ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

when ὡςG5613 moreover δὲG1161 had tasted ἐγεύσατοG1089 the G3588 master of the feast ἀρχιτρίκλινοςG755 the τὸG3588 water ὕδωρG5204 wine οἶνονG3631 having become γεγενημένονG1096 and καὶG2532 not οὐκG3756 knew ᾔδειG1492 from where πόθενG4159 it is ἐστίνG1510 the οἱG3588 moreover δὲG1161 servants διάκονοιG1249 knew ᾔδεισανG1492  -  οἱG3588 having drawn ἠντληκότεςG501 the τὸG3588 water ὕδωρG5204 calls φωνεῖG5455 the τὸνG3588 bridegroom νυμφίονG3566 the G3588 master of the feast ἀρχιτρίκλινοςG755

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

TendoG5613 ὡςG5613 o mestre-salaG755 ἀρχιτρίκλινοςG755 provadoG1089 γεύομαιG1089 G5662 a águaG5204 ὕδωρG5204 transformada emG1096 γίνομαιG1096 G5772 vinhoG3631 οἶνοςG3631 (nãoG3756 οὐG3756 sabendoG1492 εἴδωG1492 G5715 dondeG4159 πόθενG4159 vieraG2076 ἐστίG2076 G5748, se bem queG1161 δέG1161 o sabiamG1492 εἴδωG1492 G5715 os serventesG1249 διάκονοςG1249 queG3588 G3588 haviam tiradoG501 ἀντλέωG501 G5761 a água)G5204 ὕδωρG5204 G755 ἀρχιτρίκλινοςG755, chamouG5455 φωνέωG5455 G5719 o noivoG3566 νυμφίοςG3566

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope João 2:9 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho (não sabendo donde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água), chamou o noivo
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho (não sabendo donde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água), chamou o mestre-sala ao esposo.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Quando o presidente da mesa provou a água tornada em vinho, não sabendo donde era (mas o sabiam os serventes que haviam tirado a água), chamou ao noivo
(TB) - Tradução Brasileira

ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Quando o mestre-de-cerimônias provou a água transformada em vinho – ele não sabia donde era, mas os servidores , que haviam tirado a água, sabiam – o mestre-de-cerimônias chama o noivo,
(HD) - Haroldo Dutra

Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, (mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam), o mestre-sala chamou o noivo,
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

E, quando o mestre-sala provou a água tendo sido tornada em suco de uva 750 (e ele não tinha sabido de onde ele (o suco de uva) é, mas o sabiam os serviçais, aqueles tendo tirado a água), o mestre-sala chama o noivo,
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água chamou o noivo
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam, et non sciebat unde esset, ministri autem sciebant, qui hauserant aquam : vocat sponsum architriclinus,
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

E, quando o mestre-sala provou a água tendo sido tornada em suco de uva 750 (e ele não tinha sabido de onde ele (o suco de uva) é, mas o sabiam os serviçais, aqueles tendo tirado a água), o mestre-sala chama o noivo,


 750

Jo 2:9 "SUCO DE UVA": o grego {3631 oinos} e o hebraico {3196 yayin} se equivalem e, de acordo com o contexto em que ocorram, podem se referir a qualquer líquido que direta ou indiretamente provenha da uva: suco (recém- espremido, como em Gn 40:11; ou suco não concentrado mas conservado por "pasteurização" e/ou esterilização por fumos de enxofre queimando, seguidos de lacramento hermético; ou suco concentrado (por evaporação) a 1/5 ou 1/10 do volume inicial, até formar grosso xarope a ser consumido por diluição em água); ou vinho alcoólico; ou vinagre de uva. Quer alcoólico ou não, o líquido não concentrado proveniente da uva somente deveria ser usado misturado em 5 a 10 partes de água (20 a 100 partes de água, se fosse xarope concentrado) (mas bêbados consumiam vinho alcoólico sem diluí-lo, e grosseiros glutões / esbanjadores consumiam o suco não concentrado sem diluí-lo, e suco concentrado diluindo-o somente em 10 ou 5 partes de água). Estamos convictos que o presente verso se refere ao puro suco de uva. O livro "Bible Wines: or, The Laws of Fermentation and Wine of the Ancients", de William Patton, apresenta profundíssima e detalhada análise científico- técnica, histórica, gramatical e exegética do assunto, analisando todos os versos onde aparecem palavras relacionadas com vinho.Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

João 2 : 9

Quando o mestre-de-cerimônias provou a água transformada em vinho – ele não sabia donde era, mas os servidores , que haviam tirado a água, sabiam – o mestre-de-cerimônias chama o noivo,


servidores
Lit. “aquele que serve, que presta serviço, que executa tarefas”.

G5613
hōs
ὡς
(when)
Advérbio
G1161
de
δὲ
(moreover)
Conjunção
G1089
egeusato
ἐγεύσατο
(had tasted)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) indicativo médio - 3ª pessoa do singular
G3588
ho
(the)
Artigo - nominativo masculino singular
G755
architriklinos
ἀρχιτρίκλινος
(master of the feast)
Substantivo - Masculino no Singular nominativo
G3588
to
τὸ
(the)
Artigo - Acusativo neutro no Singular
G5204
hydōr
ὕδωρ
(water)
Substantivo - neutro acusativo singular
G3631
oinon
οἶνον
(wine)
Substantivo - acusativo masculino singular
G1096
gegenēmenon
γεγενημένον
(having become)
Verbo - Futuro do pretérito ou passivo - acusativo neutro no Singular
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G3756
ouk
οὐκ
(not)
Advérbio
G1492
ēdei
ᾔδει
(knew)
Verbo - Pretérito mais que perfeito Indicative Active - 3ª pessoa do singular
G4159
pothen
πόθεν
(from where)
Advérbio
G1510
estin
ἐστίν
(it is)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G3588
hoi
οἱ
(the)
Artigo - nominativo Masculino no Plural
G1161
de
δὲ
(moreover)
Conjunção
G1249
diakonoi
διάκονοι
(servants)
Substantivo - nominativo Masculino no Plural
G1492
ēdeisan
ᾔδεισαν
(knew)
Verbo - Pretérito mais que perfeito Indicative Active - 3ª pessoa do plural
G3588
hoi
οἱ
( - )
Artigo - nominativo Masculino no Plural
G501
ēntlēkotes
ἠντληκότες
(having drawn)
Verbo - Particípio Perfeito - nominativo Masculino no Plural
G3588
to
τὸ
(the)
Artigo - Acusativo neutro no Singular
G5204
hydōr
ὕδωρ
(water)
Substantivo - neutro acusativo singular
G5455
phōnei
φωνεῖ
(calls)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G3588
ton
τὸν
(the)
Artigo - Masculino no Singular acusativo
G3566
nymphion
νυμφίον
(bridegroom)
Substantivo - acusativo masculino singular
G3588
ho
(the)
Artigo - nominativo masculino singular
G755
architriklinos
ἀρχιτρίκλινος
(master of the feast)
Substantivo - Masculino no Singular nominativo

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γεύομαι
(G1089)
Ver mais
geúomai (ghyoo'-om-ahee)

1089 γευομαι geuomai

palavra raíz; TDNT - 1:675,117; v

 1. provar, testar o sabor de
 2. saborear
  1. i.e. sentir o sabor de, tomar uma refeição, apreciar
  2. sentir, provar de, experimentar
 3. servir-se, comer, nutrir-se

γίνομαι
(G1096)
Ver mais
gínomai (ghin'-om-ahee)

1096 γινομαι ginomai

prolongação e forma da voz média de um verbo primário TDNT - 1:681,117; v

 1. tornar-se, i.e. vir à existência, começar a ser, receber a vida
 2. tornar-se, i.e. acontecer
  1. de eventos
 3. erguer-se, aparecer na história, aparecer no cenário
  1. de homens que se apresentam em público
 4. ser feito, ocorrer
  1. de milagres, acontecer, realizar-se
 5. tornar-se, ser feito

δέ
(G1161)
Ver mais
(deh)

1161 δε de

partícula primária (adversativa ou aditiva); conj

 1. mas, além do mais, e, etc.

διάκονος
(G1249)
Ver mais
diákonos (dee-ak'-on-os)

1249 διακονος diakonos

provavelmente do obsoleto diako (saída breve para fazer ou buscar alguma coisa, cf 1377); TDNT - 2:88,152; n m/f

 1. alguém que executa os pedidos de outro, esp. de um mestre, servo, atendente, minístro
  1. o servo de um rei
  2. diácono, alguém que, em virtude do ofício designado a ele pela igreja, cuida dos pobres e tem o dever de distribuir o dinheiro coletado para uso deles
  3. garçom, alguém que serve comida e bebida

Sinônimos ver verbete 5834 e 5928


εἴδω
(G1492)
Ver mais
eídō (i'-do)

1492 ειδω eido ou οιδα oida

palavra raíz; TDNT - 5:116, 673; v

 1. ver
  1. perceber com os olhos
  2. perceber por algum dos sentidos
  3. perceber, notar, discernir, descobrir
  4. ver
   1. i.e. voltar os olhos, a mente, a atenção a algo
   2. prestar atenção, observar
   3. tratar algo
    1. i.e. determinar o que deve ser feito a respeito de
   4. inspecionar, examinar
   5. olhar para, ver
  5. experimentar algum estado ou condição
  6. ver i.e. ter uma intrevista com, visitar
 2. conhecer
  1. saber a respeito de tudo
  2. saber, i.e. adquirir conhecimento de, entender, perceber
   1. a respeito de qualquer fato
   2. a força e significado de algo que tem sentido definido
   3. saber como, ter a habilidade de
  3. ter consideração por alguém, estimar, prestar atênção a (1Ts 5:12)

Sinônimos ver verbete 5825


εἰμί
(G1510)
Ver mais
eimí (i-mee')

1510 ειμι eimi

primeira pessoa do singular do presente indicativo; uma forma prolongada de um verbo primário e defectivo; TDNT - 2:398,206; v

 1. ser, exitir, acontecer, estar presente

καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

νυμφίος
(G3566)
Ver mais
nymphíos (noom-fee'-os)

3566 νυμφιος numphios

de 3565; TDNT - 4:1099,657; n m

 1. noivo


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


οἶνος
(G3631)
Ver mais
oînos (oy'-nos)

3631 οινος oinos

palavra primária (ou talvez de origem hebraica 3196); TDNT - 5:162,680; n m

vinho

metáf. vinho abrasador da ira de Deus


οὐ
(G3756)
Ver mais
ou (oo)

3756 ου ou também (diante de vogal) ουκ ouk e (diante de uma aspirada) ουχ ouch

palavra primária, negativo absoluto [cf 3361] advérbio; partícula

 1. não; se usa em perguntas diretas que esperam uma resposta afirmativa

πόθεν
(G4159)
Ver mais
póthen (poth'-en)

4159 ποθεν pothen

da raiz de 4213 com advérbio enclítico de origem; adv

 1. de lugar: de onde, de que condição
 2. de origem ou fonte: de que autor ou doador
 3. de causa: como é isto?, como pode ser?

ἀντλέω
(G501)
Ver mais
antléō (ant-leh-o)

501 αντλεω antleo

de antlos (porão de um navio); v

 1. lançar fora água que acumula no fundo de um navio, jogar para fora ou bombear
 2. tirar água

ὕδωρ
(G5204)
Ver mais
hýdōr (hoo'-dore)

5204 υδωρ hudor caso genitivo υδατος hudatos etc.

da raiz de 5205; TDNT - 8:314,1203; n n

 1. água
  1. de água dos rios, das fontes, das piscinas
  2. da água do dilúvio
  3. da água em algum repositório da terra
  4. da água como elemento primário, da qual e por meio da qual o mundo existente antes do dilúvio formou-se e foi compactado
  5. das ondas do mar
  6. fig. usado de muitas pessoas

φωνέω
(G5455)
Ver mais
phōnéō (fo-neh'-o)

5455 φωνεω phoneo

de 5456; TDNT - 9:301,1287; v

 1. soar, emitir um som, falar
  1. de um galo: cacarejar
  2. de pessoas: chorar, gritar, clamar, falar com voz alta
 2. chamar, chamar a si mesmo, seja pela sua própria voz ou por meio de outro
 3. mandar buscar, intimar
  1. ordenar (i.e., emitir ordem para deixar um lugar e dirigir-se a outro)
  2. convidar
  3. dirigir-se a alguém, interpelar, chamar por nome

ὡς
(G5613)
Ver mais
hōs (hoce)

5613 ως hos

provavelmente do comparativo de 3739; adv

 1. como, a medida que, mesmo que, etc.

ἀρχιτρίκλινος
(G755)
Ver mais
architríklinos (ar-khee-tree'-klee-nos)

755 αρχιτρικλινος architriklinos

de 746 e um composto de 5140 e 2827 (uma cama para jantar, porque compunha-se de três leitos); n m

 1. superintendente da sala de jantar, mestre-sala.

  Não confundir com o mestre de brindes (toast-master), que era um dos convidados, selecionado por sorteio, para prescrever aos demais o modo de beber.

  O mestre-sala era quem colocava em ordem as mesas e os leitos, arranjava os pratos de um cardápio, testava a comida e o vinho anteriormente, e assim por diante.


Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope João 2:9 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por João 2:9 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre João 2:9

Referências em Livro Espírita


Allan Kardec

jo 2:9
A Gênese

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 15
Página: 337
Allan Kardec
Detalhes Comprar

Amélia Rodrigues

jo 2:9
Quando Voltar a Primavera

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 2
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar

Humberto de Campos

jo 2:9
Boa Nova

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 12
Francisco Cândido Xavier
Humberto de Campos
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


Huberto Rohden

jo 2:9
Nosso Mestre

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 23
Huberto Rohden
Detalhes Comprar

CARLOS TORRES PASTORINO

jo 2:9
Sabedoria do Evangelho - Volume 1

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 29
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista
Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John Gill

Adicionados os Comentário Bíblico de John Gill, Ministro Batista


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da EscóciaApêndices

Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

O começo do ministério de Jesus
Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de João 2:9

Salmos 119:100 Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos.
João 4:46 Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum.
João 7:17 Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Bem

substantivo masculino O que causa alegria e felicidade: desejar o bem.
Pessoa de quem se gosta muito: ela sempre foi o meu bem.
Aquilo que alguém possui; posse: tinha muitos bens.
advérbio De maneira boa e adequada; adequadamente: ele trabalha bem.
De modo saudável; que apresenta uma boa saúde: o paciente está bem.
Em que há correção, perfeição, qualidade; corretamente: ele atua bem.
De modo confortável, cômodo; confortavelmente: o sapato ficou bem?
De modo justo, honesto ou correto; honestamente: comportou-se bem.
Em demasia; de modo excessivo; muito: o jogo foi bem fácil.
De modo exato; sem atrasos; exatamente: o avião aterrissou bem no horário.
adjetivo Que faz parte da classe de pessoas ricas, da alta sociedade.
Etimologia (origem da palavra bem). Do latim bene.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino O que causa alegria e felicidade: desejar o bem.
Pessoa de quem se gosta muito: ela sempre foi o meu bem.
Aquilo que alguém possui; posse: tinha muitos bens.
advérbio De maneira boa e adequada; adequadamente: ele trabalha bem.
De modo saudável; que apresenta uma boa saúde: o paciente está bem.
Em que há correção, perfeição, qualidade; corretamente: ele atua bem.
De modo confortável, cômodo; confortavelmente: o sapato ficou bem?
De modo justo, honesto ou correto; honestamente: comportou-se bem.
Em demasia; de modo excessivo; muito: o jogo foi bem fácil.
De modo exato; sem atrasos; exatamente: o avião aterrissou bem no horário.
adjetivo Que faz parte da classe de pessoas ricas, da alta sociedade.
Etimologia (origem da palavra bem). Do latim bene.

Fonte: Dicionário Comum

[...] O bem é uma couraça contra o qual virão sempre se quebrar as armas da malevolência.
Referencia: KARDEC, Allan• Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita• Org• por Evandro Noleto Bezerra• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 5

[...] para fazer o bem, o espírita não deve sondar a consciência e a opinião e, ainda que tivesse à sua frente um inimigo de sua fé, mas infeliz, deve vir em seu auxílio nos limites de suas faculdades. É agindo assim que o Espiritismo mostrará o que é e provará que vale mais do que o que lhe opõem.
Referencia: KARDEC, Allan• Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita• Org• por Evandro Noleto Bezerra• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 21

O bem é tudo o que é conforme à Lei de Deus [...]. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a Lei de Deus. [...]
Referencia: KARDEC, Allan• O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita• Trad• de Guillon Ribeiro• 86a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - q• 630

[...] fazer o bem não consiste, para o homem, apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário.
Referencia: KARDEC, Allan• O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita• Trad• de Guillon Ribeiro• 86a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - q• 643

[...] é uma couraça contra a qual sempre se quebrarão as manobras da malevolência!...
Referencia: KARDEC, Allan• Obras póstumas• Traduzida da 1a ed• francesa por Guillon Ribeiro• 37a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, Os desertores

[...] O bem que fazemos é conquista pessoal, mas ele vem partilhado pelos empréstimos de talentos da Bondade Divina, a fim de que nossos esforços não sucumbam diante da história de sombras que trazemos de experiências passadas. Para realizar o bem, é preciso a decisão íntima – eu quero fazer. Mas os resultados que porventura venham dessa prática, segundo Paulo, não nos pertencem. Uma visita fraterna, uma aula bem preparada em favor da evangelização infanto-juvenil, uma palestra amorosa que toque o coração dos ouvintes – tudo são ações cometidas pelo empenho individual, por uma decisão particular, mas cujas conseqüências devem ser depositadas na conta do Cristo, Fonte geradora dos recursos sutis em que nos apoiamos para realizar a tarefa.
Referencia: ABRANCHES, Carlos Augusto• Vozes do Espírito• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - A luz é minha realização

[...] é a única realidade eterna e absoluta em todo o Universo [...].
Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• As leis morais: segundo a filosofia espírita• 12a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - O problema do mal

[...] é a única Realidade Absoluta, o destino final da Criação [...].
Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• As leis morais: segundo a filosofia espírita• 12a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Os Espíritos podem retrogradar?

O bem é a lei suprema do Universo e o alvo da elevação dos seres. [...]
Referencia: DENIS, Léon• Depois da morte: exposição da Doutrina dos Espíritos• Trad• de João Lourenço de Souza• 25a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Resumo

[...] Todo bem que se pode produzir é felicidade que se armazena.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Estudos espíritas• Pelo Espírito Joanna de Ângelis• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1999• - cap• 17

O bem é tudo quanto estimula a vida, produz para a vida, respeita e dignifica a vida.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Lampadário espírita• Pelo Espírito Joanna de Ângelis• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 34

O bem [...] não se circunscreve a limites nem se submete a nominações, escolas ou grupos. Como o oxigênio puro, a tudo vitaliza e, sem ele, a vida perece.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Loucura e obsessão• Pelo Espírito Manoel P• de Miranda• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2003• - cap• 18

[...] O bem que distendemos pelo caminho é eterna semente de luz que plantamos no solo do futuro, por onde um dia chegarão nossos pés. [...]
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Párias em redenção• Pelo Espírito Victor Hugo• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - L• 3, cap• 8

[...] saneador divino [...].
Referencia: GAMA, Zilda• Almas crucificadas• Pelo Espírito Victor Hugo• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - L• 8

[...] É uma conseqüência inevitável do que traz uma das características divinas: a imutabilidade.
Referencia: JACINTHO, Roque• Intimidade• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1994• - Tempo

O bem é, por conseguinte, valioso recurso autopsicoterápico, que merece experimentado pelos encarnados.
Referencia: PERALVA, Martins• O pensamento de Emmanuel• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1994• - cap• 33

[...] é a substância intrínseca de tudo quanto existe. [...]
Referencia: SANT’ANNA, Hernani T• Universo e vida• Pelo Espírito Áureo• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 5

O Bem Eterno é bênção de Deus à disposição de todos.
Referencia: VIEIRA, Waldo• Conduta Espírita• Pelo Espírito André Luiz• 29a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 28

[...] todo bem realizado, com quem for e seja onde for, constitui recurso vivo, atuando em favor de quem o pratica.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Ação e reação• Pelo Espírito André Luiz• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 6

[...] é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada [...], nossa decidida cooperação com a Lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Ação e reação• Pelo Espírito André Luiz• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 7

[...] constitui sinal de passagem livre para os cimos da Vida Superior [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Ação e reação• Pelo Espírito André Luiz• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 19

[...] é o verdadeiro antídoto do mal.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Ação e reação• Pelo Espírito André Luiz• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 19

[...] é o único determinismo divino dentro do Universo, determinismo que absorve todas as ações humanas, para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho• Pelo Espírito Humberto de Campos• 30a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 15

[...] é o movimento evolutivo na escala ascensional para a Divindade [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Caminho, verdade e vida• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 35

Não olvides, portanto, / Que possuis tão-somente / O que dás de ti mesmo / No amparo aos semelhantes, / Porque o bem que ofereces / Aos irmãos de jornada / É crédito de luz / A enriquecer-te a vida, / Nos caminhos da Terra / E nas bênçãos do Céu.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Correio fraterno• Por diversos Espíritos• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 20

O Bem é a luz que deve consolidar as conquistas substanciais do nosso esforço e onde estiver o bem, aí se encontra o Espírito do Senhor, auxiliando-nos a soerguer os corações para as Esferas Superiores.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

O Bem é o trabalho que aperfeiçoa.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

O bem é porto seguro / Neste globo deescarcéus, / Pague o seu débito aomundo / E seja credor nos céus.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

[...] é o inamovível fundamento da Lei.[...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Entre a terra e o céu• Pelo Espírito André Luiz• 23a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1

[...] o bem real para nós será semprefazer o bem aos outros em primeirolugar.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Evangelho em casa• Pelo Espírito Meimei• 12a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - 2ª reunião-conversação

Em suma, o bem é o Amor que sedesdobra, em busca da Perfeição noInfinito, segundo os Propósitos Divinos[...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Falando à Terra• Por diversos Espíritos• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - Amor

Estende a bondade a todos. / O bem é aglória da vida. / Enfermeiro sem cuidado/ Alarga qualquer ferida.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Gotas de luz• Pelo Espírito Casimiro Cunha• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2005• - cap• 5

Nunca te afastes do bem, / Que é a baseda Lei Divina. / O desejo é semprenosso, / Mas Deus é quem determina
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Gotas de luz• Pelo Espírito Casimiro Cunha• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2005• - cap• 30

Todo bem, qualquer que ele seja, ébênção creditada a favor de quem opratica.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Justiça Divina• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Merecimento maior

[...] o bem genuíno será sempre o bemque possamos prestar na obra do bemaos outros. [...]O bem é luz que se expande, na medidado serviço de cada um ao bem de todos,com esquecimento de todo mal.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Justiça Divina• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Na lei do bem

[...] A prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual, porque conjuga em seus cursos a experiência e a virtude, o raciocínio e o sentimento.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Lázaro redivivo• Pelo Espírito Irmão X [Humberto de Campos]• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 31

[...] é a nossa porta redentora. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Libertação• Pelo Espírito André Luiz• 29a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 17

[...] é o crédito infalível no livro da eternidade [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Religião dos Espíritos: estudos e dissertações em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec• Pelo Espírito Emmanuel• 18a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Amanhã

O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Vinha de luz• Pelo Espírito Emmanuel• 24a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 62

[...] praticar o bem, dando alguma coisa de nós mesmos, nas aquisições de alegria e felicidade para os outros, é o dom sublime por excelência [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Voltei• Pelo Espírito Irmão Jacob• 24a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 20

O bem é uma idéia-luz, descerrando à vida caminhos de elevação.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Vozes do grande além• Por diversos Espíritos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2003• - cap• 20

[...] o bem [...] possui caráter divino e semelhante aos atributos do Pai Excelso, traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• O Espírito da Verdade: estudos e dissertações em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec• Por diversos Espíritos• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 44

Bem e mal O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a Divindade, o segundo é a estagnação.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

[...] todo bem é expansão, crescimento e harmonia e todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio. O bem é a onda permanente da vida a irradiar-se como o Sol e o mal pode ser considerado como sendo essa mesma onda, a enovelar-se sobre si mesma, gerando a treva enquistada. Ambos personalizam o amor que é libertação e o egoísmo, que é cárcere.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Instruções psicofônicas• Recebidas de vários Espíritos, no “Grupo Meimei”, e organizadas por Arnaldo Rocha• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 60

Fonte: Dicionário da FEB

Cerimoniar

verbo transitivo direto Tratar cerimoniosamente.
Celebrar festivamente e com solenidade.
Dirigir o cerimonial de.
Etimologia (origem da palavra cerimoniar). Do latim coerimoniari.

Fonte: Dicionário Comum

Chama

substantivo feminino Mistura luminosa, incandescente e gasosa que, junto de luz e de energia térmica, se forma com o fogo, numa combustão.
Por Extensão Incêndio; fogo excessivo e permanente: o prédio estava em chamas!
Por Extensão Luz; em que há luminosidade: a chama do lampião iluminava o sarau.
Figurado Entusiasmo; excesso de vigor, de paixão: a chama da juventude.
Etimologia (origem da palavra chama). Do latim flamma.ae.
substantivo feminino Chamada; ação de chamar, de dizer o nome de uma pessoa, esperando que ela responda: chama o garçom, por favor!
[Brasil] Atrativo; o que se destaca em relação aos demais.
substantivo masculino Pio; instrumento musical de sopro que imita o canto.
Aves. Pássaro que se amarra pelo pé para atrair outro para a armadilha.
Etimologia (origem da palavra chama). Forma regressiva de chamar.

Fonte: Dicionário Comum

flama, labareda, fogueira, incêndio, lume, fogo; faísca, fagulha, chispa, centelha. – Chama é, segundo Lacerda, “a parte mais luminosa do fogo, e que se levanta em forma piramidal acima do corpo que arde. – Flama tem a mesma significação (é a forma erudita do latim flamma, de que chama é a forma popular), porém é palavra preferível para o estilo culto, porque a palavra chama se tornou vulgar. – Labareda designa grande chama, que se eleva e ondeia em línguas de fogo. – Lume exprime propriamente o que dá luz e claridade; e fogo, o que causa calor, queima e abrasa. No uso vulgar confundem-se estas palavras; mas, no sentido translato, deve notar-se com cuidado a diferença que há entre uma e outra. Dizemos – o lume da razão, mas não se pode dizer – o fogo da razão. Dizemos – o fogo da mocidade, mas não se dirá – o lume da mocidade. É certo que se diz – o lume, ou – o fogo dos olhos; mas é porque nos olhos há estas duas propriedades, pois que, ou cintilam e dão luz, como o lume; ou queimam, e comunicam o calor e ardor da paixão, como o fogo. Todavia, é mais correto dizer – o fogo, do que – o lume dos olhos. – Fogueira é, por assim dizer, o resultado do fogo: é o fogo aplicado à matéria combustível (e a esta circunscrito – como diz muito bem Bruns.); é essa matéria acesa, em ala, e grande labareda ou brasido”. – Incêndio é “grande fogo ou fogueira que se alastra e devora”. – Faísca, fagulha, chispa e centelha designam todas “pequenas porções de fogo ou de matéria inflamada que se desprendem de fogo maior”. – Chispa dá ideia da rapidez com que a partícula ardente se desprende; e centelha dá ideia da luz produzida pela fagulha (e é como se se dissesse – partícula de chama).

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Donde

contração De onde; de que lugar; expressa proveniência, origem, procedência: donde veio este envelope?
Daí; expressa finalização: deixou de beber, donde vem o dinheiro que economizou.
Etimologia (origem da palavra donde). De + onde.

Fonte: Dicionário Comum

E

conjunção Conjunção que liga palavras e orações com mesma função.
Indica adição: pai e mãe extremosos.
Indica oposição: falou muito, e não disse nada.
Expressa consequência: ele não quis me ouvir e se deu mal.
Denota inclusão: trouxe meus filhos e seus amigos.
Gramática Repetida entre os membros de uma série, dá mais vivacidade à enumeração: a alta, e nobre, e musical prosa de Vieira.
Gramática Indica a variação de sentidos com que nos referimos a pessoas ou coisas do mesmo nome: há amigos e amigos, interesses e interesses.
Gramática Apresenta números compostos: mil oitocentos e vinte e dois.
Gramática Inicia frases bíblicas sem ligação imediata com frase antecedente: E era a hora terceira quando O crucificaram.
Gramática Atribui enfase na frase (sobretudo em interrogações e exclamações): e tu não sabias?
substantivo masculino A quinta letra que compõe o alfabeto e sua segunda vogal: meu nome se inicia com e.
Maneira de representar essa letra (e).
numeral [Matemática] Número e, que corresponde ao quinto número numa série.
Etimologia (origem da palavra e). Do latim et.

Fonte: Dicionário Comum

conjunção Conjunção que liga palavras e orações com mesma função.
Indica adição: pai e mãe extremosos.
Indica oposição: falou muito, e não disse nada.
Expressa consequência: ele não quis me ouvir e se deu mal.
Denota inclusão: trouxe meus filhos e seus amigos.
Gramática Repetida entre os membros de uma série, dá mais vivacidade à enumeração: a alta, e nobre, e musical prosa de Vieira.
Gramática Indica a variação de sentidos com que nos referimos a pessoas ou coisas do mesmo nome: há amigos e amigos, interesses e interesses.
Gramática Apresenta números compostos: mil oitocentos e vinte e dois.
Gramática Inicia frases bíblicas sem ligação imediata com frase antecedente: E era a hora terceira quando O crucificaram.
Gramática Atribui enfase na frase (sobretudo em interrogações e exclamações): e tu não sabias?
substantivo masculino A quinta letra que compõe o alfabeto e sua segunda vogal: meu nome se inicia com e.
Maneira de representar essa letra (e).
numeral [Matemática] Número e, que corresponde ao quinto número numa série.
Etimologia (origem da palavra e). Do latim et.

Fonte: Dicionário Comum

Era

outro

Fonte: Dicionário Bíblico

Era Período longo de tempo que começa com uma nova ordem de coisas (Lc 20:35, RA).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

substantivo feminino Época fixa a partir da qual se começam a contar os anos.
Figurado Época notável em que se estabelece uma nova ordem de coisas: a era romântica; a era espacial.
Período histórico que se sobressai por suas características próprias, por situações e acontecimentos importantes.
Qualquer intervalo ou período de tempo; século, ano, época.
expressão Era Cristã. Tempo que se inicia a partir do nascimento de Jesus Cristo.
Era Geológica. Cada uma das cinco grandes divisões da história da Terra.
Etimologia (origem da palavra era). Do latim aera.

Fonte: Dicionário Comum

Erã

Um dos netos de Efraim e filho de Sutela. Tornou-se líder do clã dos eranitas.

Fonte: Quem é quem na Bíblia?

Esposo

O termo – esposo – pelo qual o Mestre se designava a si próprio, era tomado às idéias, às tradições e aos costumes hebraicos, pela consideração dispensada aos hebreus que se casavam. Ora, sendo o chefe dessa doutrina, que vos tem amparado apesar de todos os vossos desvios, Jesus era considerado como o mancebo puro que depõe a coroa nupcial, a fim de assumir o governo da família que constituiu para si.
Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 2

[...] João [Batista] empregava figurada-mente a expressão o esposo para designar Jesus. [...]
Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 4

Fonte: Dicionário da FEB

Esposo MARIDO (Ex 4:25).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Esposo No Antigo Testamento, um dos nomes com o qual se designava Deus (Is 54:4-8; 62,5; Os 1:3; Jr 2; Ez 16). Nos evangelhos, essa imagem é transferida para Jesus (Mt 9:15; Mc 2:19; Lc 5:34; 25,6; Jo 3:29).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

substantivo masculino Homem casado, em relação à pessoa com quem se casou; marido, cônjuge: meu esposo prefere sair aos domingos.
Aquele que estabeleceu com alguém uma relação matrimonial ou semelhante ao casamento, ainda que não esteja formalmente casado.
Antigo Quem prometeu se casar com a pessoa com quem namora; noivo.
Etimologia (origem da palavra esposo). Do latim sponsus.i.

Fonte: Dicionário Comum

Do latim, sponsus = esposo. A palavra deriva do verbo spondeo (spopondi, sponsum, spondere) = prometer formalmente. Curiosidade: O verbo spondeo/spondere é a forma latina do verbo grego spendo = fazer libação, oferendas, augúrios... por ocasião de alianças, compromissos...

Fonte: Dicionário Etimológico

Feita

substantivo feminino Ato, ação, obra.
Data, ocasião, vez.
Gramática Usado na locução adverbial dessa, desta ou daquela feita: desta feita não escapou.

Fonte: Dicionário Comum

Feita Vez; ocasião (Jo 8:21, RA).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Mesa

substantivo feminino Móvel, em geral de madeira, formado por uma tábua horizontalmente assentada em um ou mais pés.
Figurado Alimentação habitual, diária; passadio: mesa frugal.
Conjunto de presidentes e secretários de uma assembléia: a mesa do Senado.
Geologia Camada plana, horizontal e rodeada de escarpas.
[Brasil] Pop. Seção de feitiçaria.
Mesa de cabeceira, pequena mesa que se coloca ao lado do leito.
Mesa de operação, mesa articulada, na qual se opera o doente.
Pôr a mesa, colocar na mesa os alimentos e objetos necessários à refeição.

Fonte: Dicionário Comum

1. Rei de Moabe nos reinados de Acabe e de seus filhos Acazias e Jorão, reis de israel. Mesa era vassalo de Acabe, pagando-lhe um tributo de ‘cem mil cordeiros, e a 1ã de cem mil carneiros’ (2 Rs 3.4). Quando Acabe foi morto em Ramote-Gileade, Mesa sacudiu o jugo. Mas Jorão, rei de israel, uniu-se a Josafá, rei de Judá, e ao rei de Edom, numa expedição contra os moabitas, que foram completamente derrotados. Em tais extremos ofereceu Mesa o seu filho primogênito, que havia de suceder no reino, em holocausto a Camos, o desapiedado deus do fogo, adorado em Moabe, resultando deste fato o retirarem-se para as suas terras horrorizados os três exércitos. Em 1868 foi descoberto nas ruínas de Divom um grande fragmento que pertencia a um monumento de pedra, levantado por Mesa (c. 850 a.C.). Na sua inscrição estavam registradas as vitórias de Mesa sobre israel. Essa pedra, restaurada com a adição de outros fragmentos, existe hoje no Museu Britânico. É conhecida pelo nome de Pedra Moabita. 2. Um benjamita (1 Cr 8.9).

Fonte: Dicionário Bíblico

Mesa [Salvação]

Rei MOABITA que reinou no tempo de Acabe, de Acazias e de Jorão, reis de Israel. Mesa ofereceu o seu filho mais velho em sacrifício ao deus QUEMOS (2Rs 3).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Mesa 1. Móvel, geralmente com pés, utilizado para comer (Mt 15:27; Mc 7:28) ou para trabalhar (Mt 21:12; Mc 11:15; Jo 2:15).

2. Banco (Lc 19:23; comp.com Mt 25:27). Mesa de três pés “cabriolé” para as refeições.

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Mestre

Mestre 1. “Epistates” (o que está por cima). No evangelho de Lucas, é equivalente a rabie, por definição, um título apropriado para Jesus (Lc 5:5; 8,24.45; 9,33.49; 17,13).

2. “Didaskalos” (o que ensina). Por antonomásia, Jesus, o único que merece receber esse tratamento (Mt 8:19; Mc 4:38; Lc 7:40; Jo 1:38), proibido até mesmo a seus discípulos (Mt 23:8).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Mestre
1) Professor; instrutor (Sl 119:99; Mt 10:24).


2) Título de Jesus, que tinha autoridade ao ensinar (Mc 12:14).


3) Pessoa perita em alguma ciência ou arte (Ex 35:35).


4) Pessoa que se destaca em qualquer coisa (Pv 24:8; Ez 21:31, RA).


5) Capitão (Jn 1:6).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

[...] o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Caminho, verdade e vida• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 6

Fonte: Dicionário da FEB

substantivo masculino Professor de grande saber.
Perito ou versado em qualquer ciência ou arte.
Quem obteve esse grau por concluir um mestrado: mestre em Letras.
Oficial graduado de qualquer profissão: mestre pedreiro.
Figurado Aquilo que serve de ensino ou de que se pode tirar alguma lição: o tempo é um grande mestre.
[Marinha] Comandante de pequena embarcação.
[Marinha] Oficial experiente de um navio que orienta o trabalho dos demais.
Chefe ou iniciador de um movimento cultural.
O que tem o terceiro grau na maçonaria.
adjetivo De caráter principal; fundamental: plano mestre.
Figurado Com grande proficiência; perito: talento mestre.
De tamanho e importância consideráveis; extraordinário: ajuda mestra.
Etimologia (origem da palavra mestre). Do latim magister.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Professor de grande saber.
Perito ou versado em qualquer ciência ou arte.
Quem obteve esse grau por concluir um mestrado: mestre em Letras.
Oficial graduado de qualquer profissão: mestre pedreiro.
Figurado Aquilo que serve de ensino ou de que se pode tirar alguma lição: o tempo é um grande mestre.
[Marinha] Comandante de pequena embarcação.
[Marinha] Oficial experiente de um navio que orienta o trabalho dos demais.
Chefe ou iniciador de um movimento cultural.
O que tem o terceiro grau na maçonaria.
adjetivo De caráter principal; fundamental: plano mestre.
Figurado Com grande proficiência; perito: talento mestre.
De tamanho e importância consideráveis; extraordinário: ajuda mestra.
Etimologia (origem da palavra mestre). Do latim magister.

Fonte: Dicionário Comum

Noivo

substantivo masculino Sujeito que se compromete, através de uma promessa de casamento, com alguém.
Durante um casamento, aquele que está se casando.
Sujeito recém-casado.
substantivo masculino plural Nubentes: aqueles que estavam ligados por uma promessa de casamento; que acabaram de se casar e são designados noivos até o término das celebrações da cerimônia matrimonial.
Etimologia (origem da palavra noivo). Noiva - a + o.

Fonte: Dicionário Comum

Não

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

Presidente

substantivo masculino e feminino Pessoa que dirige as deliberações de uma assembléia, de um tribunal.
Chefe do Estado, nas repúblicas.
adjetivo Que preside: juiz presidente.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino e feminino Pessoa que dirige as deliberações de uma assembléia, de um tribunal.
Chefe do Estado, nas repúblicas.
adjetivo Que preside: juiz presidente.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino e feminino Pessoa que dirige as deliberações de uma assembléia, de um tribunal.
Chefe do Estado, nas repúblicas.
adjetivo Que preside: juiz presidente.

Fonte: Dicionário Comum

presidente adj. Que preside. S. .M Título oficial do chefe do Poder Executivo e comandante de todas as forças armadas de um país. S. .M e f. 1. Pessoa que preside. 2. Pessoa que dirige os trabalhos de uma assembléia ou corporação deliberativa. Fe.M: presidenta.

Fonte: Dicionário Comum

Provado

provado adj. 1. Demonstrado, confirmado. 2. Experimentado. 3. Sabido, reconhecido, incontestável.

Fonte: Dicionário Comum

Provar

Provar
1) Testar (Jr 20:12; 1Ts 2:4).


2) Mostrar a verdade (At 24:13).


3) Experimentar (Sl 34:8; Hc 6:4).


4) Comer ou beber (Jo 2:9; Lc 14:24).


5) Passar por (Jo 8:52).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Provar Em sentido literal, provar o sabor dos alimentos (Mt 27:34; Jo 2:9), alimentar-se (Lc 14:24). Provar a morte significa morrer (Lc 9:27; Mc 9:1; Mt 16:28). Aquele que guarda a palavra de Jesus não provará a morte — condenação — eterna (Jo 8:52).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

verbo transitivo Demonstrar a verdade, a realidade, a autenticidade de uma coisa com razões, fatos, testemunhos, documentos etc.
Dar testemunho de; mostrar; demonstrar; submeter a prova; dar prova de.
Conhecer por experiência própria; experimentar; sofrer, padecer: provar as fadigas da guerra.
Vestir antes de estar pronto para ver se fica bem: provar um vestido.
Comer ou beber para saber se é bom: provar o vinho.

Fonte: Dicionário Comum

Quando

advérbio Denota ocasião temporal; em qual circunstância: disse que a encontraria, mas não disse quando.
Numa interrogação; em que momento no tempo: quando será seu casamento? Preciso saber quando será seu casamento.
Em qual época: quando partiram?
advérbio Rel. Em que: era na quadra quando as cerejeiras floriam.
conjunção Gramática Inicia orações subordinadas adverbiais denotando: tempo, proporção, condição e concessão.
conjunção [Temporal] Logo que, assim que: irei quando puder.
conjunção Prop. À medida que: quando chegaram ao hotel, tiveram muitos problemas.
conjunção [Condicional] Se, no caso de; acaso: só a trata bem quando precisa de dinheiro.
conjunção Conce. Embora, ainda que: vive reclamando quando deveria estar trabalhando.
locução conjuntiva Quando quer que. Em qualquer tempo: estaremos preparados quando quer que venha.
locução conjuntiva Quando mesmo. Ainda que, mesmo que, ainda quando: iria quando mesmo lho proibissem.
Etimologia (origem da palavra quando). Do latim quando.

Fonte: Dicionário Comum

quando adv. Em que época, em que ocasião, em que tempo. Conj. 1. Posto que. 2. Mas.

Fonte: Dicionário Comum

Retirado

retirado adj. 1. Que vive no isolamento; solitário. 2. Ermo, isolado, sem comunicações.

Fonte: Dicionário Comum

Sabia

substantivo deverbal Conhecia; ação de saber, de possuir conhecimento ou de se manter informado sobre: você sabia que o Brasil é o maior país da América do Sul?
Suspeitava; ação de pressentir ou de suspeitar algo: sabia que ele venceria!
Ação de expressar certos conhecimentos: ele sabia cantar.
Não confundir com: sabiá.
Etimologia (origem da palavra sabia). Forma regressiva de saber.

Fonte: Dicionário Comum

Sabido

sabido adj. 1. Que se sabe; conhecido. 2. Astuto, finório. 3. Esperto, velhaco. S. .M Gír. Gatuno proficiente na sua arte.

Fonte: Dicionário Comum

adjetivo Que é conhecido; público: sua vida é coisa sabida.
Que tem muito conhecimento; conhecedor, erudito, perito: sabido em história.
Figurado Que expressa prudência; prudente, circunspecto: sujeito sabido.
Figurado Que age buscando enganar outra pessoa; velhaco, trapaceiro.
substantivo masculino Quem tem grande conhecimentos; perito.
Figurado Aquele que é prudente, circunspecto, finório.
Figurado Indivíduo que age tentando enganar ou tirar vantagens de outrem: o sabido se deu mal!
substantivo masculino plural Ordenado pago a monges ou a párocos.
Valores recebidos por um serviço prestado; emolumentos.
Etimologia (origem da palavra sabido). Particípio de saber, do latim sapere.

Fonte: Dicionário Comum

Sabiá

sabiá s. .M 1. Ornit. Designação mais comum dos pássaros da família dos Turdídeos; algumas espécies são muito apreciadas pelo seu canto. Embora a este gênero pertençam os verdadeiros sabiás, recebem também esse nome alguns pássaros das famílias dos Mimídeos, Fringilídeos, Traupídeos e Cotingídeos. 2. Designação vulgar da inflamação dos cantos da boca; boqueira. 3. Bot. Planta leguminosa-mimosácea.

Fonte: Dicionário Comum

Sala

substantivo feminino Compartimento espaçoso de uma habitação: sala de jantar.
Lugar vasto e coberto, destinado a um serviço público ou a importante atividade: sala de audiências.
Público que enche uma sala: toda a sala aplaudiu.
Sala de armas, lugar onde os mestres de armas dão suas lições de esgrima.
Sala de espera, aquela onde ficam as visitas até serem recebidas ou conduzidas à sala principal.
Fazer sala a alguém, receber e entreter visitas; lisonjear, procurar captar a simpatia de alguém.
Sala dos passos perdidos, sala de um palácio de justiça que precede as salas de audiência.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Compartimento espaçoso de uma habitação: sala de jantar.
Lugar vasto e coberto, destinado a um serviço público ou a importante atividade: sala de audiências.
Público que enche uma sala: toda a sala aplaudiu.
Sala de armas, lugar onde os mestres de armas dão suas lições de esgrima.
Sala de espera, aquela onde ficam as visitas até serem recebidas ou conduzidas à sala principal.
Fazer sala a alguém, receber e entreter visitas; lisonjear, procurar captar a simpatia de alguém.
Sala dos passos perdidos, sala de um palácio de justiça que precede as salas de audiência.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Compartimento espaçoso de uma habitação: sala de jantar.
Lugar vasto e coberto, destinado a um serviço público ou a importante atividade: sala de audiências.
Público que enche uma sala: toda a sala aplaudiu.
Sala de armas, lugar onde os mestres de armas dão suas lições de esgrima.
Sala de espera, aquela onde ficam as visitas até serem recebidas ou conduzidas à sala principal.
Fazer sala a alguém, receber e entreter visitas; lisonjear, procurar captar a simpatia de alguém.
Sala dos passos perdidos, sala de um palácio de justiça que precede as salas de audiência.

Fonte: Dicionário Bíblico

Suco

suco s. .M 1. A substância líquida do tecido animal e vegetal, na qual residem os elementos mais nutritivos e substanciais; seiva, sumo. 2. Anat. Líquido segregado por alguns órgãos: S. pancreático; s. gástrico. 3. Essência, substância. 4. Coisa excelente.

Fonte: Dicionário Comum

Tender

verbo transitivo indireto Possuir uma inclinação, aptidão para: sua filha sempre tendia para o piano.
Ser parecido ou estar próximo de: o vestido listrado tendia para o vermelho.
Encaminhar; seguir em direção a: seus projetos tendem à falência.
Destinar-se; ter como objetivo, como motivo: os impostos tendem à falência do consumidor.
verbo transitivo direto Desfraldar; encher ou manter-se aberto com o vento: o temporal tendia os lençóis no varal.
verbo intransitivo Voltar-se; apresentar uma inclinação em relação a: a bicicleta tendeu para a esquerda.
verbo transitivo direto e pronominal Estender; expandir-se ou alongar-se no tempo ou num espaço: tendia as pernas; a praia tendia-se pelo horizonte.
Etimologia (origem da palavra tender). Do latim tendere.

Fonte: Dicionário Comum

verbo transitivo indireto Possuir uma inclinação, aptidão para: sua filha sempre tendia para o piano.
Ser parecido ou estar próximo de: o vestido listrado tendia para o vermelho.
Encaminhar; seguir em direção a: seus projetos tendem à falência.
Destinar-se; ter como objetivo, como motivo: os impostos tendem à falência do consumidor.
verbo transitivo direto Desfraldar; encher ou manter-se aberto com o vento: o temporal tendia os lençóis no varal.
verbo intransitivo Voltar-se; apresentar uma inclinação em relação a: a bicicleta tendeu para a esquerda.
verbo transitivo direto e pronominal Estender; expandir-se ou alongar-se no tempo ou num espaço: tendia as pernas; a praia tendia-se pelo horizonte.
Etimologia (origem da palavra tender). Do latim tendere.

Fonte: Dicionário Comum

tender
v. 1. tr. dir. Estender, estirar. 2. tr. dir. Desfraldar, enfunar. 3. tr. dir. Bater ou enformar (a massa do pão) antes de cozer. 4. pron. Estender-se, fazer-se largo. 5. tr. ind. Dirigir-se, encaminhar-se. 6. tr. ind. Aproximar-se de: T. para o zero a temperatura. 7. tr. ind. Apresentar tendência, inclinação, pendor ou propensão para.

Fonte: Dicionário Comum

Tinha

Tinha Doença da pele (Lv 13;
v. NTLH).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Tirado

adjetivo Que se tirou.
Que sofreu tiragem.
Etimologia (origem da palavra tirado). Particípio de tirar.

Fonte: Dicionário Comum

Tornada

tornada s. f. Ato ou efeito de tornar; regresso, volta.

Fonte: Dicionário Comum

Tênder

tênder
v. 1. tr. dir. Estender, estirar. 2. tr. dir. Desfraldar, enfunar. 3. tr. dir. Bater ou enformar (a massa do pão) antes de cozer. 4. pron. Estender-se, fazer-se largo. 5. tr. ind. Dirigir-se, encaminhar-se. 6. tr. ind. Aproximar-se de: T. para o zero a temperatura. 7. tr. ind. Apresentar tendência, inclinação, pendor ou propensão para.

Fonte: Dicionário Comum

Uva

substantivo feminino Baga da videira: uva preta, branca, rosada.
Fruto das vinhas, em geral.
Figurado e Pop. Mulher bonita; coisa agradável à vista ou ao paladar.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Baga da videira: uva preta, branca, rosada.
Fruto das vinhas, em geral.
Figurado e Pop. Mulher bonita; coisa agradável à vista ou ao paladar.

Fonte: Dicionário Comum

uva s. f. 1. O fruto da videira. 2. Cada um dos bagos que formam um cacho. 3. Designação genérica dos frutos das videiras. 4. Cacho de uva. 5. Pop. Mulher bonita e moça.

Fonte: Dicionário Comum

Vinha

substantivo feminino Terreno plantado de videiras; número de videiras desse terreno; vinhedo.
Figurado Aquilo que dá grande lucro: sua empresa é uma verdadeira vinha.
Figurado O que se tem como profissão, como trabalho; ofício, ocupação.
expressão Figurado A vinha do Senhor. A vida religiosa.
Etimologia (origem da palavra vinha). Do latim vinea.ae, "vinhedo".
substantivo feminino Culinária Molho feito com vinagre, sal, alho, cebola, pimenta etc., usado como conserva para alimentos; vinha-d'alhos.
Etimologia (origem da palavra vinha). Forma reduzida de vinha-d'alhos.

Fonte: Dicionário Comum

A primeira vinha de que se fala acha-se em conexão com o monte Ararate, talvez o seu primitivo habitat, onde Noé a plantou (Gn 9:20). Eram as vinhas conhecidas no Egito, como se pode compreender do sonho do copeiro-mor do Faraó (Gn 40:9-11), e da sua destruição pela saraiva (Sl 78:47). A extensão e a importância da cultura das vinhas mostram-se abundantemente noa monumentos, onde se acha representado pela pintura e escultura todo o processo de tratar as videiras (usualmente sobre varas, sustentadas por colunas), de colher o fruto, e convertê-lo em vinho. Em linguagem profética, o próprio povo de israel era uma vinha, trazida do Egito (Sl 80:8). Rabsaqué, nas suas injuriosas palavras aos judeus, no reinado de Ezequias, oferece levá-los para uma terra como a deles, ‘terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas’ (2 Rs 18.32). A cultura das videiras na terra de Canaã, antes da invasão dos hebreus, é manifesta por certos incidentes como o encontro de Abraão e Melquisedeque, a narrativa dos espias, e as alusões de Moisés à herança prometida (Gn 14:18Nm 13:20-24Dt 6:11). Mesmo naquele primitivo período, o território em que este ramo de agricultura alcançou a sua mais alta perfeição na Palestina meridional pode ser conhecido pela promessa patriarcal a Judá: ‘Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente’ – e também o bem-amado José é comparado ao ‘ramo frutífero junto à fonte – seus galhos se estendem sobre o muro’ (Gn 49:11-22). o vale de Escol (cacho de uvas) proporcionou aos espias belíssimos cachos de uvas, que eles levaram a Moisés, e recebeu o seu nome dessa circunstância (Nm 32:9). o vale de Soreque (vinha), na planície da Filístia, era semelhantemente afamado (Jz 14:5 – 15.5 – 16.4). Do mesmo modo também ‘a planície das vinhas’ (Abel-Queramim), ao oriente do rio Jordão (Jz 11:33). Mais tarde eram mencionadas de um modo especial as vinhas do En-Gedi, na costa ocidental do Mar Morto (Ct 1:14) – e Jeremias lamenta a destruição das vinhas moabitas de Sibma (Jr 48:32). o vinho de Helbom, no Antilíbano, era exportado para Tiro, segundo diz Ezequiel (27,18) – e oséias alude ao aroma do ‘vinho do Líbano’ (14.7). É desnecessário citar passagens que nos mostrem quão valiosa era a videira e o seu produto na Palestina, durante os longos períodos da história do Antigo e do Novo Testamento, e quão excelente e abundante era a vinha na Síria. Bastará mencionar as originais promessas feitas aos israelitas, antes de eles formarem uma nação, a beleza da linguagem figurada nos salmos e profecias, e o fato de numas cinco parábolas do grande Mestre haver referência às videiras e à sua cultura. igualmente significativa é a circunstância de se encontrarem umas doze palavras nas línguas hebraica e grega (principalmente na primeira), para designarem esta planta e os seus usos. os antigos habitantes da Palestina imitaram os egípcios no tratamento das parreiras, sendo a uva o emblema da prosperidade e da paz. o caráter do solo ensinou aos cananeus e os seus sucessores a formação de terraços próprios. Nos pátios das casas grandes e pelas paredes das casas de campo, estendiam as videiras as suas gavinhas – e é provável que também as deixassem subir em volta das figueiras e outras árvores. Ao norte são as videiras cultivadas, e provavelmente o foram também em tempos antigos, ao longo de terrenos planos, apenas com um pequeno apoio (Sl 80:10 – 128.3 – Ez 17:6). As vinhas eram então, como hoje, cercadas de muros toscos ou de uma sebe, ou por ambas as coisas (is 5:5Mc 12:1). Foi entre muros desta espécie que Balaão ia montado na jumenta. Cabanas de construção grosseira são feitas para os guardadores das vinhas, como nos tempos do A.T. – e eram edificadas ‘torres’, donde se podia estar de atalaia para evitar as depredações do homem ou de certos animais, como o javali das selvas e os chacais (Sl 80:13Ct 2:15is 1:8 – 5.2 – Mt 21:33). o tempo da vindima no outono, bem como o da ceifa do trigo que a precedia, eram ocasiões de especial regozijo (is 16:10Jr 25:30). os preparativos gerais acham-se descritos na parábola de isaías
(5). e na de Jesus Cristo (Mc 12:1, etc.). Era permitido aos pobres fazer a respiga nas vinhas e nas searas (Lv 19:10). os podadores também pertenciam às classes pobres (is 61:5). As vinhas, como os campos de trigo, tinham o seu ano sabático, isto é, de sete em sete anos a terra era simplesmente alqueivada (Êx 23:11Lv 25:3 e seg.). Na linguagem figurada da Escritura, a videira é emblemática do povo escolhido, das bênçãos na dispensação evangélica, e também Daquele em quem a igreja vive e cresce por meio dos seus vários membros, e do sangue derramado na cruz para resgatar a Humanidade (is 5:7 – 55.1 – Mt 26:27-29Jo 15:1). o ato de pisar uvas no lagar é emblemático dos juízos divinos (is 63:2Lm 1:15Ap 14:19-20). (*veja Vinho, Lagar de vinho.)

Fonte: Dicionário Bíblico

[...] é o coração imenso da Humanidade.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Tramas do destino• Pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda• 12a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 5

A vinha do Senhor é o mundo inteiro.
Referencia: VIEIRA, Waldo• Conduta Espírita• Pelo Espírito André Luiz• 29a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 6

Fonte: Dicionário da FEB

Vinha Plantação de VIDEIRAS (Lc 20:9).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Vinha Símbolo do povo de Deus. Mal cuidada por seus pastores espirituais — que nem sequer reconheceram Jesus como Filho de Deus e o mataram —, Deus a entregará, finalmente, a outros vinhateiros (Mt 20:1-8; 21,28-41; Mc 12:1-9; Lc 13:6).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Vinho

substantivo masculino Bebida alcoólica resultante da fermentação da uva sob efeito de certas leveduras.
Essa bebida feita pela fermentação do sumo de outras frutas.
Licor análogo, que se extrai de certas plantas.
Coloração da uva ou cor do vinho tinto.
Copo, cálice ou garrafa de vinho: comprei dois vinhos ontem.
Figurado O que causa embriaguez; bebedeira: o vinho do seu sorriso.
adjetivo Que tem a cor do vinho; roxo, arroxeado: vestido vinho.
Diz-se dessa cor: seu vestido era vinho.
expressão Vinho de mesa. Vinho que se costuma beber às refeições.
Vinho doce. Vinho feito de uva bem madura, e que possui qualidades muito sacarinas.
Vinho rascante. Vinho adstringente, que deixa certo travo na garganta.
Vinho seco. Vinho que não é doce e possui sabor firme e são.
Vinho tinto. Vinho de cor avermelhada.
Vinho verde. Vinho ácido, produzido com uvas pouco maduras e pouco doces.
Etimologia (origem da palavra vinho). Do latim vinum.i.

Fonte: Dicionário Comum

o sumo das uvas produzia diversas espécies de vinho. Pisadas as uvas no lagar, corria o sumo para uma cuba. A esse sumo chamavam ‘vinho novo’ – e os judeus bebiam-no nesse estado – mas passado pouco tempo, principiava a fermentação. o vinho fermentado tinha diversos nomes. Algum era pouco melhor do que o vinagre, e formava a bebida comum dos operários, ou dos trabalhadores do campo durante o calor da colheita (Rt 2:14). Foi este o vinho, fornecido em enormes quantidades por Salomão, para os rachadores de lenha no Líbano (2 Cr 2.10). o vinagre que deram ao Salvador, quando estava na cruz (Mc 15:36), era provavelmente a ‘posca’, uma mistura de vinho e água que costumavam dar aos soldados romanos – e o vinho com mirra era uma bebida estupefaciente (*veja 23). o vinho não era somente misturado com água, mas também o aromatizavam algumas vezes (Sl 75:8Pv 9:2-5 – 23.30). o A.T. alude muitas vezes ao vício em que caíram os hebreus e outros povos da antigüidade, bebendo excessivamente, e também faz muitas referências às vergonhosas cenas de orgia por ocasião das festas, no tempo da vindima. igualmente, Belsazar e Xerxes tinham os seus ‘banquetes de vinho’ – Neemias aparece como copeiro de Artaxerxes – e Naum e Habacuque acusaram os ninivitas e os caldeus de serem vergonhosamente desregrados (Na 1.10 – 2.1 – 3.11 – Dn 5:1-2Hc 2:15-16). Em conformidade com estas passagens acham-se muitas vezes exemplificados, nas esculturas assírias, o uso e o abuso do fruto da vide. os profetas do oitavo século antes de Cristo referem-se freqüentemente aos banquetes, nos quais bebiam demasiadamente as classes mais ricas da comunidade. Amós descreve com viveza aquelas orgias dos príncipes de Samaria, que se estendiam sobre as camas de marfim e bebiam vinho por taças (6.4 a 6). oséias escreve que no dia do aniversário natalício do rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho (os 7:5) – e isaías exclamava (28.1): ‘Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim.’ o mesmo profeta denuncia os habitantes de Jerusalém deste modo: ‘Ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta’ (is 5:11). Jesus Cristo, em Caná da Galiléia, mudou a água em vinho (Jo 2:9-10). Acham-se indicações no N.T. de que o vinho era algumas vezes bebido em excesso: (Jo 2:10At 2:13 – 1 Co 5.11 e 6.10 – Ef 5:18). Paulo (Rm 14:21) sugere a lei da abstinência para o bem-estar dos outros, mas recomenda um pouco de vinho a Timóteo, em vista da sua fraqueza física (1 Tm 5.23). (*veja Videira, Lagar de Vinho.)

Fonte: Dicionário Bíblico

Vinho Bebida alcoólica resultante da fermentação natural do suco de uvas (Pv 20:1); (Ef 5:18).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Vinho Ver Álcool.

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Água

substantivo feminino Líquido incolor, sem cor, e inodoro, sem cheiro, composto de hidrogênio e oxigênio, H20.
Porção líquida que cobre 2/3 ou aproximadamente 70% da superfície do planeta Terra; conjunto dos mares, rios e lagos.
Por Extensão Quaisquer secreções de teor líquido que saem do corpo humano, como suor, lágrimas, urina.
Por Extensão O suco que se retira de certos frutos: água de coco.
Por Extensão Refeição muito líquida; sopa rala.
[Construção] Num telhado, a superfície plana e inclinada; telhado composto por um só plano; meia-água.
[Popular] Designação de chuva: amanhã vai cair água!
Botânica Líquido que escorre de certas plantas quando há queimadas ou poda.
Etimologia (origem da palavra água). Do latim aqua.ae.

Fonte: Dicionário Comum

Água Líquido essencial à vida, o qual, por sua escassez, é muito valorizado na Palestina, onde as secas são comuns. Para ter água, o povo dependia de rios, fontes, poços e cisternas (Is 35:6).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Água Ver Ablução, Batismo, Novo nascimento.

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos