ὅτι εἰ ἐν ⸀τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

for ὅτιG3754 if εἰG1487 in ἐνG1722 the ‹τῷ›G3588 green ὑγρῷG5200 tree ξύλῳG3586 these things ταῦταG3778 they do ποιοῦσινG4160 in ἐνG1722 the τῷG3588 dry ξηρῷG3584 what τίG5101 might take place γένηταιG1096

Interlinear com inglês (Fonte segura)

PorqueG3754 ὅτιG3754, seG1487 εἰG1487 emG1722 ἔνG1722 lenhoG3586 ξύλονG3586 verdeG5200 ὑγρόςG5200 fazemG4160 ποιέωG4160 G5719 istoG5023 ταῦταG5023, queG5101 τίςG5101 seráG1096 γίνομαιG1096 G5638 noG1722 ἔνG1722 lenho secoG3584 ξηρόςG3584?

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Lucas 23:31 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Porque, se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco?
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco?
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Porque, se isso se faz no lenho verde, que se fará no seco?
(TB) - Tradução Brasileira

ὅτι εἰ ἐν ⸀τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Porque se fazem essas {coisas} ao lenho viçoso , o que acontecerá ao seco?
(HD) - Haroldo Dutra

Pois se eles fazem estas coisas em uma árvore verde, o que se fará na seca?
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Porque, se no madeiro verde fazem isto, o que será feito no seco?"
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Porque se fazem assim com o lenho verde, o que acontecerá com o seco?"[c]
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Quia si in viridi ligno hæc faciunt, in arido quid fiet ?
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Lucas 23 : 31

Porque se fazem essas {coisas} ao lenho viçoso , o que acontecerá ao seco?


lenho
Lit. “toras de madeira, porrete, clava”.

viçoso
Lit. “molhado, úmido (objetos); cheio de seiva, viçoso, verde (plantas, árvores)”.

seco
Lit. “seco, ressequido, murcho (planta); atrofiada (mãos)”.


Notas de rodapé da Bíblia (BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Lucas 23 : 31

Porque se fazem assim com o lenho verde, o que acontecerá com o seco?"[c]


[c]
Se é queimado o lenho verde, que não deveria ser queimado (alusão ao suplício de Jesus), o que não se fará ao lenho seco (os verdadeiros culpados)?

G3754
hoti
ὅτι
(for)
Conjunção
G1487
ei
εἰ
(if)
Conjunção
G1722
en
ἐν
(in)
Preposição
G3588
‹τῷ›
(the)
Artigo - Dativo Neutro no Singular
G5200
hygrō
ὑγρῷ
(green)
Adjetivo - neutro dativo singular
G3586
xylō
ξύλῳ
(tree)
Substantivo - Dativo neutro no Singular
G3778
tauta
ταῦτα
(these things)
Pronome demonstrativo - acusativo neutro no Plural
G4160
poiousin
ποιοῦσιν
(they do)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G1722
en
ἐν
(in)
Preposição
G3588
τῷ
(the)
Artigo - Dativo Neutro no Singular
G3584
xērō
ξηρῷ
(dry)
Adjetivo - neutro dativo singular
G5101
ti
τί
(what)
Pronome interrogativo / indefinido - neutroidade nominativo singular
G1096
genētai
γένηται
(might take place)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Subjuntivo Médio - 3ª pessoa do singular

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γίνομαι
(G1096)
Ver mais
gínomai (ghin'-om-ahee)

1096 γινομαι ginomai

prolongação e forma da voz média de um verbo primário TDNT - 1:681,117; v

 1. tornar-se, i.e. vir à existência, começar a ser, receber a vida
 2. tornar-se, i.e. acontecer
  1. de eventos
 3. erguer-se, aparecer na história, aparecer no cenário
  1. de homens que se apresentam em público
 4. ser feito, ocorrer
  1. de milagres, acontecer, realizar-se
 5. tornar-se, ser feito

εἰ
(G1487)
Ver mais
ei (i)

1487 ει ei

partícula primária de condicionalidade; conj

 1. se

ἐν
(G1722)
Ver mais
en (en)

1722 εν en

preposição primária denotando posição (fixa) (de lugar, tempo ou estado), e (por implicação) instrumentalidade (mediana ou construtivamente), i.e. uma relação do descanso (intermédia entre 1519 e 1537); TDNT - 2:537,233; prep

 1. em, por, com etc.

ξηρός
(G3584)
Ver mais
xērós (xay-ros')

3584 ξηρος xeros

da raiz de 3582 (da idéia de secar); adj

 1. seco
  1. dos membros do corpo privados de seu sumo natural, retraído, definhado, murcho
  2. da terra em distinção da água

ξύλον
(G3586)
Ver mais
xýlon (xoo'-lon)

3586 ξυλον xulon

de outra forma da raiz de 3582; TDNT - 5:37,665; n n

 1. madeira
  1. aquilo que é feito de madeira
   1. como um viga pela qual alguém é suspendido, uma forca, uma cruz
   2. cepo ou madeira com buracos nos quais os pés, mãos, pescoço de prisioneiros eram inseridos e presos com correias
   3. grilhão, ou corrente para os pés
   4. porrete, vara, bastão

    uma árvore(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


ὅτι
(G3754)
Ver mais
hóti (hot'-ee)

3754 οτι hoti

neutro de 3748 como conjunção; demonst. aquele (algumas vezes redundante); conj

 1. que, porque, desde que

οὗτος
(G3778)
Ver mais
hoûtos (hoo'-tos)

3778 ουτος houtos incluindo masculino plural nominativo ουτοι houtoi , feminino singular nominativo αυτη haute e feminino plural nominativo αυται hautai

do artigo 3588 e 846; pron

 1. este, estes, etc.

ποιέω
(G4160)
Ver mais
poiéō (poy-eh'-o)

4160 ποιεω poieo

aparentemente forma prolongada de uma palavra primária arcaica; TDNT - 6:458,895; v

 1. fazer
  1. com os nomes de coisas feitas, produzir, construir, formar, modelar, etc.
  2. ser os autores de, a causa
  3. tornar pronto, preparar
  4. produzir, dar, brotar
  5. adquirir, prover algo para si mesmo
  6. fazer algo a partir de alguma coisa
  7. (fazer, i.e.) considerar alguém alguma coisa
   1. (fazer, i.e.) constituir ou designar alguém alguma coisa, designar ou ordenar alguém que
   2. (fazer, i.e.) declarar alguém alguma coisa
  8. tornar alguém manifesto, conduzi-lo
  9. levar alguém a fazer algo
   1. fazer alguém
  10. ser o autor de algo (causar, realizar)
 2. fazer
  1. agir corretamente, fazer bem
   1. efetuar, executar
  2. fazer algo a alguém
   1. fazer a alguém
  3. com designação de tempo: passar, gastar
  4. celebrar, observar
   1. tornar pronto, e assim, ao mesmo tempo, instituir, a celebração da páscoa
  5. cumprir: um promessa

Sinônimos ver verbete 5871 e 5911


τίς
(G5101)
Ver mais
tís (tis)

5101 τις tis

τíς (Strong G5101) Com acento, é um pronome interrogativo. Praticamente todos os pronomes interrogativos das línguas latinas (quis? quid? cur?): Como?, Onde?, Quem?, O Que?, Por que?

Possui relação com τις (Strong G5100) Sem acento, é um pronome indefinido, correspondente ao latin (aliquis, quis, quidam)

Fonte: Miudinho - Mateus 16:8 {Aluizio Elias}

ὑγρός
(G5200)
Ver mais
hygrós (hoo-gros')

5200 υγρος hugros

da raiz de 5205; adj

úmido, molhado, verde

cheio de seiva, viscoso


Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Lucas 23:31 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Lucas 23:31 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Lucas 23:31

Referências em Livro Espírita


Allan Kardec

lc 23:31
A Gênese

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 17
Página: 375
Allan Kardec
Detalhes Comprar

Emmanuel

lc 23:31
Caminho, Verdade e Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 82
Página: 179
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 23:31
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Lucas

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 198
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Amélia Rodrigues

lc 23:31
Primícias do Reino

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 14
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


CARLOS TORRES PASTORINO

lc 23:31
Sabedoria do Evangelho - Volume 8

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 30
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


O Evangelho em Carne e Osso

Flávio Gouvêa de Oliveira, Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováApêndices

Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

Últimos dias do ministério de Jesus em Jerusalém (Parte 2)
Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Lucas 23:31

Provérbios 11:31 Eis que o justo é punido na terra; quanto mais o ímpio e o pecador!
Jeremias 25:29 Porque, eis que, na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar; e ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos.
Ezequiel 15:2 Filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque?
Ezequiel 20:47 E dize ao bosque do Sul: Ouve a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca; não se apagará a chama flamejante; antes, com ela se queimarão todos os rostos, desde o Sul até ao Norte.
Ezequiel 21:3 E dize à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio.
Daniel 9:26 E, depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias e não será mais; e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação; e até ao fim haverá guerra; estão determinadas assolações.
Mateus 3:12 Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará.
João 15:6 Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e os colhem e lançam no fogo, e ardem.
Hebreus 6:8 mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição; o seu fim é ser queimada.
I Pedro 4:17 Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus?
Judas 1:12 Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apascentando-se a si mesmos sem temor; são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte; são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas;

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Acontecer

verbo transitivo indireto e intransitivo Ocorrer; ser ou se tornar real (num tempo ou espaço), casualmente ou como efeito de uma ação, de modo a alterar o sentido e afetar algo ou alguém: o evento acontecia na varanda do prédio; o amor simplesmente aconteceu.
verbo intransitivo Dar-se uma situação ruim ou imprevisível: vai bebendo deste jeito e nem imagina o que vai te acontecer!
Figurado Chamar a atenção ou ser alvo da atenção alheia; inspirar admiração ou ter sucesso: ele vivia querendo acontecer, mas não conseguia.
Etimologia (origem da palavra acontecer). Do latim contigescere; contingere.

Fonte: Dicionário Comum

suceder, ocorrer, dar-se, passar-se. – Quanto aos três primeiros, diz Bruns.: “Acontecer é termo genérico, aplicável a qualquer fato, previsto ou imprevisto, importante ou não. Geralmente, acontecer não relaciona o fato com outro anterior nem o atribui a determinada causa; não obstante, como termo genérico, não há dúvida que em tais casos seja bem empregado: aconteceu o que tínhamos previsto; aconteceu um desastre.” – Suceder é o mesmo que acontecer, mas encerra ideia de causa anterior. Dizendo – “aconteceu uma desgraça” – referimo-nos à desgraça em si, sem outra ideia acessória; dizendo “sucedeu uma desgraça” – apresentamos o fato como consequência de tal ou tal existência: “na perfuração dos túneis sucedem desgraças amiúde...” Ocorrer é o mesmo que suceder ou acontecer; emprega-se, porém, quando se quer dar a entender que do que sucede ou acontece se origina alguma consequência... – Dar-se é, aqui, um verbo que em todos os casos poderia substituir a qualquer dos três primeiros, significando o mesmo que acontecer, ou suceder, ou ocorrer. Dão-se às vezes desgraças que surpreendem os mais fortes ânimos. Deram-se acontecimentos extraordinários em Lisboa. Dizem que se deram naquele momento sucessos imprevistos. As ocorrências que se dão diariamente já não impressionam. – Passar-se está quase no mesmo caso: não é, porém, tão extensivo, e é de predicação mais precisa. Decerto que se não poderia dizer: “Passou-se uma catástrofe; passar-se-ia um desastre se não fora a nossa prudência”.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Assim

advérbio Deste modo, desta forma: assim caminha a humanidade.
Igual a, semelhante a; do mesmo porte ou tamanho de: não me lembro de nenhum terremoto assim.
Em que há excesso; em grande quantidade: havia gente assim!
Do mesmo tamanho; desta altura: o meu filho já está assim.
conjunção Portanto; em suma, assim sendo: você não estudou, assim não conseguiu passar no vestibular.
Gramática Utilizado para dar continuidade ao discurso ou na mudança de pensamento: vou ao cinema amanhã; assim, se você quiser, podemos ir juntos.
locução adverbial De valor concessivo-adversativo. Assim mesmo, mesmo assim ou ainda assim; apesar disso, todavia, entretanto: advertiram-no várias vezes, mesmo assim reincidiu.
locução interjeição Assim seja. Queira Deus, amém; oxalá.
expressão Assim ou assado. De uma maneira ou de outra.
Assim que. Logo que: assim que ele chegar vamos embora!
Assim como. Bem como; da mesma maneira que: os pais, assim como os filhos, também já foram crianças.
Etimologia (origem da palavra assim). Do latim ad sic.

Fonte: Dicionário Comum

C

substantivo masculino Terceira letra do alfabeto português.
Aspecto, forma, som ou representação gráfica dessa letra (c, C).
Representação da terceira classe socioeconômica: classe c.
numeral Aquele que, numa sequência, ocupa a terceira posição.
adjetivo Cuja qualidade é inferior: nota c.
Etimologia (origem da palavra c). De origem representativa, por influência do alfabeto latino.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Terceira letra do alfabeto português.
Aspecto, forma, som ou representação gráfica dessa letra (c, C).
Representação da terceira classe socioeconômica: classe c.
numeral Aquele que, numa sequência, ocupa a terceira posição.
adjetivo Cuja qualidade é inferior: nota c.
Etimologia (origem da palavra c). De origem representativa, por influência do alfabeto latino.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Terceira letra do alfabeto português.
Aspecto, forma, som ou representação gráfica dessa letra (c, C).
Representação da terceira classe socioeconômica: classe c.
numeral Aquele que, numa sequência, ocupa a terceira posição.
adjetivo Cuja qualidade é inferior: nota c.
Etimologia (origem da palavra c). De origem representativa, por influência do alfabeto latino.

Fonte: Dicionário Comum

Coisas

coisa | s. f. | s. f. pl.

coi·sa
(latim causa, -ae, causa, razão)
nome feminino

1. Objecto ou ser inanimado.

2. O que existe ou pode existir.

3. Negócio, facto.

4. Acontecimento.

5. Mistério.

6. Causa.

7. Espécie.

8. [Informal] Qualquer pessoa do sexo feminino cujo nome se ignora ou não se quer nomear.

9. [Informal] Órgão sexual feminino.

10. Qualquer objecto que não se quer ou não se consegue nomear (ex.: essa coisa não serve para nada).

11. [Informal] Órgão sexual masculino. = COISO

12. [Brasil: Nordeste] Cigarro de haxixe ou marijuana. = BASEADO


coisas
nome feminino plural

13. Bens.


aqui há coisa
[Informal] Expressão que indica que algo levanta suspeitas ou dúvidas. = AQUI HÁ GATO

coisa alguma
O mesmo que nada.

coisa de
[Informal] Aproximadamente, cerca de.

coisa nenhuma
Usa-se para negar a ausência total de objectos, coisas, ideias, conceitos, etc. (ex.: não se lembrou de coisa nenhuma para dizer; coisa nenhuma lhe parecia interessante). = NADA

coisas da breca
[Informal] Coisas inexplicáveis, espantosas.

coisas do arco-da-velha
[Informal] Histórias extraordinárias, inverosímeis.

coisas e loisas
[Informal] Grande quantidade de coisas diversificadas.

[Informal] Conjunto de coisas indeterminadas.

como quem não quer a coisa
[Informal] Dissimuladamente.

fazer as coisas pela metade
[Informal] Não terminar aquilo que se começou.

mais coisa, menos coisa
[Informal] Aproximadamente.

não dizer coisa com coisa
[Informal] Ter um discurso desconexo; dizer disparates, coisas sem sentido.

não estar com coisas
[Informal] Agir prontamente, sem hesitar.

não estar/ser (lá) grande coisa
[Informal] Não estar/ser particularmente bom ou extraordinário.

ou coisa que o valha
[Informal] Ou algo parecido.

pôr-se com coisas
[Informal] Arranjar problemas ou dificuldades onde não existem.

que coisa
[Informal] Exclamação que se usa para exprimir espanto, desagrado ou irritação.

ver a
(s): coisa
(s): malparada(s)
[Informal] Prever insucesso ou perigo aquando da realização de algo.


Sinónimo Geral: COUSA

Fonte: Dicionário Comum

Fara

hebraico: ramos

Fonte: Dicionário Bíblico

Faz

3ª pess. sing. pres. ind. de fazer
2ª pess. sing. imp. de fazer

fa·zer |ê| |ê| -
(latim facio, -ere)
verbo transitivo

1. Dar existência, ser autor de (ex.: fez uma obra notável). = CRIAR, OBRAR, PRODUZIR

2. Dar ou tomar determinada forma (ex.: façam uma fila). = FORMAR

3. Realizar determinada acção (ex.: fazer a limpeza; fazer uma cópia de segurança; fazer um gesto de atenção). = EFECTUAR, EXECUTAR

4. Agir com determinados resultados (ex.: fazer um erro; fazer um favor).

5. Fabricar (ex.: fizera um produto inovador).

6. Compor (ex.: fazer versos).

7. Construir (ex.: a construtora está a fazer uma urbanização).

8. Praticar (ex.: ele faz judo).

9. Ser causa de (ex.: esta imagem faz impressão). = CAUSAR, ORIGINAR, MOTIVAR, PRODUZIR, PROVOCAR

10. Obrigar a (ex.: fizeste-me voltar atrás).

11. Desempenhar um papel (ex.: fiz uma personagem de época; vai fazer de mau na novela). = REPRESENTAR

12. Ultimar, concluir.

13. Atingir determinado tempo ou determinada quantidade (ex.: a empresa já fez 20 anos; acrescentou uma maçã para fazer dois quilos). = COMPLETAR

14. Arranjar ou cuidar de (ex.: fazer a barba; fazer as unhas).

15. Tentar (ex.: faço por resolver os problemas que aparecem).

16. Tentar passar por (ex.: não se façam de parvos). = APARENTAR, FINGIR, SIMULAR

17. Atribuir uma imagem ou qualidade a (ex.: ele fazia da irmã uma santa).

18. Mudar para (ex.: as dificuldades fizeram-nos mais criativos ). = TORNAR

19. Trabalhar em determinada actividade (ex.: fazia traduções).

20. Conseguir, alcançar (ex.: fez a pontuação máxima).

21. Cobrir determinada distância (ex.: fazia 50 km por dia). = PERCORRER

22. Ter como lucro (ex.: nunca fizemos mais de 15000 por ano). = GANHAR

23. Ser igual a (ex.: cem litros fazem um hectolitro). = EQUIVALER

24. Exercer as funções de (ex.: a cabeleireira faz também de manicure). = SERVIR

25. Dar um uso ou destino (ex.: fez da camisola um pano do chão).

26. Haver determinada condição atmosférica (ex.: a partir de amanhã, vai fazer frio). [Verbo impessoal]

27. Seguido de certos nomes ou adjectivos, corresponde ao verbo correlativo desses nomes ou adjectivos (ex.: fazer abalo [abalar], fazer violência [violentar]; fazer fraco [enfraquecer]).

verbo pronominal

28. Passar a ser (ex.: este rapaz fez-se um homem). = TORNAR-SE, TRANSFORMAR-SE

29. Seguir a carreira de (ex.: fez-se advogada).

30. Desenvolver qualidades (ex.: ele fez-se e estamos orgulhosos).

31. Pretender passar por (ex.: fazer-se difícil; fazer-se de vítima). = FINGIR-SE, INCULCAR-SE

32. Julgar-se (ex.: eles são medíocres, mas fazem-se importantes).

33. Adaptar-se a (ex.: fizemo-nos aos novos hábitos). = ACOSTUMAR-SE, AFAZER-SE, HABITUAR-SE

34. Tentar conseguir (ex.: estou a fazer-me a um almoço grátis).

35. Cortejar (ex.: anda a fazer-se ao colega).

36. Iniciar um percurso em (ex.: vou fazer-me à estrada).

37. Levar alguém a perceber ou sentir algo (ex.: fazer-se compreender, fazer-se ouvir).

38. Haver determinada circunstância (ex.: já se fez noite).

39. Ter lugar (ex.: a entrega faz-se das 9h às 21h). = ACONTECER, OCORRER

nome masculino

40. Obra, trabalho, acção.


fazer das suas
Realizar disparates ou traquinices.

fazer por onde
Procurar a maneira de conseguir ou de realizar algo. = TENTAR

Dar motivos para algo.

fazer que
Fingir, simular (ex.: fez que chorava, mas depois sorriu).

não fazer mal
Não ter importância; não ser grave.

tanto faz
Expressão usada para indicar indiferença; pouco importa.

Fonte: Dicionário Comum

Feito

adjetivo Realizado, consumado; constituído.
Adulto: homem feito.
conjunção Como, tal como: chorava feito criança.
locução adverbial De feito, O mesmo que de fato.

Fonte: Dicionário Comum

Feito Ato; obra (Sl 9:11; Cl 3:9).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Lenho

substantivo masculino Botânica Principal tecido que sustenta a planta e conduz água e sais das raízes às folhas.
Tronco, madeiro.
Figurado Embarcação, navio.
Lenho da cruz ou santo lenho, a cruz de Cristo.

Fonte: Dicionário Comum

Lenho Madeira (RA: (Is 45:20); (Lc 23:31).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Madeiro

Madeiro
1) Peça ou tronco de madeira (Jr 10:3).


2) Cruz (At 5:30).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

madeiro s. .M 1. Peça ou tronco grosso de madeira; lenho. 2. A cruz de Cristo.

Fonte: Dicionário Comum

Se

se s. f. 1. Igreja episcopal, arquiepiscopal ou patriarcal. 2. Jurisdição episcopal ou prelatícia. — Sé Apostólica: o Vaticano.

Fonte: Dicionário Comum

pronome Expressa reciprocidade; indica a ação do verbo cujo sujeito é alterado: Capitu penteava-se em frente ao espelho.
Indica indeterminação; algo ou alguém indefinido: ainda não se sabe o resultado?
conjunção Introduz uma oração com sentido adicional ao da oração principal: não tinha certeza se ele chegaria.
Partindo de alguma coisa; caso: se você conseguir dizer, tentarei entender!
Tendo em conta algo; já que: se ele precisa de mais tempo, é necessário adiar o casamento.
Etimologia (origem da palavra se). Do latim se.

Fonte: Dicionário Comum

pronome Expressa reciprocidade; indica a ação do verbo cujo sujeito é alterado: Capitu penteava-se em frente ao espelho.
Indica indeterminação; algo ou alguém indefinido: ainda não se sabe o resultado?
conjunção Introduz uma oração com sentido adicional ao da oração principal: não tinha certeza se ele chegaria.
Partindo de alguma coisa; caso: se você conseguir dizer, tentarei entender!
Tendo em conta algo; já que: se ele precisa de mais tempo, é necessário adiar o casamento.
Etimologia (origem da palavra se). Do latim se.

Fonte: Dicionário Comum

Seco

adjetivo Privado ou desprovido de umidade; que não tem água ou outros líquidos; enxuto.
Diz-se dos objetos ou dos alimentos a que, por certos processos, se extraiu a umidade para os conservar ou para exportá-los nesse estado.
Botânica Que não tem verdura, falando-se das plantas: flor seca.
Sem gordura; magro, descarnado: indivíduo seco como um varapau.
Requeimado pelo calor; ressequido: as árvores secas pelo sol do sertão.
Que não tem vegetação, infecundo; árido: encostas secas.
Figurado Que demonstra frieza; de poucas palavras; frio, insensível, severo; rude: um sujeito seco.
Figurado Que é descortês; incivil, ríspido, grosseiro.
Figurado Muito desejoso; sequioso, sedento: estar seco por um cigarro.
Desprovido de ornatos ou pompas; simples, breve: carta objetiva e seca.
[Medicina] Sem expectoração, muco: tosse seca.
substantivo masculino plural Gêneros secos que se vendem por medida, como trigo, feijão, grãos em geral etc.: armazém de secos e molhados.
locução adjetiva A seco. Diz-se dos salários que se pagam ou se recebem sem obrigação de comida.
locução adjetiva Em seco. Fora de água ou lugar úmido: nadar em seco é impossível.
Engolir em seco. Ser obrigado a se conformar com uma expectativa frustrada; aguentar firme.
Secos e molhados. Ramo de comércio que abrange armazéns e lojas de artigos comestíveis.
Etimologia (origem da palavra seco). Do latim siccu, “sem água”.

Fonte: Dicionário Comum

seco (ê), adj. 1. Livre de umidade; enxuto. 2. Di-Zse dos alimentos a que se extraiu a umidade para os conservar. 3. Murcho, ressecado, sem seiva: Folhas secas. 4. Descarnado, magro. 5. Requeimado pelo calor. 6. Di-Zse do tempo ou quadra em que não chove. 7. Áspero, duro, sem ressonância (falando do som). 8. Di-Zse da ama que trata das crianças sem lhes dar de mamar. 9. Di-Zse do vinho forte e pouco açucarado. 10. Frio, insensível, indiferente, falto de emoção, de entusiasmo. 11. Que não tem sentimentos delicados; insensível aos afetos; rude, ríspido. 12. Árido, infecundo, sem ornatos: Estilo s. 13. Di-Zse do riso fingido, sardônico. 14. Pop. Ansioso, desejoso, sequioso. S. .M Baixio de areia, deixado a descoberto pela vazante. S. .M pl. Gêneros alimentícios sólidos em oposição aos molhados ou gêneros líquidos.

Fonte: Dicionário Comum

Sera

abundância

Fonte: Dicionário Bíblico

Será

substantivo deverbal Ação de ser; ato de se colocar num local, situação ou circunstância determinada no futuro: amanhã ele será o novo diretor.
Ação de passar a possuir uma identidade ou qualidade intrínseca: ele será médico.
Ação de apresentar temporariamente determinada forma, estado, condição, aspecto, tempo: um dia ele será rico; o exame será na semana que vem.
Etimologia (origem da palavra será). Forma Der. de ser.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo deverbal Ação de ser; ato de se colocar num local, situação ou circunstância determinada no futuro: amanhã ele será o novo diretor.
Ação de passar a possuir uma identidade ou qualidade intrínseca: ele será médico.
Ação de apresentar temporariamente determinada forma, estado, condição, aspecto, tempo: um dia ele será rico; o exame será na semana que vem.
Etimologia (origem da palavra será). Forma Der. de ser.

Fonte: Dicionário Comum

(Heb. “abundância”). Filha de Aser, a qual, juntamente com seus irmãos, é listada entre os que desceram ao Egito com Jacó (Gn 46:17; Nm 26:46-1Cr 7:30).

Fonte: Quem é quem na Bíblia?

s. f. 1. Igreja episcopal, arquiepiscopal ou patriarcal. 2. Jurisdição episcopal ou prelatícia. — Sé Apostólica: o Vaticano.

Fonte: Dicionário Comum

Verde

substantivo masculino Cor resultante da combinação do amarelo com o azul.
Forragem fresca: o verde dos campos.
Qualquer vegetação: floresta que mantém seu verde original.
adjetivo Diz-se dessa cor: cor verde.
Que ainda tem seiva; que não está seco: madeira verde.
Que não está maduro: fruta verde.
Figurado Sem experiência; inexperiente, principiante.
Figurado Que traz consigo o vigor, a vontade de algo novo.
Diz-se de carne fresca: carne verde.
Diz-se do vinho novo: vinho verde.
[Política] Que faz parte ou é apoiador de qualquer inciativa (grupo, partido político etc.) que visa a defesa do meio ambiente, buscando preservar seus ecossistemas naturais.
substantivo masculino [Política] Esse movimento, grupo ou partido.
expressão Jogar verde para colher maduro. Fazer insinuações hábeis, para incitar alguém a revelar o que esconderia numa pergunta direta.
Etimologia (origem da palavra verde). Do latim viridis.e.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Cor resultante da combinação do amarelo com o azul.
Forragem fresca: o verde dos campos.
Qualquer vegetação: floresta que mantém seu verde original.
adjetivo Diz-se dessa cor: cor verde.
Que ainda tem seiva; que não está seco: madeira verde.
Que não está maduro: fruta verde.
Figurado Sem experiência; inexperiente, principiante.
Figurado Que traz consigo o vigor, a vontade de algo novo.
Diz-se de carne fresca: carne verde.
Diz-se do vinho novo: vinho verde.
[Política] Que faz parte ou é apoiador de qualquer inciativa (grupo, partido político etc.) que visa a defesa do meio ambiente, buscando preservar seus ecossistemas naturais.
substantivo masculino [Política] Esse movimento, grupo ou partido.
expressão Jogar verde para colher maduro. Fazer insinuações hábeis, para incitar alguém a revelar o que esconderia numa pergunta direta.
Etimologia (origem da palavra verde). Do latim viridis.e.

Fonte: Dicionário Comum

verde adj. 1. De cor resultante da mistura do azul com o amarelo. 2. Da cor das folhas da maior parte das árvores ou das ervas viçosas. 3. Ainda não maduro (fruto). 4. Que ainda tem seiva (planta). 5. Que não está seca; fresca (carne). 6. Relativo aos primeiros anos da existência. 7. Tenro, delicado. S. .M 1. A cor verde. 2. A vegetação; a verdura.

Fonte: Dicionário Comum

Viçoso

adjetivo Que tem viço; de vegetação exuberante.
Diz-se do animal fogoso, bem tratado.
Figurado Tenro.

Fonte: Dicionário Comum

Viçoso Que tem vigor e muita vida (Sl 144:12, RA).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida