivo direto Desfraldar; encher ou manter-se aberto com o vento: o temporal tendia os lençóis no varal.
verbo intransitivo Voltar-se; apresentar uma inclinação em relação a: a bicicleta tendeu para a esquerda.
verbo transitivo direto e pronominal Estender; expandir-se ou alongar-se no tempo ou num espaço: tendia as pernas; a praia tendia-se pelo horizonte.
Etimologia (origem da palavra tender). Do latim tendere.

Fonte: Dicionário Comum

tender
v. 1. tr. dir. Estender, estirar. 2. tr. dir. Desfraldar, enfunar. 3. tr. dir. Bater ou enformar (a massa do pão) antes de cozer. 4. pron. Estender-se, fazer-se largo. 5. tr. ind. Dirigir-se, encaminhar-se. 6. tr. ind. Aproximar-se de: T. para o zero a temperatura. 7. tr. ind. Apresentar tendência, inclinação, pendor ou propensão para.

Fonte: Dicionário Comum

Tênder

tênder
v. 1. tr. dir. Estender, estirar. 2. tr. dir. Desfraldar, enfunar. 3. tr. dir. Bater ou enformar (a massa do pão) antes de cozer. 4. pron. Estender-se, fazer-se largo. 5. tr. ind. Dirigir-se, encaminhar-se. 6. tr. ind. Aproximar-se de: T. para o zero a temperatura. 7. tr. ind. Apresentar tendência, inclinação, pendor ou propensão para.

Fonte: Dicionário Comum