πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

everyone πᾶςG3956 indeed γὰρG1063  -  G3588 asking αἰτῶνG154 receives λαμβάνειG2983 and καὶG2532 the [one] G3588 seeking ζητῶνG2212 finds εὑρίσκειG2147 and καὶG2532 to the [one] τῷG3588 knocking κρούοντιG2925 it will be opened ἀνοιγήσεταιG455

Interlinear com inglês (Fonte segura)

PoisG1063 γάρG1063 todoG3956 πᾶςG3956 o que pedeG154 αἰτέωG154 G5723 recebeG2983 λαμβάνωG2983 G5719; o que buscaG2212 ζητέωG2212 G5723 encontraG2147 εὑρίσκωG2147 G5719; eG2532 καίG2532 a quem bateG2925 κρούωG2925 G5723, abrir-se-lhe-áG455 ἀνοίγωG455 G5691.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Lucas 11:10 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Porque qualquer que pede recebe; e quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Pois todo o que pede recebe; o que busca acha; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á.
(TB) - Tradução Brasileira

πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate será aberto.
(HD) - Haroldo Dutra

Porque todo aquele que pede, recebe; e o que busca, encontra; e ao que bate, se abrirá.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Porque, todo aquele que está pedindo, recebe; e quem está buscando acha; e, a quem está batendo- na- porta, ela lhe será aberta.
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Pois todo o que pede, recebe; o que busca, acha; e ao que bate, se abrirá.
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Omnis enim qui petit, accipit : et qui quærit, invenit : et pulsanti aperietur.
(VULG) - Vulgata Latina

G3956
pas
πᾶς
(everyone)
Adjetivo - Masculino no Singular nominativo
G1063
gar
γὰρ
(indeed)
Conjunção
G3588
ho
( - )
Artigo - nominativo masculino singular
G154
aitōn
αἰτῶν
(asking)
Verbo - Presente do indicativo Ativo - Masculino no Singular nominativo
G2983
lambanei
λαμβάνει
(receives)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G3588
ho
(the [one])
Artigo - nominativo masculino singular
G2212
zētōn
ζητῶν
(seeking)
Verbo - Presente do indicativo Ativo - Masculino no Singular nominativo
G2147
heuriskei
εὑρίσκει
(finds)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G3588
τῷ
(to the [one])
Artigo - Dativo Masculino Singular
G2925
krouonti
κρούοντι
(knocking)
Verbo - particípio no presente Ativo - Dativo Masculino no Singular
G455
anoigēsetai
ἀνοιγήσεται
(it will be opened)
Verbo - futuro do indicativo Passivo - 3ª pessoa do singular

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γάρ
(G1063)
Ver mais
gár (gar)

1063 γαρ gar

partícula primária; conj

 1. porque, pois, visto que, então

αἰτέω
(G154)
Ver mais
aitéō (ahee-teh'-o)

154 αιτεω aiteo

de derivação incerta; TDNT - 1:191,30; v

 1. pedir, rogar, suplicar, desejar, requerer

Sinônimos ver verbete 5802 e 5920


εὑρίσκω
(G2147)
Ver mais
heurískō (hyoo-ris'-ko)

2147 ευρισκω heurisko

forma prolongada de uma palavra primária ευρω heuro, que (junto com outra forma cognata ευρεω heureo hyoo-reh’-o) é usada em todos os tempos exceto no presente e imperfeito; TDNT - 2:769,*; v

 1. descobrir, encontrar por acaso, encontrar-se com
  1. depois de procurar, achar o que se buscava
  2. sem procura prévia, achar (por acaso), encontrar
  3. aqueles que vêm ou retornam para um lugar
 2. achar pela averiguação, reflexão, exame, escrutínio, observação, descobrir pela prática e experiência
  1. ver, aprender, descobrir, entender
  2. ser achado, i.e., ser visto, estar presente
  3. ser descoberto, reconhecido, detectado; revelar-se, do caráter ou estado de alguém, de como é percebido por outros (homens, Deus, ou ambos)
  4. obter conhecimento de, vir a conhecer, Deus

   descobrir por si mesmo, adquirir, conseguir, obter, procurar


ζητέω
(G2212)
Ver mais
zētéō (dzay-teh'-o)

2212 ζητεω zeteo

de afinidade incerta; TDNT - 2:892,300; v

 1. procurar a fim de encontrar
  1. procurar algo
  2. procurar [para descobrir] pelo pensamento, meditação, raciocínio; investigar
  3. procurar, procurar por, visar, empenhar-se em
 2. procurar, i.e., requerer, exigir
  1. pedir enfaticamente, exigir algo de alguém

καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

κρούω
(G2925)
Ver mais
kroúō (kroo'-o)

2925 κρουοω krouo

aparentemente, verbo primário; TDNT - 3:954,475; v

 1. bater: na porta

λαμβάνω
(G2983)
Ver mais
lambánō (lam-ban'-o)

2983 λαμβανω lambano

forma prolongada de um verbo primário, que é usado apenas como um substituto em certos tempos; TDNT - 4:5,495; v

 1. pegar
  1. pegar com a mão, agarrar, alguma pessoa ou coisa a fim de usá-la
   1. pegar algo para ser carregado
   2. levar sobre si mesmo
  2. pegar a fim de levar
   1. sem a noção de violência, i.e., remover, levar
  3. pegar o que me pertence, levar para mim, tornar próprio
   1. reinvindicar, procurar, para si mesmo
    1. associar consigo mesmo como companhia, auxiliar
   2. daquele que quando pega não larga, confiscar, agarrar, apreender
   3. pegar pelo astúcia (nossa captura, usado de caçadores, pescadores, etc.), lograr alguém pela fraude
   4. pegar para si mesmo, agarrar, tomar posse de, i.e., apropriar-se
   5. capturar, alcançar, lutar para obter
   6. pegar um coisa esperada, coletar, recolher (tributo)
  4. pegar
   1. admitir, receber
   2. receber o que é oferecido
   3. não recusar ou rejeitar
   4. receber uma pessoa, tornar-se acessível a ela
   5. tomar em consideração o poder, nível, ou circunstâncias externas de alguém, e tomando estas coisas em conta fazer alguma injustiça ou negligenciar alguma coisa
  5. pegar, escolher, selecionar
  6. iniciar, provar algo, fazer um julgamento de, experimentar
 2. receber (o que é dado), ganhar, conseguir, obter, ter de volta

Sinônimos ver verbete 5877(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


πᾶς
(G3956)
Ver mais
pâs (pas)

3956 πας pas

que inclue todas as formas de declinação; TDNT - 5:886,795; adj

 1. individualmente
  1. cada, todo, algum, tudo, o todo, qualquer um, todas as coisas, qualquer coisa
 2. coletivamente
  1. algo de todos os tipos

   ... “todos o seguiam” Todos seguiam a Cristo? “Então, saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia”. Foi toda a Judéia ou toda a Jerusalém batizada no Jordão? “Filhinhos, vós sois de Deus”. “O mundo inteiro jaz no Maligno”. O mundo inteiro aqui significa todos? As palavras “mundo” e “todo” são usadas em vários sentidos na Escritura, e raramente a palavra “todos” significa todas as pessoas, tomadas individualmente. As palavras são geralmente usadas para significar que Cristo redimiu alguns de todas as classes — alguns judeus, alguns gentis, alguns ricos, alguns pobres, e não restringiu sua redenção a judeus ou gentios ... (C.H. Spurgeon de um sermão sobre a Redenção Particular)


ἀνοίγω
(G455)
Ver mais
anoígō (an-oy'-go)

455 ανοιγω anoigo

de 303 e oigo (abrir); v

 1. abrir

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Lucas 11:10 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Lucas 11:10 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Lucas 11:10

Referências em Livro Espírita


Cairbar Schutel

lc 11:10
Parábolas e Ensinos de Jesus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 24
Página: -
Cairbar Schutel
Detalhes Comprar

Emmanuel

lc 11:10
Caminho, Verdade e Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 109
Página: 233
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 11:10
Fé, Paz e Amor

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 17
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 11:10
Indulgência

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 9
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 11:10
Leis de Amor

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 5
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 11:10
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Mateus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 200
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 11:10
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Lucas

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 94
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

André Luiz

lc 11:10
Obreiros da Vida Eterna

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 4
Francisco Cândido Xavier
André Luiz
Detalhes Comprar

Amélia Rodrigues

lc 11:10
Vivendo Com Jesus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 29
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


Huberto Rohden

lc 11:10
Nosso Mestre

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 108
Huberto Rohden
Detalhes Comprar

CARLOS TORRES PASTORINO

lc 11:10
Sabedoria do Evangelho - Volume 2

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 47
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Achar


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


O Evangelho em Carne e Osso

Flávio Gouvêa de Oliveira, Pastor da Igreja Presbiteriana do BrasilApêndices

Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

O grande ministério de Jesus na Galileia (Parte 3) e na Judeia
Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Lucas 11:10

Salmos 31:22 Pois eu dizia na minha pressa: Estou cortado de diante dos teus olhos; não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei.
Lamentações de Jeremias 3:8 Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração.
Lamentações de Jeremias 3:18 Então, disse eu: Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Zain.
Lamentações de Jeremias 3:54 Águas correram sobre a minha cabeça; eu disse: Estou cortado. Cofe.
Jonas 2:2 E disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu; do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz.
Lucas 18:1 E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer,
Tiago 4:3 Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.
Tiago 5:11 Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu; porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Aberta

substantivo feminino Abertura, fenda, buraco.
Cessação passageira da chuva.
Nesga de céu que as nuvens, rompendo-se, deixam ver.
Breve interrupção do trabalho; intervalo.
Figurado Oportunidade, ensejo, saída.
[Brasil] Clareira.

Fonte: Dicionário Comum

Aberto

adjetivo Que se conseguiu abrir; que não se encontra fechado.
Desobstruído; sem obstáculos; que possibilita a entrada e saída.
Amplo; diz-se do espaço sem demarcações ou limites: espaço aberto.
Desprotegido; sem proteções; que não apresenta defesa.
Separado; diz-se das partes dos móveis que não estão unidas.
Desabotoado; que tem o fecho descido.
Decotado; que possui decote: vestido aberto.
Diz-se do livro, revista, jornal prontos para a leitura.
Receptivo; disposto a entender, a compreender: tinha o pensamento aberto.
Que se expõe ao perigo, aos ricos, às ameças.
Diz-se da flor que não está fechada, mas se desabrochou.
Gravado; que se esculpiu, gravou; que foi talhado.
Destampado; que não possui tampa.
Limpo; céu límpido e sem nuvens.
Nítido; de tonalidade suave, clara.
Claro; sem disfarces, coberturas.
Por Extensão Franco; que age ou se expressa com sinceridade, franqueza.
Por Extensão Liberal; sem preconceitos; quem aceita novos pensamentos, ideias.
Por Extensão Sortudo; que tem boa sorte.
Gramática Diz-se da sílaba que se termina em vogal.
substantivo masculino Clareira; espaço vazio, sem mato.
Esportes. Torneio ou campeonato em que atletas amadores ou profissionais.
Em aberto. Indefinido: que não se concluiu ou terminou: deixou o convite em aberto.
Etimologia (origem da palavra aberto). Do latim apertus.a.um.

Fonte: Dicionário Comum

amplo, largo, espaçoso, vasto, extenso, desenvolvido, dilatado, explanado, lato, estirado. – Aberto é talvez o mais genérico do grupo, e de significação mais vaga. Diz – “o que está desimpedido, livre de obstáculos; e em certos casos sugere ideia de amplitude: “Horizontes abertos”; “campina dilatada e aberta.” – Amplo ajunta à noção de dilatado a ideia de “vasto contorno, de grande circunferência”. (Aul.) “Com grandes poderes e ampla jurisdição” (Dic. da Acad.). “O assunto é muito amplo para ser tratado em meia hora”. – Largo é o que “só tem grande a largura”: muito menos, portanto, diz que amplo, que abrange todas as dimensões. Largo não se poderia também, com muita propriedade, aplicar (como acontece em relação a amplo) em certos sentidos morais: não diríamos, por exemplo: larga jurisdição, larga liberdade, largo direito. O antônimo de largo é estreito; o de amplo é exíguo (ou constrito). – Espaçoso é “o que compreende relativamente grande porção de espaço”; é o que é amplo – largo e comprido – extenso. “Casa espaçosa”. Diz Bruns. que “uma sala é espaçosa quando, contendo muita mobília, ainda nela há muito espaço desocupado; é ampla quando nela folga tudo o que contém; é vasta quando as suas dimensões são extraordinárias”. – Vasto é mais do que amplo e espaçoso, portanto; e em sentido lato dá ideia de “tão desmedido e aberto como se fora feito por arrasamento e assolação”. “Vasta campanha; 30 Rocha Pombo vasto país; vasto mar”. – Extenso diz menos que amplo; e na acepção usual referem-se mais ao comprimento do que à largura, fazendo-se mais convizinho de longo, dilatado, estirado. – Mas, longo exprime ainda mais particularmente a ideia de comprimento. Diríamos indiferentemente longo ou extenso caminho; nem com tanta propriedade, ou pelo menos nem sempre – campo longo. Camões disse: “Esperando com olhos longos o marido ausente”. Não diria decerto: “...com olhos extensos...” – Desenvolvido refere-se a uma grandeza que tomou proporções notáveis: “O menino está desenvolvido”. “Desenvolvido demais foi o discurso”. “Estão bem desenvolvidos os serviços da construção”. – Dilatado diz juntamente o que “é longo, extenso, amplo, vasto, aberto”. “Dilatada campina; dilatados domínios; dilatados tempos”. – Explanado, no sentido próprio, diz “extenso, igual, plano, aberto”. “Chegamos ali, a uma parte do continente explanada como imensa campanha a perder de vista”. – Lato é quase o mesmo que amplo; sugere, no entanto, além da ideia de amplitude propriamente, a “de largura, de extensão, ou (como em semântica) de sentido ilimitado”. “Percorremos as formosas e latas veredas daquela região”... “Este vocábulo, na acepção lata, diz mais, ou diz menos do que largo”. – Estirado quer dizer “estendido, extenso, mais desenvolvido que o normal”. “Não pudemos aguentar toda aquela estirada arenga”...

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Abrir

verbo transitivo direto Transpor o que estava fechado: abrir uma porta.
Retirar o que está fechando um espaço, superfície etc.; descerrar: abrir uma embalagem.
Mover a tampa; destapar, destampar: abrir a panela.
Desobstruir um caminho, passagem; franquear: abrir a mata, uma estrada.
Tornar conhecido; desvendar: abrir novas perspectivas de carreira.
Fazer uma incisão; furar: abrir uma veia, um buraco.
Figurado Começar alguma coisa; inaugurar: abrir o baile.
Estabelecer algo; instalar, fundar: abrir uma escola.
Tirar os botões das casas; desabotoar: abrir a camisa.
Deixar aberto; esticar, estender: abrir os braços.
Fazer entalhe; esculpir em madeira ou outro material; entalhar: abrir a madeira.
Ser mais amigável, compreensivo: seus elogios abriram o coração da filha.
Causar uma reação, um estímulo (físico ou mental): seus conselhos abriram minha cabeça.
[Fonética] Articular um som, vogal, com maior abertura.
[Informática] Ter acesso ou tornar algo acessível; acessar: abrir um arquivo.
verbo transitivo direto e intransitivo Separar, afastar o que está junto: abrir os lábios; o atleta abriu vantagem em relação aos demais.
Estar autorizado a passar: abrir o sinal, o semáforo; o sinal abriu.
verbo bitransitivo Deixar acessível, disponível para todos: abrir a cidade para os turistas.
verbo intransitivo e pronominal Fazer abrir (falando de flores); desabrochar, desabotoar: as rosas abriram; plantas que abrem.
Demonstrar sentimentos; contar seus segredos a alguém; desabafar: abriu com o irmão; não conseguia se abrir facilmente.
verbo intransitivo Estar aberto: loja que abre aos domingos.
Dar acesso: esta porta abre para o jardim.
Deslocar-se para outro caminho: abrir o carro mais para a direita.
Melhorar as condições climatéricas: o céu abriu.
Passar a ter funcionamento: a escola abre às 7h da manhã.
substantivo masculino Ação de abrir, de passar pelo que estava fechado: o abrir dos olhos.
expressão [Popular] Abrir o jogo. Falar com franqueza, dizer logo o que está pensando.
Abrir passagem. Franquear o caminho.
Etimologia (origem da palavra abrir). Do latim aperire.

Fonte: Dicionário Comum

soabrir, entreabrir, descerrar, escancarar. – Dispostos em outra ordem (descerrar, soabrir, entreabrir, abrir, escancarar) marcam estes vocábulos uma perfeita gradação de sorites. – Descerrar é apenas “desunir o que estava unido ou cerrado”. Descerra-se uma porta, ou uma cortina, se o afastamento que se operou no pano da cortina, ou na folha da porta, deixa passagem apenas a um raio de sol ou a uma réstia de luz. – Soabrir é “abrir muito pouco e instantaneamente”. – Entreabrir é “abrir pouco e com cuidado, mas de modo a poder-se ver e falar para fora, ou de fora para dentro”. Por uma janela soaberta mal se revezaria uma voz ou se distinguiria um vulto; por uma por- 48 Rocha Pombo ta entreaberta um homem não passaria, mas veria distintamente quem estivesse dentro da casa. Abrir é “remover alguma coisa da abertura que está ocupando (fechando) de modo que deixe passar, por essa abertura desimpedida, alguma outra coisa”. Abre-se uma janela para falar com alguém; abre-se uma porta para que alguém entre. Abre-se uma caixa, uma gaveta, um pacote de biscoitos. – Escancarar é abrir completamente, o mais possível, “de lés a lés”. (Aul.) Abre-se a boca falando; escancara-se a gargalhar; entreabrem-se os lábios a sorrir; soabrem-se os lábios num ríctus imperceptível.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

desunir, separar, desligar, soltar, desprender, desatar, desmembrar, afastar, apartar, distanciar, divorciar. – Abrir, aqui, é “afastar uma coisa da outra”. Mesmo quando se abre um caminho não se faz outra coisa senão, eliminando os embaraços que se acharem entre uma e outra, separar uma da outra margem, ou um lado do caminho do outro lado; e é só neste sentido que se diz – “abrir caminho”. Em referência a caminhos de ferro, por exemplo, já não se emprega o verbo abrir, porque em tal caso já não se trata só de “separar as margens”. – Desunir é antônimo de unir, e significa, portanto, separar “o que estava unido, ligado, apertado”. Tanto que não se diria, por exemplo: “desunir os bons dos maus”; “desunimo-nos ao chegar à vila”...; pois o verbo desunir só se deve aplicar quando se trata de coisas que tinham sido enlaçadas, associadas, ligadas intimamente. Desune-se um casal (separando um do outro esposo); desunem-se famílias que viviam em perfeita união; desunem-se mesmo povos que eram amigos; desunem-se, em geral, coisas que haviam sido incorporadas ou ajuntadas. – Separar diz propriamente “pôr, duas ou mais coisas, cada qual para o seu lado, ou no seu lugar.” Separa-se o trigo do joio; separam-se os bons dos maus; separa-se a Igreja do Estado: em regra, separa-se uma coisa da outra, ou as partes de uma coisa umas das outras, mesmo que nunca tivessem sido unidas. – Desligar é antônimo de ligar e diz, portanto, “separar o que estava ligado”. – Soltar enuncia a ideia geral de “libertar coisas que estavam juntas ou presas umas a outras”. – Desprender ainda exprime com mais força, e de modo mais preciso, a ideia de soltar. – Desatar é “deixar livre uma coisa que estava presa por nó”. – Desmembrar é desunir ou “separar por membros”, destruindo portanto a unidade ou o todo desmembrado. – Afastar é “pôr uma longe da outra as coisas que se desuniram ou separaram”. – Apartar é “impedir que continuem, duas ou mais coisas ou pessoas, unidas”. – Distanciar é “afastar muito as pessoas ou coisas que se separaram”. – Divorciar é, tratando-se particularmente do vínculo conjugal, “desunir, separar por sentença, segundo a lei”; e na acepção lata é “separar definitivamente”. “Nunca se divorciou da religião de seus pais”... “Fazem tudo por divorciar-me do meu partido”. Divorciam-se colegas, amigos que se separam para sempre.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Acha

acha s. f. Pedaço de madeira rachada para o fogo.

Fonte: Dicionário Comum

Bate

substantivo masculino Variação de batimento.
Etimologia (origem da palavra bate). De bater.
substantivo masculino Raqueta com cabo, própria para receber a bola, em certos jogos.

Fonte: Dicionário Comum

Busca

substantivo feminino Ato de buscar, de procurar algo ou alguém; procura.
Empenho para encontrar ou para descobrir alguma coisa.
Pesquisa muito detalhada; investigação.
Dedicação para alcançar, conseguir alguma coisa; tentativa.
Indivíduo ou animal que procura e levanta a caça; buscante.
interjeição Comando de voz dado ao cão para que ele persiga a caça.
expressão Dar busca em. Percorrer algum lugar para procurar algo ou alguém.
Etimologia (origem da palavra busca). Forma regressiva de buscar.

Fonte: Dicionário Comum

Pede

substantivo deverbal Solicita; ação de solicitar, de fazer um pedido ou solicitação: ele sempre me pede dinheiro!
Implora; ação de implorar, de rogar insistentemente: ele pede a Deus melhores condições de vida; pede, pede, mas nunca alcança!
Gramática A grafia "pedi" tem o mesmo sentido, mas no passado.
Etimologia (origem da palavra pede). Forma regressiva de pedir.

Fonte: Dicionário Comum

Porta

substantivo feminino Abertura através da qual as pessoas entram e saem de um lugar.
Peça de madeira ou metal, que gira sobre gonzos, destinada a fechar essa abertura.
Prancha móvel usada em uma abertura desse tipo.
Essa prancha pode encaixar-se em dobradiças, deslizar em um sulco, girar em torno de um pivô como um eixo vertical, ou dobrar-se como uma sanfona.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Abertura através da qual as pessoas entram e saem de um lugar.
Peça de madeira ou metal, que gira sobre gonzos, destinada a fechar essa abertura.
Prancha móvel usada em uma abertura desse tipo.
Essa prancha pode encaixar-se em dobradiças, deslizar em um sulco, girar em torno de um pivô como um eixo vertical, ou dobrar-se como uma sanfona.

Fonte: Dicionário Comum

As portas das casas, bem como asdas cidades, eram de madeira, de ferro, ou de cobre (1 Sm 4.18 – At 12:10-13). As portas das cidades eram os lugares de maior afluência do povo para negócios, processos judiciais, conversação, e passatempo na ociosidade (Gn 19:1Dt 17:5-25.7 – Rt 4:1-12 – 2 Sm 15.2 – 2 Rs 7.1 – Ne 8:129:7Pv 31:23Am 5:10-12,15). Como remanescente do velho costume e linguagem oriental, ainda hoje se chama Sublime Porta ao conselho ou governo de Constantinopla. As portas das cidades continham escritórios à entrada. Eram de dois batentes – cerravam-se com fechaduras e ainda se seguravam com barras de ferro. A porta Formosa do templo (At 3:2) era inteiramente feita de cobre de Corinto, sendo necessários vinte homens para a fechar.

Fonte: Dicionário Bíblico

Porta Abertura que permite a entrada em um edifício. Em sentido simbólico, Jesus é a única porta que nos permite entrar na vida eterna (Jo 10:7-9). Os seres humanos devem evitar as portas largas (Mt 7:13-14), que só conduzem à perdição.

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Sera

abundância

Fonte: Dicionário Bíblico

Será

substantivo deverbal Ação de ser; ato de se colocar num local, situação ou circunstância determinada no futuro: amanhã ele será o novo diretor.
Ação de passar a possuir uma identidade ou qualidade intrínseca: ele será médico.
Ação de apresentar temporariamente determinada forma, estado, condição, aspecto, tempo: um dia ele será rico; o exame será na semana que vem.
Etimologia (origem da palavra será). Forma Der. de ser.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo deverbal Ação de ser; ato de se colocar num local, situação ou circunstância determinada no futuro: amanhã ele será o novo diretor.
Ação de passar a possuir uma identidade ou qualidade intrínseca: ele será médico.
Ação de apresentar temporariamente determinada forma, estado, condição, aspecto, tempo: um dia ele será rico; o exame será na semana que vem.
Etimologia (origem da palavra será). Forma Der. de ser.

Fonte: Dicionário Comum

(Heb. “abundância”). Filha de Aser, a qual, juntamente com seus irmãos, é listada entre os que desceram ao Egito com Jacó (Gn 46:17; Nm 26:46-1Cr 7:30).

Fonte: Quem é quem na Bíblia?