γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ⸀ἢ ὀψὲ ἢ ⸀μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ,

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

Watch γρηγορεῖτεG1127 therefore οὖνG3767 not οὐκG3756 you know οἴδατεG1492 indeed γὰρG1063 when πότεG4219 the G3588 master κύριοςG2962 of the τῆςG3588 house οἰκίαςG3614 comes ἔρχεταιG2064 or G2228 at evening ὀψὲG3796 or G2228 at midnight μεσονύκτιονG3317 or G2228 when the rooster crows ἀλεκτοροφωνίαςG219 or G2228 morning πρωΐG4404

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

VigiaiG1127 γρηγορεύωG1127 G5720, poisG3767 οὖνG3767, porqueG1063 γάρG1063 nãoG3756 οὐG3756 sabeisG1492 εἴδωG1492 G5758 quandoG4219 πότεG4219 viráG2064 ἔρχομαιG2064 G5736 o donoG2962 κύριοςG2962 da casaG3614 οἰκίαG3614: se à tardeG3796 ὀψέG3796, seG2228 G2228 à meia-noiteG3317 μεσονύκτιονG3317, seG2228 G2228 ao cantar do galoG219 ἀλεκτοροφωνίαG219, seG2228 G2228 pela manhãG4404 πρωΐG4404;

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Marcos 13:35 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã;
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Vigiai pois, porque não sabeis quando virá o senhor da casa; se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã,
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Vigiai, pois; porque não sabeis quando virá o dono da casa: se de tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã;
(TB) - Tradução Brasileira

γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ⸀ἢ ὀψὲ ἢ ⸀μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ,
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Portanto, vigiai, pois não sabeis quando vem o senhor da casa; {se} ao fim da tarde, ou à meia-noite, ao cantar do galo ou de manhã;
(HD) - Haroldo Dutra

Vigiai, portanto; porque não sabeis quando virá o senhor da casa, à tarde, ou à meia-noite, ao cantar do galo, ou pela manhã;
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Vigiai, pois, porque não tendes sabido quando o senhor (dono- controlador) da casa vem: se no final da tarde, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou pela manhã ...
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Vigia, portanto, porque não sabeis quando o Senhor da casa voltará: à tarde, à meia-noite, ao canto do galo, ou de manhã,[g]
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

vigilate ergo (nescitis enim quando dominus domus veniat : sero, an media nocte, an galli cantu, an mane),
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Marcos 13 : 35

Portanto, vigiai, pois não sabeis quando vem o senhor da casa; {se} ao fim da tarde, ou à meia-noite, ao cantar do galo ou de manhã;


senhor
Lit. “senhor, dono da casa, chefe de família”.

manhã
Lit. “de madrugada/manhã; na última (4ª) vigília da noite”. O período entre 18h e 6h da manhã, do dia seguinte, era dividido em quatro vigílias de três horas cada uma (1ª – 18h – 21h; 2ª – 22h – 24h; 3ª – 1h – 3h; 4ª – 4h – 6h).


Notas de rodapé da Bíblia (BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Marcos 13 : 35

Vigia, portanto, porque não sabeis quando o Senhor da casa voltará: à tarde, à meia-noite, ao canto do galo, ou de manhã,[g]


[g]
Estas quatro vigílias, cada uma de três horas, dividiam a noite.

G1127
grēgoreite
γρηγορεῖτε
(Watch)
Verbo - presente imperativo ativo - 2ª pessoa do plural
G3767
oun
οὖν
(therefore)
Conjunção
G3756
ouk
οὐκ
(not)
Advérbio
G1492
oidate
οἴδατε
(you know)
Verbo - Pretérito Perfeito do indicativo Ativo - 2ª pessoa do plural
G1063
gar
γὰρ
(indeed)
Conjunção
G4219
pote
πότε
(when)
Conjunção
G3588
ho
(the)
Artigo - nominativo masculino singular
G2962
kyrios
κύριος
(master)
Substantivo - Masculino no Singular nominativo
G3588
tēs
τῆς
(of the)
Artigo - Feminino no Singular genitivo
G3614
oikias
οἰκίας
(house)
Substantivo - Feminino no Singular genitivo
G2064
erchetai
ἔρχεται
(comes)
Verbo - presente indicativo médio ou passivo - 3ª pessoa do singular
G2228
ē
(or)
Conjunção
G3796
opse
ὀψὲ
(at evening)
Advérbio
G2228
ē
(or)
Conjunção
G3317
mesonyktion
μεσονύκτιον
(at midnight)
Substantivo - neutro acusativo singular
G2228
ē
(or)
Conjunção
G219
alektorophōnias
ἀλεκτοροφωνίας
(when the rooster crows)
Substantivo - Feminino no Singular genitivo
G2228
ē
(or)
Conjunção
G4404
prōi
πρωΐ
(morning)
Advérbio

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γάρ
(G1063)
Ver mais
gár (gar)

1063 γαρ gar

partícula primária; conj

 1. porque, pois, visto que, então

γρηγορεύω
(G1127)
Ver mais
grēgoreúō (gray-gor-yoo'-o)

1127 γρηγορεω gregoreuo

de 1453; TDNT - 2:338,195; v

 1. assitir
 2. metáf. dar estrita atenção a, ser cauteloso, ativo
  1. tomar cuidado para que, por causa de negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém

εἴδω
(G1492)
Ver mais
eídō (i'-do)

1492 ειδω eido ou οιδα oida

palavra raíz; TDNT - 5:116, 673; v

 1. ver
  1. perceber com os olhos
  2. perceber por algum dos sentidos
  3. perceber, notar, discernir, descobrir
  4. ver
   1. i.e. voltar os olhos, a mente, a atenção a algo
   2. prestar atenção, observar
   3. tratar algo
    1. i.e. determinar o que deve ser feito a respeito de
   4. inspecionar, examinar
   5. olhar para, ver
  5. experimentar algum estado ou condição
  6. ver i.e. ter uma intrevista com, visitar
 2. conhecer
  1. saber a respeito de tudo
  2. saber, i.e. adquirir conhecimento de, entender, perceber
   1. a respeito de qualquer fato
   2. a força e significado de algo que tem sentido definido
   3. saber como, ter a habilidade de
  3. ter consideração por alguém, estimar, prestar atênção a (1Ts 5:12)

Sinônimos ver verbete 5825


ἔρχομαι
(G2064)
Ver mais
érchomai (er'-khom-ahee)

2064 ερχομαι erchomai

voz média de um verbo primário (usado somente no tempo presente e imperfeito, outros tempos provém de formas correlatas [voz média] ελευθομαι eleuthomai el-yoo’-thomahee, ou [ativo] ελθω eltho el’-tho, que não ocorrem de outra maneira); TDNT - 2:666,257; v

 1. vir
  1. de pessoas
   1. vir de um lugar para outro. Usado tanto de pessoas que chegam quanto daquelas que estão retornando
   2. aparecer, apresentar-se, vir diante do público
 2. metáf.
  1. vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir-se, achar lugar ou influência
  2. ser estabelecido, tornar-se conhecido, vir a ou até
 3. ir, seguir alguém

Sinônimos ver verbete 5818


ἀλεκτοροφωνία
(G219)
Ver mais
alektorophōnía (al-ek-tor-of-o-nee'-ah)

219 αλεκροφωνια alektorophonia

de 220 and 5456; n f

 1. o canto do galo, fig. madrugada
  1. usado para a terceira hora ou vigília da noite, entre meia-noite e três da manhã


(G2228)
Ver mais
(ay)

2228 η e

partícula primária de distinção entre dois termos conectados; partícula

 1. ou ... ou, que

κύριος
(G2962)
Ver mais
kýrios (koo'-ree-os)

2962 κυριος kurios

de kuros (supremacia); TDNT - 3:1039,486; n m

 1. aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão; mestre, senhor
  1. o que possue e dispõe de algo
   1. proprietário; alguém que tem o controle da pessoa, o mestre
   2. no estado: o soberano, príncipe, chefe, o imperador romano
  2. é um título de honra, que expressa respeito e reverência e com o qual servos tratavam seus senhores
  3. título dado: a Deus, ao Messias

Sinônimos ver verbete 5830


μεσονύκτιον
(G3317)
Ver mais
mesonýktion (mes-on-ook'-tee-on)

3317 μεσονυκτιον mesonuktion

neutro do composto de 3319 e 3571; n n

 1. meia noite


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


οἰκία
(G3614)
Ver mais
oikía (oy-kee'-ah)

3614 οικια oikia

de 3624; TDNT - 5:131,674; n f

 1. casa
  1. edifício habitado, moradia
  2. habitantes de uma casa, família
  3. propriedade, riqueza, bens

Sinônimos ver verbete 5867


οὐ
(G3756)
Ver mais
ou (oo)

3756 ου ou também (diante de vogal) ουκ ouk e (diante de uma aspirada) ουχ ouch

palavra primária, negativo absoluto [cf 3361] advérbio; partícula

 1. não; se usa em perguntas diretas que esperam uma resposta afirmativa

οὖν
(G3767)
Ver mais
oûn (oon)

3767 ουν oun

aparentemente, palavra raiz; partícula

 1. então, por esta razão, conseqüentemente, conformemente, sendo assim

ὀψέ
(G3796)
Ver mais
opsé (op-seh')

3796 οψε opse

do mesmo que 3694 (pela idéia de relutância); (adverbialmente) perto do fim do dia; v

 1. depois de um longo tempo, mais tarde, tardio
  1. perto do fim do dia, i.e., ao anoitecer
  2. tendo o sábado recém terminado, depois do sábado
   1. na alvorada do primeiro dia da semana

πότε
(G4219)
Ver mais
póte (pot'-eh)

4219 ποτε pote

da raiz de 4226 e 5037; adv

 1. quando?, em que tempo?

πρωΐ
(G4404)
Ver mais
prōḯ (pro-ee')

4404 πρωι proi

de 4253; adv

de manhã, cedo

a quarta vigília da noite, das 3 horas da manhã até as 6 horas aproximadamente


Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Marcos 13:35 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Marcos 13:35 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Marcos 13:35

Referências em Livro Espírita

Não foram encontradas referências para Marcos 13:35 em Livro Espírita.

Referências em Outras Obras

Não foram encontradas referências para Marcos 13:35 em Outras Obras.

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Noite


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista
Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováApêndices

Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

Últimos dias do ministério de Jesus em Jerusalém (Parte 1)
Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Marcos 13:35

Mateus 24:42 Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.
Mateus 24:44 Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis.
Marcos 6:48 E, vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles,
Marcos 13:33 Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo.
Marcos 14:30 E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Cantar

verbo transitivo direto e intransitivo Emitir, com a voz, sons musicais: cantar uma música; seu trabalho sempre foi cantar.
verbo transitivo direto Celebrar por meio de versos ou prosa: Camões cantou as glórias de Portugal.
Dizer um texto em voz alta; declamar: cantar um jogo.
[Informal] Seduzir com palavras ou maneiras hábeis: cantava mulheres na rua.
[Informal] Persuadir alguém buscando convencer esta pessoa; argumentar: cantou o pai para ir à festa.
verbo transitivo direto e bitransitivo [Informal] Dizer algo por antecipação ou fazer uma prevenção sobre um fato futuro: cantou o final do filme.
verbo intransitivo Produzir certos ruídos que formam harmonia: a água canta no córrego.
substantivo masculino [Música] Poesia em forma de música; cântico.
[Literatura] Texto poético que exalta ou louva alguém; exaltação.
Etimologia (origem da palavra cantar). Do latim cantare, exaltar, fazer uma declaração.

Fonte: Dicionário Comum

Canto

substantivo masculino Ângulo reentrante ou saliente formado pelo encontro de duas superfícies.
Sítio retirado, pouco frequentado; recanto.
O mesmo que junta ou aresta de uma esquadria.
Figurado Estar a um canto; ser posto a um canto, ser afastado, dispensado, considerado como inútil, desprezado.
Olhar com o canto dos olhos, olhar de soslaio.

Fonte: Dicionário Comum

Casa

substantivo feminino Construção em alvenaria usada como moradia, com distintos formatos ou tamanhos, normalmente térrea ou com dois andares.
Pessoas que habitam o mesmo lugar; reunião dos indivíduos que compõem uma família; lar: a casa dos brasileiros.
Reunião das propriedades de uma família ou dos assuntos familiares e domésticos: ele cuida da administração da casa.
Local usado para encontros, reuniões; habitação de determinado grupos com interesses em comum: casa dos professores.
Designação de algumas repartições ou organizações públicas ou das pessoas subordinadas ao chefe do Estado: casa da moeda; Casa Civil.
[Ludologia] As divisões que, separadas por quadrados em branco ou preto, compõe um tabuleiro de xadrez ou de damas.
Em costura, fenda usada para pregar botões.
[Matemática] Cada dez anos na vida de alguém: ele está na casa dos 20.
[Marinha] Fenda ou buraco através do qual algo é instalado a bordo; cada fenda leva o nome do objeto instalado.
Etimologia (origem da palavra casa). A palavra casa deriva do latim "casa,ae", com o sentido de cabana.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Construção em alvenaria usada como moradia, com distintos formatos ou tamanhos, normalmente térrea ou com dois andares.
Pessoas que habitam o mesmo lugar; reunião dos indivíduos que compõem uma família; lar: a casa dos brasileiros.
Reunião das propriedades de uma família ou dos assuntos familiares e domésticos: ele cuida da administração da casa.
Local usado para encontros, reuniões; habitação de determinado grupos com interesses em comum: casa dos professores.
Designação de algumas repartições ou organizações públicas ou das pessoas subordinadas ao chefe do Estado: casa da moeda; Casa Civil.
[Ludologia] As divisões que, separadas por quadrados em branco ou preto, compõe um tabuleiro de xadrez ou de damas.
Em costura, fenda usada para pregar botões.
[Matemática] Cada dez anos na vida de alguém: ele está na casa dos 20.
[Marinha] Fenda ou buraco através do qual algo é instalado a bordo; cada fenda leva o nome do objeto instalado.
Etimologia (origem da palavra casa). A palavra casa deriva do latim "casa,ae", com o sentido de cabana.

Fonte: Dicionário Comum

No sentido mais lato da palavra “baytith” emprega-se para significar qualquer habitação, fixa, ou mutável. Pode ter-se derivado de uma raiz que significa passar a noite. Também o tabernáculo de Deus, embora tenha sido apenas uma tenda, é, algumas vezes, chamado a casa, a residência de Deus. Pouca mudança tem havido no sistema de edificar casas no oriente. As ruas das cidades são geralmente estreitas, tendo, por vezes de um e de outro lado uma carreira de lojas. Por detrás destas estão as habitações. Se entrarmos numa das principais casas, passaremos, primeiramente, por um corredor, onde se vêem bancos de cada lado, e é ali que o senhor da casa recebe qualquer indivíduo, quando quer tratar dos seus negócios, sendo a poucas pessoas permitido passar adiante. Para além desta entrada, o privilegiado visitante é recebido no pátio, ou quadrângulo, que geralmente é pavimentado de mármore ou outra substância dura, e não tem cobertura. Este pátio dá luz e ar a vários compartimentos que têm portas para aquele quadrângulo. Com o fim de receber hóspedes, é o pavimento coberto de esteiras ou tapetes – e visto como estão seguros contra qualquer interrupção de fora, é o lugar mais próprio para recepções e diversões. o pátio é, geralmente, rodeado de um claustro, sobre o qual, quando acontece ter a casa mais de um andar, é levantada uma galeria para cada andar nas mesmas dimensões que o claustro, tendo uma balaustrada para impedir o povo de cair. As janelas que deitam para a rua são pequenas e altamente colocadas, sendo fechadas por meio de um sistema de tábuas furadas e esculpidas em vez de vidro. Deste modo fica oculto o morador, podendo, contudo, obter uma vista do que se passa fora. Todavia, as janelas dos andares superiores são, freqüentemente, de considerável grandeza, e construídas numa saliência para fora da parede da casa. Foi esta a espécie da janela pela qual foi atirada Jezabel por mandado de Jeú. Nas casas dos ricos a parte mais baixa das paredes é adornada de tapeçarias de veludo ou damasco, suspensas em ganchos, podendo esses ornamentos subir ou descer segundo se quer (Et 1:6). A parte superior das paredes é adornada de um modo mais permanente, ao passo que os tetos são, algumas vezes, feitos de madeira preciosa e odorífera (Jr 22:14). os sobrados destes esplêndidos quartos são cobertos de lajes pintadas, ou de pedra mármore. Algumas vezes eram feitos de estuque, coberto de ricos tapetes. Em todos os casos, os quartos de mulheres estão separados, embora a separação não fossem outros tempos tão estrita como é hoje entre os hebreus. Nas casas de certa pretensão havia um quarto para hóspedes. o telhado das casas orientais é quase sempre plano. Compõe-se de vigas de madeira, cobertas de pedra ou argamassa, para proteger os moradores contra o sol e as chuvas, e também, para lhes proporcionar um sítio muito agradável ao ar livre quando está bom o tempo. Em volta deste telhado há um parapeito, não muito alto, para segurança das pessoas (Dt 22:8). Na Palestina o povo dorme nos terraços da casa, durante o tempo de mais calor, em caramanchões feitos de ramos ou de junco (Ne 8:16). o quarto dos hóspedes é, algumas vezes, construído sobre o telhado, e como para este se sobe por uma escada exterior, pode o hóspede entrar ou sair sem comunicar-se com a família. Várias ocupações domésticas são efetuadas nestes lugares altos da casa, como estender a roupa para secar, e espalhar figos, uvas, etc., para se fazer passas. E algumas vezes também foram usados estes lugares para o culto idolátrico (2 Rs 23.12 – Jr 32:29). As tendas, usadas durante a Festa do Tabernáculo, eram levantadas sobre telhados planos, que eram também escolhidos para os moradores se lamentarem em ocasião de grande aflição. os fogões não existem nas casas orientais, mas a família serve-se de braseiros, acontecendo, também, acenderem o lume no pátio aberto. Todavia, a cozinha tinha uma elevação feita de tijolo, com cavidades, em que se fazia a necessária fogueira. Havia os lugares para cozinhar, aos quais se refere Ez 46:23. Além dos caramanchões para uso no verão, havia, também, compartimentos especialmente protegidos, que se usavam no tempo frio. As casas dos pobres no oriente são construções muito fracas, sendo as paredes feitas de barro, canas e junco (*veja 4:19). Pode o ladrão penetrar facilmente dentro destas habitações (24:16Mt 24:43). Algumas vezes estas moradas de barro, e mesmo de tijolo, constavam de uma sala somente, sendo ainda uma parte dela separada para o gado. o exterior de todas as casas, tanto dos ricos como dos pobres, apresenta uma fraca aparência. Nada mais se observa, geralmente, do que uma nua parede branca, com pequenas janelas, gelosias e uma simples porta. (*veja Tenda, Tabernáculo, Cabana.)

Fonte: Dicionário Bíblico

morada, vivenda, palácio, palacete, tugúrio, teto, chalé, lar, fogo, canto, palheiro, palhoça, choupana, casebre, cabana, tenda, barraca, arribana, choça, colmo, habitação, mansarda, pardieiro, biombo, cômodo, prédio, solar, castelo. – Habitação é, de todos os vocábulos deste grupo, o mais genérico. De “ato de habitar”, que é o que significa propriamente esta palavra habitação, passou a designar também a própria casa, que se habita: casa, ou palácio, ou choupana, ou biombo – tudo será habitação. – Casa é “o edifício de certas proporções destinado à habitação do homem”; e por extensão, designa, em linguagem vulgar, toda parte onde se abrigam alguns animais: a casa do escaravelho; a casa dos coelhos, etc. – Morada é “à habitação onde se mora, ou onde se fica por algum tempo, onde alguém se aloja provisoriamente”. – Vivenda é a “habitação onde se vive”, e sugere a ideia da maior ou menor comodidade com que a gente aí se abriga e vive. Por isso, usa-se quase sempre com um adjetivo: bela vivenda; vivenda detestável. – Palácio é “o edifício de proporções acima do normal, grandioso e magnífico”. Palacete é diminutivo de palácio, designando, portanto, “prédio rico e elegante”. – Tugúrio (latim tugurium, de tegere “cobrir”) é “o abrigo onde qualquer vivente se recolhe, ou habitualmente ou por algum tempo”. Este nome dá-se também, por modéstia ou por falsa humildade, à própria habitação magnífica. – Teto (latim tectum, também de tegere) é quase o mesmo que tugúrio: apenas teto não se aplica a um abrigo de animais, e sugere melhor a ideia de conchego, de proteção, de convívio amoroso: “teto paterno”; “era-lhe o céu um teto misericordioso”. – Chalé é palavra da língua francesa, hoje muito em voga, significando “casa de escada exterior, no estilo suíço, ordinariamente revestida de madeira, cujo teto de pouca inclinação é coberto de feltro, asfalto ou ardósia, e forma grande saliência sobre as paredes”. (Aul.). – Lar é a “habitação considerada como abrigo tranquilo e seguro da família”. – Fogos é o nome que se dá, nas estatísticas, às casas habitadas de um distrito, de uma cidade, ou de uma povoação: “a aldeia vizinha não chega a ter cem fogos”. – Canto, aqui, é “o lugar, o sítio, a morada humilde e desolada, onde alguém como que se refugia afastando-se do mundo”. – Palheiro é propriamente o lugar onde se guarda palha: designa, portanto, neste grupo, “abrigo ou habitação muito rústica e grosseira”. – Palhoça é “pequena casa coberta de palha”. – Choupana é – diz Aul. – “casa rústica de madeira, ou de ramos de árvores para habitação de pastores”. – Cabana (do italiano capánna) é “casinha coberta de colmo ou de palha, onde se abrigam à noite os camponeses, junto ou no meio das roças ou lavouras”. – Casebre é “pequena casa velha e arruinada, onde mora gente muito pobre”. – Tenda é “armação coberta para abrigo provisório ou de passagem em caminho ou em campanha”. – Barraca é “tenda ligeira, coberta de tela de lona ordinariamente”. – Arribana é “palheiro que serve mais para guarda de animais e trem de viagem propriamente que para habitação, prestando-se quando muito para pernoite ao abrigo de intempéries”. – Choça é “habitação ainda mais rústica e grosseira que a choupana”. Dizemos que o selvagem procura a sua choça (e não, pelo menos com a mesma propriedade –, a sua choupana). – Colmo, aqui, é “o colmo tomado pela cabana que é dele coberta”. – Mansarda afasta-se um pouco do francês de que a tomamos (mansarde é propriamente água-furtada ou trapeira, isto é – o último andar de uma casa tendo a janela ou janelas já abertas no telhado): tem, no português usual, mais a significação de “habitação 256 Rocha Pombo humilde, incômoda e difícil, onde há pobreza”. – Pardieiro é – diz Aul. – “edifício velho e em ruínas”: “Já me cansam estas perpétuas ruínas, estes pardieiros intermináveis” (Garrett). – Biombo é “um pequeno recinto separado de uma sala por meio de tabique móvel, e que serve de dormitório, de gabinete”, etc. Costuma-se dizer: “vou para o meu biombo” para significar que se vai para casa. – Cômodo, aqui, é “uma parte de prédio que se aluga por baixo preço e por pouco tempo ordinariamente”. – Prédio (latim prœdium, do prœs “garante, penhor, fiador”) é propriamente “bem de raiz, propriedade real”; mas, aqui, designa “a casa que é nossa própria, a propriedade que consta da casa e do terreno onde está construída”. – Solar é “a propriedade (terras e casa) considerada como representando uma tradição de família, tendo passado por herança de pais a filhos desde alguns séculos”. – Castelo era antiga habitação fortificada, fora das cidades, e onde residiam os grandes senhores feudais. Hoje é “habitação nobre, luxuosa, onde se vive com opulência”.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

[...] Aqui [no mundo etéreo], temos o poder de moldar a substância etérea, conforme pensamos. Assim, também as nossas casas são produtos das nossas mentes. Pensamos e construímos. É uma questão de vibração do pensamento e, enquanto mantivermos essas vibra ções, conservaremos o objeto que, du rante todo esse tempo, é objetivo para os nossos sentidos.
Referencia: FINDLAY, J• Arthur• No limiar do etéreo, ou, Sobrevivência à morte cientificamente explicada• Traduzido do inglês por Luiz O• Guillon Ribeiro• Prefácio de Sir William Barret• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1981• - cap• 10

Fonte: Dicionário da FEB

Casa Construção em que pessoas moram. Na Palestina as casas eram feitas de pedra. Os pobres viviam às vezes em cavernas. As pessoas errantes, que se deslocavam em busca de alimentos e de pastagens para os seus rebanhos, viviam em barracas feitas com peles de cabra ou de camelo (Gn 4:20). No litoral do mar Mediterrâneo construíam-se casas de barro. O teto era feito de palha e barro.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Controlador

adjetivo, substantivo masculino Que, ou aquele que controla, que exerce controle.
Etimologia (origem da palavra controlador). Controlar + dor.
substantivo masculino [Eletricidade] Dispositivo elétrico para controlar de alguma maneira predeterminada a energia fornecida ao aparelho (motor, p ex), ao qual é ligado.
[Informática] Dispositivo de hardware ou software que controla um periférico, como uma impressora, ou monitores, e dirige a transmissão de dados em uma rede local.
Controlador de cache, Inform: conjunto de circuitos lógicos que determina quando armazenar dados em uma memória cache de alta velocidade, quando acessar dados no cache e quando acessar dados armazenados no dispositivo de memória mais lento.
Controlador de cluster, Inform: computador central que controla as comunicações para um cluster de dispositivos ou posições de memória.
Controlador de impressora, Inform: dispositivo principal em uma impressora que traduz a saída de um computador em instruções de impressão.
Controlador de peças: profissional qualificado que verifica, por intermédio de instrumentos de medição ou calibradores fixos, se as peças da mesma natureza, executadas em série, estão dentro da tolerância de medida de fabricação; revisor de peças; medidor de peças.
Controlador de vídeo, Inform: placa adicional que converte dados em sinais elétricos, para controlar um monitor e exibir texto e gráficos; adaptador de vídeo, placa de vídeo.
Controlador infravermelho, Eletrôn: unidade de controle remoto usada para controlar um projetor de slides, câmera de vídeo, televisão etc.

Fonte: Dicionário Comum

adjetivo, substantivo masculino Que, ou aquele que controla, que exerce controle.
Etimologia (origem da palavra controlador). Controlar + dor.
substantivo masculino [Eletricidade] Dispositivo elétrico para controlar de alguma maneira predeterminada a energia fornecida ao aparelho (motor, p ex), ao qual é ligado.
[Informática] Dispositivo de hardware ou software que controla um periférico, como uma impressora, ou monitores, e dirige a transmissão de dados em uma rede local.
Controlador de cache, Inform: conjunto de circuitos lógicos que determina quando armazenar dados em uma memória cache de alta velocidade, quando acessar dados no cache e quando acessar dados armazenados no dispositivo de memória mais lento.
Controlador de cluster, Inform: computador central que controla as comunicações para um cluster de dispositivos ou posições de memória.
Controlador de impressora, Inform: dispositivo principal em uma impressora que traduz a saída de um computador em instruções de impressão.
Controlador de peças: profissional qualificado que verifica, por intermédio de instrumentos de medição ou calibradores fixos, se as peças da mesma natureza, executadas em série, estão dentro da tolerância de medida de fabricação; revisor de peças; medidor de peças.
Controlador de vídeo, Inform: placa adicional que converte dados em sinais elétricos, para controlar um monitor e exibir texto e gráficos; adaptador de vídeo, placa de vídeo.
Controlador infravermelho, Eletrôn: unidade de controle remoto usada para controlar um projetor de slides, câmera de vídeo, televisão etc.

Fonte: Dicionário Comum

Dono

proprietário, senhor; detentor, possuidor (posseiro), retentor; domínio, propriedade, senhorio; detenção, posse, possessão, retenção. – Dos três primeiros vocábulos deste grupo diz Roq.: “Proprietário faz relação a propriedade, e contrasta com usufrutuário, rendeiro, inquilino”. – Dono exprime particularmente a ideia de elevação e superioridade, e tem significação mais extensa; pois dono da casa nem sempre é o proprietário do edifício material, mas indica sempre o pai ou o chefe de família, que é o primeiro, e governa em sua casa. Diz-se proverbialmente que – “onde não há dono não há dó”; – mas não se dirá no mesmo sentido – “onde não há proprietário...” – Senhor junta à ideia de elevação a de dominação, autoridade e poder; contrasta com servo, ou escravo, e tem significação ainda mais extensa que dono, pois um rei é senhor do seu reino, dos seus domínios, etc.; um morgado é senhor de terras, etc.; os príncipes foram noutro tempo senhores da vida e da morte de seus vassalos; cada um de nós é senhor da sua vontade. Acrescentemos que domínio é propriamente “o poder do dono”; e também, num sentido mais restrito, é a própria 374 Rocha Pombo coisa sobre que o dono exerce esse poder. O mesmo se dá com propriedade, que “é o direito – define Pereira e Sousa (Dic.) – que cada um dos indivíduos, de que se compõe uma sociedade civil, tem sobre os bens que adquiriu legitimamente”; e também a própria coisa sobre que o proprietário exerce esse direito. Pode-se ainda entender do mesmo modo o outro termo, senhorio, que é a “autoridade de senhor”, e também pode ser a própria coisa sobre que se exerce essa autoridade. – Detentor, segundo T. de Freitas, é “quem possui, não em seu próprio nome, mas em nome de outrem; como o inquilino, o locatário, o arrendatário, o depositário, o comodatário, etc.”; sendo, portanto, detenção “a posse de alguma coisa por quem é só detentor: isto é – sem ânimo de possuir”, ou de fazer-se proprietário. Segundo o mesmo autor – retenção é “o direito do possuidor para conservar na sua posse coisa cuja restituição se demanda em juízo; e, de ordinário, por causa de benfeitorias, como acontece a favor de arrendatários em certos casos”. – Posse (Dic. de Per. e Sousa) “é a detenção de alguma coisa com ânimo de a ter para si: consistindo, porém, a posse em fato, e o domínio em direito; adquirindo-se a posse pela ocupação, devendo acrescer no domínio, além disto, título hábil”. Observa Ferreira Borges (Dic.) que “não sendo senão pela posse que cada um tem as coisas em seu poder, e delas usa e goza, daí vem empregar-se frequentemente a palavra posse no sentido de propriedade; e, todavia, são coisas muito diferentes, e que não se devem confundir. Quando eu tenho a simples detenção de uma coisa, estou na posse alheia, como o depositário, o arrendatário, etc. Como só pela posse é possível exercer o direito de propriedade: segue-se que a posse se acha naturalmente ligada à propriedade, e dela não pode separar-se”. – Entre posse e possessão só se nota a diferença que consiste no fato de possessão, aqui, designar a própria coisa sobre que se tem o direito de posse. “Angola é uma das melhores possessões portuguesas” (dos melhores domínios...). Também se diz – posse – em casos semelhantes, como: “Ao descer pela costa, fomos ouvindo repetidamente que tudo aquilo era posse de El-Rei de Espanha” (era ocupação, ou era terra de que, se apossara El-Rei...). Mas dizemos: estar na posse, ter a posse, conquistar a posse de – (e não – a possessão de...). – Entre possuidor e posseiro não poderia haver confusão. – Possuidor designa em geral “o que está na posse efetiva de alguma coisa, sem enunciar que seja ou não legítima essa posse (isto é, que se trate de simples detenção ou de propriedade). Por isso, toma-se comumente o termo possuidor como sendo o mesmo que dono, senhor. F. é possuidor de grande fortuna. E, no entanto, a mesma distinção que se faz entre posse e propriedade é necessário admitir entre possuidor e proprietário. – Posseiro é propriamente o que se propõe fazer, ou que está fazendo, pela posse, o seu direito de propriedade: direito que neste caso resulta da conversão da posse natural em posse civil, ou da posse material em posse jurídica. No Brasil os antigos posseiros fizeram-se proprietários (legítimos possuidores) desde que registraram devidamente as terras ocupadas, e preencheram outras condições da lei.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

substantivo masculino Proprietário; aquele que possui algo; quem tem a posse de: dono de um apartamento, de um comércio.
Indivíduo que tem e exerce poder e controle sobre: era o dono do senado.
Aquele que, por ser responsável pelas contas e despesas, tem poder e exerce controle sobre: sentia-se o dono da casa.
Dono da verdade. Pessoa que deseja sempre ter razão em qualquer situação.
Etimologia (origem da palavra dono). Do latim dominus.i.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Proprietário; aquele que possui algo; quem tem a posse de: dono de um apartamento, de um comércio.
Indivíduo que tem e exerce poder e controle sobre: era o dono do senado.
Aquele que, por ser responsável pelas contas e despesas, tem poder e exerce controle sobre: sentia-se o dono da casa.
Dono da verdade. Pessoa que deseja sempre ter razão em qualquer situação.
Etimologia (origem da palavra dono). Do latim dominus.i.

Fonte: Dicionário Comum

Fim

substantivo masculino Circunstância que termina outra: fim de um livro.
Extremidade no tempo e no espaço: fim do ano.
Interrupção de; cessação: o fim de uma luta.
Perda da existência; morte, desaparecimento: sentir chegar o fim.
Objetivo para o qual se tende; intenção: alcançar seus fins.
Parte que está no final de; final: fim de semana.
O que motiva ou determina algo; motivo, razão: fins lucrativos.
Destino: o fim do homem.
expressão Pôr fim a. Terminar, concluir: pôs fim ao casamento.
locução prepositiva A fim de. Com a intenção de; para: casou a fim de ser feliz.
locução adverbial Por fim. Finalmente: por fim, apresento os resultados da tese.
Etimologia (origem da palavra fim). Do latim finis.is.

Fonte: Dicionário Comum

O fim é aquilo que se pretende realizar na vida real, quer no campo empírico, quer no meio social, quer na educação. Por exemplo, o fim do educador espírita é o desenvolvimento da espiritualidade do educando. [...]
Referencia: LOBO, Ney• Estudos de filosofia social espírita• Rio de Janeiro: FEB, 1992• -

Fonte: Dicionário da FEB

Final

adjetivo Que compõe o extremo, a parte derradeira de; derradeiro: estrada final.
Que finaliza, encerra, conclui: essa é minha opinião final.
Relacionado com a razão, com a finalidade de; propósito: objetivo final.
substantivo feminino A última partida de uma competição esportiva; finalíssima: a final será na próxima semana; a final da copa será entre Brasil e Inglaterra.
substantivo masculino O que conclui e finaliza algo: não sei qual será o final disso!
Modo através do qual algo chega ao seu fim: o final do livro foi muito bom.
Etimologia (origem da palavra final). Do latim finatis.e.

Fonte: Dicionário Comum

Galo

substantivo masculino Gênero de aves galináceas de bico pequeno, crista carnuda e asas curtas e largas.
Macho da galinha doméstica.
Elevação produzida por contusão ou pancada, especialmente na cabeça.
Uma das categorias de boxeadores.
Designação comum a vários peixes.
Ao cantar do galo, de madrugada.
Missa do galo, a primeira missa de Natal, que se diz à meia-noite de 24 de dezembro.
[Popular] Cantar de galo, considerar-se superior ao vitorioso.

Fonte: Dicionário Comum

Em épocas remotas, o deus da guerra, Ares (Marte para os romanos), andava namorando a deusa da beleza, Afrodite, aquela que era conhecida por Vênus entre os latinos. Ela era casada com Hefestos, ou Vulcano, que era um deus muito trabalhador, dono de uma siderúrgica. Além de workaholic, ele era feio pra chuchu e manco, de modo que a pobre Afrodite até tinha certa desculpa. Ele passava o dia junto às suas forjas, no vulcão Etna, e chegava muito cansado em casa. Pudera! Passava o dia preparando os raios que Zeus ou Júpiter ia lançar contra os desafetos. Quando o dono da casa avisava que ia fazer serão e que voltaria apenas de manhã cedinho, Ares passava as noites muito contente com Afrodite. Nestas ocasiões, o deus da guerra deixava sempre por perto um jovem amigo chamado Aléctrion para avisar da chegada do Sol que tudo mostra. Mas, numa dessas ocasiões, Aléctrion adormeceu, Hefesto chegou e descobriu tudo e se armou uma confusão das maiores na corte divina. Desta parte não falarei, mas sim do castigo que Ares impôs ao dorminhoco Aléctrion: transformou-o num galo, com a obrigação de cantar todos os dias ao nascer do sol. Ou seja, num ser que nunca pode dormir até tarde. Como se pode adivinhar, Alektrion quer dizer galo em Grego.

Fonte: Dicionário Etimológico

Ité

adjetivo [Regionalismo: São Paulo] Que não tem sabor; insípido.
Adstringente (fruta).
Etimologia (origem da palavra ité). Do tupi ité, diferente, feio.

Fonte: Dicionário Comum

adjetivo [Regionalismo: São Paulo] Que não tem sabor; insípido.
Adstringente (fruta).
Etimologia (origem da palavra ité). Do tupi ité, diferente, feio.

Fonte: Dicionário Comum

Manhã

substantivo feminino Período de tempo ou parte inicial do dia (entre o nascer do Sol e o meio-dia).
As primeiras horas do dia; amanhecer.
Período de tempo que vai da meia-noite ao meio-dia; madrugada: cinco horas da manhã.
Figurado Aquilo que dá início a; o principio; começo: manhã de uma nova vida.
De manhãzinha. Muito cedo.
De manhã. Que ocorre ou poderá acontecer entre o amanhecer e o meio-dia: viajaram de manhã.
De manhã cedo. Nas horas iniciais do dia.
Pela manhã. Que ocorre ou poderá acontecer entre o amanhecer e o meio-dia: eles chegarão pela manhã.
Etimologia (origem da palavra manhã). Do latim maneána.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Período de tempo ou parte inicial do dia (entre o nascer do Sol e o meio-dia).
As primeiras horas do dia; amanhecer.
Período de tempo que vai da meia-noite ao meio-dia; madrugada: cinco horas da manhã.
Figurado Aquilo que dá início a; o principio; começo: manhã de uma nova vida.
De manhãzinha. Muito cedo.
De manhã. Que ocorre ou poderá acontecer entre o amanhecer e o meio-dia: viajaram de manhã.
De manhã cedo. Nas horas iniciais do dia.
Pela manhã. Que ocorre ou poderá acontecer entre o amanhecer e o meio-dia: eles chegarão pela manhã.
Etimologia (origem da palavra manhã). Do latim maneána.

Fonte: Dicionário Comum

Manhã Expressão que se refere à quarta vigília da noite — de 3 a 6 horas — (Mt 16:3; 20,1; 21,18; 27,1; Mc 1:35; 11,20; 13 35:15-1; 16,2.9; Jo 18:28; 20,1; 21,4).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Meia

substantivo feminino Tecido de malha para cobrir o pé e parte da perna.
Certo ponto de malha: luvas de meia.
Etimologia (origem da palavra meia). Forma Red. de meia calça.
numeral Meia dúzia; quantidade expressa pelo número seis (6): -- vai levar a dúzia? Não, só meia.
No discurso falado, o número seis ou o que possui igual valor: moro na casa três-meia-cinco (365).
Etimologia (origem da palavra meia). Forma Red. de meia-dúzia.
substantivo feminino Valor que corresponde a metade de; meia-entrada: estudantes no cinema pagam meia.
Etimologia (origem da palavra meia). Forma Red. de meia-entrada.
substantivo masculino e feminino Futebol. Designação reduzida para meia-direita e meia-esquerda; a posição do jogador que atua no meio campo, entre a defesa e o ataque.
Etimologia (origem da palavra meia). Forma Red. de meia-direita/esquerda.
substantivo feminino Antiga unidade de medida que se equivalia a seis quartilhos (0,665 litros).
Etimologia (origem da palavra meia). Feminino de meio.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Tecido de malha para cobrir o pé e parte da perna.
Certo ponto de malha: luvas de meia.
Etimologia (origem da palavra meia). Forma Red. de meia calça.
numeral Meia dúzia; quantidade expressa pelo número seis (6): -- vai levar a dúzia? Não, só meia.
No discurso falado, o número seis ou o que possui igual valor: moro na casa três-meia-cinco (365).
Etimologia (origem da palavra meia). Forma Red. de meia-dúzia.
substantivo feminino Valor que corresponde a metade de; meia-entrada: estudantes no cinema pagam meia.
Etimologia (origem da palavra meia). Forma Red. de meia-entrada.
substantivo masculino e feminino Futebol. Designação reduzida para meia-direita e meia-esquerda; a posição do jogador que atua no meio campo, entre a defesa e o ataque.
Etimologia (origem da palavra meia). Forma Red. de meia-direita/esquerda.
substantivo feminino Antiga unidade de medida que se equivalia a seis quartilhos (0,665 litros).
Etimologia (origem da palavra meia). Feminino de meio.

Fonte: Dicionário Comum

Não

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

Quando

advérbio Denota ocasião temporal; em qual circunstância: disse que a encontraria, mas não disse quando.
Numa interrogação; em que momento no tempo: quando será seu casamento? Preciso saber quando será seu casamento.
Em qual época: quando partiram?
advérbio Rel. Em que: era na quadra quando as cerejeiras floriam.
conjunção Gramática Inicia orações subordinadas adverbiais denotando: tempo, proporção, condição e concessão.
conjunção [Temporal] Logo que, assim que: irei quando puder.
conjunção Prop. À medida que: quando chegaram ao hotel, tiveram muitos problemas.
conjunção [Condicional] Se, no caso de; acaso: só a trata bem quando precisa de dinheiro.
conjunção Conce. Embora, ainda que: vive reclamando quando deveria estar trabalhando.
locução conjuntiva Quando quer que. Em qualquer tempo: estaremos preparados quando quer que venha.
locução conjuntiva Quando mesmo. Ainda que, mesmo que, ainda quando: iria quando mesmo lho proibissem.
Etimologia (origem da palavra quando). Do latim quando.

Fonte: Dicionário Comum

quando adv. Em que época, em que ocasião, em que tempo. Conj. 1. Posto que. 2. Mas.

Fonte: Dicionário Comum

Sabido

adjetivo Que é conhecido; público: sua vida é coisa sabida.
Que tem muito conhecimento; conhecedor, erudito, perito: sabido em história.
Figurado Que expressa prudência; prudente, circunspecto: sujeito sabido.
Figurado Que age buscando enganar outra pessoa; velhaco, trapaceiro.
substantivo masculino Quem tem grande conhecimentos; perito.
Figurado Aquele que é prudente, circunspecto, finório.
Figurado Indivíduo que age tentando enganar ou tirar vantagens de outrem: o sabido se deu mal!
substantivo masculino plural Ordenado pago a monges ou a párocos.
Valores recebidos por um serviço prestado; emolumentos.
Etimologia (origem da palavra sabido). Particípio de saber, do latim sapere.

Fonte: Dicionário Comum

sabido adj. 1. Que se sabe; conhecido. 2. Astuto, finório. 3. Esperto, velhaco. S. .M Gír. Gatuno proficiente na sua arte.

Fonte: Dicionário Comum

Senhor

substantivo masculino Proprietário, dono absoluto, possuidor de algum Estado, território ou objeto.
História Aquele que tinha autoridade feudal sobre certas pessoas ou propriedades; proprietário feudal.
Pessoa nobre, de alta consideração.
Gramática Forma de tratamento cerimoniosa entre pessoas que não têm intimidade e não se tratam por você.
Soberano, chefe; título honorífico de alguns monarcas.
Figurado Quem domina algo, alguém ou si mesmo: senhor de si.
Dono de casa; proprietário: nenhum senhor manda aqui.
Pessoa distinta: senhor da sociedade.
Antigo Título conferido a pessoas distintas, por posição ou dignidade de que estavam investidas.
Antigo Título de nobreza de alguns fidalgos.
Antigo O marido em relação à esposa.
adjetivo Sugere a ideia de grande, perfeito, admirável: ele tem um senhor automóvel!
Etimologia (origem da palavra senhor). Do latim senior.onis.

Fonte: Dicionário Comum

o termo ‘Senhor’, no A.T., paraexprimir Jeová, está suficientemente compreendido nesta última palavra – e, como tradução de ãdôn, não precisa de explicação. Em Js 13:3, e freqüentemente em Juizes e Samuel, representa um título nativo dos governadores dos filisteus, não se sabendo coisa alguma a respeito do seu poder. o uso de ‘Senhor’ (kurios), no N.T., é interessante, embora seja muitas vezes de caráter ambíguo. Nas citações do A.T., significa geralmente Jeová, e é também clara a significaçãoem outros lugares (*vejag. Mt 1:20). Mas, fora estas citações, há muitas vezes dúvidas sobre se a referência é a Deus como tal (certamente Mc 5:19), ou ao Salvador, como Senhor e Mestre. Neste último caso há exemplos do seu emprego, passando por todas as gradações: porquanto é reconhecido Jesus, ou como Senhor e Mestre no mais alto sentido (Mt 15:22 – e geralmente nas epístolas – *veja 1 Co 12.3), ou como doutrinador de grande distinção (Mt 8:21 – 21.3), ou ainda como pessoa digna de todo o respeito (Mt 8:6). Deve-se observar que kurios, termo grego equivalente ao latim “dominus”, era o título dado ao imperador romano em todas as terras orientais, em volta do Mediterrâneo. E isto serve para explicar o fato de aplicarem os cristãos ao Salvador esse título, querendo eles, com isso, acentuar na sua mente e na das pessoas que os rodeavam a existência de um império maior mesmo que o de César. Com efeito, o contraste entre o chefe supremo do império romano e Aquele que é o Senhor de todos, parece apoiar muitos dos ensinamentos do N.T. Algumas vezes se usa o termo ‘Senhor’ (Lc 2:29At 4:24, etc.) como tradução de despõtes, que significa ‘dono, amo’, sugerindo, quando se emprega a respeito dos homens, que ao absoluto direito de propriedade no mundo antigo estava inerente uma verdadeira irresponsabilidade. (*veja Escravidão.)

Fonte: Dicionário Bíblico

[...] o Senhor é a luz do mundo e a misericórdia para todos os corações.
Referencia: LIMA, Antônio• Vida de Jesus: baseada no Espiritismo: estudo psicológico• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - Pelo Evangelho

Fonte: Dicionário da FEB

Senhor
1) (Propriamente dito: hebr. ADON; gr. KYRIOS.) Título de Deus como dono de tudo o que existe, especialmente daqueles que são seus servos ou escravos (Sl 97:5; Rm 14:4-8). No NT, “Senhor” é usado tanto para Deus, o Pai, como para Deus, o Filho, sendo às vezes impossível afirmar com certeza de qual dos dois se está falando.


2) (hebr. ????, YHVH, JAVÉ.) Nome de Deus, cuja tradução mais provável é “o Eterno” ou “o Deus Eterno”. Javé é o Deus que existe por si mesmo, que não tem princípio nem fim (Ex 3:14; 6.3). Seguindo o costume que começou com a SEPTUAGINTA, a grande maioria das traduções modernas usa “Senhor” como equivalente de ????, YHVH (JAVÉ). A RA e a NTLH hoje escrevem “SENHOR”. A forma JAVÉ é a mais aceita entre os eruditos. A forma JEOVÁ (JEHOVAH), que só aparece a partir de 1518, não é recomendável por ser híbrida, isto é, consta da mistura das consoantes de ????, YHVH, (o Eterno) com as vogais de ???????, ADONAI (Senhor).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Senhor Termo para referir-se a YHVH que, vários séculos antes do nascimento de Jesus, havia substituído este nome. Sua forma aramaica “mar” já aparecia aplicada a Deus nas partes do Antigo Testamento redigidas nesta língua (Dn 2:47; 5,23). Em ambos os casos, a Septuaginta traduziu “mar” por “kyrios” (Senhor, em grego). Nos textos de Elefantina, “mar” volta a aparecer como título divino (pp. 30 e 37). A. Vincent ressaltou que este conteúdo conceitual já se verificava no séc. IX a.C. Em escritos mais tardios, “mar” continua sendo uma designação de Deus, como se vê em Rosh ha-shanah 4a; Ber 6a; Git 88a; Sanh 38a; Eruv 75a; Sab 22a; Ket 2a; Baba Bat 134a etc.

Em algumas ocasiões, Jesus foi chamado de “senhor”, como simples fórmula de cortesia. Ao atribuir a si mesmo esse título, Jesus vai além (Mt 7:21-23; Jo 13:13) e nele insere referências à sua preexistência e divindade (Mt 22:43-45; Mc 12:35-37; Lc 20:41-44 com o Sl 110:1). Assim foi também no cristianismo posterior, em que o título “Kyrios” (Senhor) aplicado a Jesus é idêntico ao empregado para referir-se a Deus (At 2:39; 3,22; 4,26 etc.); vai além de um simples título honorífico (At 4:33; 8,16; 10,36; 11,16-17; Jc 1:1 etc.); supõe uma fórmula cúltica própria da divindade (At 7:59-60; Jc 2:1); assim Estêvão se dirige ao Senhor Jesus no momento de sua morte, o autor do Apocalipse dirige a ele suas súplicas e Tiago acrescenta-lhe o qualificativo “de glória” que, na verdade, era aplicado somente ao próprio YHVH (Is 42:8). Tudo isso permite ver como se atribuíam sistematicamente a Jesus citações veterotestamentárias que originalmente se referiam a YHVH (At 2:20ss.com Jl 3:1-5).

Finalmente, a fórmula composta “Senhor dos Senhores” (tomada de Dt 10:17 e referente a YHVH) é aplicada a Jesus e implica uma clara identificação do mesmo com o Deus do Antigo Testamento (Ap 7:14; 19,16). Tanto as fontes judeu-cristãs (1Pe 1:25; 2Pe 1:1; 3,10; Hc 1:10 etc.) como as paulinas (Rm 5:1; 8,39; 14,4-8; 1Co 4:5; 8,5-6; 1Ts 4:5; 2Ts 2:1ss. etc.) confirmam essas assertivas.

W. Bousset, Kyrios Christos, Nashville 1970; J. A. Fitzmyer, “New Testament Kyrios and Maranatha and Their Aramaic Background” em To Advance the Gospel, Nova York 1981, pp. 218-235; L. W. Hurtado, One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism, Filadélfia 1988; B. Witherington III, “Lord” em DJG, pp. 484-492; O. Cullmann, o. c.; C. Vidal Manzanares, “Nombres de Dios” en Diccionario de las tres...; Idem, El judeo-cristianismo...; Idem, El Primer Evangelio...

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Tarde

Tarde Começo da noite ou fim da primeira vigília (Mt 28:1; Mc 11:19; 13,35).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

tarde adv. 1. Fora do tempo ajustado, conveniente ou próprio. 2. Próximo à noite. S. f. Parte do dia entre as 12 horas e o anoitecer.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Parte do dia que vai do meio-dia ao começo da noite: a tarde está linda.
advérbio Depois da hora marcada: chegou tarde à reunião.
A uma hora avançada da noite: dormiu tarde.
locução adverbial À tarde, depois do meio-dia e antes do anoitecer: trabalho à tarde.
Mais tarde, posteriormente, em ocasião futura: volte mais tarde.
Antes tarde do que nunca, expressão de agrado pelo que acontece depois de longamente esperado.
Figurado Ser tarde, já não haver remédio ou solução (para alguma coisa), por haver chegado fora de tempo: agora é tarde para arrependimento.

Fonte: Dicionário Comum

Tender

verbo transitivo indireto Possuir uma inclinação, aptidão para: sua filha sempre tendia para o piano.
Ser parecido ou estar próximo de: o vestido listrado tendia para o vermelho.
Encaminhar; seguir em direção a: seus projetos tendem à falência.
Destinar-se; ter como objetivo, como motivo: os impostos tendem à falência do consumidor.
verbo transitivo direto Desfraldar; encher ou manter-se aberto com o vento: o temporal tendia os lençóis no varal.
verbo intransitivo Voltar-se; apresentar uma inclinação em relação a: a bicicleta tendeu para a esquerda.
verbo transitivo direto e pronominal Estender; expandir-se ou alongar-se no tempo ou num espaço: tendia as pernas; a praia tendia-se pelo horizonte.
Etimologia (origem da palavra tender). Do latim tendere.

Fonte: Dicionário Comum

verbo transitivo indireto Possuir uma inclinação, aptidão para: sua filha sempre tendia para o piano.
Ser parecido ou estar próximo de: o vestido listrado tendia para o vermelho.
Encaminhar; seguir em direção a: seus projetos tendem à falência.
Destinar-se; ter como objetivo, como motivo: os impostos tendem à falência do consumidor.
verbo transitivo direto Desfraldar; encher ou manter-se aberto com o vento: o temporal tendia os lençóis no varal.
verbo intransitivo Voltar-se; apresentar uma inclinação em relação a: a bicicleta tendeu para a esquerda.
verbo transitivo direto e pronominal Estender; expandir-se ou alongar-se no tempo ou num espaço: tendia as pernas; a praia tendia-se pelo horizonte.
Etimologia (origem da palavra tender). Do latim tendere.

Fonte: Dicionário Comum

tender
v. 1. tr. dir. Estender, estirar. 2. tr. dir. Desfraldar, enfunar. 3. tr. dir. Bater ou enformar (a massa do pão) antes de cozer. 4. pron. Estender-se, fazer-se largo. 5. tr. ind. Dirigir-se, encaminhar-se. 6. tr. ind. Aproximar-se de: T. para o zero a temperatura. 7. tr. ind. Apresentar tendência, inclinação, pendor ou propensão para.

Fonte: Dicionário Comum

Tênder

tênder
v. 1. tr. dir. Estender, estirar. 2. tr. dir. Desfraldar, enfunar. 3. tr. dir. Bater ou enformar (a massa do pão) antes de cozer. 4. pron. Estender-se, fazer-se largo. 5. tr. ind. Dirigir-se, encaminhar-se. 6. tr. ind. Aproximar-se de: T. para o zero a temperatura. 7. tr. ind. Apresentar tendência, inclinação, pendor ou propensão para.

Fonte: Dicionário Comum

Vem

3ª pess. sing. pres. ind. de vir
2ª pess. sing. imp. de vir
Será que queria dizer vêm?

vir -
(latim venio, -ire, vir, chegar, cair sobre, avançar, atacar, aparecer, nascer, mostrar-se)
verbo transitivo , intransitivo e pronominal

1. Transportar-se de um lugar para aquele onde estamos ou para aquele onde está a pessoa a quem falamos; deslocar-se de lá para cá (ex.: os turistas vêm a Lisboa; o gato veio para perto dele; o pai chamou e o filho veio).IR

verbo transitivo

2. Chegar e permanecer num lugar (ex.: ele veio para o Rio de Janeiro quando ainda era criança).

3. Derivar (ex.: o tofu vem da soja).

4. Ser transmitido (ex.: a doença dela vem da parte da mãe).

5. Ser proveniente; ter origem em (ex.: o tango vem da Argentina). = PROVIR

6. Ocorrer (ex.: vieram-lhe à mente algumas memórias).

7. Emanar (ex.: o barulho vem lá de fora).

8. Deslocar-se com um objectivo (ex.: ele veio à festa pela comida).

9. Descender, provir (ex.: ela vem de uma família aristocrata).

10. Bater, chocar, esbarrar (ex.: a bicicleta veio contra o muro).

11. Expor, apresentar, aduzir (ex.: todos vieram com propostas muito interessantes).

12. Chegar a, atingir (ex.: o fogo veio até perto da aldeia).

verbo transitivo e intransitivo

13. Apresentar-se em determinado local (ex.: os amigos disseram que viriam à festa; a reunião foi breve, mas nem todos vieram). = COMPARECER

verbo intransitivo

14. Chegar (ex.: o táxi ainda não veio).

15. Regressar, voltar (ex.: foram a casa e ainda não vieram).

16. Seguir, acompanhar (ex.: o cão vem sempre com ela).

17. Nascer (ex.: os gatinhos vieram mais cedo do que os donos esperavam).

18. Surgir (ex.: a chuva veio em força).

19. Começar a sair ou a jorrar (ex.: abriram as comportas e a água veio). = IRROMPER

20. Acontecer, ocorrer, dar-se (ex.: a fama e o sucesso vieram de repente).

verbo copulativo

21. Aparecer, surgir (ex.: a caixa veio aberta).

verbo pronominal

22. [Portugal, Informal] Atingir o orgasmo (ex.: estava muito excitado e veio-se depressa). = GOZAR


vir abaixo
Desmoronar-se (ex.: o prédio veio abaixo com a explosão). = IR ABAIXO


Ver também dúvida linguística: vir-se.

Fonte: Dicionário Comum

Vigia

Alguém posicionado numa torre ou em outro ponto elevado com a incumbência de vigiar a aproximação de mensageiros ou de inimigos (Ez 3:17).

Fonte: Dicionário Bíblico

Vigia Pessoa que fica alerta para perceber a existência de invasor, de inimigos, de animais (Is 21:8; Hc 2:1).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Vigiar

verbo transitivo direto Espiar, observar atentamente; espreitar: vizinhos fofoqueiros vigiam a vida dos outros.
Atentar em; tomar conta de; observar, olhar: contratou um policial para vigiar a rua.
Cuidar de maneira atenciosa, com cuidado; velar: vigiar um bebê durante a noite.
Fazer o controle, a fiscalização, a verificação de; controlar: vigiar as despesas da empresa.
verbo intransitivo Velar, estar atento, estar de sentinela: com o paciente, passou a noite vigiando.
Não estar distraído; prestar atenção: seu trabalho era vigiar.
verbo pronominal Precaver-se em relação a algo ou alguém; prevenir, acautelar-se: vigiava-se antes de sair de casa.
Etimologia (origem da palavra vigiar). Do latim vigilare, “atentar, observar com atenção”.

Fonte: Dicionário Comum

O sentido evangélico do termo vigiar não é somente manter-se acordado, observar, permanecer atento; é também discernir, comparar, induzir, deduzir, sopesar, ajuizar, perceber além das aparências, preferir o verdadeiro, escolher o melhor.
Referencia: SANT’ANNA, Hernani T• Correio entre dois mundos• Diversos Espíritos• Rio de Janeiro: FEB, 1990• - Vigilância

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Agenda cristã• Pelo Espírito André Luiz• 42a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 28

Fonte: Dicionário da FEB

Vira

substantivo feminino Tira estreita de couro que se cose ou prega entre as solas e junto às bordas destas.
Antigo Tira de couro com que os besteiros amarravam as mãos para armarem a besta.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Tira estreita de couro que se cose ou prega entre as solas e junto às bordas destas.
Antigo Tira de couro com que os besteiros amarravam as mãos para armarem a besta.

Fonte: Dicionário Comum