σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ⸂ταῦτα παρακολουθήσει⸃, ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν ⸀καιναῖς,

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

signs σημεῖαG4592 moreover δὲG1161 those τοῖςG3588 having believed πιστεύσασινG4100 these ταῦταG3778 will accompany παρακολουθήσειG5023 In ἐνG1722 the τῷG3588 name ὀνόματίG3686 of me μουG1473 demons δαιμόνιαG1140 they will cast out ἐκβαλοῦσινG1544 with tongues γλώσσαιςG1100 they will speak λαλήσουσινG2980 new καιναῖςG2537

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

EstesG5023 ταῦταG5023 sinaisG4592 σημεῖονG4592 hão de acompanharG3877 παρακολουθέωG3877 G5692 aqueles que creemG4100 πιστεύωG4100 G5660: emG1722 ἔνG1722 meuG3450 μοῦG3450 nomeG3686 ὄνομαG3686, expelirãoG1544 ἐκβάλλωG1544 G5692 demôniosG1140 δαιμόνιονG1140; falarãoG2980 λαλέωG2980 G5692 novasG2537 καινόςG2537 línguasG1100 γλῶσσαG1100;

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Marcos 16:17 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome, expelirão demônios; falarão novas línguas;
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas;
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome, expelirão demônios; falarão outras línguas;
(TB) - Tradução Brasileira

σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ⸂ταῦτα παρακολουθήσει⸃, ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν ⸀καιναῖς,
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Estes sinais acompanharão os que crerem: expulsarão daimones em meu nome, falarão em novas línguas,
(HD) - Haroldo Dutra

E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas;
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

SinaiS, porém, a (todos e cada um de) aqueleS (de entre vós) 581 havendo crido 582: estas coisas, seguirÁ- ao vosso lado 583 : em o Meu nome eleS expulsarão demônios; falarão novas línguas 584;
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Estes sãos os sinais que acompanharam aos que tiverem crido: em Meu Nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas,
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Signa autem eos qui crediderint, hæc sequentur : in nomine meo dæmonia ejicient : linguis loquentur novis :
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

SinaiS, porém, a (todos e cada um de) aqueleS (de entre vós) 581 havendo crido 582: estas coisas, seguirÁ- ao vosso lado 583 : em o Meu nome eleS expulsarão demônios; falarão novas línguas 584;


 581

Mc 16:17 "AQUELES (DE ENTRE VÓS) havendo crido": mesmo que você não aceite deixar de presumir que os dois "aquelE" (singular) do v. Mc 16:16 se aplicam a quem, no futuro, viria a crer através da pregação dos crentes, note que agora, no verso Mc 16:17, "aqueleS" é plural, não casa com os pronomes singulares e verbos singulares de v. Mc 16:15-16 somente foram feitas a qualquer dos 13 APÓSTOLOS + 70 DISCÍPULOS, e pelo menos alguns deles ainda não haviam crido como deviam (ver versos Mc 16:11 ("descreram"), 13 ("nem ainda creram"),14 ("incredulidade... não creram"))! Veja também a nota- chave em 2Co 12:12 sobre quem teve e quem pode ter os dons de sinais.


 582

Mc 16:17 "aqueles (de entre vós) HAVENDO CRIDO": significa "aqueles de entre vós (isto é, de entre os 11 apóstolos e 70 discípulos) havendo (presentemente) completamente crido." (O contexto é a questão de pelo menos alguns dos apóstolos ainda necessitarem completamente crer, inclusive na ressurreição corporal de o Cristo). Nota análoga à de "havendo crido", no v. Mc 16:16.

Mesmo que você não aceite deixar de presumir que os dois "aquelE" (singular) do v. Mc 16:16 se aplicam a todo aquele que, no futuro, viria a crer através da pregação dos crentes, e não se aplica somente aos 11 apóstolos e 70 discípulos, então pelo menos tome os versos Mc 16:17-18 como somente a eles se referindo, senão você estará brutalmente violentando a clara e irretrucável prova (em 2Co 12:12, ver sua nota) de que tais sinais foram exclusivos e identificatórios dos apóstolos e dos 70 discípulos.
- Ademais, se os versos Mc 16:17-18 não se aplicassem somente aos apóstolos + 70 discípulos, então TODOS, (!) (SEM EXECEÇÃO!) os verdadeiros salvos, os crentes verdadeiros, todos os dias sem jamais falharem, falariam todas os idiomas humanos que precisassem para evangelizar; curariam perfeita e instantânea e definitivamente todos os que encontrassem sem perna ou sem olhos; nem um arrepio sentiriam se lhes obrigassem a ingerir copos de veneno e fossem picados por 10 enormes cascavéis famintas; etc. A coisa mais suave que posso dizer é que isto definitivamente não ocorre sempre e com todos os crentes verdadeiros...


 583

Mc 16:17 "SinaiS (plural), porém, SEGUIRÁ (singular)- AO- LADO": "seguirÁ- ao- lado" é uma só palavra, "parakoloutheo", verbo, 3ª pessoa, singular, voz ativa, do futuro do indicativo. O singular de "seguirÁ de- lado" reflete o fato de que todos esses sinais viriam formando como que um único cacho, exatamente um todo inseparável, de modo que cada um dos 13 apóstolos + 70 discípulos que viesse a crer também viria a ter todos os tais sinais.


 584

Mc 16:16-18: ajuntando e reexplicando todas as notas deste trecho: Nos versos Mc 16:11, Mc 16:13 e Mc 16:14, o Cristo lançou em rosto dos Seus apóstolos e 70 discípulos a dureza de seus corações em não crerem tantos sinais da Sua ressurreição. No verso Mc 16:15, o Cristo ordena e comissiona os apóstolos a pregarem o evangelho a toda a criatura sobre a terra. No verso Mc 16:16, o Cristo enfatiza o prêmio e o castigo quanto aos Seus apóstolos e discípulos crerem ou descrerem na Sua ressurreição. No verso Mc 16:17, o Cristo lhes promete o dom de realizarem sinais e maravilhas, desde que cressem nos sinais da Sua ressurreição. Em todo trecho, "aqueles" e "eles" se restringem aos 11 apóstolos / 70 discípulos (Prova: ver notas 2Co 12:12 e At 2:4! Os pentecostais não têm saída contra 2Co 12:12, a não ser ignorarem tal verso: o dom de infalivelmente efetuar [ou fazer outra pessoa temporariamente efetuar] sinais miraculosos foi exclusivo e identificatório dos 11+1+1 apóstolos + 70 discípulos! )


G4592
sēmeia
σημεῖα
(signs)
Substantivo - nominativo neutro no Plural
G1161
de
δὲ
(moreover)
Conjunção
G3588
tois
τοῖς
(those)
Artigo - Dativo Masculino no Plural
G4100
pisteusasin
πιστεύσασιν
(having believed)
Verbo - Particípio aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Ativo - Dativo Masculino no Plural
G3778
tauta
ταῦτα
(these)
Pronome demonstrativo - neutro nominativo plural
G5023
parakolouthēsei
παρακολουθήσει
(will accompany)
Verbo - futuro do indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G1722
en
ἐν
(In)
Preposição
G3588
τῷ
(the)
Artigo - Dativo Neutro no Singular
G3686
onomati
ὀνόματί
(name)
Substantivo - Dativo neutro no Singular
G1473
mou
μου
(of me)
Pronome pessoal / possessivo - 1ª pessoa genitiva singular
G1140
daimonia
δαιμόνια
(demons)
Substantivo - neutro acusativo plural
G1544
ekbalousin
ἐκβαλοῦσιν
(they will cast out)
Verbo - futuro do indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G1100
glōssais
γλώσσαις
(with tongues)
Substantivo - Dativo Feminino no Plural
G2980
lalēsousin
λαλήσουσιν
(they will speak)
Verbo - futuro do indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G2537
kainais
καιναῖς
(new)
Adjetivo - Dativo Feminino no Plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γλῶσσα
(G1100)
Ver mais
glōssa (gloce-sah')

1100 γλωσσα glossa

de afinidade incerta; TDNT - 1:719,123; n f

 1. língua como membro do corpo, orgão da fala
 2. língua
  1. idioma ou dialeto usado por um grupo particular de pessoas, diferente dos usados por outras nações

δαιμόνιον
(G1140)
Ver mais
daimónion (dahee-mon'-ee-on)

1140 δαιμονιον daimonion

neutro de um derivado de 1142; TDNT - 2:1,137; n n

 1. poder divino, deidade, divindade
 2. espírito, ser inferior a Deus, superior ao homem
 3. espíritos maus ou os mensageiros e ministros do mal

δέ
(G1161)
Ver mais
(deh)

1161 δε de

partícula primária (adversativa ou aditiva); conj

 1. mas, além do mais, e, etc.

ἐγώ
(G1473)
Ver mais
egṓ (eg-o')

1473 εγω ego

um pronome primário da primeira pessoa “Eu” (apenas expresso quando enfático); TDNT - 2:343,196; pron

 1. Eu, me, minha, meu

ἐκβάλλω
(G1544)
Ver mais
ekbállō (ek-bal'-lo)

1544 εκβαλλω ekballo

de 1537 e 906; TDNT - 1:527,91; v

 1. expulsar, expelir, mandar sair
  1. com noção de violência
   1. expelir (expulsar)
   2. expulsar
    1. do mundo, i.e. ser privado do poder e influência que se exerce no mundo
    2. uma coisa: excremento da barriga na fossa
   3. expelir uma pessoa de uma sociedade: banir de uma família
   4. compelir alguém a partir; mandar alguém partir, de modo severo ainda que não violento na linguagem
   5. empregado para expressar a idéia de que o movimento rápido de algo saindo é transferido para algo sendo lançado
    1. ordenar ou fazer alguém sair apressadamente
   6. fazer sair com força, puxar
   7. com implicacões da força superar força oposta
    1. fazer uma coisa se mover em linha reta até o seu alvo pretendido
   8. rejeitar com desprezo, rejeitar ou jogar fora
  2. sem noção de violência
   1. fazer sair, extrair, algo inserido em outra coisa
   2. fazer sair, gerar
   3. excetuar, omitir, i.e. não receber
   4. levar ou conduzir a algum lugar com uma força que não se pode resistir

ἐν
(G1722)
Ver mais
en (en)

1722 εν en

preposição primária denotando posição (fixa) (de lugar, tempo ou estado), e (por implicação) instrumentalidade (mediana ou construtivamente), i.e. uma relação do descanso (intermédia entre 1519 e 1537); TDNT - 2:537,233; prep

 1. em, por, com etc.

καινός
(G2537)
Ver mais
kainós (kahee-nos')

2537 καινος kainos

de afinidade incerta; TDNT - 3:447,388; adj

 1. novo
  1. com respeito à forma
   1. recentemente feito, fresco, recente, não usado, não surrado
  2. com respeito à substância
   1. de um novo tipo, sem precedente, novo, recente, incomum, desconhecido

Sinônimos ver verbete 5852 e 5935


λαλέω
(G2980)
Ver mais
laléō (lal-eh'-o)

2980 λαλεω laleo

forma prolongada de um verbo absoleto (em outras formas); TDNT - 4:69,505; v

 1. emitir uma voz ou um som
 2. falar
  1. usar a língua ou a faculdade da fala
  2. emitir sons articulados
 3. conversar,
 4. anunciar, contar
 5. usar palavras a fim de tornar conhecido ou revelar o próprio pensamento
  1. falar


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


ὄνομα
(G3686)
Ver mais
ónoma (on'-om-ah)

3686 ονομα onoma

de um suposto derivado da raiz de 1097 (cf 3685); TDNT - 5:242,694; n n

nome: univ. de nomes próprios

o nome é usado para tudo que o nome abrange, todos os pensamentos ou sentimentos do que é despertado na mente pelo mencionar, ouvir, lembrar, o nome, i.e., pela posição, autoridade, interesses, satisfação, comando, excelência, ações, etc., de alguém

pessoas reconhecidas pelo nome

a causa ou razão mencionada: por esta causa, porque sofre como um cristão, por esta razão


οὗτος
(G3778)
Ver mais
hoûtos (hoo'-tos)

3778 ουτος houtos incluindo masculino plural nominativo ουτοι houtoi , feminino singular nominativo αυτη haute e feminino plural nominativo αυται hautai

do artigo 3588 e 846; pron

 1. este, estes, etc.

πιστεύω
(G4100)
Ver mais
pisteúō (pist-yoo'-o)

4100 πιστευω pisteuo

de 4102; TDNT - 6:174,849; v

 1. pensar que é verdade, estar persuadido de, acreditar, depositar confiança em
  1. de algo que se crê
   1. acreditar, ter confiança
  2. numa relação moral ou religiosa
   1. usado no NT para convicção e verdade para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior e lei da alma
   2. confiar em Jesus ou Deus como capaz de ajudar, seja para obter ou para fazer algo: fé salvadora
  3. mero conhecimento de algum fato ou evento: fé intelectual
 2. confiar algo a alguém, i.e., sua fidelidade
  1. ser incumbido com algo

σημεῖον
(G4592)
Ver mais
sēmeîon (say-mi'-on)

4592 σημειον semeion

de um suposto derivado da raiz de 4591; TDNT - 7:200,1015; n n

 1. sinal, marca, símbolo
  1. aquilo pelo qual uma pessoa ou algo é distinto de outros e é conhecido
  2. sinal, prodígio, portento, i.e., uma ocorrência incomum, que transcende o curso normal da natureza
   1. de sinais que prognosticam eventos notáveis prestes a acontecer
   2. de milagres e prodígios pelos quais Deus confirma as pessoas enviadas por ele, ou pelos quais homens provam que a causa que eles estão pleiteando é de Deus

ταῦτα
(G5023)
Ver mais
taûta (tow'-tah)

5023 ταυτα tauta ou τα αυτα

caso nominativo ou acusativo neutro plural de 3778; pron

 1. estes

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Marcos 16:17 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Marcos 16:17 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Marcos 16:17

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

mc 16:17
Pão Nosso

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 174
Página: 359
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mc 16:17
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Marcos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras

Não foram encontradas referências para Marcos 16:17 em Outras Obras.

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Sinal Demônios Falar em Línguas Poder Espíritos Imundos


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista


Dúvidas

Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, por Norman Geisler e Thomas Howe


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadoraReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Marcos 16:17

Marcos 9:38 E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que, em teu nome, expulsava demônios, o qual não nos segue; e nós lho proibimos, porque não nos segue.
Lucas 10:17 E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam.
João 14:12 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.
Atos 2:4 E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Atos 2:33 De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis.
Atos 5:16 E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados.
Atos 8:7 pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz; e muitos paralíticos e coxos eram curados.
Atos 10:46 Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus.
Atos 16:18 E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E, na mesma hora, saiu.
Atos 19:6 E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e falavam línguas e profetizavam.
Atos 19:12 de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam.
I Coríntios 12:10 e a outro, a operação de maravilhas; e a outro, a profecia; e a outro, o dom de discernir os espíritos; e a outro, a variedade de línguas; e a outro, a interpretação das línguas.
I Coríntios 12:28 E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.
I Coríntios 12:30 Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos?
I Coríntios 13:1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine.
I Coríntios 14:2 Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus; porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios.
I Coríntios 14:4 O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Acompanhar

verbo transitivo direto Ir junto com; seguir, reconduzir: acompanhar uma visita até à porta.
Fazer companhia: acompanhar os amigos.
Figurado Ouvir com muita atenção e entender perfeitamente o que lhe é dito: acompanhar uma explicação, raciocínio etc.
[Música] Seguir os cantores ou os instrumentos de uma música: acompanhar o cantor ao piano.
Observar a marcha, a evolução, o desenvolvimento de; seguir: acompanhar uma tropa, um movimento artístico.
Ser da mesma opinião que; concordar: acompanhar uma opinião.
Participar dos mesmos sentimentos de alguém: acompanho sua angústia.
verbo bitransitivo Servir de complemento, acompanhamento, acessório: este sapato acompanha seu vestido.
verbo pronominal Estar rodeado ou se cercar de; juntar-se: acompanhava-se de intelectuais.
Etimologia (origem da palavra acompanhar). A + companha + ar; pelo espanhol acompañar.

Fonte: Dicionário Comum

seguir, escoltar, comboiar. – Acompanha-se uma pessoa quando se vai a seu lado e subentende-se que tomando parte nas vicissitudes que essa pessoa tiver no seu caminho. Não se poderia dizer, portanto, “acompanha no encalço”, mas – “segue no encalço” (ou vai...). Porque seguir é que diz “ir atrás, tomar o mesmo rumo de alguém, mas indo-lhe na retaguarda e sem perdê-lo de vista, e quer para observá-lo, quer para o servir. Segue-se-lhe a pista a alguém... (não – acompanha-se). Acompanha-se uma irmã à igreja (não – segue-se)”. – Escoltar é “acompanhar para proteger ou para vigiar”; e dá ideia de que nunca é uma só pessoa que escolta. Um galé só sai da sua prisão escoltado. As forças escoltaram os prisioneiros até Pernambuco. – Quanto a comboiar é preciso que se note que, em regra, a coisa a comboiar – carros, navios, tropas de carga, boiadas, etc. – é sempre mais de uma; isto é, sempre se entende que é grupo, multidão (comboio). Além disso, é mais restrito que escoltar, pois nunca se comboia senão para proteger.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Coisas

coisa | s. f. | s. f. pl.

coi·sa
(latim causa, -ae, causa, razão)
nome feminino

1. Objecto ou ser inanimado.

2. O que existe ou pode existir.

3. Negócio, facto.

4. Acontecimento.

5. Mistério.

6. Causa.

7. Espécie.

8. [Informal] Qualquer pessoa do sexo feminino cujo nome se ignora ou não se quer nomear.

9. [Informal] Órgão sexual feminino.

10. Qualquer objecto que não se quer ou não se consegue nomear (ex.: essa coisa não serve para nada).

11. [Informal] Órgão sexual masculino. = COISO

12. [Brasil: Nordeste] Cigarro de haxixe ou marijuana. = BASEADO


coisas
nome feminino plural

13. Bens.


aqui há coisa
[Informal] Expressão que indica que algo levanta suspeitas ou dúvidas. = AQUI HÁ GATO

coisa alguma
O mesmo que nada.

coisa de
[Informal] Aproximadamente, cerca de.

coisa nenhuma
Usa-se para negar a ausência total de objectos, coisas, ideias, conceitos, etc. (ex.: não se lembrou de coisa nenhuma para dizer; coisa nenhuma lhe parecia interessante). = NADA

coisas da breca
[Informal] Coisas inexplicáveis, espantosas.

coisas do arco-da-velha
[Informal] Histórias extraordinárias, inverosímeis.

coisas e loisas
[Informal] Grande quantidade de coisas diversificadas.

[Informal] Conjunto de coisas indeterminadas.

como quem não quer a coisa
[Informal] Dissimuladamente.

fazer as coisas pela metade
[Informal] Não terminar aquilo que se começou.

mais coisa, menos coisa
[Informal] Aproximadamente.

não dizer coisa com coisa
[Informal] Ter um discurso desconexo; dizer disparates, coisas sem sentido.

não estar com coisas
[Informal] Agir prontamente, sem hesitar.

não estar/ser (lá) grande coisa
[Informal] Não estar/ser particularmente bom ou extraordinário.

ou coisa que o valha
[Informal] Ou algo parecido.

pôr-se com coisas
[Informal] Arranjar problemas ou dificuldades onde não existem.

que coisa
[Informal] Exclamação que se usa para exprimir espanto, desagrado ou irritação.

ver a
(s): coisa
(s): malparada(s)
[Informal] Prever insucesso ou perigo aquando da realização de algo.


Sinónimo Geral: COUSA

Fonte: Dicionário Comum

Demônios

-

Fonte: Dicionário Comum

Demônios Termo derivado da palavra grega “daimon”, que originalmente designava seres superiores situados, em certas ocasiões, entre os deuses e os homens. Outras vezes, o termo referia-se a seres que falavam no interior da pessoa.

Nas Escrituras, o termo refere-se a espíritos imundos ou anjos decaídos voltados para o mal, cujos poderes eram mobilizados através da magia. O Antigo Testamento apresenta diversas referências aos demônios, acusados de ter relações sexuais com mulheres (Gn 6:2-4) antes do dilúvio e de serem comandados por Satanás (literalmente, o adversário).

Este era o causador de enfermidades (Jó 2), inimigo e acusador dos servos de Deus (Zc 3:1ss.) e regente oculto dos poderes mundiais opostos ao povo de Deus (Dn 10:13ss.). No judaísmo do Segundo Templo, era muito comum a crença nos demônios e nas suas possessões. Além de serem considerados origem de muitas doenças, afirmava-se que eles estavam por trás das divindades e dos poderes políticos do paganismo. Essas idéias não foram abandonadas — mas até desenvolvidas — no judaísmo do Talmude e da Cabala.

No que se refere à demonologia, os evangelhos refletem idéias bastante semelhantes às do judaísmo do Segundo Templo. Longe de interpretar Satanás e os demônios como símbolos ou arquétipos (nem como forças ou energias impessoais), os evangelhos descrevem-nos como seres espirituais absolutamente reais. Assim, afirma-se que os demônios podem possuir as pessoas Jesus expulsa os demônios que passam a atacar os porcos (manuscrito do séc. XII) (Mc 5:1ss. e par. etc.) ou que Satanás — o Diabo — controla os poderes políticos mundiais (Lc 4:5-8 e par.). Os demônios se encontram por trás de muitas situações de enfermidades (Mc 9:14-29).

Seu chefe Satanás lança mão da mentira e da violência (Jo 8:44); arranca a mensagem evangélica do coração das pessoas que não a incorporaram às suas vidas (Mt 13:19); semeia a cizânia no Reino (Mt 13:38); e dirige a conspiração para matar Jesus (Jo 13:26-27). O certo é que o Diabo e seus demônios foram derrotados pelo ministério de Jesus (Lc 11:20-23) e, especialmente, pelo seu sacrifício na cruz (Jo 16:32-17:26; ver também Hc 2:14-15; Cl 2:13-15). Essa visão de Jesus tradu-Zse também nos demais escritos do Novo Testamento em situações em que os cristãos devem opor-se (Jc 4:7; 1Pe 5:8-9) aos ataques do Diabo, revestindo-se da armadura de Deus (Fp 6:10ss.); e devem estar conscientes de que sua luta é um combate espiritual contra forças demoníacas (2Co 10:3-5), na certeza da vitória que Cristo já lhe conquistou. De fato, a expulsão de demônios em nome de Jesus — bem distinta do conceito de exorcismo — faz parte do anúncio evangélico (Mc 16:15-18).

A segunda vinda de Cristo implicará a derrota definitiva de Satanás e seus demônios que, segundo Mt 25:41.46, serão lançados ao castigo eterno e consciente no inferno.

m. I. Bubeck, The Adversary, Chicago 1975; L. S. Chafer, o. c.; m. Harper, o. c. ; J. L. Nevius, o. c.; J. E. Orr, o. c.; m. f. Unger, o. c.; C. Vidal Manzanares, Diccionario...; Idem, El judeo-cristianismo...; Idem, El Primer Evangelio...; ERE, I, pp. 669ss.; IV, 615-619; Hughes, pp. 84. 137ss. e 196.

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Expelir

verbo transitivo direto e bitransitivo Assoar; soltar do peito; lançar pela boca: ela expelia o catarro.
Expulsar; colocar para fora; estar livre de: a paciente expeliu o muco; o exército expelia os inimigos para além da fronteira.
Figurado Dizer com veemência; falar de forma agressiva: expelia ofensas!
Lançar muito longe: o tanque expelia bombas.
Etimologia (origem da palavra expelir). Do latim expellere.

Fonte: Dicionário Comum

Expelir Expulsar (Sl 44:2, RC).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Expulsar

verbo transitivo Repelir ou fazer sair à força alguém ou alguma coisa: expulsar um inimigo.
Desterrar, degredar, exilar: expulsaram-no do país.
[Medicina] Expelir, evacuar.

Fonte: Dicionário Comum

Hão

hebraico: calor, queimado

Fonte: Dicionário Bíblico

Lado

substantivo masculino Parte direita ou esquerda de um corpo, de um objeto, de um lugar: tem uma mancha no lado esquerdo.
Sítio, lugar, banda: vai para aquele lado?
Partido, facção, fileira: houve.

Fonte: Dicionário Comum

Línguas

-

Fonte: Dicionário Comum

Línguas V. FALAR EM LÍNGUAS.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Nome

substantivo masculino Denominação; palavra ou expressão que designa algo ou alguém.
A designação de uma pessoa; nome de batismo: seu nome é Maria.
Sobrenome; denominação que caracteriza a família: ofereceu seu nome.
Família; denominação do grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto ou possuem relação consanguínea: honrava seu nome.
Fama; em que há renome ou boa reputação: tinha nome na universidade.
Apelido; palavra que caracteriza alguém.
Quem se torna proeminente numa certa área: os nomes do cubismo.
Título; palavra ou expressão que identifica algo: o nome de uma pintura.
Gramática Que designa genericamente os substantivos e adjetivos.
Etimologia (origem da palavra nome). Do latim nomen.inis.

Fonte: Dicionário Comum

Entre os hebreus dava-se o nome auma criança, umas vezes quando nascia (Gn 35:18), e outras quando se circuncidava (Lc 1:59), fazendo a escolha ou o pai, ou a mãe (Gn 30:24Êx 2:22Lc 1:59-63). Algumas vezes o nome tinha referência a certas circunstâncias relacionadas com o nascimento ou o futuro da criança, como no caso de isaque (Gn 21:3-6), de Moisés (Êx 2:10), de Berias (1 Cr 7.23). isto era especialmente assim com os nomes compostos de frases completas, como em is 8:3. Acontecia, também, que certos nomes de pessoas sugeriam as suas qualidades, como no caso de Jacó (Gn 27:36) e Nabal (1 Sm 25.25). Eram por vezes mudados os nomes, ou aumentados, em obediência a certas particularidades, como no caso de Abrão para Abraão (Gn 17:5), de Gideão para Jerubaal (Jz 6:32), de Daniel para Beltessazar (Dn 1:7), e de Simão, Pedro (Mt 16:18). Alem disso, devemos recordar que, segundo a mentalidade antiga, o nome não somente resumia a vida do homem, mas também representava a sua personalidade, com a qual estava quase identificado. E por isso a frase ‘em Meu nome’ sugere uma real comunhão com o orador Divino. Houve lugares que receberam o seu nome em virtude de acontecimentos com eles relacionados, como Babel (Gn 11:9), o Senhor proverá (Gn 22:14), Mara (Êx 15:23), Perez-Uzá (2 Sm 6.8), Aceldama (At l.19). Para o nome de Deus, *veja Jeová, Senhor.

Fonte: Dicionário Bíblico

Nome Palavra que designa uma pessoa ou coisa. Nos tempos bíblicos o nome, às vezes, estava relacionado com algum fato relativo ao nascimento (Gn 35:18
v. BENONI); outras vezes expressava uma esperança ou uma profecia (Os 1:6; Mt 1:21-23). Era costume, no tempo de Jesus, o judeu ter dois nomes, um hebraico e outro romano (At 13:9). Partes dos nomes de Deus entravam, às vezes, na composição dos nomes (v. ELIAS, JEREMIAS, JESUS). Na invocação do nome de Deus chama-se a sua pessoa para estar presente, abençoando (Nu 6:22-27; Mt 28:19; Fp 6:24). Tudo o que é feito “em nome” de Jesus é feito pelo seu poder, que está presente (At 3:6; 4:10-12). Na oração feita “em nome de Jesus” ele intercede por nós junto ao Pai (Jo 15:16; Rm 8:34). Em muitas passagens “nome” indica a própria pessoa (Sl 9:10).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Novas

fem. pl. de novo
fem. pl. de nova

no·vo |ô| |ô|
(latim novus, -a, -um)
adjectivo
adjetivo

1. Feito recentemente ou que existe há pouco tempo. = RECENTEANTIGO, VELHO

2. Que tem pouca idade. = JOVEMVELHO

3. Que ainda não serviu ou serviu pouco; que ainda não foi usado ou que tem pouco uso (ex.: carro novo; roupa nova).ANTIGO, VELHO

4. Que sucede ou se acrescenta ao que já existe (ex.: nova lei; tem um novo namorado).

5. Que está na moda ou que acompanha o que se passa em determinada área (ex.: novas tecnologias). = MODERNO, RECENTEANTIGO, ANTIQUADO, DESACTUALIZADO, OBSOLETO, ULTRAPASSADO, VELHO

6. Que não tem precedentes; que tem originalidade. = INÉDITO, ORIGINALANTIGO

7. Que se ignorava; que se vê ou se ouve pela primeira vez. = INÉDITOANTIGO

8. Que começa (ex.: ano novo; novo dia). = NASCENTE

9. Que passou por transformação ou renovação (ex.: nariz novo; nova decoração). = RENOVADOANTIGO

10. Que chegou há pouco tempo (ex.: novo morador). = RECENTEANTIGO

11. Que tem pouca experiência. = INEXPERIENTE, NOVATO, PRINCIPIANTECONHECEDOR, ENTENDIDO, EXPERIENTE, PERITO

nome masculino

12. Ano vindouro.

13. Próxima colheita.

14. O que é recente (ex.: o novo e o velho conjugam-se bem na decoração do salão). = NOVIDADEVELHO


novos
nome masculino plural

15. Gente nova.

16. Conjunto dos literatos, artistas, pensadores, etc. que principiam a manifestar-se (ex.: organizou tertúlias para ouvir os novos).


de novo
Outra vez.

Plural: novos |ó|.

no·va |ó| |ó|
nome feminino

1. Notícia, novidade (ex.: que novas trouxe o mensageiro? isso não é nova que me agrade).

2. [Astronomia] Estrela que, ao aumentar bruscamente de brilho, parece constituir uma nova estrela.


boa nova
Notícia feliz; novidade que causa alegria (ex.: a boa nova é que o problema tem solução). [Confrontar: boa-nova.]

Figurado Doutrina de Jesus Cristo. (Geralmente com inicial maiúscula.) = EVANGELHO

fazer-se de novas
[Informal] Fingir ignorar um assunto.

Fonte: Dicionário Comum

Sinais

sinal | s. m. | s. m. pl.

si·nal
(latim tardio *signalis, -e, que serve de sinal, de signum, -i, sinal)
nome masculino

1. Coisa que chama outra à memória, que a recorda, que a faz lembrar.

2. Indício, vestígio, rastro, traço.

3. Qualquer das feições do rosto.

4. Gesto convencionado para servir de advertência.

5. Manifestação exterior do que se pensa, do que se quer.

6. Rótulo, letreiro, etiqueta.

7. Marca de roupa.

8. Ferrete.

9. Marca distintiva.

10. Firma (principalmente a de tabelião).

11. O que serve para representar.

12. Mancha na pele.

13. Presságio.

14. Anúncio, aviso.

15. Traço ou conjunto de traços que têm um sentido convencional.

16. Placa ou dispositivo usado para regular ou orientar a circulação de veículos e de peões (ex.: sinal de trânsito; sinal luminoso).

17. Dispositivo provido de sinalização luminosa, automática, que serve para regular o tráfego nas ruas das cidades e nas estradas. = SEMÁFORO

18. O que revela causa oculta ou ainda não declarada.

19. Penhor, arras.

20. Dinheiro ou valores que o comprador dá ao vendedor, para segurança do contrato.

21. [Marinha] Combinações de bandeiras com que os navios se comunicam entre si ou com a terra.


sinais
nome masculino plural

22. Dobre de sinos por finados.

23. Antigo Pedacinhos de tafetá preto que as senhoras colavam no rosto para enfeite.


sinal da cruz
Gesto feito com a mão direita, tocando a testa, o peito, o ombro esquerdo e o direito ou com o polegar direito, fazendo uma pequena cruz na testa, na boca e no peito.

sinal de diferente
[Matemática] Símbolo matemático (≠) que significa "diferente de".

sinal de igual
[Matemática] Símbolo matemático (=) que significa "igual a".

sinal de impedido
Sinal sonoro que indica que o telefone está ocupado.

sinal de vídeo
Sinal que contém os elementos que servem para a transmissão de uma imagem.

sinal verde
Autorização para fazer algo. = LUZ VERDE

Fonte: Dicionário Comum

Sãos

-

Fonte: Dicionário Comum