Novo Testamento

II Coríntios 5:14

Capítulo Completo Perícope Completa

ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, κρίναντας τοῦτο ⸀ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν· ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον·

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

the G3588 indeed γὰρG1063 love ἀγάπηG26  -  τοῦG3588 of Christ ΧριστοῦG5547 compels συνέχειG4912 us ἡμᾶςG1473 having concluded κρίνανταςG2919 this τοῦτοG3778 that ὅτιG3754 one εἷςG1520 for ὑπὲρG5228 all πάντωνG3956 has died ἀπέθανενG599 therefore ἄραG686  -  οἱG3588 all πάντεςG3956 have died ἀπέθανονG599

Interlinear com inglês (Fonte segura)

PoisG1063 γάρG1063 o amorG26 ἀγάπηG26 de CristoG5547 ΧριστόςG5547 nosG2248 ἡμᾶςG2248 constrangeG4912 συνέχωG4912 G5719, julgandoG2919 κρίνωG2919 G5660 nós istoG5124 τοῦτοG5124 G3754 ὅτιG3754 G1487 εἰG1487: umG1520 εἷςG1520 morreuG599 ἀποθνήσκωG599 G5627 porG5228 ὑπέρG5228 todosG3956 πᾶςG3956; logoG686 ἄραG686, todosG3956 πᾶςG3956 morreramG599 ἀποθνήσκωG599 G5627.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos; logo, todos morreram.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Pois a caridade de Cristo nos compele, quando consideramos que um só morreu por todos e que, por conseguinte, todos morreram.
(BJ) - 1981 - Bíblia de Jerusalém

Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: um morreu por todos; portanto, todos morreram.
(TB) - Tradução Brasileira

Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: que, se um morreu por todos, logo todos morreram.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

G3588
(the)
Artigo - nominativo feminino no singular
G1063
gar
γὰρ
(indeed)
Conjunção
G26
agapē
ἀγάπη
(love)
Substantivo - Feminino no Singular nominativo
G3588
tou
τοῦ
( - )
Artigo - Masculino no Singular genitivo
G5547
Christou
Χριστοῦ
(of Christ)
Substantivo - Masculino no Singular genitivo
G4912
synechei
συνέχει
(compels)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G1473
hēmas
ἡμᾶς
(us)
Pronome pessoal / possessivo - 1ª pessoa acusativa plural
G2919
krinantas
κρίναντας
(having concluded)
Verbo - particípio aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) ativo - Masculino no Plurak acusativo acusativo
G3778
touto
τοῦτο
(this)
Pronome demonstrativo - neutro acusativo singular
G3754
hoti
ὅτι
(that)
Conjunção
G1520
heis
εἷς
(one)
Adjetivo - Masculino no Singular nominativo
G5228
hyper
ὑπὲρ
(for)
Preposição
G3956
pantōn
πάντων
(all)
Adjetivo - Masculino no Plurak genitivo
G599
apethanen
ἀπέθανεν
(has died)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G686
ara
ἄρα
(therefore)
Conjunção
G3588
hoi
οἱ
( - )
Artigo - nominativo Masculino no Plural
G3956
pantes
πάντες
(all)
Adjetivo - nominativo Masculino no Masculino no Plurak
G599
apethanon
ἀπέθανον
(have died)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Indicativo Ativo - 3ª pessoa do plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γάρ
(G1063)
Ver mais
gár (gar)

1063 γαρ gar

partícula primária; conj

 1. porque, pois, visto que, então

ἐγώ
(G1473)
Ver mais
egṓ (eg-o')

1473 εγω ego

um pronome primário da primeira pessoa “Eu” (apenas expresso quando enfático); TDNT - 2:343,196; pron

 1. Eu, me, minha, meu

εἷς
(G1520)
Ver mais
heîs (hice)

1520 εις heis

(incluindo o neutro [etc.] hen); TDNT - 2:434,214; numeral

 1. um

ἀγάπη
(G26)
Ver mais
agápē (ag-ah'-pay)

26 αγαπη agape

de 25; TDNT 1:21,5; n f

 1. amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência
 2. banquetes de amor

κρίνω
(G2919)
Ver mais
krínō (kree'-no)

2919 κρινω krino

talvez uma palavra primitiva; TDNT - 3:921,469; v

 1. separar, colocar separadamente, selecionar, escolher
 2. aprovar, estimar, preferir
 3. ser de opinião, julgar, pensar
 4. determinar, resolver, decretar
 5. julgar
  1. pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado
   1. ser julgado, i.e., ser chamado à julgamento para que o caso possa ser examinado e julgado
  2. julgar, sujeitar à censura
   1. daqueles que atuam como juízes ou árbitros em assuntos da vida comum, ou emitem julgamento sobre as obras e palavras de outros
 6. reinar, governar
  1. presidir com o poder de emitir decisões judiciais, porque julgar era a prerrogativa dos reis e governadores
 7. contender juntos, de guerreiros ou combatentes
  1. disputar
  2. num sentido forense
   1. recorrer à lei, processar judicialmente


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


ὅτι
(G3754)
Ver mais
hóti (hot'-ee)

3754 οτι hoti

neutro de 3748 como conjunção; demonst. aquele (algumas vezes redundante); conj

 1. que, porque, desde que

οὗτος
(G3778)
Ver mais
hoûtos (hoo'-tos)

3778 ουτος houtos incluindo masculino plural nominativo ουτοι houtoi , feminino singular nominativo αυτη haute e feminino plural nominativo αυται hautai

do artigo 3588 e 846; pron

 1. este, estes, etc.

πᾶς
(G3956)
Ver mais
pâs (pas)

3956 πας pas

que inclue todas as formas de declinação; TDNT - 5:886,795; adj

 1. individualmente
  1. cada, todo, algum, tudo, o todo, qualquer um, todas as coisas, qualquer coisa
 2. coletivamente
  1. algo de todos os tipos

   ... “todos o seguiam” Todos seguiam a Cristo? “Então, saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia”. Foi toda a Judéia ou toda a Jerusalém batizada no Jordão? “Filhinhos, vós sois de Deus”. “O mundo inteiro jaz no Maligno”. O mundo inteiro aqui significa todos? As palavras “mundo” e “todo” são usadas em vários sentidos na Escritura, e raramente a palavra “todos” significa todas as pessoas, tomadas individualmente. As palavras são geralmente usadas para significar que Cristo redimiu alguns de todas as classes — alguns judeus, alguns gentis, alguns ricos, alguns pobres, e não restringiu sua redenção a judeus ou gentios ... (C.H. Spurgeon de um sermão sobre a Redenção Particular)


συνέχω
(G4912)
Ver mais
synéchō (soon-ekh'-o)

4912 συνεχω sunecho

de 4862 e 2192; TDNT - 7:877,1117; v

 1. manter
  1. o todo, para que não caia em pedaços ou que algo se dissolva
 2. manter com constrangimento, comprimir
  1. prensar com a mão
  2. fechar os ouvidos, fechar os céus para que não chova
  3. pressionar por todos os lados
   1. de uma cidade sitiada
   2. de um estreito, que força um navio a navegar através de um canal com reduzido espaço
   3. de um curralejo para o gado, que pressiona de todos os lados, forçando o animal a uma posição onde ele não pode se mover, de tal forma que o fazendeiro pode administrar medicação
 3. manter completamente
  1. manter firme
   1. de um prisioneiro
  2. metáf.
   1. ser mantido por, estritamente ocupado com algum negócio
   2. no ensino da palavra
   3. constranger, oprimir, de doenças que pegam em alguém e que o afligem
   4. estar agarrado com, aflito com, sofrendo de
   5. encorajar, impelir
    1. da alma

ὑπέρ
(G5228)
Ver mais
hypér (hoop-er')

5228 υπερ huper

preposição primária; TDNT - 8:507,1228; prep

em benefício de, para a segurança de

acima, além, mais que

mais, além, acima


Χριστός
(G5547)
Ver mais
Christós (khris-tos')

5547 Ξριστος Christos

de 5548; TDNT - 9:493,1322; adj Cristo = “ungido”

Cristo era o Messias, o Filho de Deus

ungido


ἀποθνήσκω
(G599)
Ver mais
apothnḗskō (ap-oth-nace'-ko)

599 αποθνησκω apothnesko

de 575 e 2348; TDNT - 3:7,312; v

 1. morrer
  1. de morte natural do ser humano
  2. de morte violenta de seres humanos ou animais
  3. perecer por meio de algo
  4. de árvores que secam, de sementes que apodrecem quando plantadas
  5. de morte eterna, estar sujeito ao sofrimento eterno no inferno

ἄρα
(G686)
Ver mais
ára (ar'-ah)

686 αρα ara

provavelmente de 142 (devido a idéia de tirar uma conclusão); part

 1. portanto, assim, então, por isso

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope II Coríntios 5:14 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Violência


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da EscóciaNotas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

Porque o amor de o Cristo 1273 nos constrange, havendo nós julgado assim: que, uma vez ① que exatamente um, em- lugar- de ② todos, morreu, logo os todos morreram.


 1273

2Co 5:14 "o amor de o Cristo": o amor de Cristo a nós, morrendo em nosso benefício e em nosso lugar; e amor em nós, dirigido a Ele em gratidão; e amor aos perdidos, em obediência a Ele.


 ①

 ②


Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de II Coríntios 5:14

Jó 32:18 Porque estou cheio de palavras; o meu espírito me constrange.
Cântico dos Cânticos 1:4 Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos; do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho; os retos te amam.
Cântico dos Cânticos 8:6 Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme; as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor.
Isaías 53:6 Todos nós andamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Mateus 10:37 Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim.
Mateus 20:28 bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
Lucas 7:42 E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois: qual deles o amará mais?
Lucas 15:24 porque este meu filho estava morto e reviveu; tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se.
Lucas 15:32 Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu; tinha-se perdido e foi achado.
Lucas 24:29 E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles.
João 1:29 No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
João 5:25 Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
João 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá;
João 11:50 nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação.
João 14:21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama; e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
João 21:15 E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor; tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta os meus cordeiros.
Atos 4:19 Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus;
Atos 18:5 Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo.
Romanos 2:2 E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem.
Romanos 5:15 Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa; porque, se, pela ofensa de um, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos.
Romanos 14:7 Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si.
I Coríntios 2:14 Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
I Coríntios 16:22 Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema; maranata!
II Coríntios 3:7 E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória,
II Coríntios 3:9 Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça.
II Coríntios 8:8 Não digo isso como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor;
Gálatas 2:20 Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Efésios 2:1 E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
Efésios 3:18 poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade
Efésios 6:24 A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém!
Colossenses 2:13 E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas,
I Timóteo 2:6 o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo.
I Timóteo 5:6 mas a que vive em deleites, vivendo, está morta.
Tito 3:3 Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros.
Hebreus 2:9 vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos.
Hebreus 6:10 Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis.
I Pedro 1:8 ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso,
I João 2:1 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis; e, se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo.
I João 5:19 Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Amor

Amor: inclinação da alma e do coração; objecto da nossa afeição; paixão; afecto; inclinação exclusiva
Fonte: Dicionário Adventista

Cristo

Cristo: Ungido , (hebraico) – Messias.
Fonte: Dicionário Adventista

Constranger

Constranger Obrigar (At 16:15).
Fonte: Sociedade Bíblica do Brasil

Julgar

Julgar
1) Decidir como juiz, dando sentença de condenação ou de absolvição (Ex 18:13); (Dt 1:16)

2) Castigar (Sl 110:6). 3 Censurar; condenar (Mt 7:1); (Jo 12:47); (Rm 14:3).

4) Salvar; defender (Sl 35:24).

5) Supor; imaginar; pensar (Lc 7:43); (At 8:20),
Fonte: Sociedade Bíblica do Brasil

Pesquisando por II Coríntios 5:14 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre II Coríntios 5:14

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

2co 5:14
Fonte Viva

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 74
Página: 175
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras

Não foram encontradas referências para II Coríntios 5:14 em Outras Obras.

Colaboradores

Esta é uma área reservada para apresentar os materiais enviados pelos colaboradores.
Contribua conosco. Envie seus estudos sobre II Coríntios 5:14.
Podem ser texto, planilha, áudio, apresentação ou vídeo.

Enviar meu Material