τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

To the [one] τῷG3588 striking τύπτοντίG5180 you σεG4771 on ἐπὶG1909 the τὴνG3588 cheek σιαγόναG4600 offer πάρεχεG3930 also καὶG2532 the τὴνG3588 other ἄλληνG243 and καὶG2532 from ἀπὸG575 the [one] τοῦG3588 taking away αἴροντόςG142 your σουG4771  -  τὸG3588 cloak ἱμάτιονG2440 also καὶG2532 the τὸνG3588 tunic χιτῶναG5509 not μὴG3361 do withhold κωλύσῃςG2967

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

Ao que teG4571 σέG4571 bateG5180 τύπτωG5180 G5723 numaG1909 ἐπίG1909 faceG4600 σιαγώνG4600, oferece-lheG3930 παρέχωG3930 G5720 tambémG2532 καίG2532 a outraG243 ἄλλοςG243; eG2532 καίG2532, ao queG575 ἀπόG575 tirarG142 αἴρωG142 G5723 a tuaG4675 σοῦG4675 capaG2440 ἱμάτιονG2440, deixa-oG3361 μήG3361 G2967 κωλύωG2967 G5661 levar tambémG2532 καίG2532 a túnicaG5509 χιτώνG5509;

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Lucas 6:29 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra; e, ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica;
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra; e, ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses;
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra; e, ao que te tira a capa, não lhe negues a túnica.
(TB) - Tradução Brasileira

τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Ao que te bate em uma face, oferece também a outra; e, ao que te houver tirado o manto , nem mesmo a túnica recuses.
(HD) - Haroldo Dutra

Ao que te ferir em uma face, oferece-lhe também a outra; e ao que te tomar a capa, não o proíba de tirar-te a túnica também.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Àquele que está te punindo- com- bastonadas 617 sobre a face, oferece-lhe também a outra face; e, proveniente- de- junto- daquele que está levantando- e- carregando a tua capa, que tu não impeças (por força) de também tomar a tua túnica- interior.
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

A quem te ferir numa face, oferece a outra; a quem te arrebatar a capa, não recuses a túnica.
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Et qui te percutit in maxillam, præbe et alteram. Et ab eo qui aufert tibi vestimentum, etiam tunicam noli prohibere.
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

Àquele que está te punindo- com- bastonadas 617 sobre a face, oferece-lhe também a outra face; e, proveniente- de- junto- daquele que está levantando- e- carregando a tua capa, que tu não impeças (por força) de também tomar a tua túnica- interior.


 617

Lc 6:29-30 Parece se referir a punição (MERECIDA, mesmo que severa demais) do crente, pela justiça do país. Comp. Mt 5:38-41.Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Lucas 6 : 29

Ao que te bate em uma face, oferece também a outra; e, ao que te houver tirado o manto , nem mesmo a túnica recuses.


manto
Veste externa, manto, peça de vestuário utilizada sobre a peça interna. Pode ser utilizada como sinônimo do vestuário completo de uma pessoa.

túnica
Peça de vestuário interno, utilizada junto ao corpo, logo acima da pele, sobre a qual era costume colocar outra peça ou manto. Trata-se de uma espécie de veste interna, íntima.

G3588
τῷ
(To the [one])
Artigo - Dativo Masculino Singular
G5180
typtonti
τύπτοντί
(striking)
Verbo - particípio no presente Ativo - Dativo Masculino no Singular
G4771
se
σε
(you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa do singular
G1909
epi
ἐπὶ
(on)
Preposição
G3588
tēn
τὴν
(the)
Artigo - feminino acusativo singular
G4600
siagona
σιαγόνα
(cheek)
Substantivo - feminino acusativo singular
G3930
pareche
πάρεχε
(offer)
Verbo - presente imperativo ativo - 2ª pessoa do singular
G2532
kai
καὶ
(also)
Conjunção
G3588
tēn
τὴν
(the)
Artigo - feminino acusativo singular
G243
allēn
ἄλλην
(other)
Adjetivo - feminino acusativo singular
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G575
apo
ἀπὸ
(from)
Preposição
G3588
tou
τοῦ
(the [one])
Artigo - Masculino no Singular genitivo
G142
airontos
αἴροντός
(taking away)
Verbo - particípio no presente Ativo - Genitivo Masculino Singular
G4771
sou
σου
(your)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa genitiva singular
G3588
to
τὸ
( - )
Artigo - Acusativo neutro no Singular
G2440
himation
ἱμάτιον
(cloak)
Substantivo - neutro acusativo singular
G2532
kai
καὶ
(also)
Conjunção
G3588
ton
τὸν
(the)
Artigo - Masculino no Singular acusativo
G5509
chitōna
χιτῶνα
(tunic)
Substantivo - acusativo masculino singular
G3361
μὴ
(not)
Advérbio
G2967
kōlysēs
κωλύσῃς
(do withhold)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Subjuntivo Ativo - 2ª pessoa do singular

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


αἴρω
(G142)
Ver mais
aírō (ah'-ee-ro)

142 αιρω airo

uma raíz primária; TDNT - 1:185,28; v

 1. levantar, elevar, erguer
  1. levantar do chão, pegar: pedras
  2. erguer, elevar, levantar: a mão
  3. içar: um peixe
 2. tomar sobre si e carregar o que foi levantado, levar
 3. levar embora o que foi levantado, levar
  1. mover de seu lugar
  2. cortar ou afastar o que está ligado a algo
  3. remover
  4. levar, entusiasmar-se, ficar exaltado
  5. apropriar-se do que é tomado
  6. afastar de alguém o que é dele ou que está confiado a ele, levar pela força
  7. levar e utilizar para alguma finalidade
  8. tirar de entre os vivos, seja pela morte natural ou pela violência
  9. motivo para parar

ἐπί
(G1909)
Ver mais
epí (ep-ee')

1909 επι epi

uma raíz; prep

sobre, em cima de, em, perto de, perante

de posição, sobre, em, perto de, acima, contra

para, acima, sobre, em, através de, contra


ἄλλος
(G243)
Ver mais
állos (al'-los)

243 αλλος allos

uma palavra primária; TDNT - 1:264,43; adj

 1. outro, diferente

Sinônimos ver verbete 5806


ἱμάτιον
(G2440)
Ver mais
himátion (him-at'-ee-on)

2440 ιματιον himation

de um suposto derivado de ennumi (vestir); n n

 1. vestimenta (de qualquer tipo)
  1. vestimentas, i.e. a capa ou o manto e a túnica

   vestimenta exterior, capa ou o manto

Sinônimos ver verbete 5934


καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

κωλύω
(G2967)
Ver mais
kōlýō (ko-loo'-o)

2967 κωλυω koluo

de raiz de 2849; v

impedir, obstar, opor-se

reter algo de alguém

negar ou recusar algo a alguém


μή
(G3361)
Ver mais
mḗ (may)

3361 μη me

partícula de negação qualificada (enquanto que 3756 expressa um negação absoluta); partícula

 1. não, que... (não)


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


παρέχω
(G3930)
Ver mais
paréchō (par-ekh'-o)

3930 παρεχω parecho

de 3844 e 2192; v

 1. estender a mão, oferecer
 2. mostrar, fornecer, suprir
 3. ser os autores de, ou fazer alguém ter
  1. dar, trazer, fazer a alguém algo favorável ou desfavorável, ocasionar
 4. oferecer, mostrar ou apresentar-se
 5. exibir ou mostrar-se
  1. doar ou proporcionar dos próprios recursos ou pelo próprio esforço

σιαγών
(G4600)
Ver mais
siagṓn (see-ag-one')

4600 σιαγων siagon

de derivação incerta; n f

 1. maxila, osso maxilar

σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

τύπτω
(G5180)
Ver mais
týptō (toop'-to)

5180 τυπτω tupto

verbo primário (numa forma reforçada); TDNT - 8:260,1195; v

 1. golpear, ferir, bater
  1. com um pedaço de pau, chicote, o punho, a mão
  2. de pessoas enlutadas, bater contra o peito
 2. assolar alguém sobre quem se inflige mal punitivo
 3. golpear
  1. metáf., i.e., machucar, inquietar a consciência

χιτών
(G5509)
Ver mais
chitṓn (khee-tone')

5509 χιτων chiton

de origem estrangeira 3801; n m

 1. túnica, roupa de baixo, geralmente usada próxima à pele, vestuário, vestimenta

Sinônimos ver verbete 5934


ἀπό
(G575)
Ver mais
apó (apo')

575 απο apo apo’

partícula primária; preposição

 1. de separação
  1. de separação local, depois de verbos de movimento de um lugar i.e. de partir, de fugir
  2. de separação de uma parte do todo
   1. quando de um todo alguma parte é tomada
  3. de qualquer tipo de separação de uma coisa de outra pelo qual a união ou comunhão dos dois é destruída
  4. de um estado de separação. Distância
   1. física, de distância de lugar
   2. tempo, de distância de tempo
 2. de origem
  1. do lugar de onde algo está, vem, acontece, é tomado
  2. de origem de uma causa

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Lucas 6:29 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Lucas 6:29 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Lucas 6:29

Referências em Livro Espírita


João Marcos Weguelin

lc 6:29
Cartas do Alto

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 38
Francisco Cândido Xavier
Diversos
João Marcos Weguelin
Detalhes Comprar

Emmanuel

lc 6:29
Neste Instante

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 13
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 6:29
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Lucas

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 168
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


CARLOS TORRES PASTORINO

lc 6:29
Sabedoria do Evangelho - Volume 2

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 38
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Vestes


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista
Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


O Evangelho em Carne e Osso

Flávio Gouvêa de Oliveira, Pastor da Igreja Presbiteriana do BrasilApêndices

Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

O grande ministério de Jesus na Galileia (Parte 1)
Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Lucas 6:29

II Samuel 19:30 E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa.
II Crônicas 18:23 Então, Zedequias, filho de Quenaana, se chegou, e feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti?
Isaías 50:6 As costas dou aos que me ferem e a face, aos que me arrancam os cabelos; não escondo a face dos que me afrontam e me cospem.
Lamentações de Jeremias 3:30 Dê a face ao que o fere; farte-se de afronta. Cafe.
Miquéias 5:1 Agora, ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões; pôr-se-á cerco contra nós; ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel.
Mateus 5:39 Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal; mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra;
Mateus 26:67 Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam,
Lucas 22:64 E, vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos: quem é que te feriu?
João 18:22 E, tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote?
Atos 23:2 Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca.
I Coríntios 4:11 Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa,
I Coríntios 6:7 Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis, antes, a injustiça? Por que não sofreis, antes, o dano?
II Coríntios 11:20 Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto.
Hebreus 10:34 Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a espoliação dos vossos bens, sabendo que, em vós mesmos, tendes nos céus uma possessão melhor e permanente.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Arrebatar

Enfurecer; encolerizar

Fonte: Dicionário Bíblico

arrebatar
v. 1. tr. dir. Tirar com violência. 2. tr. dir. Levar para longe e de súbito. 3. tr. dir. Levar para o outro mundo. 4. tr. dir. Raptar. 5. tr. dir. Arrancar, arrastar ou transportar com ímpeto. 6. tr. dir. Atrair com força irresistível; encantar. 7. tr. dir. Conseguir em virtude do entusiasmo provocado. 8. tr. dir. e pron. Levar ou deixar-se levar da ira ou outra paixão violenta; enfurecer(-se). 9. pron. Entusiasmar-se, extasiar-se.

Fonte: Dicionário Comum

Arrebatar
1) Arrancar; tirar com violência (Jz 21:21)

2) Levar (Is 41:2); (At 8:39). 3 Levar à ira (15:12).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Bate

substantivo masculino Variação de batimento.
Etimologia (origem da palavra bate). De bater.
substantivo masculino Raqueta com cabo, própria para receber a bola, em certos jogos.

Fonte: Dicionário Comum

Capa

substantivo feminino Peça do vestuário feminino, usada sobre as outras roupas, de fazenda ou pele, larga e sem mangas, com ou sem capuz, pendente dos ombros.
Espécie de casaco de tecido leve mas impermeável, que se usa sobre outras roupas, como proteção contra a chuva.
Cobertura de papel, cartolina, couro etc., que protege externamente um livro, uma revista ou outros trabalhos dessa natureza; os dizeres e desenhos impressos nessa cobertura.

Fonte: Dicionário Comum

Capa Roupa comprida, usada por cima das outras roupas (Js 7:21); (Mt 5:40). V. MANTO.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Carregando

gerúndio de carregar

car·re·gar -
(latim vulgar *carricare, do latim carrus, -i, carro de quatro rodas, carroça)
verbo transitivo

1. Pôr ou dispor carga em ou sobre (ex.: carregar o camião).ALIVIAR, DESCARREGAR, ESVAZIAR

2. Levar uma carga (ex.: a gata carregou as crias uma a uma; o avião carregava 148 passageiros). = TRANSPORTARDESCARREGAR

3. [Armamento] Meter carga ou munição em (ex.: carregar a arma).DESCARREGAR

4. Meter numa máquina ou noutro objecto aquilo que é necessário ao seu funcionamento e tem de ser mudado, renovado ou substituído regularmente (ex.: carregar o dispensador de toalhetes).

5. [Electricidade] [Eletricidade] Acumular carga eléctrica em (ex.: carregar a bateria; não deverá nunca tentar carregar pilhas que não são recarregáveis).DESCARREGAR

6. Trazer consigo ou em si (ex.: ela carrega uma grande tristeza).

7. Fazer pesar ou fazer suportar (ex.: achamos impossível carregar mais os contribuintes; tentou não carregar de trabalho o funcionário). = SATURAR, SOBRECARREGAR

8. Garantir o funcionamento ou o rendimento de (ex.: ele tem carregado o negócio estes anos todos; carrega a família sozinha). = TOCAR

9. Pôr em excesso (ex.: acho que carreguei no sal). = EXAGERARDIMINUIR, REDUZIR

10. Consumir ou ingerir em grande quantidade (ex.: é impressionante como ele carrega na aguardente).

11. Tornar pesado ou desagradável (ex.: demasiado fumo carregava a sala). = SATURAR

12. Tornar mais grosso, mais nítido ou mais intenso (ex.: carregou o traço do desenho; não carregue muito na cor).

13. [Portugal] Fazer pressão com o dedo, a mão ou o pé (ex.: carregue no manípulo para accionar o mecanismo; carreguei no botão). = APERTAR, CALCAR, PISAR

14. Infligir carga ou violência física sobre (ex.: acusaram os polícias de carregar sem motivo sobre os manifestantes). = ATACAR, INVESTIR

15. Atribuir a alguém a responsabilidade de qualquer acto (ex.: não vou carregar a culpa a outrem). = ASSACAR, IMPUTARRETIRAR

16. Ter sobre si (ex.: a empresa já carrega 70 anos; carregar o peso da idade). = ARCAR, SUPORTAR

17. Tomar a direcção de (ex.: o barco carregou para alto-mar). = AVANÇAR, DIRIGIR-SE

18. [Portugal] Transferir dinheiro ou crédito para um serviço pré-pago (ex.: carregar o passe; carrego o telemóvel uma vez por mês).

19. [Contabilidade] Lançar a débito em (ex.: carregar a conta).

20. [Informática] Enviar (dados) de um computador local para um computador remoto (ex.: já carreguei os ficheiros para o servidor).

21. [Jogos] Aumentar a parada; apostar mais alto.

22. [Náutica] Recolher, para não expor ao vento (ex.: carregar as velas de navio).

verbo transitivo e pronominal

23. Tornar ou ficar cheio (ex.: a Primavera vai carregar de fruta o pomar; a árvore carregou-se de nêsperas). = ENCHERESVAZIAR

24. Tornar ou ficar grave ou severo (ex.: carregar o semblante; não evitou que a sua expressão se carregasse).ALIVIAR, DESANUVIAR

verbo transitivo e intransitivo

25. Fazer pressão ou peso (ex.: é demasiado peso a carregar as tábuas; não carregue que isso pode cair).ALIVIAR

26. [Informática] Transferir ou ser transferido para a memória de um computador ou dispositivo informático (ex.: o telemóvel demora algum tempo a carregar a aplicação; o jogo ainda não carregou).

verbo intransitivo

27. Receber carga (ex.: devido à ondulação, o navio ainda não carregou).DESCARREGAR

28. Tornar-se intenso, forte ou violento (ex.: esta noite, o vento está a carregar).ABRANDAR, DIMINUIR

29. Atacar impetuosamente (ex.: a tropa inimiga carregou).RECUAR

verbo pronominal

30. Encher-se de nuvens escuras (ex.: o céu carregou-se e ameaça chuva).CLAREAR, DESANUVIAR

Fonte: Dicionário Comum

Deixa

deixa s. f. 1. Ato ou efeito de deixar. 2. Legado. 3. Teatro. Última palavra ou últimas palavras de uma fala.

Fonte: Dicionário Comum

Face

substantivo feminino Junção das partes laterais que compõe o rosto; rosto, semblante.
Cada parte lateral da cara; a maçã do rosto.
Por Extensão Cada um dos lados de um objeto, coisa ou sólido geométrico: face de uma moeda, de um diamante, de um tecido.
Aparência exterior de algo ou de alguém; aspecto.
O que está no exterior de; superfície: face da terra.
Âmbito específico que está sendo discutido: face da questão.
[Zoologia] Parte da frente da cara de um animal.
[Geometria] Superfície de aspecto plano que limita um poliedro (sólido composto por polígonos planos, com 4 ou mais lados).
expressão Figurado Fazer face a. Prover, suprir: fiz face às despesas; enfrentar, resistir: fiz face ao invasor.
locução adverbial Face a face. Defronte, frente a frente: ficou face a face com o adversário.
locução prepositiva Em face de. Em virtude de; diante de: em face dos últimos acontecimentos, o evento será cancelado.
Etimologia (origem da palavra face). Do latim facies.es.

Fonte: Dicionário Comum

Face
1) Rosto (Lm 3:30); (Mt 5:39)

2) Presença (2Ts 1:9). 3 A própria pessoa (Dt 1:17); (Sl 44:24); (Mt 11:10).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Ferir

verbo transitivo Golpear; fazer chaga ou ferimento em.
Machucar: a sandália nova está ferindo o pezinho da menina.
Atritar algo para fazer chispa: ferir a pedra do isqueiro.
Figurado Magoar, ofender: ferir a sensibilidade do amigo.
Causar impressão desagradável: palavras que ferem os ouvidos.
Contrariar: ferir as conveniências; ferir os interesses de alguém.
verbo pronominal Golpear-se, cortar-se, machucar-se: ferir-se nos espinhos da roseira.
Figurado Magoar-se, ofender-se: ele se feriu com a injustiça do chefe.

Fonte: Dicionário Comum

Ferir
1) Produzir ferimento (Gn 3:15)

2) Dar pancada em (Nu 20:11). 3 Matar (Nu 21:24).

4) Atacar (Js 10:4).

5) Castigar (Isa 19:)

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Forca

Forca Armação na qual um condenado morre ESTRANGULADO por uma corda (Et 5:14).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

substantivo feminino Jogo em que se deve adivinhar uma palavra pelas letras que a compõem, sendo que cada erro corresponde ao desenho de uma parte de um corpo sendo enforcado.
Instrumento usado para executar uma pena de morte por estrangulamento, suspensão de alguém pelo pescoço.
Essa pena; o enforcamento: Saddam Huassei foi condenado à forca.
Figurado Ação feita para enganar; ardileza.
Grafismo. Erro de paginação causada por uma linha que destoa das demais; linha enforcada.
Etimologia (origem da palavra forca). Do latim furca.ae.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Jogo em que se deve adivinhar uma palavra pelas letras que a compõem, sendo que cada erro corresponde ao desenho de uma parte de um corpo sendo enforcado.
Instrumento usado para executar uma pena de morte por estrangulamento, suspensão de alguém pelo pescoço.
Essa pena; o enforcamento: Saddam Huassei foi condenado à forca.
Figurado Ação feita para enganar; ardileza.
Grafismo. Erro de paginação causada por uma linha que destoa das demais; linha enforcada.
Etimologia (origem da palavra forca). Do latim furca.ae.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Jogo em que se deve adivinhar uma palavra pelas letras que a compõem, sendo que cada erro corresponde ao desenho de uma parte de um corpo sendo enforcado.
Instrumento usado para executar uma pena de morte por estrangulamento, suspensão de alguém pelo pescoço.
Essa pena; o enforcamento: Saddam Huassei foi condenado à forca.
Figurado Ação feita para enganar; ardileza.
Grafismo. Erro de paginação causada por uma linha que destoa das demais; linha enforcada.
Etimologia (origem da palavra forca). Do latim furca.ae.

Fonte: Dicionário Comum

Força

[...] é apenas o agente, o modo de ação de uma vontade superior. É o pensamento de Deus que imprime o movimento e a vida ao Universo.
Referencia: DENIS, Léon• Cristianismo e Espiritismo: provas experimentais da sobrevivência• Trad• de Leopoldo Cirne• 14a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 10

A força é ato, que significa compromisso no bem ou no mal.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

A força é palavra que edifica ou destrói.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

A força é determinação que ampara ou menospreza.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

Fonte: Dicionário da FEB

Impedir

verbo transitivo direto Pôr obstáculo a; obstruir: a chuva impede a partida.
verbo transitivo direto e bitransitivo Opor-se a; não concordar com: a sentença impediu o presidiário de sair.
Estorvar, não permitir, barrar a entrada; proibir: a polícia impedia os manifestantes.
verbo transitivo direto [Pouco Uso] Agarrar pelos pés; não deixar que alguém se movimente com os pés.
Etimologia (origem da palavra impedir). Do latim impedire.

Fonte: Dicionário Comum

Interior

adjetivo Situado na parte de dentro, em oposição ao que está na parte de fora; interno.
No espaço compreendido entre os limites de: pátio interior.
Figurado Que se refere à alma, à natureza moral: sentimento interior.
Localizado entre terras ou rodeado por elas: nascente interior.
Que não tem acesso à luz, devido à sua localização: banheiro interior.
[Anatomia] Que se pode referir à parte de dentro de um órgão ou cavidade corporal: hemorragia interior (interna).
Usado sob outras roupas, normalmente junto ao corpo: roupa interior.
substantivo masculino A parte de dentro: o interior do corpo.
Figurado Aquilo que se carrega consigo, falando especialmente da índole, caráter: pessoa que se finge de boa, mas tem o interior ruim.
Parte central de um país, longe da região costeira: o interior do Brasil.
Parte interna de um país, região; sertão.
[Medicina] Os órgãos ou estruturas internas de um corpo; entranhas.
Etimologia (origem da palavra interior). Do latim interior, ius, “perto do centro, no interior”.

Fonte: Dicionário Comum

interno, íntimo, intrínseco; próprio, inerente, essencial, inseparável. – Segundo Lac.: Interior é o que está debaixo da superfície, o que não aparece exteriormente. – Interno é o que está mais dentro de alguma coisa, que está profundamente encerrado dentro de alguma coisa, que opera dentro da coisa onde se acha. – Intrínseco designa o que forma parte de uma coisa, aquilo sem que uma coisa não pode ser porque com outras coisas a constitui internamente. – Íntimo é o que não só está oculto numa coisa, mas também está nela oculto ou encerrado muito profundamente. O que não é aparente e visível é interior. Com relação ao homem diz-se alegria ou tristeza interior. O que está tão concentrado que é preciso penetrar muito dentro da coisa para o descobrir, é interno; e com relação ao homem diz-se, com referência à parte corpórea: frio, calor interno. É intrínseco o que faz parte de um objeto não acessoriamente, ou não acidentalmente (mas essencialmente). É, ou diz-se íntimo, em sentido moral, o que queremos encarecer como estando no fundo da alma: dor íntima, afeição íntima. – Próprio é, aqui, “o que pertence de natureza ou de direito, o que é peculiar, inerente à pessoa ou coisa”. – Inerente é “o que está ligado, o que se acha tão intimamente unido a uma coisa que parece fazer parte dela”. – Essencial é “o que é da própria natureza da coisa; é aquilo sem o que a coisa não existiria”. – Inseparável não é propriamente o mesmo que essencial. Este encerra uma ideia de “próprio por ser da mesma natureza”; enquanto que inseparável diz apenas – “que anda sempre unido; que acompanha de ordinário; que se não pode separar da coisa a que se acha unido”. 432 Rocha Pombo

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Junto

junto adj. 1. Posto em contato; chegado, unido. 2. Reunido. 3. Adido: Embaixador brasileiro junto ao Vaticano. 4. Chegado, contíguo, muito próximo. Adv. 1. Ao pé, ao lado. 2. Juntamente.

Fonte: Dicionário Comum

Levar

verbo bitransitivo Passar de um lugar a outro; transportar: levar a encomenda para São Paulo.
Afastar de um lugar; retirar: levar a família do campo para a cidade.
Ter certa duração; consumir (tempo): o trabalho levou duas horas.
verbo transitivo direto e pronominal Induzir alguém a; persuadir: a miséria levou-os ao crime; levou-se para a religião.
verbo transitivo direto Manter relações; tratar com; lidar: sabe levar os alunos.
Possuir ou receber algo; ganhar, receber: ele leva uma fama ruim.
Receber (prêmio ou castigo): levar uma surra.
Receber como pagamento: levou a cesta básica.
Causar morte a; matar: a doença o levou.
Usar como vestimenta; vestir: levar um belo vestido.
Ter capacidade para; comportar, suportar: o caminhão leva 20 toneladas.
Passar (a vida); viver: levar uma vida difícil.
Ser portador de: levar uma mensagem.
Ir de um lugar para outro; conduzir: o caminho leva ao campo.
Levar adiante; continuar: levou o projeto por tempo indeterminado.
Carregar consigo; trazer: levava somente dinheiro.
Exibir alguma coisa; passar: levar um bom filme.
Ser usado como meio de transporte: levar passageiros.
verbo pronominal Deixar-se dominar ou guiar: levar-se pelos sentimentos.
expressão Levar a cabo. Colocar fim em; acabar, concluir, terminar.
Levar a efeito. Fazer alguma coisa; realizar.
Levar a melhor. Sair vitorioso; vencer.
Levar em conta, fazer caso de. Ter em consideração; considerar.
Levar na cabeça. Ser ou sair prejudicado.
Levar pelos ares. Causar a explosão de; explodir.
Levar um coice. Ser vítima de ingratidão, de uma grosseria.
Levar vantagem. Ganhar algo prejudicando alguém; avantajar-se.
Etimologia (origem da palavra levar). Do latim levare.

Fonte: Dicionário Comum

Manto

Manto Nos evangelhos, a palavra refere-se a uma peça retangular de linho ou de lã, sem costuras, com duas aberturas para deixar passar os braços e que se jogava nos ombros ou se enrolava ao redor do corpo. Consistia na indumentária externa, em contraposição à interna ou túnica (Mt 24:18; Mc 13:16; Lc 22:36). Costumava ser levantada para dar maior liberdade de movimentos (Mt 24:18; Mc 10:50). À noite, podia desempenhar as funções de uma manta (Mt 24:12ss.; Mt 5:40; Lc 6:29). No plural, corresponde simplesmente a roupas (Mt 17:2; 21,7ss.; 26,65; 27,31; Mc 5:28-30; 9,3; 11,7ss.; 15,20; 15,24; Lc 7:25; 9,29; 19,35ss.; 23,34; 24,4; Jo 13:4.12; 19,2; 19,23ss.).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Manto Peça de roupa que reis, autoridades civis e religiosas e pessoas ricas vestiam por cima das outras roupas (1Sm 24:4); (Lc 23:11), RA). V. CAPA.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

A coberta com que Jael cobriu Sísera (Jz 4:18) era uma espécie de chale ou manto, como os que ainda hoje usam geralmente os árabes, quando fazem as suas camas numa tenda. A capa que tinha Samuel quando foi chamado dos mortos pela feiticeira de En-Dor, e por meio da qual Saul o reconheceu, era a túnica sacerdotal, ou a veste que oficialmente ele usava (1 Sm 28.14). Elias tinha um manto que envolvia os seus ombros, e que, com uma tira de couro em volta dos seus rins, constituía todo o seu vestuário (1 Rs 19.13,19 – 2 Rs 2.8,13,14).

Fonte: Dicionário Bíblico

substantivo masculino Manto terrestre; parte que compõe o globo terrestre, situado entre a litosfera e o núcleo: o manto da Terra.
Figurado O que é usado para cobrir; que recobre: o manto azul do céu.
Figurado Escuridão; em que há trevas: o manto da noite.
Figurado Disfarce; motivo que se diz para esconder a verdadeira razão.
Vestuário. Capa grande que, presa aos ombros, é usada em atos solenes.
Vestuário. Capa comprida e sem mangas que se usa para proteger a cabeça, descendo até ao tronco.
Vestuário. Hábito das freiras; roupa própria usada por algumas religiosas.
[Zoologia] Membrana que se localiza, nos moluscos, entre a concha e o corpo.
[Zoologia] Pelagem cuja coloração se difere do restante do corpo de alguns animais.
Etimologia (origem da palavra manto). Do latim mantus; mantum.i.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Manto terrestre; parte que compõe o globo terrestre, situado entre a litosfera e o núcleo: o manto da Terra.
Figurado O que é usado para cobrir; que recobre: o manto azul do céu.
Figurado Escuridão; em que há trevas: o manto da noite.
Figurado Disfarce; motivo que se diz para esconder a verdadeira razão.
Vestuário. Capa grande que, presa aos ombros, é usada em atos solenes.
Vestuário. Capa comprida e sem mangas que se usa para proteger a cabeça, descendo até ao tronco.
Vestuário. Hábito das freiras; roupa própria usada por algumas religiosas.
[Zoologia] Membrana que se localiza, nos moluscos, entre a concha e o corpo.
[Zoologia] Pelagem cuja coloração se difere do restante do corpo de alguns animais.
Etimologia (origem da palavra manto). Do latim mantus; mantum.i.

Fonte: Dicionário Comum

Mesmo

adjetivo Exprime semelhança, identidade, paridade: eles têm o mesmo gosto.
O próprio, não outro (colocado imediatamente depois de substantivo ou pronome pessoal): Ricardo mesmo me abriu a porta; uma poesia de Fernando Pessoa, ele mesmo.
Utilizado de modo reflexivo; nominalmente: na maioria das vezes analisava, criticava-se a si mesmo.
Que possui a mesma origem: nasceram na mesma região.
Imediatamente referido: começou a trabalhar em 2000, e nesse mesmo ano foi expulso de casa.
substantivo masculino Que ocorre da mesma forma; a mesma coisa e/ou pessoa: naquele lugar sempre acontece o mesmo; ela nunca vai mudar, vai sempre ser a mesma.
conjunção Apesar de; embora: mesmo sendo pobre, nunca desistiu de sonhar.
advérbio De modo exato; exatamente, justamente: pusemos o livro mesmo aqui.
De maneira segura; em que há certeza: sem sombra de dúvida: os pastores tiveram mesmo a visão de Nossa Senhora!
Ainda, até: chegaram mesmo a negar-me o cumprimento.
locução conjuntiva Mesmo que, ainda que, conquanto: sairei, mesmo que não queiram.
locução adverbial Na mesma, sem mudança de situação apesar da ocorrência de fato novo: sua explicação me deixou na mesma.
Etimologia (origem da palavra mesmo). Do latim metipsimus.

Fonte: Dicionário Comum

Negar

verbo transitivo Afirmar que uma coisa não existe, não é verdadeira.
Contestar, contradizer, desmentir, refutar, retratar, renegar.

Fonte: Dicionário Comum

Não

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

Oferecer

verbo transitivo direto e bitransitivo Presentear; ofertar, dar alguma coisa a alguém: ofereceu chocolate ao namorado.
Sugerir algo para compensar outra: ofereceu dinheiro para evitar o prejuízo.
Exibir; fazer a exposição de: ofereceu a teoria aos cientistas.
Proporcionar; trazer consigo: essa promoção oferece descontos.
verbo transitivo direto , bitransitivo e pronominal Colocar ao dispor de: ofereceu um livro ao filho; ofereceu o carro aos convidados; ofereceu seu emprego à esposa; ofereceu-se para auxiliar o professor.
verbo bitransitivo Expressar ou realizar alguma coisa por motivos religiosos: ofereceu uma oração ao santo.
Imolar; fazer um sacrifício para ou pedir a proteção de: oferecia animais às divindades; ofereceu o sobrinho à santa de sua devoção.
Dedicar; mandar alguma coisa especialmente para alguém: ofereceu uma música ao marido.
verbo pronominal Mostrar-se; apresentar diante de si: um ótimo emprego se oferecia a ele.
Entregar-se: não a conhecia, mas se oferecia de bandeja.
Etimologia (origem da palavra oferecer). Do latim offerescere.

Fonte: Dicionário Comum

Proveniente

adjetivo Que teve sua origem em; que provém de; originário: costume proveniente de civilizações indígenas.
Que apresenta determinada procedência, proveniência; procedente: comportamentos provenientes de traumas.
Etimologia (origem da palavra proveniente). Do latim priveniens.entis, de provenere, "provir".

Fonte: Dicionário Comum

proveniente adj. .M e f. Que provém; oriundo, procedente.

Fonte: Dicionário Comum

Recusar

verbo transitivo Não aceitar uma coisa oferecida; declinar; repelir: recusar um presente; recusou a proposta por julgá-la ofensiva.
Não conceder o que é pedido: recusar uma esmola.
Resistir a, não aceder: recuso obedecer-lhe.
Desaceitar, não admitir: recusar um jurado, recusar a inscrição de um candidato.
Fugir a, evitar: recusar combate.
verbo pronominal Negar-se a: recusou-se a entrar.
Direito Declarar-se incompetente, ou manifestar suspeição: o juiz recusou-se.

Fonte: Dicionário Comum

recusar
v. 1. tr. dir. Não aceitar, não admitir; rejeitar. 2. tr. dir. Não conceder; não permitir; negar. 3. tr. dir. Não se prestar a; opor-se; resistir a. 4. pron. Não querer; não se prestar; escusar-se. 6. pron. dir. Declarar-se incompetente. 7. pron. Não obedecer.

Fonte: Dicionário Comum

Tira

substantivo feminino Retalho de pano, de couro, de papel etc., mais comprido que largo.
Listra; ourela; correia.
Franja, renda.
Friso, filete.
[Comparativo] Pedaço ou tira de microfilme com uma ou mais imagens e identificação codificada.
substantivo masculino [Brasil] Agente de polícia, beleguim.

Fonte: Dicionário Comum

tira s. f. 1. Retalho de couro, pano, papel etc., mais comprido que largo. 2. Lista, listão. 3. Correia, fita. 4. Filete, friso. 5. Historieta ou fragmento de histórias em quadrinhos, apresentada em uma única faixa horizontal. S. .M Gír. Agente policial.

Fonte: Dicionário Comum

Tirado

adjetivo Que se tirou.
Que sofreu tiragem.
Etimologia (origem da palavra tirado). Particípio de tirar.

Fonte: Dicionário Comum

Tirar

verbo transitivo direto e bitransitivo Extrair algo de algum lugar; extirpar: tirou as amígdalas; tirou as plantas do vaso.
Puxar com muita força: os bois tiram o arado; tirou a cobertura do telhado.
Diminuir do valor da conta corrente; ver o extrato bancário: tirar dinheiro do banco; tirar o extrato.
Retirar algo de alguém; privar, perder: os problemas tiravam-lhe o sossego.
Direcionar para outro caminho: tirar o carro da frente do caminhão.
Comer alguma coisa: tirar um pedaço da torta.
verbo transitivo direto Tirar a roupa, o sapato etc.; despir, descalçar: tirou a roupa e os sapatos.
Arrancar algo do lugar onde estava; sacar, arrancar: tirou a espada.
Alcançar como efeito; receber, colher: tirar os frutos do seu trabalho.
Deixar como estava antes: tirar as manchas do tecido.
Finalizar um curso: tirar o mestrado, o doutorado.
Passar a possuir algo que não lhe pertence; roubar: tirar doces de crianças.
Fazer a captação de fotos, imagens; fotografar: tirar fotos.
Realizar a cópia de algo ou reproduzir algo a partir do original: tirar cópias de documentos.
Fazer um convite de dança para alguém: tirar alguém para dançar.
Deixar de ter um costume, hábito ou vício: tirar o álcool da sua vida.
Estar sujeito a torturas, punições, castigos etc.: tirou a vida inteira pelo assassinato.
Passar para o papel; transcrever: tirar uma letra de música.
verbo bitransitivo Retirar, fazer sair de um lugar: tirou o objeto daquela mesa.
Ser capaz de usar, de usufruir de algo: tirar proveito de uma situação.
Fazer sair intensa e violentamente: o vento tirou as roupas do varal.
Privar de; espoliar, usurpar: tirou-lhe a casa e tudo que tinha.
Fazer desaparecer por completo; limpar, eliminar: tirar a sujeira do chão.
Medir alguma coisa: tirar a temperatura da água.
Entender por dedução, pelo raciocínio: tirar conclusões dos testemunhos.
verbo bitransitivo e pronominal Mandar para longe: tirar alguém de uma festa; o policial me tirou do casamento.
verbo transitivo indireto Assemelhar-se a; ter o mesmo aspecto, aparência: o sapato tira para o castanho.
Ter uma tendência para; ser direcionado para: minha filha tira para as artes.
verbo pronominal Sair-se de; livrar-se: tirou-se daquele lugar terrível.
Desviar-se do caminho: a bicicleta tirou-se da estrada.
Etimologia (origem da palavra tirar). Do latim tirare.

Fonte: Dicionário Comum

Tomar

verbo transitivo direto e transitivo indireto Pegar em; agarrar, segurar: tomou a bolsa e saiu; tomou do filho a bolsa.
verbo transitivo direto e bitransitivo Apoderar-se de; furtar; arrebatar; conquistar; usurpar: a cidade foi tomada ao amanhecer.
Pedir insistentemente; exigir: tomar satisfação.
Levar com agressões (físicas ou morais): tomar um tapa na cara.
verbo transitivo direto Fazer a ingestão de; ingerir: tomou vários remédios.
Incorporar por inalação; aspirar: tomar um ar.
Ter a posse de algo através da força, da violência; apossar: tomar um território indígena.
Apreender alguma coisa; confiscar: a fiscalização tomou seus produtos.
Mudar alguma coisa de um lugar e colocar em outro; retirar: tomou os brinquedos e levou para longe.
Adotar ou dar proteção e acolhimento: tomou uma criança para si.
Ter uma surpresa; ficar admirado com: tomar um susto.
Ir na direção de; apanhar: tomou o trem.
Pegar de maneira a não soltar; segurar: tomar um corpo em fuga.
Ocupar ou preencher no tempo e no espaço: a chuva tomou o país.
Contratar uma pessoa para um trabalho: tomou duas empregadas.
Receber: tomou uma injeção.
Dirigir-se; encaminhar-se: tomou a direção certa.
Assumir a responsabilidade por; encarregar-se: tomar um rumo na vida.
Chegar a certo lugar; alcançar: tomar o topo do morro.
Ser usado como empecilho; obstruir: o mato tomava a trilha.
Passar a possuir determinada característica; assumir: tomar uma feição de vergonha.
Compreender alguma coisa de um certo modo; interpretar: tomou as críticas como pessoais.
Calcular o valor de alguma coisa; mensurar: tomar as medidas do vestido.
Passar a ocupar determinado lugar; usurpar: tomar o lugar do colega.
Frequentar aulas; ser instruído formalmente: tomar aulas de piano.
Ir de um lugar a outro usando meios de transportes: tomar um ônibus.
Assumir as ações de outra pessoa: tomou-lhe as dores.
[Popular] Ficar bêbado; embriagar-se: tomar todas.
verbo pronominal Deixar-se envolver ou dominar-se: tomou-se de paixão.
verbo transitivo direto , bitransitivo e pronominal Sentir algo ruim; ficar emocionalmente abalado: tomar alguém de raiva; tomar-se de ódio, de medo.
verbo transitivo indireto Seguir numa determinada direção; ir: tomar a estrada para a praia.
Etimologia (origem da palavra tomar). Por influência do espanhol tomar.

Fonte: Dicionário Comum

tomar
v. 1. tr. dir. e tr. ind. Pegar e.M 2. tr. dir. Agarrar, segurar. 3. tr. dir. Apreender, conquistar. 4. tr. dir. Arrebatar, furtar, tirar. 5. tr. dir. Lançar mão de, servir-se de; utilizar. 6. tr. dir. Beber, comer. 7. tr. dir. Aspirar, sorver. 8. tr. dir. Exigir, obter, pedir. 9. tr. dir. e pron. Ser invadido por; sentir. 10. tr. dir. Fazer uso de: T. banhos de luz. 11. tr. dir. Encarregar-se de. 12. tr. dir. Embargar, encher, ocupar. 13. tr. dir. Seguir. 14. tr. dir. Consumir. 15. tr. dir. Adotar. 16. tr. dir. Apresentar em si, dar mostras de; assumir: Tomou um ar de constrangimento. 17. tr. dir. Interpretar.

Fonte: Dicionário Comum

Túnica

substantivo feminino Veste simples, comprida e mais ou menos ajustada ao corpo, usada pelos antigos.
Veste de comprimento vário, em geral vistosamente bordada, que os jovens usam muito.
Veste que, nas cerimônias, os diáconos e subdiáconos usam sobre a alva; dalmática.
Espécie de paletó que faz parte do uniforme militar.
[Anatomia] Nome de várias membranas que envolvem os órgãos: as túnicas do olho.
Botânica Invólucro de um bulbo.

Fonte: Dicionário Comum

Do latim Tunica, camisa, camada ou cobertura.

Fonte: Dicionário Etimológico

Vestuário longo e ajustado ao corpo

Fonte: Dicionário Bíblico

tunicela, casula, dalmática. – Designam estes vocábulos “vestes ou paramentos sacerdotais usados em cerimônias do culto”. A túnica é “vestidura dos diáconos e demais ministros que ajudam nas celebrações”. A tunicela é “pequena túnica usada pelos bispos, que a vestem entre a alva e a casula”. – Casula é paramento de que só usam os celebrantes: é “uma capa de damasco que o sacerdote põe sobre a alva (compõe-se – diz Aul. – de duas partes: uma anterior e outra posterior, que se reúnem por ombreiras)”. – Dalmática é outro nome que tem a túnica e que corresponde a casula; pois, como esta no celebrante, a dalmática veste os ministros por cima da alva, no momento das celebrações.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Túnica Peça de roupa, parecida com uma camisola, que os judeus usavam por cima da pele e por baixo da capa (Jo 19:23).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Túnica Vestimenta de mangas curtas ou franzidas que se colocava sob o manto (Mt 5:40). Costumava-se usá-la diretamente sobre o corpo. Geralmente de cor branca, podia ser enfeitada com franjas coloridas. Às vezes era uma só peça (Jo 19:23). Entre as pessoas abastadas, não era raro o uso de uma segunda túnica sem mangas (Mt 10:10; Mc 14:63; Lc 3:11).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos