Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ ⸂ἀκροαταὶ μόνον⸃ παραλογιζόμενοι ἑαυτούς.

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

be γίνεσθεG1096 moreover δὲG1161 doers ποιηταὶG4163 of [the] word λόγουG3056 and καὶG2532 not μὴG3361 hearers ἀκροαταὶ ⇔G202 only μόνονG3440 deceiving παραλογιζόμενοιG3884 yourselves ἑαυτούςG1438

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

Tornai-vosG1096 γίνομαιG1096 G5737, poisG1161 δέG1161, praticantesG4163 ποιητήςG4163 da palavraG3056 λόγοςG3056 eG2532 καίG2532 nãoG3361 μήG3361 somenteG3440 μόνονG3440 ouvintesG202 ἀκροατήςG202, enganando-vosG3884 παραλογίζομαιG3884 G5740 a vós mesmosG1438 ἑαυτούG1438.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Tiago 1:22 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Tornai-vos cumpridores da palavra e não ouvidores tão somente, enganando-vos a vós mesmos.
(TB) - Tradução Brasileira

Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ ⸂ἀκροαταὶ μόνον⸃ παραλογιζόμενοι ἑαυτούς.
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

E sede vós cumpridores de a Palavra (Escrita), e não somente ouvintes, (nisto) enganando a vós mesmos.
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Tornai-vos praticantes da Palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos!
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Estote autem factores verbi, et non auditores tantum : fallentes vosmetipsos.
(VULG) - Vulgata Latina

G1096
ginesthe
γίνεσθε
(be)
Verbo - presente imperativo médio ou passivo - 2ª pessoa do plural
G1161
de
δὲ
(moreover)
Conjunção
G4163
poiētai
ποιηταὶ
(doers)
Substantivo - nominativo Masculino no Plural
G3056
logou
λόγου
(of [the] word)
Substantivo - Masculino no Singular genitivo
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G3361
μὴ
(not)
Advérbio
G202
akroatai
ἀκροαταὶ ⇔
(hearers)
Substantivo - nominativo Masculino no Plural
G3440
monon
μόνον
(only)
Advérbio
G3884
paralogizomenoi
παραλογιζόμενοι
(deceiving)
Verbo - particípio no presente médio ou passivo - masculino nominativo plural
G1438
heautous
ἑαυτούς
(yourselves)
Pronome reflexivo - acusativo masculino 3ª pessoa do plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γίνομαι
(G1096)
Ver mais
gínomai (ghin'-om-ahee)

1096 γινομαι ginomai

prolongação e forma da voz média de um verbo primário TDNT - 1:681,117; v

 1. tornar-se, i.e. vir à existência, começar a ser, receber a vida
 2. tornar-se, i.e. acontecer
  1. de eventos
 3. erguer-se, aparecer na história, aparecer no cenário
  1. de homens que se apresentam em público
 4. ser feito, ocorrer
  1. de milagres, acontecer, realizar-se
 5. tornar-se, ser feito

δέ
(G1161)
Ver mais
(deh)

1161 δε de

partícula primária (adversativa ou aditiva); conj

 1. mas, além do mais, e, etc.

ἑαυτοῦ
(G1438)
Ver mais
heautoû (heh-ow-too')

1438 εαυτου heautou

(incluindo todos os outros casos)

de um pronome reflexivo que caiu em desuso e o caso genitivo (caso dativo ou acusativo) de 846; pron

 1. ele mesmo, ela mesma, a si mesmo, eles ou elas mesmos, a si próprios

ἀκροατής
(G202)
Ver mais
akroatḗs (ak-ro-at-ace')

202 ακροατης akroates

de akroaomai (ouvir, aparentememte um intens. de 191); n m

 1. um ouvinte

καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

λόγος
(G3056)
Ver mais
lógos (log'-os)

3056 λογος logos

de 3004; TDNT - 4:69,505; n m

 1. do ato de falar
  1. palavra, proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou idéia
  2. o que alguém disse
   1. palavra
   2. os ditos de Deus
   3. decreto, mandato ou ordem
   4. dos preceitos morais dados por Deus
   5. profecia do Antigo Testamento dado pelos profetas
   6. o que é declarado, pensamento, declaração, aforismo, dito significativo, sentença, máxima
  3. discurso
   1. o ato de falar, fala
   2. a faculdade da fala, habilidade e prática na fala
   3. tipo ou estilo de fala
   4. discurso oral contínuo - instrução
  4. doutrina, ensino
  5. algo relatado pela fala; narração, narrativa
  6. assunto em discussão, aquilo do qual se fala, questão, assunto em disputa, caso, processo jurídico
  7. algo a respeito do qual se fala; evento, obra
 2. seu uso com respeito a MENTE em si
  1. razão, a faculdade mental do pensamento, meditação, raciocínio, cálculo
  2. conta, i.e., estima, consideração
  3. conta, i.e., cômputo, cálculo
  4. conta, i.e., resposta ou explanação em referência a julgamento
  5. relação, i.e., com quem, como juiz, estamos em relação
   1. razão
  6. razão, causa, motivo

   Em João, denota a essencial Palavra de Deus, Jesus Cristo, a sabedoria e poder pessoais em união com Deus. Denota seu ministro na criação e governo do universo, a causa de toda a vida do mundo, tanto física quanto ética, que para a obtenção da salvação do ser humano, revestiu-se da natureza humana na pessoa de Jesus, o Messias, a segunda pessoa na Trindade, anunciado visivelmente através suas palavras e obras. Este termo era familiar para os judeus e na sua literatura muito antes que um filósofo grego chamado Heráclito fizesse uso do termo Logos, por volta de 600 a.C., para designar a razão ou plano divino que coordena um universo em constante mudança. Era a palavra apropriada para o objetivo de João no capítulo 1 do seu evangelho. Ver Gill ou “Jo 1:1”.


μή
(G3361)
Ver mais
mḗ (may)

3361 μη me

partícula de negação qualificada (enquanto que 3756 expressa um negação absoluta); partícula

 1. não, que... (não)

μόνον
(G3440)
Ver mais
mónon (mon'-on)

3440 μονον monon

de 3441; adv n

 1. único, sozinho, apenas

παραλογίζομαι
(G3884)
Ver mais
paralogízomai (par-al-og-id'-zom-ahee)

3884 παραλογιζομαι paralogizomai

de 3844 e 3049; v

 1. considerar errado, contar mal
 2. iludir com opinião falsa
  1. enganar com falso raciocínio

   enganar, iludir, lograr


ποιητής
(G4163)
Ver mais
poiētḗs (poy-ay-tace')

4163 ποιητης poietes

de 4160; TDNT - 6:458,895; n m

 1. criador, produtor, autor
 2. executor, realizador
  1. alguém que obedece ou cumpre a lei

   poeta


Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Tiago 1:22 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Tiago 1:22 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Tiago 1:22

Referências em Livro Espírita


Saulo Cesar Ribeiro da Silva

tg 1:22
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 13
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Saulo Cesar Ribeiro da Silva
Detalhes Comprar
tg 1:22
Palavras de Vida Eterna

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 95
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Saulo Cesar Ribeiro da Silva
Detalhes Comprar
tg 1:22
Pão Nosso

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 165
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Saulo Cesar Ribeiro da Silva
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


CARLOS TORRES PASTORINO

tg 1:22
Sabedoria do Evangelho - Volume 4

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 13
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Palavra de Deus Trabalhar para Deus Obediência a Deus Obedecer Palavra Religião Exortação Ouvir


Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Tiago 1:22

Isaías 44:20 Apascenta-se de cinza; o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: Não há uma mentira na minha mão direita?
Obadias 1:3 A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: Quem me derribará em terra?
Mateus 7:21 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Mateus 12:50 porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã, e mãe.
Mateus 28:20 ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém!
Lucas 6:46 E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?
Lucas 11:28 Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam.
Lucas 12:47 E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites.
João 13:17 Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.
Romanos 2:13 Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
I Coríntios 3:18 Ninguém se engane a si mesmo: se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio.
I Coríntios 6:9 Não sabeis que os injustos não hão de herdar o Reino de Deus?
I Coríntios 15:33 Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes.
Gálatas 6:3 Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
Gálatas 6:7 Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
Filipenses 4:8 Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.
Colossenses 3:17 E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
II Timóteo 3:13 Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados.
Tito 3:3 Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros.
Tiago 1:26 Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes, engana o seu coração, a religião desse é vã.
Tiago 2:14 Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo?
Tiago 4:17 Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz comete pecado.
II Pedro 2:13 recebendo o galardão da injustiça; pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos; nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco;
I João 1:8 Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós.
I João 2:3 E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus mandamentos.
I João 3:7 Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo.
III Joao 1:11 Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus; mas quem faz mal não tem visto a Deus.
Apocalipse 12:9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
Apocalipse 22:7 Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Escrita

o livro de Gênesis não faz alusão alguma à arte de escrever, embora a arqueologia nos mostre que ela era praticada no tempo dos patriarcas, e de modo particular por quase todas as classes do Egito no tempo do Êxodo. A primeira alusão acha-se em Êxodo (24.4). No tempo dos profetas são freqüentes as referências à escrita (is 8:1 – 30.8 – Jr 30:2Hc 2:2, etc.). (*veja Livro, Tinta, Papiro e Pergaminho.)

Fonte: Dicionário Bíblico

Escrita Registro de letras ou sinais em material próprio, formando palavras que expressam idéias e pensamentos. A arte de escrever já era conhecida no tempo dos PATRIARCAS, mas a primeira menção da escrita na Bíblia aparece em Ex 24:4. V. LIVRO, PAPIRO, PERGAMINHO e TINTA.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

escrita s. f. 1. Ato ou efeito de escrever. 2. Aquilo que se escreve. 3. Caligrafia. 4. Escrituração mercantil.

Fonte: Dicionário Comum

Falsos

masc. pl. de falso

fal·so
(latim falsus, -a, -um)
adjectivo
adjetivo

1. Não verdadeiro; não verídico.

2. Fingido, simulado.AUTÊNTICO, SINCERO, VERDADEIRO

3. Enganoso; mentiroso.

4. Desleal, traidor.

5. Que foi alvo de falsificação ou de corrupção. = ADULTERADO, FALSIFICADOAUTÊNTICO, GENUÍNO, LEGÍTIMO, VERDADEIRO

6. Suposto, que não é o que diz verdade.

adjectivo e nome masculino
adjetivo e nome masculino

7. Que ou quem mostra algo que não corresponde àquilo que pensa ou sente. = DISSIMULADO, FINGIDO, HIPÓCRITA

nome masculino

8. Vão dissimulado debaixo de uma escada, de um móvel, etc., geralmente usado como esconderijo.

advérbio

9. Com falsidade; em falso.


em falso
Errando o passo, a pancada, o movimento, etc.

Fonte: Dicionário Comum

Não

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

Ouvidores

masc. pl. de ouvidor

ou·vi·dor |ô| |ô|
(latim auditor, -oris, o que ouve)
adjectivo e nome masculino
adjetivo e nome masculino

1. Que ou aquele que ouve. = AUDITOR, OUVINTE

nome masculino

2. Magistrado especial do quadro de certas repartições públicas.

3. [Brasil] História No período colonial, juiz posto pelos donatários em suas terras.

4. [Brasil] História Juiz de Direito.

5. Antigo Dispositivo, em forma de funil, usado por pessoas com dificuldades de audição.

Fonte: Dicionário Comum

Palavra

substantivo feminino Unidade linguística com significado próprio e existência independente, que pode ser escrita ou falada: expressou-se por meio de palavras; o texto deve conter somente 350 palavras.
Cada unidade linguística com significado, separada por espaços, ou intercalada entre um espaço e um sinal de pontuação.
Capacidade que confere à raça humana a possibilidade de se expressar verbalmente; fala.
Gramática Vocábulo provido de significação; termo.
Figurado Demonstração de opiniões, pensamentos, sentimentos ou emoções por meio da linguagem: fiquei sem palavras diante dela.
Afirmação que se faz com convicção; compromisso assumido verbalmente; declaração: ele acreditou na minha palavra.
Discurso curto: uma palavra de felicidade aos noivos.
Licença que se pede para falar: no debate, não me deram a palavra.
Gramática Conjunto ordenado de vocábulos; frase.
Figurado Promessa que se faz sem intenção de a cumprir (usado no plural): palavras não pagam contas.
Etimologia (origem da palavra palavra). Do latim parábola.ae; pelo grego parabolé.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Unidade linguística com significado próprio e existência independente, que pode ser escrita ou falada: expressou-se por meio de palavras; o texto deve conter somente 350 palavras.
Cada unidade linguística com significado, separada por espaços, ou intercalada entre um espaço e um sinal de pontuação.
Capacidade que confere à raça humana a possibilidade de se expressar verbalmente; fala.
Gramática Vocábulo provido de significação; termo.
Figurado Demonstração de opiniões, pensamentos, sentimentos ou emoções por meio da linguagem: fiquei sem palavras diante dela.
Afirmação que se faz com convicção; compromisso assumido verbalmente; declaração: ele acreditou na minha palavra.
Discurso curto: uma palavra de felicidade aos noivos.
Licença que se pede para falar: no debate, não me deram a palavra.
Gramática Conjunto ordenado de vocábulos; frase.
Figurado Promessa que se faz sem intenção de a cumprir (usado no plural): palavras não pagam contas.
Etimologia (origem da palavra palavra). Do latim parábola.ae; pelo grego parabolé.

Fonte: Dicionário Comum

Do latim parabola, que significa “discurso” ou “fala”.

Fonte: Dicionário Etimológico

A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• O Consolador• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - q• 124

[...] O verbo é a projeção do pensamento criador.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Contos e apólogos• Pelo Espírito Irmão X [Humberto de Campos]• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 17

[...] a palavra é, sem dúvida, a continuação de nós mesmos.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Contos e apólogos• Pelo Espírito Irmão X [Humberto de Campos]• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 17

A palavra é dom sagrado, / É a ciência da expressão / Não deve ser objeto / De mísera exploração.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

[...] O verbo mal conduzido é sempre a raiz escura de grande parte dos processos patogênicos que flagelam a Humanidade.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Instruções psicofônicas• Recebidas de vários Espíritos, no “Grupo Meimei”, e organizadas por Arnaldo Rocha• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 9

O verbo gasto em serviços do bem é cimento divino para realizações imorredouras. Conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes de modo substancial, e nosso lucro será crescente.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• No mundo maior• Pelo Espírito André Luiz• 24a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2005• - cap• 3

Veículo magnético, a palavra, dessa maneira, é sempre fator indutivo, na origem de toda realização.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Seara dos médiuns: estudos e dissertações em torno da substância religiosa de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec• Pelo Espírito Emmanuel• 17a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Palavra

O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Seara dos médiuns: estudos e dissertações em torno da substância religiosa de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec• Pelo Espírito Emmanuel• 17a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Palavra

Em tudo quanto converses, / Toma o bem por tua escolta. / Toda palavra é um ser vivo / Por conta de quem a solta.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Trovas do outro mundo• Por trovadores diversos• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 6

A palavra é o instrumento mágico que Deus nos confia.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• Entre irmãos de outras terras• Por diversos Espíritos• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 23

[...] a palavra é precioso dom que Deus concede para auxílio ao nosso progresso geral, nossa felicidade e nossa alegria, mas jamais para o insulto e a afronta contra o que quer que seja dentro da Criação, nem mesmo ao mais abjeto verme, e ainda menos contra o Criador de todas as coisas [...].
Referencia: PEREIRA, Yvonne A• À luz do Consolador• 2a ed• Rio de Janeiro: FEB• 1997• - Blasfêmia

Fonte: Dicionário da FEB

Palavra
1) Expressão, falada ou escrita, de pensamento (Sl 5:1; Ap 21:5).


2) Mensagem de Deus (Jr 1:4; Rm 3:2, RC).


3) As Escrituras Sagradas do AT, especialmente a LEI 2, (Sl 119).


4) A mensagem do evangelho (Gl 6:6).


5) O VERBO (Jo 1:1, NTLH). Jesus é mais do que expressão falada: ele é Deus em ação, criando (Gn 1:3), se revelando (Jo 10:30) e salvando (Sl 107:19-20; 1Jo 1:1-2).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Palavra Esse conceito tem uma importância fundamental nos evangelhos. Jesus não menciona a palavra de Deus; apenas afirma “porém eu vos digo” (Mt 5:22.28). Essa palavra (logos) é a primeira causa de surpresa e de espanto entre seus contemporâneos (Lc 4:36). Com ela, Jesus faz milagres (Mt 8:8.16), frutos da fé nessa palavra (Jo 4:50-53). É também verbalmente que perdoa os pecados (Mt 9:1-7) e transmite autoridade (Mt 18:18; Jo 20:23). Diante dela, as pessoas devem tomar uma decisão (Mt 7:24-27; 13,23) e isso faz com que se dividam (Mc 8:38). Para João, o evangelista, Jesus é a Palavra (Logos — Memrá) que é Deus (Jo 1:1) e que se fez carne (Jo 1:11.
14) para revelar o Pai e salvar o homem (Jo 1:18; 3,34; 12,50; 17,8.14).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Praticantes

masc. e fem. pl. de praticante

pra·ti·can·te
(praticar + -ante)
adjectivo de dois géneros e nome de dois géneros
adjetivo de dois géneros e nome de dois géneros

1. Que ou a pessoa que pratica frequentemente os deveres religiosos.

2. Que pratica ou exercita.

3. Que aprende.

4. [Portugal: Baião] Namorado.


praticante de escritório
Empregado encarregado de fazer cópias ou outras escritas de pouca importância.

Fonte: Dicionário Comum

Sede

substantivo feminino Lugar onde fica o governo, os setores administrativos e o tribunal de: em Brasília está a sede do governo brasileiro.
Por Extensão Local em que uma organização, empresa ou companhia tem seu estabelecimento mais importante; cidade-sede.
Figurado Ponto central, mais importante: o córtex cerebral é a sede da inteligência e da memória.
Local utilizado para se sentar; cadeira ou assento.
Etimologia (origem da palavra sede). Do latim sedes.is.
substantivo feminino Sensação causada pela falta de água no organismo; secura.
Por Extensão Desejo excessivo; vontade desmedida; ambição: ele tinha sede de poder.
Por Extensão Pressa exagerada; afobação: tinha sede de ir embora da festa.
Etimologia (origem da palavra sede). Do latim sitis.is.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Lugar onde fica o governo, os setores administrativos e o tribunal de: em Brasília está a sede do governo brasileiro.
Por Extensão Local em que uma organização, empresa ou companhia tem seu estabelecimento mais importante; cidade-sede.
Figurado Ponto central, mais importante: o córtex cerebral é a sede da inteligência e da memória.
Local utilizado para se sentar; cadeira ou assento.
Etimologia (origem da palavra sede). Do latim sedes.is.
substantivo feminino Sensação causada pela falta de água no organismo; secura.
Por Extensão Desejo excessivo; vontade desmedida; ambição: ele tinha sede de poder.
Por Extensão Pressa exagerada; afobação: tinha sede de ir embora da festa.
Etimologia (origem da palavra sede). Do latim sitis.is.

Fonte: Dicionário Comum

sede s. f. 1. Base, apoio, suporte: S. de válvula. 2. Lugar onde reside um governo, um tribunal, uma administração, ou onde uma empresa comercial tem o seu principal estabelecimento. 3. Capital de diocese ou paróquia. 4. Lugar onde se passam certos fatos. 5. Anat. Ponto central ou região onde se realiza certa ordem de fenômenos fisiológicos.

Fonte: Dicionário Comum

Simples

adjetivo Que que se opõe ao que é composto; constituído por elementos homogêneos ou de mesma natureza elementar: o ouro e o oxigênio são corpos simples.
Que não é complicado; fácil; rudimentar: mecanismo simples; método simples.
Desprovido de afetação; natural, modesto, espontâneo: é uma mulher simples.
Sem malícia; singelo, puro ou sincero: simples como uma criança.
Que se deixa facilmente enganar; ingênuo.
Só e/ou único; uma simples palavra bastava.
Sem qualidade ou graduação superior; ausente de outros títulos; mero ou ordinário: é um simples bancário.
História natural. Diz-se dos órgãos que não possuem apêndices.
Botânica Diz-se da flor cuja corola só tem um ciclo de pétalas.
[Química] Corpo simples; que não é suscetível de qualquer decomposição.
Gramática Tempo simples; tempo do verbo que se conjuga sem auxiliar.
Religião Voto simples; que não é solene; facilmente dispensado.
advérbio De modo simplório; em que há simplicidade.
substantivo masculino Aquilo que é simples: passar do simples ao composto.
Pessoa simples; pessoa ingênua, crédula.
substantivo masculino plural Símplices. Plantas silvestres colhidas por suas virtudes medicinais.
Etimologia (origem da palavra simples). Do latim simplex.icis.

Fonte: Dicionário Comum

Simples
1) INCAUTO (Pv 14:15)

2) Que não tem experiência (Pv 1:4).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Somente

advérbio Nada mais que: os produtos são entregues somente aos donos.
Exclusivamente, só: somente o prefeito foi favorável às demissões.
Apenas: falava somente português.
Etimologia (origem da palavra somente). Do latim feminino de solus - sola + mente.

Fonte: Dicionário Comum

somente adv. Unicamente, apenas, só.

Fonte: Dicionário Comum

Tao

substantivo masculino [Filosofia] Ser supremo que, para o Taoismo, é a razão e fonte encontrada em tudo o que tem existência no mundo; tau.
Capacidade de fazer alguma coisa em completa harmonia com a sua essência própria.
Etimologia (origem da palavra tao). Do mandarim dào.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino [Filosofia] Ser supremo que, para o Taoismo, é a razão e fonte encontrada em tudo o que tem existência no mundo; tau.
Capacidade de fazer alguma coisa em completa harmonia com a sua essência própria.
Etimologia (origem da palavra tao). Do mandarim dào.

Fonte: Dicionário Comum

Tornar

verbo pronominal , transitivo direto predicativo e bitransitivo Alterar, modificar ou passar a possuir uma nova condição, estado: ele se tornou médico; a mãe tornou a filha escritora.
Retornar ao local de onde se estava; regressar: ele tornou a chegar; os tripulantes tornaram-se para o avião.
verbo bitransitivo Retornar algo a alguém; devolver: tornou o cão ao dono.
Fazer a tradução de um idioma para outro: tornou o texto inglês em português.
Guiar novamente; reconduzir: o guarda tornou o motorista à igreja.
verbo transitivo indireto Voltar, regressar a um estado anterior: preferia tornar à minha juventude.
Analisar novamente; falar sobre o mesmo assunto outra vez: o médico tornou ao tratamento.
verbo intransitivo Expressar-se ou transmitir novamente: a felicidade nunca mais tornou.
Dar como resposta; responder: -- Não vou à festa, tornou a namorada.
verbo pronominal Pedir ajuda; apelar: sozinho, não tinha a quem se tornar.
Etimologia (origem da palavra tornar). Do latim tornare.

Fonte: Dicionário Comum

tornar
v. 1. tr. ind., Intr. e pron. Vir de novo onde esteve; voltar, regressar. 2. tr. dir. Devolver, restituir. 3. tr. dir. e pron. Converter(-se), fazer(-se). 4. tr. dir. e pron. Mudar(-se), transformar(-se). 5. tr. dir. Traduzir, trasladar, verter. 6. Intr. Replicar, responder. 7. tr. dir. Unido a um infinitivo com a preposição a, exerce a função de verbo auxiliar e denota a continuação ou repetição da ação: Várias vezes dobrou e tornou a erguer-se. T. à vaca fria: voltar à vaca-fria.

Fonte: Dicionário Comum

Tão

tão adv. Tanto. T. somente: forma reforçada de somente.

Fonte: Dicionário Comum