εἶπέν ⸀τε πρὸς αὐτούς· Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ ⸀δὲ πρὸς αὐτόν· Ἀλλ’ οὐδ’ εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν.

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

he said εἶπένG3004 and τεG5037 to πρὸςG4314 them αὐτούςG846 if ΕἰG1487 [the] Spirit ΠνεῦμαG4151 Holy ἍγιονG40 did you receive ἐλάβετεG2983 having believed πιστεύσαντεςG4100  -  οἱG3588 moreover δὲG1161 to πρὸςG4314 him αὐτόνG846 but Ἀλλ’G235 not even οὐδ’G3761 whether [a] εἰG1487 Spirit ΠνεῦμαG4151 Holy ἍγιονG40 there is ἔστινG1510 did we hear ἠκούσαμενG191

Interlinear com inglês (Fonte segura)

perguntou-lhesG2036 ἔπωG2036 G5627 G4314 πρόςG4314 G846 αὐτόςG846: RecebestesG2983 λαμβάνωG2983 G5627, porventuraG1487 εἰG1487, o EspíritoG4151 πνεῦμαG4151 SantoG40 ἅγιοςG40 quando crestesG4100 πιστεύωG4100 G5660? Ao queG1161 δέG1161 lheG4314 πρόςG4314 G846 αὐτόςG846 responderamG2036 ἔπωG2036 G5627: Pelo contrárioG235 ἀλλάG235, nem mesmoG3761 οὐδέG3761 ouvimosG191 ἀκούωG191 G5656 queG1487 εἰG1487 existe oG2076 ἐστίG2076 G5748 EspíritoG4151 πνεῦμαG4151 SantoG40 ἅγιοςG40.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

E disse para eles: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Eles, porém, disseram para ele: Ao contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo.
Tradução - (HD) - Haroldo Dutra Dias

perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

e perguntou-lhes "Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé?" Eles responderam: "Mas nem ouvimos dizer que haja um Espírito Santo".
(BJ) - 1981 - Bíblia de Jerusalém

perguntou-lhes: Recebestes o Espírito Santo, quando crestes? Responderam-lhe eles: Não. Nem sequer ouvimos falar que o Espírito Santo é dado
(TB) - Tradução Brasileira

Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

54 d.C.

G3004
eipen
εἶπέν
(he said)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G5037
te
τε
(and)
Conjunção
G4314
pros
πρὸς
(to)
Preposição
G846
autous
αὐτούς
(them)
Pronome Pessoal / Possessivo - Acusativo Masculino 3º pessoa do plural
G1487
Ei
Εἰ
(if)
Conjunção
G4151
Pneuma
Πνεῦμα
([the] Spirit)
Substantivo - neutro acusativo singular
G40
Hagion
Ἅγιον
(Holy)
Adjetivo - neutro acusativo singular
G2983
elabete
ἐλάβετε
(did you receive)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) indicativo ativo - 2ª pessoa do plural
G4100
pisteusantes
πιστεύσαντες
(having believed)
Verbo - particípio aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) ativo - nominativo masculino Masculino no Plural
G3588
hoi
οἱ
( - )
Artigo - nominativo Masculino no Plural
G1161
de
δὲ
(moreover)
Conjunção
G4314
pros
πρὸς
(to)
Preposição
G846
auton
αὐτόν
(him)
Pronome Pessoal / Possessivo - Acusativo Masculino 3ª pessoa do singular
G235
All’
Ἀλλ’
(but)
Conjunção
G3761
oud’
οὐδ’
(not even)
Advérbio
G1487
ei
εἰ
(whether [a])
Conjunção
G4151
Pneuma
Πνεῦμα
(Spirit)
Substantivo - neutro neutro no Singular
G40
Hagion
Ἅγιον
(Holy)
Adjetivo - neutro nominativo singular
G1510
estin
ἔστιν
(there is)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G191
ēkousamen
ἠκούσαμεν
(did we hear)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) indicativo ativo - 1ª pessoa do plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


δέ
(G1161)
Ver mais
(deh)

1161 δε de

partícula primária (adversativa ou aditiva); conj

 1. mas, além do mais, e, etc.

εἰ
(G1487)
Ver mais
ei (i)

1487 ει ei

partícula primária de condicionalidade; conj

 1. se

εἰμί
(G1510)
Ver mais
eimí (i-mee')

1510 ειμι eimi

primeira pessoa do singular do presente indicativo; uma forma prolongada de um verbo primário e defectivo; TDNT - 2:398,206; v

 1. ser, exitir, acontecer, estar presente

ἀκούω
(G191)
Ver mais
akoúō (ak-oo'-o)

191 ακουω akouo

uma raiz; TDNT - 1:216,34; v

 1. estar dotado com a faculdade de ouvir, não surdo
 2. ouvir
  1. prestar atenção, considerar o que está ou tem sido dito
  2. entender, perceber o sentido do que é dito
 3. ouvir alguma coisa
  1. perceber pelo ouvido o que é dito na presença de alguém
  2. conseguir aprender pela audição
  3. algo que chega aos ouvidos de alguém, descobrir, aprender
  4. dar ouvido a um ensino ou a um professor
  5. compreender, entender

ἀλλά
(G235)
Ver mais
allá (al-lah')

235 αλλα alla

plural neutro de 243; conj

 1. mas
  1. todavia, contudo, não obstante, apesar de
  2. uma objeção
  3. uma exceção
  4. uma restrição
  5. mais ainda, antes, mais propriamente, até mesmo, além do mais
  6. introduz uma transição para o assunto principal

λαμβάνω
(G2983)
Ver mais
lambánō (lam-ban'-o)

2983 λαμβανω lambano

forma prolongada de um verbo primário, que é usado apenas como um substituto em certos tempos; TDNT - 4:5,495; v

 1. pegar
  1. pegar com a mão, agarrar, alguma pessoa ou coisa a fim de usá-la
   1. pegar algo para ser carregado
   2. levar sobre si mesmo
  2. pegar a fim de levar
   1. sem a noção de violência, i.e., remover, levar
  3. pegar o que me pertence, levar para mim, tornar próprio
   1. reinvindicar, procurar, para si mesmo
    1. associar consigo mesmo como companhia, auxiliar
   2. daquele que quando pega não larga, confiscar, agarrar, apreender
   3. pegar pelo astúcia (nossa captura, usado de caçadores, pescadores, etc.), lograr alguém pela fraude
   4. pegar para si mesmo, agarrar, tomar posse de, i.e., apropriar-se
   5. capturar, alcançar, lutar para obter
   6. pegar um coisa esperada, coletar, recolher (tributo)
  4. pegar
   1. admitir, receber
   2. receber o que é oferecido
   3. não recusar ou rejeitar
   4. receber uma pessoa, tornar-se acessível a ela
   5. tomar em consideração o poder, nível, ou circunstâncias externas de alguém, e tomando estas coisas em conta fazer alguma injustiça ou negligenciar alguma coisa
  5. pegar, escolher, selecionar
  6. iniciar, provar algo, fazer um julgamento de, experimentar
 2. receber (o que é dado), ganhar, conseguir, obter, ter de volta

Sinônimos ver verbete 5877


λέγω
(G3004)
Ver mais
légō (leg'-o)

3004 λεγω lego

palavra raiz; TDNT - 4:69,505; v

 1. dizer, falar
  1. afirmar sobre, manter
  2. ensinar
  3. exortar, aconselhar, comandar, dirigir
  4. apontar com palavras, intentar, significar, querer dizer
  5. chamar pelo nome, chamar, nomear
  6. gritar, falar de, mencionar


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


οὐδέ
(G3761)
Ver mais
oudé (oo-deh')

3761 ουδε oude

de 3756 e 1161; conj

 1. e não, nem, também não, nem mesmo

ἅγιος
(G40)
Ver mais
hágios (hag'-ee-os)

40 αγιος hagios

de hagos (uma coisa grande, sublime) [cf 53, 2282]; TDNT 1:88,14; adj

 1. algo muito santo; um santo

Sinônimos ver verbete 5878


πιστεύω
(G4100)
Ver mais
pisteúō (pist-yoo'-o)

4100 πιστευω pisteuo

de 4102; TDNT - 6:174,849; v

 1. pensar que é verdade, estar persuadido de, acreditar, depositar confiança em
  1. de algo que se crê
   1. acreditar, ter confiança
  2. numa relação moral ou religiosa
   1. usado no NT para convicção e verdade para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior e lei da alma
   2. confiar em Jesus ou Deus como capaz de ajudar, seja para obter ou para fazer algo: fé salvadora
  3. mero conhecimento de algum fato ou evento: fé intelectual
 2. confiar algo a alguém, i.e., sua fidelidade
  1. ser incumbido com algo

πνεῦμα
(G4151)
Ver mais
pneûma (pnyoo'-mah)

4151 πνευμα pneuma

de 4154; TDNT - 6:332,876; n n

 1. terceira pessoa da trindade, o Santo Espírito, co-igual, coeterno com o Pai e o Filho
  1. algumas vezes mencionado de um modo que enfatiza sua personalidade e caráter (o Santo Espírito)
  2. algumas vezes mencionado de um modo que enfatiza seu trabalho e poder (o Espírito da Verdade)
  3. nunca mencionado como um força despersonalizada
 2. o espírito, i.e., o princípio vital pelo qual o corpo é animado
  1. espírito racional, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa, decide
  2. alma
 3. um espírito, i.e., simples essência, destituída de tudo ou de pelo menos todo elemento material, e possuído do poder de conhecimento, desejo, decisão e ação
  1. espírito que dá vida
  2. alma humana que partiu do corpo
  3. um espírito superior ao homem, contudo inferior a Deus, i.e., um anjo
   1. usado de demônios, ou maus espíritos, que pensava-se habitavam em corpos humanos
   2. a natureza espiritual de Cristo, superior ao maior dos anjos e igual a Deus, a natureza divina de Cristo
 4. a disposição ou influência que preenche e governa a alma de alguém
  1. a fonte eficiente de todo poder, afeição, emoção, desejo, etc.
 5. um movimento de ar (um sopro suave)
  1. do vento; daí, o vento em si mesmo
  2. respiração pelo nariz ou pela boca

Sinônimos ver verbete 5923


πρός
(G4314)
Ver mais
prós (pros)

4314 προς pros

forma fortalecida de 4253; TDNT - 6:720,942; prep

em benefício de

em, perto, por

para, em direção a, com, com respeito a


τέ
(G5037)
Ver mais
(teh)

5037 τε te

partícula primária (enclítica) de conecção ou adição; partícula

não apenas ... mas também

tanto ... como

tal ... tal


αὐτός
(G846)
Ver mais
autós (ow-tos')

846 αυτος autos

da partícula au [talvez semelhante a raiz de 109 pela idéia de um vento instável] (para trás); pron

 1. ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo
 2. ele, ela, isto
 3. o mesmo

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Atos 19:2 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Crença


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da EscóciaReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Atos 19:2

I Samuel 3:7 Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor.
João 7:39 E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele cressem; porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.
Atos 2:17 E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos;
Atos 2:38 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Atos 8:15 os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
Atos 10:44 E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.
Atos 11:15 E, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio.
Atos 19:5 E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus.
Romanos 1:11 Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados,
I Coríntios 6:19 Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
I Coríntios 12:1 Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
Gálatas 3:5 Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Espírito

Espírito: Ao passo que o termo hebraico nephesh – traduzido como alma – denota individualidade ou personalidade, o termo hebraico ruach, encontrado no Antigo Testamento, e que aparece traduzido como espírito, refere-se à energizante centelha de vida que é essencial à existência de um indivíduo. É um termo que representa a energia divina, ou princípio vital, que anima os seres humanos. O ruach do homem abandona o corpo por ocasião da morte (Sl 146:4) e retorna a Deus (Ec 12:7; cf. 34:14).

O equivalente neotestamentário de ruach é pneuma, ‘espírito’, proveniente de pneo, ‘soprar’ ou ‘respirar’. Tal como ocorre com ruach, pneuma é devolvida ao Senhor por ocasião da morte (Lc 23:46; At 7:59). Não há coisa alguma inerente à palavra pneuma que possa denotar uma entidade capaz de existência consciente separada do corpo.

Fonte: Dicionário Adventista

Santo

Santo: hebraico: sagrado, separado; Latim: inocente, sagrado
Fonte: Dicionário Adventista

Crer

Crer: pensar, julgar, presumir, supor, cuidar. – Quem crê aceita como verdade aquilo em que tem fé; ou então, em outro sentido (que é propriamente o que tem de comum com os outros verbos do grupo), está propenso a admitir que a coisa é como se lhe diz, ou como tem na mente. Creio na divindade de Jesus. Creio que F. é meu amigo. Creio que aquele moço há de brilhar nas letras. – Pensar é, aqui, “ter no pensamento, ter como opinião, ou modo de ver pessoal, sem ter, no entanto, base para uma sólida convicção, ou para afirmar decisivamente”. Penso que as coisas irão melhor do que tu pensas. – Julgar é “pensar com mais algum fundamento; ter opinião baseada em dados ou razões que se pesaram, conquanto não nos autorizem a afirmar ou a negar categoricamente”. Julgo que erras, porque sei de muita coisa que tu ignoras. – Quem presume não tem certeza, mas apenas inclina-se a crer levado por indícios, pressentimentos, ou mesmo por ilações muito vagas. Pelo que ouvi numa roda, presumo que o Bento não será candidato (pretendo, suspeito, desconfio que não será candidato). – Supor é admitir por hipótese, ou condicionalmente, segundo um princípio da razão que se tem para crer. Suponho, à vista do que ontem me disseram, que está tudo perdido... Ele supôs que nós queríamos destruir-lhe a igrejinha... – Cuidar, aqui, é ter na atenção, e por isso apenas esperar ou temer que uma coisa seja ou se dê, deste ou daquele modo. Cuido que me não deixarás mal... Cuidaste então que eu não vinha?
Fonte: Dicio

Pesquisando por Atos 19:2 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Atos 19:2

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

at 19:2
Fonte Viva

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 14
Página: 41
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
at 19:2
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários aos Atos dos Apóstolos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 35
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras

Não foram encontradas referências para Atos 19:2 em Outras Obras.

Colaboradores

Esta é uma área reservada para apresentar os materiais enviados pelos colaboradores.
Contribua conosco. Envie seus estudos sobre Atos 19:2.
Podem ser texto, planilha, áudio, apresentação ou vídeo.

Enviar meu Material