Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι·

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

not ΜὴG3361 Think νομίσητεG3543 that ὅτιG3754 I have come ἦλθονG2064 to abolish καταλῦσαιG2647 the τὸνG3588 law νόμονG3551 or G2228 the τοὺςG3588 prophets προφήταςG4396 not οὐκG3756 I have come ἦλθονG2064 to abolish καταλῦσαιG2647 but ἀλλὰG235 to fulfill [them] πληρῶσαιG4137

Interlinear com inglês (Fonte segura)

NãoG3361 μήG3361 penseisG3543 νομίζωG3543 G5661 queG3754 ὅτιG3754 vimG2064 ἔρχομαιG2064 G5627 revogarG2647 καταλύωG2647 G5658 a LeiG3551 νόμοςG3551 ouG2228 G2228 os ProfetasG4396 προφήτηςG4396; nãoG3756 οὐG3756 vimG2064 ἔρχομαιG2064 G5627 para revogarG2647 καταλύωG2647 G5658, vim para cumprirG4137 πληρόωG4137 G5658.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Mateus 5:17 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim para revogar, vim para cumprir.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim ab-rogar, mas cumprir.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas; não vim revogar, mas cumprir.
(TB) - Tradução Brasileira

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι·
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Não penseis que vim destruir a Lei ou os Profetas, não vim destruir mas cumprir,
(HD) - Haroldo Dutra

Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas; eu não vim para destruir, mas para cumprir.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Não suponhais que Eu vim abolir a Lei ou os Profetas: Eu não os vim abolir, mas cumprir;
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Não penseis que vim revogar a Lei e os Profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento,[l]
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Nolite putare quoniam veni solvere legem aut prophetas : non veni solvere, sed adimplere.
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Mateus 5 : 17

Não penseis que vim destruir a Lei ou os Profetas, não vim destruir mas cumprir,


destruir
Lit. "destruir, derrubar, demolir, derribar (lançar abaixo); dissolver; interromper, parar durante a noite, pernoitar (no sentido metafórico de interromper a viagem); anular, revogar (no sentido metafórico de interromper a vigência da lei.). 

cumprir
Lit. "encher, tornar cheio; completar; realizar, cumprir". Visto que a exegese rabínica evita uma abordagem puramente abstrata das escrituras, era comum perguntar-se: "Quem cumpriu esse trecho da escritura" Essa indagação levava os intérpretes a citar os personagens, sobretudo os patriarcas, com o objetivo de demonstrar o cumprimento da escritura em suas vidas, e a escritura sendo cumprida (vivenciada) por suas vidas.


Notas de rodapé da Bíblia (BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Mateus 5 : 17

Não penseis que vim revogar a Lei e os Profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento,[l]


[l]
Jesus não veio nem destruir a Lei (Dt 4:8+), e toda a economia antiga, nem consagrá-la como intangível, mas dar-lhe, pelo seu ensino e pelo seu comportamento, uma forma nova e definitiva, na qual se realiza, afinal, plenamente aquilo a que a Lei se encaminhava (cf. Mt 1:22+; Mc 1:15+). Isto é verdade, sobretudo no que diz respeito à "justiça" (v. 20, cf. 3,15; Lv 19:15; Rm 1:16+), justiça "perfeita" (v. 42), de que as afirmações anti-táticas dos vv. 21-48 apresentam vários exemplos notáveis. O preceito antigo toma-se interior, atingindo o desejo e os motivos secretos (cf. 12,34; 23,25-28). Portanto, nenhum pormenor da Lei pode ser omitido, a não ser que tenha recebido esse remate (vv. 18-19, cf. 13,52). Trata-se mais de um afrouxamento do que de um aprofundamento (11,28). O amor, em que já se resumia a Lei antiga (7,12; 22,34-40p), torna-se o mandamento novo de Jesus (Jo 13:34) e o cumprimento de toda a Lei (Rm 13:8-10; Gl 5:14; cf. Cl 3:14+).

G3361
Μὴ
(not)
Advérbio
G3543
nomisēte
νομίσητε
(Think)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Subjuntivo Ativo - 2ª pessoa do plural
G3754
hoti
ὅτι
(that)
Conjunção
G2064
ēlthon
ἦλθον
(I have come)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Indicativo Ativo - 1ª pessoa do singular
G2647
katalysai
καταλῦσαι
(to abolish)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) infinitivo ativo
G3588
ton
τὸν
(the)
Artigo - Masculino no Singular acusativo
G3551
nomon
νόμον
(law)
Substantivo - acusativo masculino singular
G2228
ē
(or)
Conjunção
G3588
tous
τοὺς
(the)
Artigo - acusativo masculino no plural
G4396
prophētas
προφήτας
(prophets)
Substantivo - Masculino no Plurak acusativo
G3756
ouk
οὐκ
(not)
Advérbio
G2064
ēlthon
ἦλθον
(I have come)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Indicativo Ativo - 1ª pessoa do singular
G2647
katalysai
καταλῦσαι
(to abolish)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) infinitivo ativo
G235
alla
ἀλλὰ
(but)
Conjunção
G4137
plērōsai
πληρῶσαι
(to fulfill [them])
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) infinitivo ativo

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


ἔρχομαι
(G2064)
Ver mais
érchomai (er'-khom-ahee)

2064 ερχομαι erchomai

voz média de um verbo primário (usado somente no tempo presente e imperfeito, outros tempos provém de formas correlatas [voz média] ελευθομαι eleuthomai el-yoo’-thomahee, ou [ativo] ελθω eltho el’-tho, que não ocorrem de outra maneira); TDNT - 2:666,257; v

 1. vir
  1. de pessoas
   1. vir de um lugar para outro. Usado tanto de pessoas que chegam quanto daquelas que estão retornando
   2. aparecer, apresentar-se, vir diante do público
 2. metáf.
  1. vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir-se, achar lugar ou influência
  2. ser estabelecido, tornar-se conhecido, vir a ou até
 3. ir, seguir alguém

Sinônimos ver verbete 5818(G2228)
Ver mais
(ay)

2228 η e

partícula primária de distinção entre dois termos conectados; partícula

 1. ou ... ou, que

ἀλλά
(G235)
Ver mais
allá (al-lah')

235 αλλα alla

plural neutro de 243; conj

 1. mas
  1. todavia, contudo, não obstante, apesar de
  2. uma objeção
  3. uma exceção
  4. uma restrição
  5. mais ainda, antes, mais propriamente, até mesmo, além do mais
  6. introduz uma transição para o assunto principal

καταλύω
(G2647)
Ver mais
katalýō (kat-al-oo'-o)

2647 καταλυω kataluo

de 2596 e 3089; TDNT - 4:338,543; v

 1. dissolver, desunir
  1. (o que tem estado junto), destruir, demolir
  2. metá. derrubar, i.e., tornar inútil, privar de sucesso, levar à nada
   1. subverter, derrubar
    1. de instituições, formas de governo, leis, etc., privar de força, aniquilar abrogar, descartar
  3. de viajantes, fazer parada numa viagem, alojar-se, abrigar-se (expressão figurativa que se origina na circunstância de que, ao alojar-se à noite, as correias são soltas e os fardos dos animais de carga são descarregados; ou mais precisamente do fato que as vestimentas dos viajantes, atadas durante a viagem, são soltas na sua extremidade)

μή
(G3361)
Ver mais
mḗ (may)

3361 μη me

partícula de negação qualificada (enquanto que 3756 expressa um negação absoluta); partícula

 1. não, que... (não)

νομίζω
(G3543)
Ver mais
nomízō (nom-id'-zo)

3543 νομιζω nomizo

de 3551; v

 1. manter pelo costume ou uso, ter como um costume ou uso, seguir um costume ou uso
  1. é costume, é a tradição recebida
 2. considerar, pensar, supor

Sinônimos ver verbete 5837


νόμος
(G3551)
Ver mais
nómos (nom'-os)

3551 νομος nomos

da palavra primária nemo (parcelar, especialmente comida ou pasto para animais); TDNT - 4:1022,646; n m

 1. qualquer coisa estabelecida, qualquer coisa recebida pelo uso, costume, lei, comando
  1. de qualquer lei
   1. uma lei ou regra que produz um estado aprovado por Deus
    1. pela observância do que é aprovado por Deus
   2. um preceito ou injunção
   3. a regra de ação prescrita pela razão
  2. da lei mosaica, e referindo-se, de acordo ao contexto, ao volume da lei ou ao seu conteúdo
  3. a religião cristã: a lei que exige fé, a instrução moral dada por Cristo, esp. o preceito a respeito do amor
  4. o nome da parte mais importante (o Pentateuco), é usado para a coleção completa dos livros sagrados do AT

Sinônimos ver verbete 5918(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


ὅτι
(G3754)
Ver mais
hóti (hot'-ee)

3754 οτι hoti

neutro de 3748 como conjunção; demonst. aquele (algumas vezes redundante); conj

 1. que, porque, desde que

οὐ
(G3756)
Ver mais
ou (oo)

3756 ου ou também (diante de vogal) ουκ ouk e (diante de uma aspirada) ουχ ouch

palavra primária, negativo absoluto [cf 3361] advérbio; partícula

 1. não; se usa em perguntas diretas que esperam uma resposta afirmativa

πληρόω
(G4137)
Ver mais
plēróō (play-ro'-o)

4137 πληροω pleroo

de 4134; TDNT - 6:286,867; v

 1. tornar cheio, completar,i.e., preencher até o máximo
  1. fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente
   1. Tenho em abundância, estou plenamente abastecido
 2. tornar pleno, i.e., completar
  1. preencher até o topo: assim que nada faltará para completar a medida, preencher até borda
  2. consumar: um número
   1. fazer completo em cada particular, tornar perfeito
   2. levar até o fim, realizar, levar a cabo, (algum empreendimento)
  3. efetuar, trazer à realização, realizar
   1. relativo a deveres: realizar, executar
   2. de ditos, promessas, profecias, fazer passar, ratificar, realizar
   3. cumprir, i.e., fazer a vontade de Deus (tal como conhecida na lei) ser obedecida como deve ser, e as promessas de Deus (dadas pelos profetas) receber o cumprimento

προφήτης
(G4396)
Ver mais
prophḗtēs (prof-ay'-tace)

4396 προφητης prophetes

de um composto de 4253 e 5346; TDNT - 6:781,952; n m

 1. nos escritos gregos, intérprete de oráculos ou de outras coisas ocultas
 2. alguém que, movido pelo Espírito de Deus e, por isso, seu instrumento ou porta-voz, solenemente declara aos homens o que recebeu por inspiração, especialmente aquilo que concerne a eventos futuros, e em particular tudo o que se relaciona com a causa e reino de Deus e a salvação humana
  1. os profetas do AT, tendo predito o reino, obras e morte, de Jesus, o Messias.
  2. de João, o Batista, o arauto de Jesus, o Messias
  3. do profeta ilustre que os judeus esperavam antes da vinda do Messias
  4. o Messias
  5. de homens cheios do Espírito de Deus, que pela sua autoridade e comando em palavras de relevância defendem a causa de Deus e estimulam a salvação dos homens
  6. dos profetas que apareceram nos tempos apostólicos entre cristãos
   1. estão associados com os apóstolos
   2. discerniram e fizeram o melhor pela causa cristã e previram determinados eventos futuros. (At 11:27)
   3. nas assembléias religiosas dos cristãos, foram movidos pelo Santo Espírito para falar, tendo capacidade e autoridade para instruir, confortar, encorajar, repreender, sentenciar e motivar seus ouvintes
 3. poeta (porque acreditava-se que os poetas cantavam sob inspiração divina)
  1. de Epimênides (Tt 1:12)

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Mateus 5:17 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Mateus 5:17 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Mateus 5:17

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

mt 5:17
Trevo de Idéias

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Página: -
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:17
Livro da Esperança

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 1
Página: 15
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:17
Abrigo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 16
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:17
Assim Vencerás

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 37
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:17
Confia e Segue

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 19
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:17
O Consolador

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:17
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Mateus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:17
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Marcos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 42
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Cairbar Schutel

mt 5:17
Parábolas e Ensinos de Jesus

Categoria: Livro Espírita
Ref: 3704
Capítulo: 54
Página: -
Cairbar Schutel
Detalhes Comprar

Francisco Cândido Xavier

mt 5:17
Ceifa de Luz

Categoria: Livro Espírita
Ref: 3010
Capítulo: 25
Página: 95
Francisco Cândido Xavier
Detalhes Comprar

Allan Kardec

mt 5:17
O Evangelho Segundo o Espiritismo

Categoria: Livro Espírita
Ref: 9970
Capítulo: 1
Página: 55
Allan Kardec
Detalhes Comprar

Joanna de Ângelis

mt 5:17
Jesus e o Evangelho (Série Psicologica Joanna de Ângelis Livro 11)

Categoria: Livro Espírita
Ref: 9669
Capítulo: 1
Divaldo Pereira Franco
Joanna de Ângelis
Detalhes Comprar

Diversos

mt 5:17
Família

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 23
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar
mt 5:17
Senda para Deus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 5
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar

Espíritos Diversos

mt 5:17
O Espírito da Verdade

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 8
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar

André Luiz

mt 5:17
Opinião espírita

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira
André Luiz
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


CARLOS TORRES PASTORINO

mt 5:17
Sabedoria do Evangelho - Volume 2

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 34
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar
mt 5:17
Sabedoria do Evangelho - Volume 5

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 16
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Lei A lei de Deus


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano
Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista


Dúvidas

Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, por Norman Geisler e Thomas Howe


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováApêndices

Tabela: Profetas e Reis de Judá e de Israel (Parte 1)
Tabela: Profetas e Reis de Judá e de Israel (Parte 2)

Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Mateus 5:17

Salmos 40:6 Sacrifício e oferta não quiseste; os meus ouvidos abriste; holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste.
Isaías 42:21 O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça; engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso.
Mateus 3:15 Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu.
Mateus 7:12 Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas.
Lucas 16:17 E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da Lei.
João 8:5 e, na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Atos 6:13 Apresentaram falsas testemunhas, que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei;
Atos 18:13 dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei.
Atos 21:28 clamando: Varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar; e, demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar.
Romanos 3:31 anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma! Antes, estabelecemos a lei.
Romanos 8:4 para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Romanos 10:4 Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê.
Gálatas 3:17 Mas digo isto: que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio quatrocentos e trinta anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa.
Gálatas 4:4 mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
Colossenses 2:16 Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados,
Hebreus 10:3 Nesses sacrifícios, porém, cada ano, se faz comemoração dos pecados,

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Ab

ab- | pref.

ab-
(prefixo latino ab-, afastamento, ausência, privação)
prefixo

Elemento que significa afastamento, ponto de partida.

Nota: é seguido de hífen antes de um elemento começado por b, h ou r (ex.: ab-rogação).

Fonte: Dicionário Comum

Abolir

extinguir, ab-rogar, derrogar, antiquar, suprimir, cassar, anular, revogar, invalidar, proscrever, infirmar. – Abolir significa “declarar não existente; desfeito, 42 Rocha Pombo apagado”. Emprega-se tratando-se de leis, instituições, costumes, usos, impostos, etc. Dizemos: “A lei de 13 de maio aboliu a escravidão”; mas decerto que não diríamos: “A lei tal aboliu um cargo no ministério tal”. Neste caso empregaríamos o verbo suprimiu. – Extinguir significa também abolir; mas em certos casos não se poderia empregar um pelo outro. Ninguém diria, por exemplo: “O decreto, ou a lei tal aboliu tal repartição”, e sim: “... extinguiu...”. Do mesmo, modo, não seria perfeitamente lídimo dizer: “Mais hoje, mais amanhã havia de extinguir-se a monarquia”; e sim: “... havia de abolir-se...” – Ab-rogar e derrogar confundem-se de ordinário, e com certa razão, pois que a diferença que se quer ver entre eles é quase convencional. O prefixo ab, quando muito, parece apenas mais ativo e mais forte do que o prefixo de. Por isso ab-rogar se diz em referência a uma lei ou a um decreto que a autoridade competente deixou sem efeito e substituiu por outro: derrogar deve aplicar-se menos a toda uma lei do que a uma ou algumas disposições dela. “A nova lei ab-rogou a lei tal; e desta mesma o art. tantos já foi derrogado por lei ulterior”. – Revogar é quase sinônimo perfeito de derrogar: significa, porém, melhor do que este, a ação de declarar “não vigente”, ou “sem valor”; enquanto que derrogar exprime com mais propriedade “deixar sem toda a força, atenuar ou diminuir a força de uma lei cortando-lhe uma parte”. Na fórmula legislativa: “Revogam-se as disposições em contrário” não seria permitido empregar o verbo derrogam-se. – Antiquar é “deixar cair em desuso”; é “prescrever por falta de aplicação”; e tanto se emprega tratando de leis, como de instituições, costumes, fatos de linguagem, etc. – Suprimir é mais genérico e menos técnico que derrogar; mas significa também “eliminar, pôr de lado parte de alguma coisa”; e, portanto, tratando-se de leis – “excluir, cortar alguma ou algumas partes delas; com esta diferença: é só uma nova disposição que derroga a outra; ao passo que para suprimir basta o ato supressório; isto é – não se faz indispensável que em lugar da disposição suprimida fique vigorando disposição nova. – Cassar é propriamente “declarar sem efeito o decreto que se tinha publicado, ou a resolução que se tomara, mas que não havia tido aplicação ainda, ou não tinha começado a produzir efeito”. De uma lei não se diz cassada, mas ab-rogada. De um decreto que ontem ou há poucos dias se publicou e hoje se deixa sem efeito, não se dirá ab-rogado, senão cassado. – Anular diz propriamente “tornar nulo”, isto é, “como se não existisse”. Aplica-se em regra nos casos em que a lei, o decreto ou a sentença anulada, ou a anular, tinha algum senão, ou estava inquinada de algum vício, alguma coisa contra o direito. – Invalidar significa “tirar o valor”; e, portanto, é quase o mesmo que anular; com esta diferença: supõe- -se sempre um ato de autoridade que anule: o que não se dá quando se trata de invalidar. Uma circunstância ignorada ou imprevista, ou uma infração essencial invalida um contrato; mas só o juiz competente pode anulá- -lo”. – Infirmar é “tirar a força, o vigor de uma lei, de uma sentença, de um princípio jurídico ou filosófico”. É antônimo de confirmar. – Proscrever é “declarar excluído, cancelado por ato público”; e tanto se emprega tratando-se de leis, costumes, coisas, etc., como de pessoas.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

verbo transitivo direto Ocasionar o fim de; fazer com que seja extinto; revogar ou anular a ação de; ab-rogar: abolir os privilégios políticos; abolir os ditos racistas.
Por Extensão Deixar de usar; fazer com que um costume, um hábito e/ou um comportamento sejam suprimidos; suprimir: a escola aboliu o uso de bonés.
[Jurídico] Causar a anulação de; ter (um delito) como não realizado.
verbo bitransitivo Fazer com que algo ou alguém seja afastado; banir do convívio; tirar: aboliu o álcool.
Etimologia (origem da palavra abolir). Do latim abolare.

Fonte: Dicionário Comum

Extinguir; suprimir

Fonte: Dicionário Bíblico

Cuidar

verbo transitivo Ter cuidado, tratar de, assistir: cuidar das crianças.
Cogitar, imaginar, pensar, meditar: cuidar casos graves.
Julgar, supor: cuida ser uma pessoa importante.
verbo pronominal Ter cuidado; tratar-se (da saúde etc.).

Fonte: Dicionário Comum

Cuidar
1) Tomar conta (Sl 40:17).


2) Imaginar (Gn 48:11; Lc 13:4).


3) Ter o cuidado de (Dt 15:5).


4) Planejar (Pv 24:8).


5) Procurar (Dn 7:25).


6) Preocupar-se (Mt 10:19, RA).


7) Dar atenção (1Co 7:32).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Cumprimento

cumprimento s. .M 1. Ato ou efeito de cumprir. 2. Ato de cumprimentar; saudação. 3. Elogio.

Fonte: Dicionário Comum

Cumprir

verbo transitivo direto Executar; realizar uma determinação ou obrigação previamente estabelecida: cumpriu o aviso prévio.
verbo pronominal Acontecer; ter existência real: o contrato não se cumpriu.
verbo transitivo direto , transitivo indireto e pronominal Realizar; efetivar-se de alguma forma: o político não cumpriu as promessas; ele não cumpriu com suas obrigações; o destino se cumpriu.
verbo transitivo direto e pronominal Preencher; completar o tempo estabelecido para: o presidente cumpriu 4 anos de mandato; cumpriram-se os prazos para a entrega do trabalho.
verbo intransitivo e transitivo indireto Convir; ser adequado, útil ou necessário: cumpre acabar com a dengue; cumpre aos cidadãos o pagamento dos impostos.
Etimologia (origem da palavra cumprir). Do latim complere.

Fonte: Dicionário Comum

observar, guardar. – Segundo Bensabat, estes verbos são sinônimos no sentido de fazer ou executar o que está prescrito por uma ordem ou por uma lei ou mesmo por um dever moral. O sentido próprio de observar é ter à vista, prestar atenção a, impor a si mesmo como regra ou como norma. “Se houvéssemos de observar aquela sentença do rei egípcio…” (d. Franc. de Melo). O sentido próprio de guardar é ter sob sua guarda, velar sobre, ter sempre à vista com muito cuidado o objeto para o conservar e defender: “Pouco se poderá acrescentar como novidade guardando-se, como se deve guardar, o preceito crítico que manda julgar os livros pelos princípios.” (Reb. da Silva) O sentido próprio de cumprir é tornar efetivas as prescrições de desempenhar, executar com toda exação e rigor: “Cumprir uma ordem; cumprir a lei”.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Cumprir
1) Realizar (Is 44:28); (Mt 3:15); (2Tm 4:5)

2) Obedecer (Mt 5:19), RC).

3) Completar; atingir (Mt 5:17-18).

4) Ser necessá

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Cumprir Levar algo até seu fim e consumação. A vida de Jesus cumpriu as Escrituras na medida em que se ateve às profecias messiânicas do Antigo Testamento (Mt 1:22 etc.). Ele nasceu quando se cumpriu o tempo de Deus para a vinda do Messias (Lc 1:23.57; 2,6.21ss.; Lc 9:51). Foi batizado como cumprimento da justiça de Deus (Mt 3:15). Cumpriu a Lei de Moisés ao lhe dar seu verdadeiro sentido, ao lhe obedecer fielmente e ao declarar consumado seu tempo de aplicação (Mt 5:17). Finalmente, com sua morte, cumpriu sua missão salvífica ao ser executado como sacrifício expiatório em favor da humanidade (Lc 12:50; Jo 19:28-30; Mc 10:45).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

ocorre freqüentes vezes no N.T a frase ‘para se cumprir’, ou ‘para que se cumprisse’ (Mt 2:15-17,23 – 8.17 – 12.17). isto geralmente não quer dizer que aquelas pessoas que tomavam parte no acontecimento soubessem que estavam cumprindo uma profecia. o sentido, na maioria dos casos, deve ser, na realidade, o seguinte: ‘neste acontecimento se verificou o que foi dito pelo profeta…’.

Fonte: Dicionário Bíblico

Dar

verbo bitransitivo Oferecer; entregar alguma coisa a alguém sem pedir nada em troca: deu comida ao mendigo.
Oferecer como presente ou retribuição a: deu ao filho um computador.
Transferir; trocar uma coisa por outra: deu dinheiro pelo carro.
Vender; ceder alguma coisa em troca de dinheiro: dê-me aquele relógio.
Pagar; oferecer uma quantia em dinheiro: deram 45:000 pelo terreno.
Recompensar; oferecer como recompensa: deu dinheiro ao mágico.
Gerar; fazer nascer: a pata deu seis filhotes aos donos.
Atribuir um novo aspecto a algo ou alguém: o dinheiro deu-lhe confiança.
Estar infestado por: a fruta deu bolor.
verbo transitivo indireto Uso Informal. Ter relações sexuais com: ela dava para o marido.
verbo transitivo direto e bitransitivo Promover; organizar alguma coisa: deu uma festa ao pai.
Comunicar; fazer uma notificação: deram informação aos turistas.
Oferecer um sacramento: deram a comunhão aos crismandos.
Provocar; ser a razão de: aranhas me dão pavor; o álcool lhe dava ânsia.
verbo transitivo direto Receber uma notícia: deu no jornal que o Brasil vai crescer.
Desenvolver; fazer certa atividade: deu um salto.
Emitir sons: deu berros.
Ser o valor final de uma operação: 10 menos 2 dão 8.
verbo transitivo direto e predicativo Levar em consideração: deram o bandido como perigoso.
verbo pronominal Sentir; passar por alguma sensação: deu-se bem na vida.
Acontecer: o festa deu-se na semana passada.
Etimologia (origem da palavra dar). Do latim dare.

Fonte: Dicionário Comum

doar (dádiva, dote, dom; donativo, doação, dotação); oferecer, apresentar, entregar. – Conquanto na sua estrutura coincidam na mesma raiz (gr. do, que sugere ideia de “dom”) distinguem-se estes dois primeiros verbos do grupo essencialmente, como já eram distintos no latim, na acepção em que são considerados como sinônimos (dare e donare). – Dar é “passar a outrem a propriedade de alguma coisa, mas sem nenhuma formalidade, apenas entregando-lhe ou transmitindo-lhe a coisa que se dá”. – Doar é “dar com certas formalidades, mediante ato solene ou documento escrito, e ordinariamente para um fim determinado”. O que se dá é dádiva, dom, ou dote, ou dotação. Entre estas três palavras há, no entanto, distinção essencial, em certos casos pelo menos. O dom e a dádiva são graças que se fazem por munificência, pelo desejo de agradar, ou com o intuito de comover, ou de tornar feliz. – Dom é vocábulo mais extenso, e é com mais propriedade aplicado quando se quer designar “bens ou qualidades morais”; conquanto se empregue também para indicar dádiva, que se refere mais propriamente a coisas materiais. A inteligência, ou melhor, a fé, as grandes virtudes são dons celestes (não – dádivas). O lavrador tinha a boa colheita como dádiva de Ceres (não – dom). – Dote (do latim dos... tis, de dare), “além de significar dom, isto é, virtude, qualidade de espírito, ou mesmo predicado físico, é termo jurídico, significando “tudo que a mulher leva para a sociedade conjugal”. Entre dote e dotação, além da diferença que consiste em designar, a primeira a própria coisa com que se dota, e a segunda, Dicionário de Sinônimos da Língua Portuguesa 329 a ação de dotar – há ainda uma distinção essencial, marcada pela propriedade que tem dotação de exprimir a “renda ou os fundos com que se beneficia uma instituição, um estabelecimento, ou mesmo um serviço público”. A dotação de uma igreja, de um hospital, do ensino primário (e não – o dote). – O que se doa é donativo ou doação. O donativo é uma dádiva, um presente feito por filantropia, por piedade, ou por outro qualquer nobre sentimento. A doação (além de ato ou ação de doar) é “um donativo feito solenemente, mediante escritura pública”; é o “contrato – define Aul. – por que alguém transfere a outrem gratuitamente uma parte ou a totalidade de seus bens presentes”. F. fez à Santa Casa a doação do seu palácio tal (não – donativo). “O rei, de visita à gloriosa província, distribuiu valiosos donativos pelas instituições de caridade” (não – doações). – Oferecer diz propriamente “apresentar alguma coisa a alguém com a intenção de dar-lhe”. Significa também “dedicar”; isto é, “apresentar como brinde, como oferta, ou oferenda”. Oferecer o braço a uma senhora; oferecer um livro a um amigo; oferecer a Deus um sacrifício. – Apresentar é “pôr alguma coisa na presença de alguém, oferecendo- -lha, ou mesmo pedindo-lhe apenas atenção para ela”. – Entregar é “passar a alguém a própria coisa que se lhe dá, ou que lhe pertence”. Entre dar e entregar há uma diferença que se marca deste modo: dar é uma ação livre; entregar é uma ação de dever.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Destruir

verbo transitivo direto Causar destruição; arruinar, demolir (qualquer construção): destruiu o prédio.
Fazer desaparecer; extinguir, exterminar, matar: destruir os insetos nocivos.
verbo transitivo direto e intransitivo Provocar consequências negativas, grandes prejuízos; arrasar: destruiu o país inteiro na guerra; a mentira destrói.
verbo transitivo indireto [Popular] Sair-se bem em; arrasar: destruir com as inimigas.
verbo transitivo direto e pronominal Derrotar inimigos ou adversários; desbaratar: destruir as tropas inimigas; o exército se destruiu rapidamente com o ataque.
Etimologia (origem da palavra destruir). Do latim destrure, “causar destruição”.

Fonte: Dicionário Comum

Lei

Lei
1) Vontade de Deus revelada aos seres humanos em palavras, julgamentos, preceitos, atos, etc. (Ex 16:28); (Sl 119:2)

2) PENTATEUCO (Lc 24:44). 3 O AT (Jo 10:34); 12.34).

4) Os DEZ MANDAMENTOS (Ex 20:2-17); (Dt 5:6-21), que são o resumo da vontade de Deus para o ser humano. Cumprindo a lei, os israelitas mostravam sua fé em Deus. Jesus respeitou e cumpriu a lei e mostrou seu significado profundo (Mt 5:17-48). Ele resumiu toda a lei no amor a Deus e ao próximo (Mt 22:37-39). A lei mostra a maldade do ser humano, mas não lhe pode dar a vitória sobre o pecado (Rom 3—7). Assim, o propósito da lei é preparar o caminho para o evangelho (Gal

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Lei Ver Torá.

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

substantivo feminino Regra necessária ou obrigatória: submeter-se a uma lei.
[Jurídico] Ato da autoridade soberana que regula, ordena, autoriza ou veda: promulgar uma lei.
[Jurídico] Conjunto desses atos: a ninguém é lícito ignorar a lei.
[Física] Enunciado de uma propriedade física verificada de modo preciso: a lei da gravidade dos corpos.
Obrigação da vida social: as leis da honra, da polidez.
Autoridade imposta a alguém: a lei do vencedor.
expressão Lei divina. Conjunto dos preceitos que Deus ordenou aos homens pela revelação.
Leis de guerra. Conjunto das regras (tratamento dispensado a feridos, prisioneiros etc.) admitidas por numerosos Estados que se comprometeram a respeitá-las em caso de guerra.
Lei marcial. Lei que autoriza a intervenção armada em caso de perturbações internas.
Lei moral. Lei que nos ordena praticar o bem e evitar o mal.
Lei natural. Conjunto de normas de conduta baseadas na própria natureza do homem e da sociedade.
Lei orgânica. Lei relativa à organização dos poderes públicos, sem caráter constitucional.
Etimologia (origem da palavra lei). Do latim lex.legis, "consolidação".

Fonte: Dicionário Comum

[...] a lei é o amor, que há de continuamente crescer, até que vos tenha levado ao trono eterno do Pai. [...]
Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 1

[...] A lei é uma força viva que se identifica conosco e vai acompanhando o surto de evolução que ela mesma imprime em nosso espírito. [...]
Referencia: VINÍCIUS (Pedro de Camargo)• Nas pegadas do Mestre: folhas esparsas dedicadas aos que têm fome e sede de justiça• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Pecado sem perdão

A lei é a consciência do delito. [...]A lei [...] é um freio para coibir o mal.[...] A lei personifica a justiça [...].
Referencia: VINÍCIUS (Pedro de Camargo)• Nas pegadas do Mestre: folhas esparsas dedicadas aos que têm fome e sede de justiça• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Três grandes símbolos

A lei é conjunto eterno / De deveres fraternais: / Os anjos cuidam dos homens, / Os homens dos animais.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Cartilha da Natureza• Pelo Espírito Casimiro Cunha• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Os animais

Fonte: Dicionário da FEB

A palavra Torah, traduzida por lei, significa propriamente uma direção, que era primitivamente ritual. Usa-se o termo, nas Escrituras, em diversas acepções, segundo o fim e conexão da passagem em que ele ocorre. Por exemplo, algumas vezes designa a revelada vontade de Deus (Sl 1:2 – 19.7 – 119 – is 8:20 – 42.12 Jr 31:33). Também significa a instituição mosaica, como distinta do Evangelho (Mt 11:13 – 12.5 – Jo 1:17At 25:8), e por isso freqüentes vezes se considera a lei de Moisés como sendo a religião dos judeus (Mt 5:17Hb 9:19 – 10.28). outras vezes, num sentido mais restrito, significa as observâncias rituais ou cerimoniais da religião judaica (Ef 2:15Hb 10:1). É neste ponto de vista que o apóstolo S. Paulo afirma que ‘ninguém será justificado diante dele por obras da lei’ (Rm 3:20). A ‘lei gravada nos seus corações’, que Paulo menciona em Rm 2:15, é o juízo do que é mau e do que é justo, e que na consciência de cada homem Deus implantou. (*veja Justificação.) o princípio predominante da lei era a teocracia. o próprio Senhor era considerado como Rei – as leis foram por Ele dadas – o tabernáculo (e depois o templo) era considerado como Sua habitação – ali houve visíveis manifestações da Sua glória – ali revelou a Sua vontade – era ali oferecido o pão todos os sábados – ali recebeu os Seus ministros, e exerceu funções de Soberano. Com Deus tinham relação a paz e a guerra, questões estas determinadas sob todos os governos pela suprema autoridade (Dt 1:41-42Js 10:40Jz 1:1-2 – 1 Rs 12.24). A idolatria era uma traição. Por conseqüência, em relação aos judeus, era Jeová ao mesmo tempo Deus e Rei. (*veja Rei.) A teocracia tinha as suas externas manifestações. Deste modo, o tabernáculo, onde se realizou o culto público desde o Êxodo até ao reinado de Salomão, era não só o templo de Deus, mas também o palácio do Rei invisível. Era a ‘Sua santa habitação’ – era o lugar em que encontrava o Seu povo e com ele tinha comunhão, sendo portanto ‘o tabernáculo da congregação’. (*veja Tabernáculo.) Depois do tabernáculo veio o templo, harmonizando-se a suntuosidade do edifício e os seus serviços com as determinações divinas, e com o aumentado poder da nação.(*veja Templo.) Mas o Senhor, como Rei, não só tinha o Seu palácio, mas também tinha os Seus ministros e funcionários do Estado. Sacerdotes e levitas eram apartados para o Seu serviço. (*veja Sacerdote, Levitas.) Este governo de Deus era reconhecido por meio dos sacrifícios de várias espécies, realizados sob condições cuidadosamente definidas, exprimindo a propiciação, consagração e comunhão. (*veja Sacrifício.) os direitos divinos eram ainda reconhecidos por meio de certas festividades, que na sua variedade eram o sábado de todas as semanas, as três grandes festas anuais, o ano sabático, e além disso o jubileu, tudo isto levado a efeito com os seus fins espirituais e morais (*veja Festa (Dias de) Sabático (ano), Jubileu.) As especificadas determinações promulgadas em nome de Deus alcançavam plenamente a vida individual e nacional, mas não foi tudo decretado de uma só vez e num só lugar. Houve ordenações feitas no Egito (Êx 12:13) – no Sinai (Êx 19:20) – em Parã (Nm 15:1) – e nas planícies de Moabe (Dt 1:5). As enunciações vinham por vezes do tabernáculo (Lv 1:1). Que as prescrições da Lei tinham caído em desuso, pode provar-se não só pela decadência da religião e da moral no tempo dos reis, porém mais particularmente pela descoberta, no 18? ano do rei Josias, do ‘livro da Lei na casa do Senhor’ (2 Rs 22.8), e pelas reformas que se seguiram. (*veja Deuteronômio.) o sumário das ordenações desta Lei formava para toda a nação um código que, embora rigoroso, era salutar (Ne 9:13Ez 20:11Rm 7:12), e além disso agradável a uma mentalidade reta (Sl 119:97-100). As instituições cerimoniais, por exemplo, estavam maravilhosamente adaptadas às necessidades, tanto espirituais como materiais, de um povo nas condições do israelita. Porquanto
(1). eram, até certo ponto, regulamentos sanitários. E era isto um dos fins daquelas disposições, referentes às várias purificações, à separação dos leprosos, e à distinção de alimentos, etc.
(2). Serviam para perpetuar entre os israelitas o conhecimento do verdadeiro Deus, para manter a reverência pelas coisas santas, para a manifestação de sentimentos religiosos na vida de todos os dias, e em todas as relações sociais. Dum modo particular eram as festas sagradas fatores de valor para a consecução destes fins.
(3). Tinham, além disso, o efeito de evitar que os israelitas se tornassem estreitamente relacionados com as nações circunvizinhas (Ef 2:14-17). E assim deviam tantas vezes ter guardado o povo israelita da idolatria e corrupção, que campeavam em todo o mundo: deste modo conservou-se a nação inteiramente distinta dos outros povos, até que veio o tempo em que esta barreira já não era necessária.
(4). Estas observâncias tinham outros usos na sua simbólica significação. Em conformidade com o estado moral e intelectual do povo que não tinha ainda capacidade para prontamente alcançar as verdades divinas, eram as coisas espirituais representadas por objetos exteriores e visíveis. E assim, as idéias de pureza moral e de santidade divina eram comunicadas e alimentadas pelas repetidas abluções das pessoas e moradas – pela escolha de animais limpos para o sacrifício – pela perfeição sem mácula, que se requeria nas vítimas oferecidas – e pela limitação das funções sacerdotais a uma classe de homens que eram especialmente consagrados a estes deveres, e que se preparavam com repetidas purificações. Além disso, pela morte da vítima expiatória, para a qual o pecador tinha simbolicamente transferido os seus pecados pondo as mãos sobre a cabeça do animal e oferecendo a Deus o sangue que representava a vida, ensinava-se a importante verdade de que o pecado merecia um castigo extremo, que somente podia ser desviado sacrificando-se outro ser em substituição. E desta maneira, por meio de símbolos impressivos, lembravam-se constantemente os piedosos israelitas da justiça e santidade da violada Lei, da sua própria culpa, e de quanto necessitavam da misericórdia divina – e quando eram efe

Fonte: Dicionário Bíblico

substantivo feminino Regra necessária ou obrigatória: submeter-se a uma lei.
[Jurídico] Ato da autoridade soberana que regula, ordena, autoriza ou veda: promulgar uma lei.
[Jurídico] Conjunto desses atos: a ninguém é lícito ignorar a lei.
[Física] Enunciado de uma propriedade física verificada de modo preciso: a lei da gravidade dos corpos.
Obrigação da vida social: as leis da honra, da polidez.
Autoridade imposta a alguém: a lei do vencedor.
expressão Lei divina. Conjunto dos preceitos que Deus ordenou aos homens pela revelação.
Leis de guerra. Conjunto das regras (tratamento dispensado a feridos, prisioneiros etc.) admitidas por numerosos Estados que se comprometeram a respeitá-las em caso de guerra.
Lei marcial. Lei que autoriza a intervenção armada em caso de perturbações internas.
Lei moral. Lei que nos ordena praticar o bem e evitar o mal.
Lei natural. Conjunto de normas de conduta baseadas na própria natureza do homem e da sociedade.
Lei orgânica. Lei relativa à organização dos poderes públicos, sem caráter constitucional.
Etimologia (origem da palavra lei). Do latim lex.legis, "consolidação".

Fonte: Dicionário Comum

Não

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

Pleno

adjetivo Perfeito; que se apresenta finalizado: estado de felicidade plena.
Completo; completamente preenchido: dirigiu em plena neblina.
Cheio; que está repleto de algo: o rio estava pleno de peixes.
Plenário; diz-se da sessão em assembleia, ou tribunal, cujos membros estão presentes.
substantivo masculino Essa assembleia ou tribunal: a sessão do pleno terminou?
Etimologia (origem da palavra pleno). Do latim plenus.a.um.

Fonte: Dicionário Comum

Completo, cheio, inteiro.

Fonte: Dicionário Bíblico

Pleno
1) Completo (Mt 10:27), RA).

2) Cheio (Is 58:1), RA).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Profetar

verbo intransitivo e transitivo direto Variação de profetizar.
Etimologia (origem da palavra profetar). Do latim prophetare.

Fonte: Dicionário Comum

Revogar

Revogar ANULAR (At 8:3).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Rogar

verbo Pedir insistentemente e demonstrando humildade; suplicar: rogou que a desculpassem; rogava pelo amigo doente; rogava à santa por um milagre.
verbo bitransitivo Insistir com perseverança; exortar: os filhos rogavam ao pai que parasse com o castigo.
Gramática Verbo de múltiplas regências.
Etimologia (origem da palavra rogar). Do latim rogare.

Fonte: Dicionário Comum

Rogar Pedir com insistência (Mt 9:38).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Supor

verbo transitivo direto Basear em hipótese: suponhamos que você tenha razão.
verbo transitivo direto predicativo e pronominal Julgar; achar ou considerar de certa forma; afirmar sem certeza: supunha conseguir o emprego; supunha-o falido; supõe-se inteligente.
Conjeturar, presumir, imaginar: supõe que os corruptos sejam desonestos.
Exigir a necessidade ou a existência de: os benefícios supõem trabalho.
Etimologia (origem da palavra supor). Do latim supponere.

Fonte: Dicionário Comum

supor
v. 1. tr. dir. Admitir por hipótese. 2. tr. dir. Conjeturar, presumir. 3. tr. dir. Dar como verdadeira ou autêntica (uma coisa falsificada ou inventada). 4. tr. dir. Fazer presumir como necessário; trazer à idéia. 5. tr. dir. e pron. Considerar(-se), julgar(-se).

Fonte: Dicionário Comum

Vim

1ª pess. sing. pret. perf. ind. de vir

vir -
(latim venio, -ire, vir, chegar, cair sobre, avançar, atacar, aparecer, nascer, mostrar-se)
verbo transitivo , intransitivo e pronominal

1. Transportar-se de um lugar para aquele onde estamos ou para aquele onde está a pessoa a quem falamos; deslocar-se de lá para cá (ex.: os turistas vêm a Lisboa; o gato veio para perto dele; o pai chamou e o filho veio).IR

verbo transitivo

2. Chegar e permanecer num lugar (ex.: ele veio para o Rio de Janeiro quando ainda era criança).

3. Derivar (ex.: o tofu vem da soja).

4. Ser transmitido (ex.: a doença dela vem da parte da mãe).

5. Ser proveniente; ter origem em (ex.: o tango vem da Argentina). = PROVIR

6. Ocorrer (ex.: vieram-lhe à mente algumas memórias).

7. Emanar (ex.: o barulho vem lá de fora).

8. Deslocar-se com um objectivo (ex.: ele veio à festa pela comida).

9. Descender, provir (ex.: ela vem de uma família aristocrata).

10. Bater, chocar, esbarrar (ex.: a bicicleta veio contra o muro).

11. Expor, apresentar, aduzir (ex.: todos vieram com propostas muito interessantes).

12. Chegar a, atingir (ex.: o fogo veio até perto da aldeia).

verbo transitivo e intransitivo

13. Apresentar-se em determinado local (ex.: os amigos disseram que viriam à festa; a reunião foi breve, mas nem todos vieram). = COMPARECER

verbo intransitivo

14. Chegar (ex.: o táxi ainda não veio).

15. Regressar, voltar (ex.: foram a casa e ainda não vieram).

16. Seguir, acompanhar (ex.: o cão vem sempre com ela).

17. Nascer (ex.: os gatinhos vieram mais cedo do que os donos esperavam).

18. Surgir (ex.: a chuva veio em força).

19. Começar a sair ou a jorrar (ex.: abriram as comportas e a água veio). = IRROMPER

20. Acontecer, ocorrer, dar-se (ex.: a fama e o sucesso vieram de repente).

verbo copulativo

21. Aparecer, surgir (ex.: a caixa veio aberta).

verbo pronominal

22. [Portugal, Informal] Atingir o orgasmo (ex.: estava muito excitado e veio-se depressa). = GOZAR


vir abaixo
Desmoronar-se (ex.: o prédio veio abaixo com a explosão). = IR ABAIXO


Ver também dúvida linguística: vir-se.

Fonte: Dicionário Comum