ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι ⸂τὸ αὐτὸ⸃ ποιοῦσιν;

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

if ἐὰνG1437 indeed γὰρG1063 you love ἀγαπήσητεG25 those τοὺςG3588 loving ἀγαπῶνταςG25 you ὑμᾶςG4771 what τίναG5101 reward μισθὸνG3408 have you ἔχετεG2192 do not οὐχὶG3780 also καὶG2532 the οἱG3588 tax collectors τελῶναιG5057 the τὸG3588 same αὐτὸG846 do ποιοῦσινG4160

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

PorqueG1063 γάρG1063, seG1437 ἐάνG1437 amardesG25 ἀγαπάωG25 G5661 os queG3588 G3588 vosG5209 ὑμᾶςG5209 amamG25 ἀγαπάωG25 G5723, queG5101 τίςG5101 recompensaG3408 μισθόςG3408 tendesG2192 ἔχωG2192 G5719? NãoG3780 οὐχίG3780 fazemG4160 ποιέωG4160 G5719 os publicanosG5057 τελώνηςG5057 tambémG2532 καίG2532 o mesmoG846 αὐτόςG846?

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Mateus 5:46 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo?
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? não fazem os publicanos também o mesmo?
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo?
(TB) - Tradução Brasileira

ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι ⸂τὸ αὐτὸ⸃ ποιοῦσιν;
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos .
(HD) - Haroldo Dutra

Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo?
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Porque, se amardes (somente) aqueles que estão vos amando, que galardão tereis? Porventura até mesmo os publicanos não fazem o mesmo?
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos[a] a mesma coisa?
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Si enim diligitis eos qui vos diligunt, quam mercedem habebitis ? nonne et publicani hoc faciunt ?
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Mateus 5 : 46

Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos .


publicanos
Coletores de impostos.


Notas de rodapé da Bíblia (BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Mateus 5 : 46

Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos[a] a mesma coisa?


[a]
Cobradores de impostos, que pela sua profissão, exercida com rapinagem, eram votados ao desprezo público (cf. 9,10; 18,17+).

G1437
ean
ἐὰν
(if)
Conjunção
G1063
gar
γὰρ
(indeed)
Conjunção
G25
agapēsēte
ἀγαπήσητε
(you love)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Subjuntivo Ativo - 2ª pessoa do plural
G3588
tous
τοὺς
(those)
Artigo - acusativo masculino no plural
G25
agapōntas
ἀγαπῶντας
(loving)
Verbo - particípio presente ativo - Masculino no Plurak acusativo acusativo
G4771
hymas
ὑμᾶς
(you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa acusativa plural
G5101
tina
τίνα
(what)
Pronome interrogativo / indefinido - singular de acusação
G3408
misthon
μισθὸν
(reward)
Substantivo - acusativo masculino singular
G2192
echete
ἔχετε
(have you)
Verbo - presente indicativo ativo - 2ª pessoa do plural
G3780
ouchi
οὐχὶ
(do not)
Partícula negativa
G2532
kai
καὶ
(also)
Conjunção
G3588
hoi
οἱ
(the)
Artigo - nominativo Masculino no Plural
G5057
telōnai
τελῶναι
(tax collectors)
Substantivo - nominativo Masculino no Plural
G3588
to
τὸ
(the)
Artigo - Acusativo neutro no Singular
G846
auto
αὐτὸ
(same)
Pronome pessoal / possessivo - neutro acusativo 3ª pessoa do singular
G4160
poiousin
ποιοῦσιν
(do)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γάρ
(G1063)
Ver mais
gár (gar)

1063 γαρ gar

partícula primária; conj

 1. porque, pois, visto que, então

ἐάν
(G1437)
Ver mais
eán (eh-an')

1437 εαν ean

de 1487 e 302; conj

 1. se, no caso de

ἔχω
(G2192)
Ver mais
échō (ekh'-o)

2192 εχω echo

incluindo uma forma alternativa σχεω scheo, usado apenas em determinados tempos), verbo primário; TDNT - 2:816,286; v

 1. ter, i.e. segurar
  1. ter (segurar) na mão, no sentido de utilizar; ter (controlar) possessão da mente (refere-se a alarme, agitação, emoção, etc.); segurar com firmeza; ter ou incluir ou envolver; considerar ou manter como
 2. ter, i.e., possuir
  1. coisas externas, tal com possuir uma propriedade ou riquezas ou móveis ou utensílios ou bens ou comida, etc.
  2. usado daqueles unidos a alguém pelos laços de sangue ou casamento ou amizade ou dever ou lei etc, de atênção ou companhia
 3. julgar-se ou achar-se o fulano-de-tal, estar em certa situação
 4. segurar mesmo algo, agarrar algo, prender-se ou apegar-se
  1. estar estreitamente unido a uma pessoa ou uma coisa

ἀγαπάω
(G25)
Ver mais
agapáō (ag-ap-ah'-o)

25 αγαπαω agapao

Talvez de agan (muito) [ou cf 5689 עגב]; TDNT 1:21,5; v

 1. com respeito às pessoas
  1. receber com alegria, acolher, gostar muito de, amar ternamente
 2. com respeito às coisas
  1. estar satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas

Sinônimos ver verbete 5914


καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

μισθός
(G3408)
Ver mais
misthós (mis-thos')

3408 μισθος misthos

aparentemente, palavra primária; TDNT - 4:695,599; n m

 1. valor pago pelo trabalho
  1. salário, pagamento
 2. recompensa: usado do fruto natural do trabalho árduo e esforçado
  1. em ambos os sentidos, recompensas e punições
  2. das recompensas que Deus dá, ou dará, pelas boas obras e esforços
  3. de punições


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


οὐχί
(G3780)
Ver mais
ouchí (oo-khee')

3780 ουχι ouchi

intensivo de 3756; partícula

 1. não, de nenhum modo, de forma alguma

ποιέω
(G4160)
Ver mais
poiéō (poy-eh'-o)

4160 ποιεω poieo

aparentemente forma prolongada de uma palavra primária arcaica; TDNT - 6:458,895; v

 1. fazer
  1. com os nomes de coisas feitas, produzir, construir, formar, modelar, etc.
  2. ser os autores de, a causa
  3. tornar pronto, preparar
  4. produzir, dar, brotar
  5. adquirir, prover algo para si mesmo
  6. fazer algo a partir de alguma coisa
  7. (fazer, i.e.) considerar alguém alguma coisa
   1. (fazer, i.e.) constituir ou designar alguém alguma coisa, designar ou ordenar alguém que
   2. (fazer, i.e.) declarar alguém alguma coisa
  8. tornar alguém manifesto, conduzi-lo
  9. levar alguém a fazer algo
   1. fazer alguém
  10. ser o autor de algo (causar, realizar)
 2. fazer
  1. agir corretamente, fazer bem
   1. efetuar, executar
  2. fazer algo a alguém
   1. fazer a alguém
  3. com designação de tempo: passar, gastar
  4. celebrar, observar
   1. tornar pronto, e assim, ao mesmo tempo, instituir, a celebração da páscoa
  5. cumprir: um promessa

Sinônimos ver verbete 5871 e 5911


σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

τελώνης
(G5057)
Ver mais
telṓnēs (tel-o'-nace)

5057 τελωνης telones

de 5056 e 5608; TDNT - 8:88,1166; n m

 1. arrendatário ou cobrador de taxas
  1. entre os romanos, geralmente um homem da ordem eqüestre

   cobrador de taxas ou impostos, alguém empregado por um publicano ou responsável pela coleta de impostos. Os coletores de impostos eram como uma classe, detestada não somente pelos judeus, mas também por outras nações, tanto por causa de seu emprego como pela sua crueldade, avareza, e engano, usados para realizar sua tarefa.

Sinônimos ver verbete 5942


τίς
(G5101)
Ver mais
tís (tis)

5101 τις tis

τíς (Strong G5101) Com acento, é um pronome interrogativo. Praticamente todos os pronomes interrogativos das línguas latinas (quis? quid? cur?): Como?, Onde?, Quem?, O Que?, Por que?

Possui relação com τις (Strong G5100) Sem acento, é um pronome indefinido, correspondente ao latin (aliquis, quis, quidam)

Fonte: Miudinho - Mateus 16:8 {Aluizio Elias}

αὐτός
(G846)
Ver mais
autós (ow-tos')

846 αυτος autos

da partícula au [talvez semelhante a raiz de 109 pela idéia de um vento instável] (para trás); pron

 1. ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo
 2. ele, ela, isto
 3. o mesmo

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Mateus 5:46 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Mateus 5:46 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Mateus 5:46

Referências em Livro Espírita


Allan Kardec

mt 5:46
O Evangelho Segundo o Espiritismo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 12
Página: 203
Allan Kardec
Detalhes Comprar

Cairbar Schutel

mt 5:46
Parábolas e Ensinos de Jesus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 45
Página: -
Cairbar Schutel
Detalhes Comprar

Emmanuel

mt 5:46
Fonte Viva

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 96
Página: 221
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:46
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Mateus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 116
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Amélia Rodrigues

mt 5:46
Mensagem do Amor Imortal (A)

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 22
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar
mt 5:46
Luz do Mundo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 4
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


CARLOS TORRES PASTORINO

mt 5:46
Sabedoria do Evangelho - Volume 2

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 39
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar
mt 5:46
Sabedoria do Evangelho - Volume 5

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 2
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista
Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Mateus 5:46

Mateus 6:1 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles; aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus.
Mateus 9:10 E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos.
Mateus 11:19 Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos.
Mateus 18:17 E, se não as escutar, dize-o à igreja; e, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano.
Mateus 21:31 Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no Reino de Deus.
Lucas 6:32 E, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam.
Lucas 15:1 E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
Lucas 18:13 O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador!
Lucas 19:2 E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu; e era este um chefe dos publicanos e era rico.
Lucas 19:7 E, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
I Pedro 2:20 Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Coisa

substantivo feminino Tudo o que existe ou que pode ter existência (real ou abstrata).
O que pode ser alvo de apropriação: ele possui poucas coisas.
O que ocorre; acontecimento: o curso natural das coisas.
O que é real em oposição ao que é abstrato: quero coisas e não promessas.
[Popular] Negócio, troço; tudo o que não se quer designar pelo nome.
O que caracteriza um fato, evento, circunstância, pessoa, condição ou estado: essa chatice é coisa sua?
O assunto em questão; matéria: não me fale essas coisas! Viemos aqui tratar de coisas relevantes.
[Informal] Indisposição pessoal; mal-estar inesperado; ataque: estava bem, de repente me deu uma coisa e passei mal.
Etimologia (origem da palavra coisa). Do latim causa.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Tudo o que existe ou que pode ter existência (real ou abstrata).
O que pode ser alvo de apropriação: ele possui poucas coisas.
O que ocorre; acontecimento: o curso natural das coisas.
O que é real em oposição ao que é abstrato: quero coisas e não promessas.
[Popular] Negócio, troço; tudo o que não se quer designar pelo nome.
O que caracteriza um fato, evento, circunstância, pessoa, condição ou estado: essa chatice é coisa sua?
O assunto em questão; matéria: não me fale essas coisas! Viemos aqui tratar de coisas relevantes.
[Informal] Indisposição pessoal; mal-estar inesperado; ataque: estava bem, de repente me deu uma coisa e passei mal.
Etimologia (origem da palavra coisa). Do latim causa.

Fonte: Dicionário Comum

Efeito

substantivo masculino Produto, resultado de uma ação; consequência: não há causa sem efeito.
Impressão produzida no espírito, na sensibilidade: seus elogios tiveram um efeito muito positivo em mim.
Usado com determinado propósito; finalidade: não tinha dinheiro para esse efeito.
Capacidade para produzir o resultado esperado; eficiência: creme com um ótimo efeito na pele.
Cuja consequência pode ser danosa; prejudicial: os efeitos da dengue.
[Esporte] Rotação imprimida a uma bola de bilhar, de futebol ou de outro jogo, com o fim de obter trajetórias ou retrocessos intencionalmente contrários à lógica: chutou com efeito.
expressão Efeito estufa. Aumento da temperatura do ar em razão do isolamento provocado pelo acúmulo de cristais de dióxido de carbono e de vapor de água na alta atmosfera, o que impede que o calor da Terra se irradie.
Efeito Joule. Aquecimento de um condutor durante a passagem de corrente elétrica.
Etimologia (origem da palavra efeito). Do latim effectum.i.

Fonte: Dicionário Comum

Galardão

substantivo masculino Reconhecimento; compensação por serviços de um valor muito elevado.
Homenagem ou glória; em que há premiação: o prêmio foi o galardão de sua carreira.
Etimologia (origem da palavra galardão). De origem questionável.

Fonte: Dicionário Comum

Recompensa – recompensa de serviços valiosos; homenagem; prémio; honraria; glória.

Fonte: Dicionário Bíblico

prêmio, recompensa, gratificação. – Galardão e prêmio “exprimem (segundo o sábio autor do Ensaio) em geral a ideia de uma recompensa, que se dá a qualquer pessoa por seus serviços ou merecimentos, reais ou supostos. Mas prêmio parece mais próprio para exprimir essa recompensa quando ela é determinada por lei, ou por algum gênero de ajuste e convenção, quase como paga, ou preço do serviço; como coisa rigorosamente devida. Em consequência desta restrita significação, parece também que o prêmio supõe sempre alguma obrigação de o distribuir na pessoa que o distribui. – Galardão exprime uma ideia, em certo modo, mais nobre; e não supõe sempre aquela obrigação. Todos indistintamente podem concorrer para galardoar (conferir galardão a...) o homem de merecimento relevante, ou que tem feito importantes serviços: a aprovação, a estima, o louvor, o reconhecimento, que se tributa ao cidadão virtuoso e útil, é o melhor galardão que ele pode esperar, e receber por suas virtudes. O homem, que dedica todos os momentos da vida ao serviço da pátria, não pode receber dela um prêmio equivalente ao seu generoso sacrifício. O único galardão digno da sua virtude, o único a que ele deve aspirar, o único de que a vil inveja não pode jamais privá-lo, consiste na própria convicção que tem, e na íntima satisfação, que goza de haver cumprido o mais nobre de seus deveres, e de ter merecido a estima da posteridade”. – Recompensa é uma como reparação do sacrifício feito, do serviço prestado, do tempo perdido. Em muitos casos é quase o mesmo que prêmio: oferece-se uma recompensa (ou um prêmio) a quem achar a coisa perdida, ou a quem descobrir alguma coisa. – Com esta significação, no entanto, é preferível empregar a palavra gratificação, que é a recompensa com a qual se mostra alguém satisfeito e grato pelo serviço que se lhe prestou.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Galardão RECOMPENSA; prêmio (Is 40:10).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Mesmo

adjetivo Exprime semelhança, identidade, paridade: eles têm o mesmo gosto.
O próprio, não outro (colocado imediatamente depois de substantivo ou pronome pessoal): Ricardo mesmo me abriu a porta; uma poesia de Fernando Pessoa, ele mesmo.
Utilizado de modo reflexivo; nominalmente: na maioria das vezes analisava, criticava-se a si mesmo.
Que possui a mesma origem: nasceram na mesma região.
Imediatamente referido: começou a trabalhar em 2000, e nesse mesmo ano foi expulso de casa.
substantivo masculino Que ocorre da mesma forma; a mesma coisa e/ou pessoa: naquele lugar sempre acontece o mesmo; ela nunca vai mudar, vai sempre ser a mesma.
conjunção Apesar de; embora: mesmo sendo pobre, nunca desistiu de sonhar.
advérbio De modo exato; exatamente, justamente: pusemos o livro mesmo aqui.
De maneira segura; em que há certeza: sem sombra de dúvida: os pastores tiveram mesmo a visão de Nossa Senhora!
Ainda, até: chegaram mesmo a negar-me o cumprimento.
locução conjuntiva Mesmo que, ainda que, conquanto: sairei, mesmo que não queiram.
locução adverbial Na mesma, sem mudança de situação apesar da ocorrência de fato novo: sua explicação me deixou na mesma.
Etimologia (origem da palavra mesmo). Do latim metipsimus.

Fonte: Dicionário Comum

Não

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

Porventura

advérbio Demonstra que o falante expressa, no plano hipotético, o teor da oração que pretende modificar; por hipótese, por acaso: se porventura ela aparecer, você me chama?
Em frases interrogativas, geralmente em interrogações retóricas; por casualidade: o professor é porventura o escritor deste livro? Porventura seguiremos unidos até o final?
Etimologia (origem da palavra porventura). Por + ventura.

Fonte: Dicionário Comum

Publicanos

Cobradores de Impostos empregados pelas autoridades romanas. Tinham a má fama de exigir impostos excedentes em relação à taxa oficial, enchendo os bolsos com a diferença. Eram desprezados pelos judeus por colaborarem com o governo romano, que dominava o país.

Fonte: Dicionário Bíblico

Eram assim chamados, na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de todas espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do Império. [...] Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de exações e de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo, para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Diz-se por vezes: Ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência a riquezas de mau quilate.
Referencia: KARDEC, Allan• O Evangelho segundo o Espiritismo• Trad• de Guillon Ribeiro da 3a ed• francesa rev•, corrig• e modif• pelo autor em 1866• 124a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - Introd•

Publicanos eram os arrecadadores de impostos públicos exigidos pelos romanos ao povo judeu, no exercício de cujo mister tinham oportunidade de amealhar fortuna, pelo abuso das exações.
Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• Parábolas evangélicas: à luz do Espiritismo• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - Parábola do fariseu e do publicano

Fonte: Dicionário da FEB

Recompensa

Indiscutivelmente, a recompensa por excelência, a mais perfeita e justa, será aquela que mais diretamente gratificar o Espírito do educando: a satisfação do dever cumprido. [...]
Referencia: LOBO, Ney• Filosofia espírita da educação e suas conseqüências pedagógicas e administrativas• 2a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1993• 5 v• - v• 3

Fonte: Dicionário da FEB

Recompensa Algo que se recebe por algum bem ou mal que se praticou; galardão (Sl 58:11); (Lc 6:32).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Somente

advérbio Nada mais que: os produtos são entregues somente aos donos.
Exclusivamente, só: somente o prefeito foi favorável às demissões.
Apenas: falava somente português.
Etimologia (origem da palavra somente). Do latim feminino de solus - sola + mente.

Fonte: Dicionário Comum

somente adv. Unicamente, apenas, só.

Fonte: Dicionário Comum

Tender

verbo transitivo indireto Possuir uma inclinação, aptidão para: sua filha sempre tendia para o piano.
Ser parecido ou estar próximo de: o vestido listrado tendia para o vermelho.
Encaminhar; seguir em direção a: seus projetos tendem à falência.
Destinar-se; ter como objetivo, como motivo: os impostos tendem à falência do consumidor.
verbo transitivo direto Desfraldar; encher ou manter-se aberto com o vento: o temporal tendia os lençóis no varal.
verbo intransitivo Voltar-se; apresentar uma inclinação em relação a: a bicicleta tendeu para a esquerda.
verbo transitivo direto e pronominal Estender; expandir-se ou alongar-se no tempo ou num espaço: tendia as pernas; a praia tendia-se pelo horizonte.
Etimologia (origem da palavra tender). Do latim tendere.

Fonte: Dicionário Comum

verbo transitivo indireto Possuir uma inclinação, aptidão para: sua filha sempre tendia para o piano.
Ser parecido ou estar próximo de: o vestido listrado tendia para o vermelho.
Encaminhar; seguir em direção a: seus projetos tendem à falência.
Destinar-se; ter como objetivo, como motivo: os impostos tendem à falência do consumidor.
verbo transitivo direto Desfraldar; encher ou manter-se aberto com o vento: o temporal tendia os lençóis no varal.
verbo intransitivo Voltar-se; apresentar uma inclinação em relação a: a bicicleta tendeu para a esquerda.
verbo transitivo direto e pronominal Estender; expandir-se ou alongar-se no tempo ou num espaço: tendia as pernas; a praia tendia-se pelo horizonte.
Etimologia (origem da palavra tender). Do latim tendere.

Fonte: Dicionário Comum

tender
v. 1. tr. dir. Estender, estirar. 2. tr. dir. Desfraldar, enfunar. 3. tr. dir. Bater ou enformar (a massa do pão) antes de cozer. 4. pron. Estender-se, fazer-se largo. 5. tr. ind. Dirigir-se, encaminhar-se. 6. tr. ind. Aproximar-se de: T. para o zero a temperatura. 7. tr. ind. Apresentar tendência, inclinação, pendor ou propensão para.

Fonte: Dicionário Comum

Tênder

tênder
v. 1. tr. dir. Estender, estirar. 2. tr. dir. Desfraldar, enfunar. 3. tr. dir. Bater ou enformar (a massa do pão) antes de cozer. 4. pron. Estender-se, fazer-se largo. 5. tr. ind. Dirigir-se, encaminhar-se. 6. tr. ind. Aproximar-se de: T. para o zero a temperatura. 7. tr. ind. Apresentar tendência, inclinação, pendor ou propensão para.

Fonte: Dicionário Comum