ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

A commandment ἐντολὴνG1785 new καινὴνG2537 I give δίδωμιG1325 to you ὑμῖνG4771 that ἵναG2443 you should love ἀγαπᾶτεG25 one another ἀλλήλουςG240 as καθὼςG2531 I have loved ἠγάπησαG25 you ὑμᾶςG4771 so ἵναG2443 also καὶG2532 you ὑμεῖςG4771 should love ἀγαπᾶτεG25 one another ἀλλήλουςG240

Interlinear com inglês (Fonte segura)

NovoG2537 καινόςG2537 mandamentoG1785 ἐντολήG1785 vosG5213 ὑμῖνG5213 douG1325 δίδωμιG1325 G5719: queG2443 ἵναG2443 vos ameisG25 ἀγαπάωG25 G5725 uns aos outrosG240 ἀλλήλωνG240; assim comoG2531 καθώςG2531 euG5209 ὑμᾶςG5209 vos ameiG25 ἀγαπάωG25 G5656, queG2443 ἵναG2443 tambémG2532 καίG2532 vosG5210 ὑμεῖςG5210 ameisG25 ἀγαπάωG25 G5725 uns aos outrosG240 ἀλλήλωνG240.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope João 13:34 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros: como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.
(TB) - Tradução Brasileira

ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Um novo mandamento vos dou: “que vos ameis uns aos outros”; assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros.
(HD) - Haroldo Dutra

Um novo mandamento eu vos dou: Que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Um novo mandamento vos dou: que ① vos ameis uns aos outros; exatamente- conforme Eu vos amei, que ① também vós ameis cada um (de vós) a (cada um de todos) os outros (irmãos) ②.
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Dou-vos um mandamento novo:[m] que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros.
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Mandatum novum do vobis : ut diligatis invicem : sicut dilexi vos, ut et vos diligatis invicem.
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

Um novo mandamento vos dou: que ① vos ameis uns aos outros; exatamente- conforme Eu vos amei, que ① também vós ameis cada um (de vós) a (cada um de todos) os outros (irmãos) ②.


 ①

KJB.


 ②

nota v. 35.Notas de rodapé da Bíblia (BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

João 13 : 34

Dou-vos um mandamento novo:[m] que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros.


[m]
Cf. Mt 25:31-46. À idéia da "partida" de Cristo (v. 33), que prepara o anúncio da negação de Pedro (vv. 36-38), o evangelista une o preceito do amor (vv. 34-35), testamento de Cristo. Este preceito, já presente na Lei mosaica, é "novo" pela perfeição a que Jesus o faz atingir e porque constitui como que o distintivo dos tempos novos, inaugurados e revelados pela morte de Jesus.

G1785
entolēn
ἐντολὴν
(A commandment)
Substantivo - feminino acusativo singular
G2537
kainēn
καινὴν
(new)
Adjetivo - feminino acusativo singular
G1325
didōmi
δίδωμι
(I give)
Verbo - presente indicativo ativo - 1ª pessoa do singular
G4771
hymin
ὑμῖν
(to you)
Pronome pessoal / possessivo - dativo 2ª pessoa do plural
G2443
hina
ἵνα
(that)
Conjunção
G25
agapate
ἀγαπᾶτε
(you should love)
Verbo - presente do subjuntivo ativo - 2ª pessoa do plural
G240
allēlous
ἀλλήλους
(one another)
Pronome pessoal / recíproco - Masculino no Plurak acusativo
G2531
kathōs
καθὼς
(as)
Advérbio
G25
ēgapēsa
ἠγάπησα
(I have loved)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Indicativo Ativo - 1ª pessoa do singular
G4771
hymas
ὑμᾶς
(you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa acusativa plural
G2443
hina
ἵνα
(so)
Conjunção
G2532
kai
καὶ
(also)
Conjunção
G4771
hymeis
ὑμεῖς
(you)
Pronome pessoal / possessivo - nominativo 2ª pessoa do plural
G25
agapate
ἀγαπᾶτε
(should love)
Verbo - presente do subjuntivo ativo - 2ª pessoa do plural
G240
allēlous
ἀλλήλους
(one another)
Pronome pessoal / recíproco - Masculino no Plurak acusativo

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


δίδωμι
(G1325)
Ver mais
dídōmi (did'-o-mee)

1325 διδωμι didomi

forma prolongada de um verbo primário (que é usado com uma alternativa em muitos dos tempos); TDNT - 2:166,166; v

 1. dar
 2. dar algo a alguém
  1. dar algo a alguém de livre e espontânea vontade, para sua vantagem
   1. dar um presente
  2. conceder, dar a alguém que pede, deixar com que tenha
  3. suprir, fornecer as coisas necessárias
  4. dar, entregar
   1. estender, oferecer, apresentar
   2. de um escrito
   3. entregar aos cuidados de alguém, confiar
    1. algo para ser administrado
    2. dar ou entregar para alguém algo para ser religiosamente observado
  5. dar o que é dever ou obrigatório, pagar: salários ou recompensa
  6. fornecer, doar
 3. dar
  1. causar, ser profuso, esbanjador, doar-se a si mesmo
   1. dar, distribuir com abundância
  2. designar para um ofício
  3. causar sair, entregar, i.e. como o mar, a morte e o inferno devolvem o morto que foi engolido ou recebido por eles
  4. dar-se a alguém como se pertencesse a ele
   1. como um objeto do seu cuidado salvador
   2. dar-se a alguém, segui-lo como um líder ou mestre
   3. dar-se a alguém para cuidar de seus interesses
   4. dar-se a alguém a quem já se pertencia, retornar
 4. conceder ou permitir a alguém
  1. comissionar

Sinônimos ver verbete 5836


ἐντολή
(G1785)
Ver mais
entolḗ (en-tol-ay')

1785 εντολη entole

de 1781; TDNT - 2:545,234; n f

 1. ordem, comando, dever, preceito, injunção
  1. aquilo que é prescrito para alguém em razão de seu ofício
 2. mandamento
  1. regra prescrita de acordo com o que um coisa é feita
   1. preceito relacionado com a linhagem, do preceito mosaico a respeito do sacerdócio
   2. eticamente usado dos mandamentos da lei mosaica ou da tradição judaica

Sinônimos ver verbete 5918


ἀλλήλων
(G240)
Ver mais
allḗlōn (al-lay'-lone)

240 αλληλων allelon

gen. plural de 243 reduplicado; pron pl recíproco

 1. um ao outro, reciprocamente, mutualmente

ἵνα
(G2443)
Ver mais
hína (hin'-ah)

2443 ινα hina

provavelmente do mesmo que a primeira parte de 1438 (pela idéia demonstrativa, cf 3588); TDNT - 3:323,366; conj

 1. que, a fim de que, para que

ἀγαπάω
(G25)
Ver mais
agapáō (ag-ap-ah'-o)

25 αγαπαω agapao

Talvez de agan (muito) [ou cf 5689 עגב]; TDNT 1:21,5; v

 1. com respeito às pessoas
  1. receber com alegria, acolher, gostar muito de, amar ternamente
 2. com respeito às coisas
  1. estar satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas

Sinônimos ver verbete 5914


καθώς
(G2531)
Ver mais
kathṓs (kath-oce')

2531 καθως kathos

de 2596 e 5613; adv

 1. de acordo com
  1. justamente como, exatamente como
  2. na proporção que, na medida que

   desde que, visto que, segundo o fato que

   quando, depois que


καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

καινός
(G2537)
Ver mais
kainós (kahee-nos')

2537 καινος kainos

de afinidade incerta; TDNT - 3:447,388; adj

 1. novo
  1. com respeito à forma
   1. recentemente feito, fresco, recente, não usado, não surrado
  2. com respeito à substância
   1. de um novo tipo, sem precedente, novo, recente, incomum, desconhecido

Sinônimos ver verbete 5852 e 5935


σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope João 13:34 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por João 13:34 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre João 13:34

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

jo 13:34
Caminho, Verdade e Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 179
Página: 373
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Trevo de Idéias

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Página: -
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
A Terra e o Semeador

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 7
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Atenção

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 3
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Chico Xavier - Dos Hippies aos Problemas do Mundo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 9
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Confia e Segue

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 2
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Doutrina de Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 10
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Encontro marcado

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 43
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Encontros no Tempo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 3
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Entender Conversando

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 5
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Escrínio de Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 25
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Fé, Paz e Amor

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Jesus em Nós

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 3
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Livro da Esperança

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 77
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Luz no Caminho

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 4
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Monte Acima

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 14
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
No Portal da Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 19
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
O essencial

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Mateus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 74
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo João

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 35
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 60
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Palavras de Chico Xavier

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 20
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Pensamento e vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 30
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Refúgio

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 16
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Religião dos espíritos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 76
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Rumo Certo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 48
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Semeador em Tempos Novos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Vida e Sexo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 26
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
jo 13:34
Vinha de Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 90
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Joanna de Ângelis

jo 13:34
Convites da Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 2
Página: 14
Divaldo Pereira Franco
Joanna de Ângelis
Detalhes Comprar
jo 13:34
Encontro com a Paz e a Saúde

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 8
Divaldo Pereira Franco
Joanna de Ângelis
Detalhes Comprar

André Luiz

jo 13:34
Os mensageiros

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 31
Página: -
Francisco Cândido Xavier
André Luiz
Detalhes Comprar
jo 13:34
Missionários da Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 18
Francisco Cândido Xavier
André Luiz
Detalhes Comprar
jo 13:34
No mundo maior

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 11
Francisco Cândido Xavier
André Luiz
Detalhes Comprar
jo 13:34
Nosso Lar

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 30
Francisco Cândido Xavier
André Luiz
Detalhes Comprar

Espíritos Diversos

jo 13:34
Taça de Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 45
Página: -
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Ante o Futuro

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 3
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Chico Xavier: O Referencial...

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 15
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Confia e Serve

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 2
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
ENTRE DUAS VIDAS

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 6
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Esperança e Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 3
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Luz Bendita

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 9
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Sentinelas da Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 1
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Servidores no Além

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 12
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Vida e Caminho

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 4
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar

Francisco Cândido Xavier

jo 13:34
Apelos Cristãos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 17
Francisco Cândido Xavier
Menezes, Bezerra de
Francisco Cândido Xavier
Detalhes Comprar

Diversos

jo 13:34
Através do Tempo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 7
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Bênçãos de Amor

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 7
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Doutrina e Aplicação

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 1
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Fonte de Paz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 22
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Instruções Psicofônicas

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 34
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Palavras Sublimes

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 26
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Visão Nova

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 8
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar
jo 13:34
Vozes da Outra Margem

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 18
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar

Bezerra de Menezes

jo 13:34
Bezerra, Chico e Você

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 13
Francisco Cândido Xavier
Bezerra de Menezes
Detalhes Comprar

Francisco Cândido Xavier

jo 13:34
Ceifa de Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 49
Francisco Cândido Xavier
Detalhes Comprar

Geraldo Lemos Neto

jo 13:34
Chico Xavier - Mandato de Amor

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Autores Diversos
Geraldo Lemos Neto
Detalhes Comprar

Irmão X

jo 13:34
Contos Desta e Doutra Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 8
Francisco Cândido Xavier
Irmão X
Detalhes Comprar
jo 13:34
Contos e Apólogos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 35
Francisco Cândido Xavier
Irmão X
Detalhes Comprar
jo 13:34
Estante da Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 25
Francisco Cândido Xavier
Irmão X
Detalhes Comprar
jo 13:34
Lázaro Redivivo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 31
Francisco Cândido Xavier
Irmão X
Detalhes Comprar
jo 13:34
Relatos da Vida [FEB]

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 6
Francisco Cândido Xavier
Irmão X
Detalhes Comprar

Cláudia Pinheiro Galasse

jo 13:34
Escola no Além

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 2
Francisco Cândido Xavier
Cláudia Pinheiro Galasse
Detalhes Comprar

Batuíra

jo 13:34
Mais Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 2
Francisco Cândido Xavier
Batuíra
Detalhes Comprar

Carlos Baccelli

jo 13:34
Evangelho de Chico Xavier, O

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 43
Carlos Baccelli
Detalhes Comprar

Opúsculos Autores diversos

jo 13:34
OPÚSCULOS

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 7
Francisco Cândido Xavier
Opúsculos Autores diversos
Detalhes Comprar

Humberto de Campos

jo 13:34
Reportagens de além-túmulo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 25
Francisco Cândido Xavier
Humberto de Campos
Detalhes Comprar

Wanda Amorim Joviano

jo 13:34
Sementeira de Paz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 4
Francisco Cândido Xavier
Neio Lúcio
Wanda Amorim Joviano
Detalhes Comprar

Meimei

jo 13:34
Sentinelas da Alma

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 9
Francisco Cândido Xavier
Meimei
Detalhes Comprar

Amélia Rodrigues

jo 13:34
Dias Venturosos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 12
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar
jo 13:34
Quando Voltar a Primavera

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 16
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


Marival Veloso de Matos (organizador)

jo 13:34
Chico no Monte Carmelo

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 4
Marival Veloso de Matos (organizador)
Detalhes Comprar

CARLOS TORRES PASTORINO

jo 13:34
Sabedoria do Evangelho - Volume 7

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 34
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar
jo 13:34
Sabedoria do Evangelho - Volume 8

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 8
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Amor Caridade Mandamento Comunhão com os Irmãos Irmãos Comunhão Amor verdadeiro Amor Fraternal Jesus te ama


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováApêndices

Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

Últimos dias do ministério de Jesus em Jerusalém (Parte 2)
Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de João 13:34

Levítico 19:18 Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
Levítico 19:34 Como o natural, entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco; amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus.
Salmos 16:3 Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer:
Salmos 119:63 Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos.
João 15:12 O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
João 15:17 Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros.
João 17:21 para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu, em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Romanos 12:10 Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
I Coríntios 12:26 De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele; e, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele.
I Coríntios 13:4 O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece,
Gálatas 5:6 Porque, em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas, sim, a fé que opera por amor.
Gálatas 5:13 Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor.
Gálatas 5:22 Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Gálatas 6:2 Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo.
Gálatas 6:10 Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.
Efésios 5:2 e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.
Filipenses 2:1 Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões,
Colossenses 1:4 porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos;
Colossenses 3:12 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade,
I Tessalonicenses 3:12 E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco;
I Tessalonicenses 4:9 Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estais instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros;
II Tessalonicenses 1:3 Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros,
Hebreus 13:1 Permaneça o amor fraternal.
Tiago 2:8 Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real: Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis.
I Pedro 1:22 Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro;
I Pedro 3:8 E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis,
II Pedro 1:7 e à piedade, a fraternidade, e à fraternidade, o amor.
I João 2:7 Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes.
I João 3:11 Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos amemos uns aos outros.
I João 3:14 Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos; quem não ama a seu irmão permanece na morte.
I João 3:23 E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento.
I João 4:7 Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
I João 4:21 E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também seu irmão.
II João 1:5 E agora, senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos: que nos amemos uns aos outros.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Assim

advérbio Deste modo, desta forma: assim caminha a humanidade.
Igual a, semelhante a; do mesmo porte ou tamanho de: não me lembro de nenhum terremoto assim.
Em que há excesso; em grande quantidade: havia gente assim!
Do mesmo tamanho; desta altura: o meu filho já está assim.
conjunção Portanto; em suma, assim sendo: você não estudou, assim não conseguiu passar no vestibular.
Gramática Utilizado para dar continuidade ao discurso ou na mudança de pensamento: vou ao cinema amanhã; assim, se você quiser, podemos ir juntos.
locução adverbial De valor concessivo-adversativo. Assim mesmo, mesmo assim ou ainda assim; apesar disso, todavia, entretanto: advertiram-no várias vezes, mesmo assim reincidiu.
locução interjeição Assim seja. Queira Deus, amém; oxalá.
expressão Assim ou assado. De uma maneira ou de outra.
Assim que. Logo que: assim que ele chegar vamos embora!
Assim como. Bem como; da mesma maneira que: os pais, assim como os filhos, também já foram crianças.
Etimologia (origem da palavra assim). Do latim ad sic.

Fonte: Dicionário Comum

Como

assim como, do mesmo modo que..., tal qual, de que modo, segundo, conforme. – A maior parte destas palavras podem entrar em mais de uma categoria gramatical. – Como significa – “de que modo, deste modo, desta forma”; e também – “à vista disso”, ou – “do modo que”. Em regra, como exprime relação comparativa; isto é – emprega-se quando se compara o que se vai afirmar com aquilo que já se afirmou; ou aquilo que se quer, que se propõe ou se deseja, com aquilo que em mente se tem. Exemplos valem mais que definições: – Como cumprires o teu dever, assim terás o teu destino. – O verdadeiro Deus tanto se vê de dia, como de noite (Vieira). – Falou como um grande orador. – Irei pela vida como ele foi. – Assim como equivale a – “do mesmo modo, de igual maneira que”... Assim como se vai, voltar-se-á. Assim como o sr. pede não é fácil. Digo-lhe que assim como se perde também se ganha. Destas frases se vê que entre como e assim como não há diferença perceptível, a não ser a maior força com que assim como explica melhor e acentua a comparação. – Nas mesmas condições está a locução – do mesmo modo que... Entre estas duas formas: “Como te portares comigo, assim me portarei eu contigo”; “Do mesmo modo que te portares comigo, assim (ou assim mesmo) me portarei contigo” – só se poderia notar a diferença que consiste na intensidade com que aquele mesmo modo enuncia e frisa, por assim dizer, a comparação. E tanto é assim que em muitos casos 290 Rocha Pombo não se usaria da locução; nestes, por exemplo: “Aqueles olhos brilham como estrelas”; “A menina tem no semblante uma serenidade como a dos anjos”. “Vejo aquela claridade como de um sol que vem”. – Tal qual significa – “de igual modo, exatamente da mesma forma ou maneira”: “Ele procedeu tal qual nós procederíamos” (isto é – procedeu como nós rigorosamente procederíamos). Esta locução pode ser também empregada como adjetiva: “Restituiu-me os livros tais quais os levara”. “Os termos em que me falas são tais quais tenho ouvido a outros”. – De que modo é locução que equivale perfeitamente a como: “De que modo quer o sr. que eu arranje o gabinete?” (ou: Como quer o sr. que eu arranje...). – Segundo e conforme, em muitos casos equivalem também a como: “Farei conforme o sr. mandar” (ou: como o sr. mandar). “Procederei segundo me convier” (ou: como me convier).

Fonte: Dicionário de Sinônimos

como adv. 1. De que modo. 2. Quanto, quão. 3. A que preço, a quanto. Conj. 1. Do mesmo modo que. 2. Logo que, quando, assim que. 3. Porque. 4. Na qualidade de: Ele veio como emissário. 5. Porquanto, visto que. 6. Se, uma vez que. C. quê, incomparavelmente; em grande quantidade: Tem chovido como quê. C. quer, loc. adv.: possivelmente. C. quer que, loc. conj.: do modo como, tal como.

Fonte: Dicionário Comum

Conforme

adjetivo Que possui a forma semelhante; que possui a mesma forma: vestidos conformes.
Que se assemelha; semelhante: o projeto está conforme com o modelo.
Em que há conformidade; concordante: pontos de vista conforme.
Na medida certa; nos termos exatos: o documento está conforme.
Ajustado às particularidades de alguém ou ao valor de alguma coisa; condigno: uma medicação conforme à doença; um representante conforme ao dono.
Que está de acordo com: estar conforme com uma oferta de salário.
Que é conformado; que se resigna; resignado está conforme ao medo.
conjunção Que estabelece uma relação de acordante com; segundo: foi um mal-entendido, conforme se observou.
[Brasil] No instante em que: conforme o vento passava, as árvores caiam.
À medida que: conforme os convidados iam chegando, os atores escondiam-se.
preposição Que estabelece uma relação acordante com; segundo: realizou o trabalho conforme o projeto.
De maneira proporcional a; proporcionalmente: o valor foi cobrado conforme a tabela.
Etimologia (origem da palavra conforme). Do latim conformis.e.

Fonte: Dicionário Comum

segundo. – “Estas duas palavras – diz Roq. – não são frases adverbiais como quer o autor dos sinônimos (refere-se a fr. F. de S. Luiz): são, sim, advérbios, ou Dicionário de Sinônimos da Língua Portuguesa 309 antes preposições, que correspondem à latina secundum; e com elas explica-se a conformidade de uma coisa com outra. Conforme, no entanto, supõe a coisa mais exata e indispensável; e segundo supõe-na menos absoluta, ou mais voluntária. – Dou-o conforme o recebi; fica conforme estava (isto é: exatamente como estava, ou como me tinham dado). João vive segundo lhe dita seu capricho; fala segundo lhe dá na cabeça. – Nos dois primeiros exemplos não se pode usar da voz segundo, porque não explicaria uma conformidade tão absoluta e exata, como exige aquela ideia; nem nos segundos se pode usar com propriedade da voz conforme, porque daria à ideia uma conformidade demasiado exata, e menos livre e voluntária, do que se quer dar a entender. – Esta diferença se faz mais perceptível quando a conformidade, que se quer explicar com a proposição, se apoia só numa probabilidade ou numa opinião; pois em tal caso se vê claramente a impropriedade do uso da preposição conforme, que nunca pode explicar uma conformidade duvidosa, sem uma notável impropriedade. – É verdade, segundo dizem; chove, segundo creio (e não: é verdade, conforme dizem; chove, conforme creio).” – Dos mesmos vocábulos havia dito fr. F. de S. Luiz: “São frases adverbiais, que exprimem uma relação de conformidade, conveniência, congruência, etc.; mas conforme é mais próprio para exprimir a rigorosa conformidade; segundo, para exprimir a conveniência, congruência, etc. O escultor deve fazer a estátua conforme o modelo que se lhe dá; e ampliar ou estreitar as dimensões, segundo o local em que há de ser colocada (as formas devem ser idênticas às do modelo; as dimensões devem ser convenientes ao local). O homem de juízo obra segundo as circunstâncias, e a conjunção das coisas; mas sempre conforme as máximas da razão e da sã moral (quer dizer: as ações do homem de juízo devem ter uma relação de perfeita conformidade com as regras da moral, e uma relação de justa congruência com as circunstâncias dos tempos e das coisas). Deus há de julgar os homens conforme os invariáveis princípios da sua eterna justiça, e segundo as boas, ou más ações, que eles tiverem praticado durante a sua vida, etc.”

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Irmãos

-

Fonte: Dicionário Comum

Mandamento

Mandamento
1) Ordem divina a ser obedecida pelas pessoas que temem a Deus. Sinônimos bíblicos: lei, estatuto, preceito, testemunho, juízo, ensinamento, etc. (Lv 26:14-15); Sl 119; (Jo 15:10-12).

2) Ordem paterna ou materna (Pv 6:20). 3 O “novo mandamento” é o amor ao próximo, tomando-se como exemplo o amor sacrificial de Cristo por nós (Jo 13:34).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

mandamento s. .M 1. Ato ou efeito de mandar. 2. Mandado, orde.M 3. Voz de comando. 4. Cada um dos preceitos que constituem o decálogo. 5. Preceito da Igreja.

Fonte: Dicionário Comum

Novo

adjetivo Que existe há pouco tempo; que apareceu recentemente.
Jovem; que é moço; de pouca idade.
Que está na parte inicial de um processo, de um ciclo, de um desenvolvimento.
Não muito usado: o vestido ainda estava novo.
Sem uso; que se comprou há pouco tempo: televisor novo.
Estranho; pouco divulgado; que não é famoso ou conhecido: território novo.
Desconhecido; nunca antes conhecido: teoria nova.
Original; que expressa originalidade: nova culinária mediterrânea.
Novato; desprovido de experiência; que expressa imaturidade: diretor novo.
Verde; cujo desenvolvimento foi interrompido: fruto novo.
substantivo masculino Atual; o que pode ser considerado recente: não se abriu para o novo.
substantivo masculino plural As pessoas de pouca idade: os novos não se preocupam com a velhice.
Os artistas (escritores e poetas) que expressam a atualidade em suas obras.
Gramática Superlativo Abs. Sint. novíssimo.
Etimologia (origem da palavra novo). Do latim novus.a.um.

Fonte: Dicionário Comum

adjetivo Que existe há pouco tempo; que apareceu recentemente.
Jovem; que é moço; de pouca idade.
Que está na parte inicial de um processo, de um ciclo, de um desenvolvimento.
Não muito usado: o vestido ainda estava novo.
Sem uso; que se comprou há pouco tempo: televisor novo.
Estranho; pouco divulgado; que não é famoso ou conhecido: território novo.
Desconhecido; nunca antes conhecido: teoria nova.
Original; que expressa originalidade: nova culinária mediterrânea.
Novato; desprovido de experiência; que expressa imaturidade: diretor novo.
Verde; cujo desenvolvimento foi interrompido: fruto novo.
substantivo masculino Atual; o que pode ser considerado recente: não se abriu para o novo.
substantivo masculino plural As pessoas de pouca idade: os novos não se preocupam com a velhice.
Os artistas (escritores e poetas) que expressam a atualidade em suas obras.
Gramática Superlativo Abs. Sint. novíssimo.
Etimologia (origem da palavra novo). Do latim novus.a.um.

Fonte: Dicionário Comum

recente. – Novo é aquilo “que não tinha ainda acontecido, ou não tinha sido inventado, ou de que não havia notícia; e também o que não tem tido uso, ou que tem sido mui pouco usado. Recente exprime precisamente o que sucedeu há pouco tempo; o que ainda está flagrante, ou sucedeu de fresco. Uma lei é nova, quando se promulga pela primeira vez; um invento é novo, quando dantes não era conhecido, ou não havia notícia dele; um vestido é novo, quando ainda não teve uso, ou só muito pouco uso tem tido. A lei é recente, quando foi promulgada há pouco tempo. O invento é recente, quando há pouco tempo que começou a ter voga, ou a ser conhecido do público. O vestido é recente, quando está feito de fresco. Novo parece que se refere à substância (por assim dizer) da coisa, do fato, ou do sujeito; e recente, à sua data. A revolução francesa oferece-nos muitos exemplos recentes, dos terríveis efeitos das paixões humanas, quando são violentamente agitadas pelas comoções públicas; mas nenhum destes exemplos é novo na história das nações. A doutrina do magnetismo animal é recente na Europa; mas muitos dos fenômenos, em que ela se funda, nada têm de novos”.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Vos

pronome pessoal Gramática Pronome que representa a segunda pessoa do plural, do caso oblíquo átono, usado tanto para o gênero masculino, como para o feminino; desempenha a função de objeto direto, indireto ou complemento nominal, possuindo os sentidos abaixo assinalados.
Em vós (como objeto indireto): o filme vos provocou sentimentos tristes.
Para vós (como objeto indireto): paguei-vos o jantar.
De vós (como objeto indireto): ela vos ofereceu dinheiro para a caridade.
Diante de vos (como objeto indireto): como isso vos passou pela cabeça?
Gramática Pode indicar uma ação reflexiva: vós vos cortaram sozinhos?
Gramática Pode indicar uma ação recíproca: penteastes-vos a vós mesmos.
Gramática Pode indicar posse, ou valor de posse: deram-vos todos os empregos.
Gramática Pode marcar um uso passivo do verbo: soubemos que vós vos atirastes pelo rio.
Etimologia (origem da palavra vos). Do latim vos.

Fonte: Dicionário Comum

pronome pessoal Gramática Pronome que representa a segunda pessoa do plural, do caso oblíquo átono, usado tanto para o gênero masculino, como para o feminino; desempenha a função de objeto direto, indireto ou complemento nominal, possuindo os sentidos abaixo assinalados.
Em vós (como objeto indireto): o filme vos provocou sentimentos tristes.
Para vós (como objeto indireto): paguei-vos o jantar.
De vós (como objeto indireto): ela vos ofereceu dinheiro para a caridade.
Diante de vos (como objeto indireto): como isso vos passou pela cabeça?
Gramática Pode indicar uma ação reflexiva: vós vos cortaram sozinhos?
Gramática Pode indicar uma ação recíproca: penteastes-vos a vós mesmos.
Gramática Pode indicar posse, ou valor de posse: deram-vos todos os empregos.
Gramática Pode marcar um uso passivo do verbo: soubemos que vós vos atirastes pelo rio.
Etimologia (origem da palavra vos). Do latim vos.

Fonte: Dicionário Comum

vos pron. Forma átona de vós, que se emprega como objeto direto ou indireto.

Fonte: Dicionário Comum

Vós

vós pron. Forma átona de vós, que se emprega como objeto direto ou indireto.

Fonte: Dicionário Comum