καὶ γὰρ τοῖς ⸀δεσμίοις συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ⸀ἑαυτοὺς κρείττονα ⸀ὕπαρξιν καὶ μένουσαν.

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

both καὶG2532 indeed γὰρG1063 with the τοῖςG3588 prisoners δεσμίοιςG1198 you sympathized συνεπαθήσατεG4834 and καὶG2532 the τὴνG3588 plundering ἁρπαγὴνG724 of the τῶνG3588 possessions ὑπαρχόντωνG5225 of you ὑμῶνG4771 with μετὰG3326 joy χαρᾶςG5479 you accepted προσεδέξασθεG4327 knowing γινώσκοντεςG1097 to have ἔχεινG2192 yourselves ἑαυτοὺςG1438 a better κρείττονα*G2909 possession ὕπαρξινG5223 and καὶG2532 abiding μένουσανG3306

Interlinear com inglês (Fonte segura)

PorqueG2532 καίG2532 G1063 γάρG1063 não somente vos compadecestesG4834 συμπαθέωG4834 G5656 dosG3450 μοῦG3450 encarceradosG1199 δεσμόνG1199, como tambémG2532 καίG2532 aceitastesG4327 προσδέχομαιG4327 G5662 comG3326 μετάG3326 alegriaG5479 χαράG5479 o espólioG724 ἁρπαγήG724 dos vossosG5216 ὑμῶνG5216 bensG5224 ὑπάρχονταG5224 G5723, tendo ciênciaG1097 γινώσκωG1097 G5723 de possuirdesG2192 ἔχωG2192 G5721 vósG1722 ἔνG1722 mesmosG1438 ἑαυτούG1438 patrimônio superiorG2909 κρείττωνG2909 eG2532 καίG2532 durávelG3306 μένωG3306 G5723 G5223 ὕπαρξιςG5223.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Hebreus 10:34 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a espoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Pois não só vos compadecestes dos encarcerados, mas aceitastes, com gozo, o despojo de vossos bens, conhecendo que vós vos tendes a vós mesmos como uma possessão mais excelente e durável.
(TB) - Tradução Brasileira

καὶ γὰρ τοῖς ⸀δεσμίοις συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ⸀ἑαυτοὺς κρείττονα ⸀ὕπαρξιν καὶ μένουσαν.
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Pois vos compadecestes de mim em minhas prisões, mas também com alegria aceitastes a espoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Porque tanto das minhas correntes- de- aprisionamento 1567 vos compadecestes ①, como o despojamento dos vossos bens com alegria aceitastes, sabendo, em vós mesmos, terdes nos céus 1568 uma possessão melhor e que está permanecendo.
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Vós participastes, com efeito, do sofrimento dos prisioneiros[c] e aceitastes com alegria a espoliação dos vossos bens, certos de possuir uma fortuna melhor e mais durável.
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Nam et vinctis compassi estis, et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis, cognoscentes vos habere meliorem et manentem substantiam.
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

Porque tanto das minhas correntes- de- aprisionamento 1567 vos compadecestes ①, como o despojamento dos vossos bens com alegria aceitastes, sabendo, em vós mesmos, terdes nos céus 1568 uma possessão melhor e que está permanecendo.


 1567

Hb 10:34 Mss Alexandrinos/ TC/ bíblias moderninhas adulteram "DAS MINHAS CORRENTES- DE- APRISIONAMENTO" para "DOS QUE ESTAVAM NAS PRISÕES".


 1568

Hb 10:34 Mss Alexandrinos/ TC/ bíblias moderninhas aqui extirpam/ destroem (por nota/ [colchetes]) que é "NOS CÉUS" que temos uma possessão melhor e que está permanecendo!


 ①

"simpatizar": pensar e sentir igualmente à outra pessoa, particularmente sentir as suas dores.Notas de rodapé da Bíblia (BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Hebreus 10 : 34

Vós participastes, com efeito, do sofrimento dos prisioneiros[c] e aceitastes com alegria a espoliação dos vossos bens, certos de possuir uma fortuna melhor e mais durável.


[c]
Var.: "de minhas cadeias", alusão ao cativeiro de são Paulo (Fl 1,7; Cl 4:18).

G2532
kai
καὶ
(both)
Conjunção
G1063
gar
γὰρ
(indeed)
Conjunção
G3588
tois
τοῖς
(with the)
Artigo - Dativo Masculino no Plural
G1198
desmiois
δεσμίοις
(prisoners)
Substantivo - Dativo Masculine Plural
G4834
synepathēsate
συνεπαθήσατε
(you sympathized)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) indicativo ativo - 2ª pessoa do plural
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G3588
tēn
τὴν
(the)
Artigo - feminino acusativo singular
G724
harpagēn
ἁρπαγὴν
(plundering)
Substantivo - feminino acusativo singular
G3588
tōn
τῶν
(of the)
Artigo - Genitivo Neutral Plural
G5225
hyparchontōn
ὑπαρχόντων
(possessions)
Verbo - particípio atual ativo - neutro genitivo do plural
G4771
hymōn
ὑμῶν
(of you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa genitiva plural
G3326
meta
μετὰ
(with)
Preposição
G5479
charas
χαρᾶς
(joy)
Substantivo - Feminino no Singular genitivo
G4327
prosedexasthe
προσεδέξασθε
(you accepted)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) indicativo médio - 2ª pessoa do plural
G1097
ginōskontes
γινώσκοντες
(knowing)
Verbo - particípio presente ativo - nominativo Masculino no Plural
G2192
echein
ἔχειν
(to have)
Verbo - presente infinitivo ativo
G1438
heautous
ἑαυτοὺς
(yourselves)
Pronome reflexivo - acusativo masculino 3ª pessoa do plural
G2909
kreittona
κρείττονα*
(a better)
Adjetivo - feminino acusativo singular - comparativo
G5223
hyparxin
ὕπαρξιν
(possession)
Substantivo - feminino acusativo singular
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G3306
menousan
μένουσαν
(abiding)
Verbo - particípio atual ativo - feminino acusativo singular

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γάρ
(G1063)
Ver mais
gár (gar)

1063 γαρ gar

partícula primária; conj

 1. porque, pois, visto que, então

γινώσκω
(G1097)
Ver mais
ginṓskō (ghin-oce'-ko)

1097 γινωσκω ginosko

forma prolongada de um verbo primário; TDNT - 1:689,119; v

 1. chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento de, perceber, sentir
  1. tornar-se conhecido
 2. conhecer, entender, perceber, ter conhecimento de
  1. entender
  2. saber
 3. expressão idiomática judaica para relação sexual entre homem e mulher
 4. tornar-se conhecido de, conhecer

Sinônimos ver verbete 5825


δέσμιος
(G1198)
Ver mais
désmios (des'-mee-os)

1198 δεσμιος desmios

de 1199; TDNT - 2:43,145; adj

 1. amarrado, em grilhões, cativo, prisioneiro

ἑαυτοῦ
(G1438)
Ver mais
heautoû (heh-ow-too')

1438 εαυτου heautou

(incluindo todos os outros casos)

de um pronome reflexivo que caiu em desuso e o caso genitivo (caso dativo ou acusativo) de 846; pron

 1. ele mesmo, ela mesma, a si mesmo, eles ou elas mesmos, a si próprios

ἔχω
(G2192)
Ver mais
échō (ekh'-o)

2192 εχω echo

incluindo uma forma alternativa σχεω scheo, usado apenas em determinados tempos), verbo primário; TDNT - 2:816,286; v

 1. ter, i.e. segurar
  1. ter (segurar) na mão, no sentido de utilizar; ter (controlar) possessão da mente (refere-se a alarme, agitação, emoção, etc.); segurar com firmeza; ter ou incluir ou envolver; considerar ou manter como
 2. ter, i.e., possuir
  1. coisas externas, tal com possuir uma propriedade ou riquezas ou móveis ou utensílios ou bens ou comida, etc.
  2. usado daqueles unidos a alguém pelos laços de sangue ou casamento ou amizade ou dever ou lei etc, de atênção ou companhia
 3. julgar-se ou achar-se o fulano-de-tal, estar em certa situação
 4. segurar mesmo algo, agarrar algo, prender-se ou apegar-se
  1. estar estreitamente unido a uma pessoa ou uma coisa

καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

κρείττων
(G2909)
Ver mais
kreíttōn (krite'-tohn)

2909 κρειττον kreitton

comparativo de um derivado de 2904; adj

mais útil, mais vantajoso, mais aproveitável

mais excelente


μένω
(G3306)
Ver mais
ménō (men'-o)

3306 μενω meno

palavra raiz; TDNT - 4:574,581; v

 1. permanecer, ficar
  1. em referência a lugar
   1. permanecer ou residir por pouco tempo, esperar
   2. não partir
    1. continuar a estar presente
    2. ser sustentado, mantido, continuamente
  2. em referência ao tempo
   1. continuar a ser, não perecer, durar, aturar
    1. de pessoas, sobreviver, viver
  3. em referência a estado ou condição
   1. permanecer o mesmo, não tornar-se outro ou diferente

    esperar por, estar à espera de alguém


μετά
(G3326)
Ver mais
metá (met-ah')

3326 μετα meta

preposição primária (com freqüencia usada adverbialmente); TDNT - 7:766,1102; prep

 1. com, depois, atrás


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


προσδέχομαι
(G4327)
Ver mais
prosdéchomai (pros-dekh'-om-ahee)

4327 προσδεχομαι prosdechomai

de 4314 e 1209; TDNT - 2:57,146; v

 1. receber para si mesmo, admitir, dar acesso a si mesmo
  1. admitir alguém, receber alguém em relação e companheirismo
  2. receber alguém (vindo de algum lugar)
  3. aceitar (não rejeitar) algo oferecido

   esperar: o cumprimento das promessas


σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

συμπαθέω
(G4834)
Ver mais
sympathéō (soom-path-eh'-o)

4834 συμπαθεω sumpatheo

de 4835; TDNT - 5:935,798; v

ter o mesmo sentimento, simpatizar com

sentir muito por, ter compaixão de


ὕπαρξις
(G5223)
Ver mais
hýparxis (hoop'-arx-is)

5223 υπαρξις huparxis

de 5225; n f

 1. possessões, mercadoria, bens, propriedade

ὑπάρχω
(G5225)
Ver mais
hypárchō (hoop-ar'-kho)

5225 υπαρχω huparcho

de 5259 e 756; v

 1. começar por baixo, fazer um começo
  1. iniciar

   vir a, portanto estar lá; estar pronto, estar à mão

   estar


χαρά
(G5479)
Ver mais
chará (khar-ah')

5479 χαρα chara

de 5463; TDNT - 9:359,1298; n f

 1. alegria, satisfação
  1. a alegria recebida de você
  2. causa ou ocasião de alegria
   1. de pessoas que são o prazer de alguém

ἁρπαγή
(G724)
Ver mais
harpagḗ (har-pag-ay')

724 αρπαγη harpage

de 726; n f

 1. o ato de saquear, roubo
 2. saque, despojo

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Hebreus 10:34 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Hebreus 10:34 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Hebreus 10:34

Referências em Livro Espírita

Não foram encontradas referências para Hebreus 10:34 em Livro Espírita.

Referências em Outras Obras


CARLOS TORRES PASTORINO

hb 10:34
Sabedoria do Evangelho - Volume 6

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 4
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Bens materiais


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista
Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da EscóciaReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Hebreus 10:34

Mateus 5:11 bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa.
Mateus 6:19 Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
Mateus 19:21 Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu; e vem e segue-me.
Lucas 10:42 mas uma só é necessária; e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
Lucas 12:33 Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão, e a traça não rói.
Atos 5:41 Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus.
Atos 21:33 Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu, e o mandou atar com duas cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito.
Atos 28:20 Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar; porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia.
II Coríntios 5:1 Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
Efésios 3:1 Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios,
Efésios 4:1 Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados,
Efésios 6:20 pelo qual sou embaixador em cadeias; para que possa falar dele livremente, como me convém falar.
Filipenses 1:7 Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do evangelho.
Colossenses 1:5 por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já, antes, ouvistes pela palavra da verdade do evangelho,
Colossenses 3:2 Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra;
I Timóteo 6:19 que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna.
II Timóteo 1:16 O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias;
II Timóteo 2:9 pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor; mas a palavra de Deus não está presa.
II Timóteo 4:8 Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Hebreus 11:16 Mas, agora, desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.
Hebreus 13:3 Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-o vós mesmos também no corpo.
Tiago 1:2 Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações,
I Pedro 1:4 para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós
I João 3:2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim como é o veremos.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Aceitar

verbo transitivo direto Receber de boa vontade aquilo que é oferecido: aceitar a doação.
Aguentar algo doloroso; suportar: aceitar o castigo.
Demonstrar concordância em relação a: aceitar as críticas.
Tomar para si; assumir: aceitar os julgamentos.
Assumir como verdadeiro, real, correto: não aceita a opinião alheia.
Passar a usar habitualmente; adotar: aceitar crenças religiosas.
Aceitar por honra da firma, concordar contra a própria vontade.
[Jurídico] Expressar formalmente a aceitação dos termos de um contrato.
[Jurídico] Aceitar uma letra, um contrato, obrigar-se por escrito ao pagamento daquela ou ao cumprimento das cláusulas deste.
verbo transitivo direto predicativo Admitir a contragosto ou aderindo: aceitamos a situação de fato.
Reconhecer como legítimo: aceitou sua condidatura à presidência.
Etimologia (origem da palavra aceitar). Do latim acceptare, "acolher".

Fonte: Dicionário Comum

receber, tomar. – Muito judiciosamente estabelece S. L. uma certa gradação entre estes verbos, sob uma outra ordem. “Tomar alguém uma certa coisa – diz ele – é havê-la para si, chamá-la a si, apreendê- -la com a mão (ou pô-la sob seu domínio). Não envolve, nem supõe ação estranha, que nos mande, ou dê, ou ofereça essa coisa; nem ideia de movimento que no-la traga. Tomamos o vestido, o chapéu, a espada; tomamos o livro para ler, a pena para escrever, as armas para brigar; tomamos amor, ódio, asco; tomamos ocasião, ensejo, tempo, etc. – Receber é tomar o que se nos dá, ou se nos oferece, ou se nos manda; ou o que vem a nós. Recebemos um presente, um favor, uma injúria; recebemos um hóspede, uma visita, uma notícia, uma ferida na guerra; recebemos o foro que se nos paga, o dinheiro que se nos deve. – Aceitar é receber com agrado e boa sombra; e também aprovar, assentir, dar consentimento, autorizar o que se nos oferece ou propõe. Aceitamos um obséquio, uma graça, uma oferta; aceitamos as condições de um contrato, a proposta que se nos faz, a obrigação que se nos impõe, etc.”. Dicionário de Sinônimos da Língua Portuguesa 73

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Alegria

substantivo feminino Estado de satisfação extrema; sentimento de contentamento ou de prazer excessivo: a alegria de ser feliz.
Circunstância ou situação feliz: é uma alegria tê-los em casa.
Condição de satisfação da pessoa que está contente, alegre.
Aquilo que causa contentamento ou prazer: seu projeto foi uma grande alegria para ele.
Ação de se divertir, de se entreter ou de alegrar alguém; divertimento.
Botânica Designação comum de gergelim (erva).
Botânica Aspecto comum de certas plantas, da família das amarantáceas, geralmente utilizadas como ornamentais ou para o consumo de suas folhas.
substantivo feminino plural [Popular] Alegrias. Designação comum atribuída aos testículos de animais.
Etimologia (origem da palavra alegria). Alegre + ia.

Fonte: Dicionário Comum

Do latim alacritas ou alacer, que significa “animado”, “vivaz”, “contente” ou “ânimo leve”.

Fonte: Dicionário Etimológico

ledice, júbilo, exultação, regozijo, contentamento, jovialidade, alacridade, satisfação; alegre, ledo, jubiloso, exultante, contente, jovial, álacre, satisfeito. – Diz Roq. que “o contentamento é uma situação agradável do ânimo, causada, ou pelo bem que se possui, ou pelo gosto que se logra, ou pela satisfação de que se goza. Quando o contentamento se manifesta exteriormente nas ações ou nas palavras, é alegria. Pode, pois, uma pessoa estar contente, sem parecer alegre. Pode fingir-se a alegria, porque é demonstração exterior, e pertence à imaginação; não assim o contentamento, que é afeto interior, e pertence principalmente ao juízo e à reflexão. Diríamos que o contentamento é filosófico; a alegria, poética; aquele supõe igualdade e sossego de ânimo, tranquilidade de consciência; conduz à felicidade, e sempre a acompanha. Ao contrário, a alegria é desigual, buliçosa, e até imoderada, quiçá louca em seus transportes; muitas vezes prescinde da consciência, ou é surda a seus gritos, porque na embriaguez do espírito se deixa arrastar da força do prazer; não é a felicidade, nem a ela conduz, nem a acompanha. O homem alegre nem sempre é feliz; muitos há que sem mostrarem alegria gozam de felicidade. Um fausto sucesso, que interessa a toda uma nação, celebra-se com festas e regozijos, alegra ao público, e produz contentamento no ânimo dos que foram causa dele. Antes que o ardente licor, que dá alegria, fizesse seu efeito no moiro de Moçambique, já ele estava mui contente pelo acolhimento que lhe fazia o Gama, e muito mais pelo regalo com que o tratava, como diz o nosso poeta... – Fixada a diferença entre alegria e contentamento, não será difícil fixá-la entre outros dos vocábulos deste grupo; pois representando todos um estado agradável no espírito do homem, exprime cada um deles seu diferente grau ou circunstâncias”. – Ledice, ou ledica como diziam os antigos, é corrupção da palavra latina lœtitia, e eles a usavam em lugar de alegria: em Camões ainda é frequente o adjetivo ledo em lugar de alegre. Hoje, a palavra ledo é desusada, e só em poesia terá cabimento. Seria para desejar que o uso lhe desse a significação modificada que lhe atribui D. Fr. de S. Luiz, dizendo que é menos viva, mais suave, tranquila e serena que a alegria; mas não lhe achamos autoridade suficiente para a estimar como tal. – O júbilo é mais animado que a alegria, e mostra-se por sons, vozes, gritos de aclamação. A pessoa jubilosa mostra-se alvoroçada de alegria. – Exultação é o último grau da alegria, que, não cabendo no coração, rompe em saltos, danças, etc., segundo a força do verbo exultar, que é saltar de gozo, de alegria. Está exultante a criatura que parece ufana da sua felicidade ou da satisfação que tem. – Regozijo, como está dizendo a palavra, formada da partícula reduplicativa re e gozo, é alegria, ou gozo repetido ou prolongado; e quase sempre se aplica às demonstrações públicas de gosto e alegria, celebradas com festas, bailes, etc., em memória de faustos acontecimentos. – Jovialidade significa “disposição natural para a alegria ruidosa mais inocente, temperamento irrequieto, festivo, quase ufano da vida”. Há velhos joviais; mas a jovialidade só assenta nos moços. – Alacridade é a Dicionário de Sinônimos da Língua Portuguesa 157 “alegria aberta e serena, discreta e segura”. – Satisfação é “o estado de alma em que ficamos quando alguma coisa vem corresponder aos nossos desejos, aos nossos sentimentos”, etc.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

[...] Alegria é saúde espiritual [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Correio fraterno• Por diversos Espíritos• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 41

Não te mergulhes na ilusória taça / Em que o vinho da carne se avoluma. / A alegria da Terra é cinza e bruma, / Mentirosa visão que brilha e passa.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

Não arruínes o bom humor de quem segue ao teu lado, porque a alegria é sempre um medicamento de Deus.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Falando à Terra• Por diversos Espíritos• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - Reflexões

[...] a alegria é o nosso dever primordial, no desempenho de todos os deveres que a vida nos assinala.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Relicário de luz• Autores diversos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Alegria

[...] a alegria e a esperança, expressando créditos infinitos de Deus, são os motivos básicos da vida a erguer-se, cada momento, por sinfonia maravilhosa.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• O Espírito da Verdade: estudos e dissertações em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec• Por diversos Espíritos• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 66

Alegria serena, em marcha uniforme, é a norma ideal para atingir-se a meta colimada.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• O Espírito da Verdade: estudos e dissertações em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec• Por diversos Espíritos• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 92

Jesus foi otimista nas suas pregações, ensinando as criaturas a se alegrarem com a vida, reconciliando-se com DEUS através da prática de ações puras e da emissão de pensamentos nobres e renovadores. A alegria é índice de boa saúde espiritual. Quem ama a Deus não se entrega à tristeza, ao desânimo, à desesperança, porque estes três estados d’alma denunciam falta de fé, ausência de confiança nos desígnios do Pai que está nos Céus. O apóstolo Paulo afirmou que “os frutos do Espírito são amor, alegria e paz”. Na verdade, sem amor, sem alegria, sem paz, o Espírito não pode evoluir. [...] A sã alegria não espouca em gargalhadas perturbadoras e escandalosas. É discreta, deixa o coração confortado e o Espírito pode fruir suave tranqüilidade. Embeleza-se com sorrisos bondosos, onde brincam a tolerância e o amor. O Espiritismo, que é o Paracleto, o Consolador prometido por Jesus, é a religião do amor, da caridade, da paz, da justiça, da humildade, e, conseqüentemente, da alegria, porque, onde imperem sentimentos tão delicados, a alegria domina, visto estabelecer-se, aí, a vontade de Deus. [...] Jesus era alegre com dignidade. Possuía a alegria pura e santa que identificava Sua grandeza espiritual. A alegria é um estado que aproxima de Deus as criaturas, quando alicerçada na pureza de pensamento. É alegre, não aquele que gargalha por nonadas, mas o que, naturalmente, traz Deus no coração. Todos nós fomos criados para sermos felizes, embora a felicidade não seja, as mais das vezes, o que supomos. As dores que nos afligem são reflexos do mau emprego que temos feito do nosso livre-arbítrio. A tristeza pode ser conseqüente do vazio dos corações sem amor e sem fé. A alegria vive no íntimo do ser humano que ama o bem, com ele respondendo ao mal. [...]
Referencia: MENDES, Indalício• Rumos Doutrinários• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Amemos a vida

Fonte: Dicionário da FEB

Alegria Emoção e estado de satisfação e felicidade (Sl 16:11); (Rm 14:17).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Aprisionamento

aprisionamento s. .M Ato ou efeito de aprisionar.

Fonte: Dicionário Comum

Ciência

substantivo feminino Conhecimento profundo sobre alguma coisa.
Utilização desse conhecimento como fonte de informação; noção: não tive ciência dos acontecimentos.
Conhecimento ou saber excessivo conseguido pela prática, raciocínio ou reflexão.
Reunião dos saberes organizados obtidos por observação, pesquisa ou pela demonstração de certos acontecimentos, fatos, fenômenos, sendo sistematizados por métodos ou de maneira racional: as normas da ciência.
Por Extensão Análise, matéria ou atividade que se baseia numa área do conhecimento: a ciência da matemática.
Por Extensão Saber adquirido através da leitura; erudição.
Etimologia (origem da palavra ciência). Do latim scientia.ae.

Fonte: Dicionário Comum

[...] O conjunto dos raciocínios sobre os quais se apóiam os fatos constitui a Ciência, Ciência ainda muito imperfeita, é verdade, cujo apogeu ninguém pretende ter atingido; enfim, uma Ciência em seus primórdios, e vossos estudos se dirigem para a pesquisa de tudo quanto possa alargá-la e constituí-la. [...]
Referencia: KARDEC, Allan• Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita• Org• por Evandro Noleto Bezerra• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 5

[...] a Ciência procura demonstrar a relatividade do conhecimento em torno da verdade que está além do campo da percepção finita do ser humano.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Impermanência e imortalidade• Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Incerteza

[...] é fonte de luz para o desenvolvimento da nossa inteligência, fator importante de progresso intelectual. [...]
Referencia: SAYÃO, Antônio Luiz• (Comp•) Elucidações Evangélicas• 13a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• -

[...] a Ciência não é mais que o conjunto das concepções de um século, que a Ciência do século seguinte ultrapassa e submerge. [...]
Referencia: SOARES, Sílvio Brito• Páginas de Léon Denis• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1991• - Cristianismo e Espiritismo

[...] A Ciência legítima é a conquista gradual das forças e operações da Natureza, que se mantinham ocultas à nossa acanhada apreensão. E como somos filhos do Deus Revelador, infinito em grandeza, é de esperar tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, à maneira que engrandeçam nossos títulos meritórios. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• No mundo maior• Pelo Espírito André Luiz• 24a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2005• - cap• 9

Fonte: Dicionário da FEB

Ciência Na Bíblia, soma de conhecimentos práticos da vida; SABEDORIA 1, (Dn 1:4); (21:22); (At 7:22); (1Co 8:1); 13.8).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Como

assim como, do mesmo modo que..., tal qual, de que modo, segundo, conforme. – A maior parte destas palavras podem entrar em mais de uma categoria gramatical. – Como significa – “de que modo, deste modo, desta forma”; e também – “à vista disso”, ou – “do modo que”. Em regra, como exprime relação comparativa; isto é – emprega-se quando se compara o que se vai afirmar com aquilo que já se afirmou; ou aquilo que se quer, que se propõe ou se deseja, com aquilo que em mente se tem. Exemplos valem mais que definições: – Como cumprires o teu dever, assim terás o teu destino. – O verdadeiro Deus tanto se vê de dia, como de noite (Vieira). – Falou como um grande orador. – Irei pela vida como ele foi. – Assim como equivale a – “do mesmo modo, de igual maneira que”... Assim como se vai, voltar-se-á. Assim como o sr. pede não é fácil. Digo-lhe que assim como se perde também se ganha. Destas frases se vê que entre como e assim como não há diferença perceptível, a não ser a maior força com que assim como explica melhor e acentua a comparação. – Nas mesmas condições está a locução – do mesmo modo que... Entre estas duas formas: “Como te portares comigo, assim me portarei eu contigo”; “Do mesmo modo que te portares comigo, assim (ou assim mesmo) me portarei contigo” – só se poderia notar a diferença que consiste na intensidade com que aquele mesmo modo enuncia e frisa, por assim dizer, a comparação. E tanto é assim que em muitos casos 290 Rocha Pombo não se usaria da locução; nestes, por exemplo: “Aqueles olhos brilham como estrelas”; “A menina tem no semblante uma serenidade como a dos anjos”. “Vejo aquela claridade como de um sol que vem”. – Tal qual significa – “de igual modo, exatamente da mesma forma ou maneira”: “Ele procedeu tal qual nós procederíamos” (isto é – procedeu como nós rigorosamente procederíamos). Esta locução pode ser também empregada como adjetiva: “Restituiu-me os livros tais quais os levara”. “Os termos em que me falas são tais quais tenho ouvido a outros”. – De que modo é locução que equivale perfeitamente a como: “De que modo quer o sr. que eu arranje o gabinete?” (ou: Como quer o sr. que eu arranje...). – Segundo e conforme, em muitos casos equivalem também a como: “Farei conforme o sr. mandar” (ou: como o sr. mandar). “Procederei segundo me convier” (ou: como me convier).

Fonte: Dicionário de Sinônimos

como adv. 1. De que modo. 2. Quanto, quão. 3. A que preço, a quanto. Conj. 1. Do mesmo modo que. 2. Logo que, quando, assim que. 3. Porque. 4. Na qualidade de: Ele veio como emissário. 5. Porquanto, visto que. 6. Se, uma vez que. C. quê, incomparavelmente; em grande quantidade: Tem chovido como quê. C. quer, loc. adv.: possivelmente. C. quer que, loc. conj.: do modo como, tal como.

Fonte: Dicionário Comum

Compadecer

verbo transitivo direto e pronominal Ter compaixão de; condoer-se: Deus se compadeça de nós!
Resignar ou resignar-se; conformar-se.
Ser compatível, harmonizar-se; conciliar-se: amor e ódio não se compadecem.
verbo transitivo direto Incitar ou ocasionar compaixão a: a saída do presidente não compadeceu o povo.
Possuir tolerância ou compaixão; ter capacidade para aceitar algo inadmissível; tolerar.
Etimologia (origem da palavra compadecer). Com + padecer.

Fonte: Dicionário Comum

do Lat.compatescere

v. tr., ter compaixão de; lastimar; deplorar;

v. int., consentir; sofrer;

v. refl., apiedar-se; condoer-se; comiserar-se; ser compatível; harmonizar-se.

Fonte: Dicionário Bíblico

Compadecer Ter compaixão (Sl 106:45).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Correntes

masc. e fem. pl. de corrente
fem. pl. de corrente

cor·ren·te
(latim currens, -entis, particípio presente de curro, -ere, correr)
adjectivo de dois géneros
adjetivo de dois géneros

1. Que corre (ex.: água corrente).

2. Que vai correndo ou passando (ex.: mês corrente; no segundo semestre do corrente ano). = ACTUAL, PRESENTE

3. Que acontece ou se encontra com frequência ou com facilidade (ex.: hábitos correntes). = BANAL, COMUM, HABITUAL, ORDINÁRIO, TRIVIAL, USUAL, VULGAREXTRAORDINÁRIO, INABITUAL, INCOMUM, INUSITADO, INUSUAL, RARO

4. Que é conhecido, seguido ou crido pela maioria (ex.: a demissão do ministro é voz corrente; esta é uma expressão de uso corrente).

5. Que está em vigor ou que tem curso (ex.: moeda corrente). = VIGENTE

6. Que está em curso e continua a progredir (ex.: despesa corrente).

7. Que se faz ou se acompanha com facilidade (ex.: estilo corrente; leitura corrente). = FÁCIL, FLUENTECUSTOSO, DIFÍCIL

8. Que tem experiência ou conhecimento. = ENTENDIDO, EXPEDITO, PRÁTICO, VERSADOAPRENDIZ, INEXPERIENTE, NOVATO, PRINCIPIANTE

advérbio

9. De modo fluente e sem problemas ou obstáculos. = CORRENTEMENTE

nome masculino

10. O que é considerado comum ou habitual. = ORDINÁRIO, USUAL, VULGAREXTRAORDINÁRIO

11. Ano ou mês que está em curso (ex.: conforme a anterior mensagem de dia 18 do corrente; em Janeiro do corrente).

nome feminino

12. Marcha de um líquido em determinada direcção (ex.: corrente fluvial; correntes marítimas). = CORRENTEZA

13. Movimento de fluido em determinada direcção.

14. Figurado Ímpeto de avançar.

15. Série ininterrupta. = SUCESSÃO

16. Conjunto de aros ou elos metálicos ligados uns aos outros (ex.: corrente de ferro; corrente de prata; corrente do relógio). = CADEIA

17. Conjunto de pessoas ou grupos que defendem ou partilham determinadas ideias ou opiniões (ex.: pertence à corrente liberal do partido).

18. Conjunto de ideias ou de opções que constituem a base teórica ou de pensamento de um grupo, de uma escola ou de uma doutrina (ex.: corrente estética; corrente filosófica; corrente literária).

19. [Electricidade] [Eletricidade] O mesmo que corrente eléctrica.


ao corrente
Informado (ex.: como é que ficou ao corrente da notícia?).

corrente eléctrica
Fluxo de cargas eléctricas, em determinada direcção, em elementos condutores ou semicondutores.

corrente de ar
Movimento de ar, geralmente num espaço fechado.

remar contra a corrente
Trabalhar ou esforçar-se em vão; lutar contra uma força maior; ir muito devagar e com muito custo. = REMAR CONTRA A MARÉ

Fonte: Dicionário Comum

Despojamento

Espólio, privar da posse, despir.

Fonte: Dicionário Bíblico

despojamento s. .M Ação de despojar(-se).

Fonte: Dicionário Comum

Despojo

substantivo masculino Revestimento, enfeite ou cobertura, que se retirou, arrancou ou caiu: as folhas que caem são despojos; a pele e as penas dos animais são despojos.
[Militar] Aquele que se considera adversário numa disputa; inimigo.
Ação ou efeito de despojar, de retirar o adorno, a proteção; despojamento.
substantivo masculino plural Os restos, sobras; fragmentos: despojos mortais.
Etimologia (origem da palavra despojo). Do espanhol despojo.

Fonte: Dicionário Comum

Presa de guerra; roubar; saquear

Fonte: Dicionário Bíblico

Despojo Aquilo que se tirou do inimigo depois da vitória (Sl 119:162; Lc 11:22).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Durável

adjetivo Que tende a durar por um tempo indeterminado; que persiste; que dura ou resiste; duradouro.
Etimologia (origem da palavra durável). Do latim durabilis.

Fonte: Dicionário Comum

Efeito

substantivo masculino Produto, resultado de uma ação; consequência: não há causa sem efeito.
Impressão produzida no espírito, na sensibilidade: seus elogios tiveram um efeito muito positivo em mim.
Usado com determinado propósito; finalidade: não tinha dinheiro para esse efeito.
Capacidade para produzir o resultado esperado; eficiência: creme com um ótimo efeito na pele.
Cuja consequência pode ser danosa; prejudicial: os efeitos da dengue.
[Esporte] Rotação imprimida a uma bola de bilhar, de futebol ou de outro jogo, com o fim de obter trajetórias ou retrocessos intencionalmente contrários à lógica: chutou com efeito.
expressão Efeito estufa. Aumento da temperatura do ar em razão do isolamento provocado pelo acúmulo de cristais de dióxido de carbono e de vapor de água na alta atmosfera, o que impede que o calor da Terra se irradie.
Efeito Joule. Aquecimento de um condutor durante a passagem de corrente elétrica.
Etimologia (origem da palavra efeito). Do latim effectum.i.

Fonte: Dicionário Comum

Espoliação

substantivo feminino Apropriação ilegal de algo que não lhe pertence; esbulho.
Ação de privar uma pessoa de alguma coisa que lhe pertence por direito, através de violência ou fraude; aquilo que foi ilegalmente apropriado.
Ação ou efeito de espoliar, de privar alguém da posse do que lhe pertence.
Etimologia (origem da palavra espoliação). Do latim spoliatio.onis, "usurpação, roubo".

Fonte: Dicionário Comum

Espoliação Ato de tirar alguma coisa de alguém, enganando ou por violência; roubo (Hc 10:34, RC; RA, espólio).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Espólio

substantivo masculino [Jurídico] Reunião do que (bens, propriedades etc) alguém deixa após a sua morte; herança.
Durante uma guerra, aquilo que se toma ao inimigo; despojo.
Ação ou consequência de um roubo; espoliação: o espólio apreendido pelos policiais era extremamente valioso.
O conjunto daquilo que sobra, dos restos (desposos): a cerca era o espólio do que havia sido aquela casa.
Etimologia (origem da palavra espólio). Do latim spolium.ii.

Fonte: Dicionário Comum

Bens que alguém morrendo deixou

Fonte: Dicionário Bíblico

Excelente

adjetivo Excessivamente bom; com ótima qualidade: filme excelente.
Superior em seu gênero; perfeito, primoroso, exímio, inigualável: o jovem era um excelente aluno; ele se tornou um excelente presidente.
De sabor e qualidade apreciáveis; agradável: prato excelente.
Que chama a atenção; recreativo, interessante, envolvente, instrutivo: livro excelente.
Etimologia (origem da palavra excelente). Do latim excellens.entis.

Fonte: Dicionário Comum

Fortuna

substantivo feminino Grande quantia ou muito dinheiro: o time pagou uma fortuna pelo jogador.
Reunião dos bens, das propriedades materiais de uma pessoa, de uma companhia ou organização: recebeu uma fortuna de herança.
Destino; aquilo que tem de ser: nunca teve boa fortuna.
Boa sorte; em que há ventura, júbilo, abundância: tive a fortuna de estar no evento.
Adversidade; má sorte; em que há desgraça: nunca se reergueu daquela fortuna.
Etimologia (origem da palavra fortuna). Do latim fortuna.ae.

Fonte: Dicionário Comum

O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham e a evidência no mundo, freqüentemente, não passa de ergástulo em que a alma padece angustiosa solidão.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Ceifa de luz• Pelo Espírito Emmanuel• 1a ed• especial• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 9

Fonte: Dicionário da FEB

Fortuna Deusa da sorte “fortuna” quer dizer sorte), adorada junto com o deus Destino (Is 65:11). Os cananeus adoravam Fortuna na forma das Híades, pequeno grupo de estrelas da CONSTELAÇÃO do Touro. Destino era representado pelas Plêiades, grupo de sete estrelas da mesma constelação chamadas também de Sete-Cabrinhas ou SETE-ESTRELO (38:31); (Am 5:8). O ano astrológico principiava com Touro; assim as ofertas de alimentos e de vinho feitas a Fortuna e a Destino coincidiam com as comemorações da festa da PÁSCOA. E os israelitas infiéis misturavam essas duas festas como fazem hoje macumbeiros e católicos com as suas festas.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Gozo

[...] o verdadeiro gozo não reside na posse transitória dos tesouros da Terra, mas sim na conquista das riquezas imperecíveis do espírito.
Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• Páginas de Espiritismo cristão• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1993• - cap• 29

Fonte: Dicionário da FEB

gosto; sabor, paladar, ressaibo, ranço. – Antes de tudo, notemos que os dois primeiros vocábulos do grupo são subjetivos, e os outros objetivos. Entre gozo e gosto, na acepção em que se tornam sinônimos, há uma notável diferença. – Gosto significa “prazer, satisfação, grata disposição de alma”; gozo indica prazer tão intenso que chega a ser delícia: é como “um gosto intensificado, uma profunda e suave alegria da alma”. O primeiro, gozo, é ainda mais subjetivo que o segundo, gosto. Dizemos, por exemplo, que uma certa substância tem mau gosto (em vez de mau sabor): e neste, e em casos tais, gosto já não é sinônimo de gozo, e passa a ser sinônimo apenas dos outros do grupo. Ainda assim, é preciso notar que se atribui a gosto um sentido que tem apenas analogia com o sentido que lhe é próprio. Neste sentido, gosto é o sentido pelo qual percebemos o sabor de qualquer substância. É só por figura que tomamos gosto como significando a impressão que nos dá a substância: isto tem gosto de fel (equivalendo a – isto em nosso gosto produz a impressão do fel). No mesmo caso está o vocábulo paladar: agrada-nos ao paladar, tem um paladar agradável. O paladar é o mesmo gosto; apenas menos extenso, e mais preciso. O termo gosto pode ser aplicado figuradamente em referência a todas as artes, em geral a todas as coisas que dependam de escolha ou preferência, e paladar nem sempre. – Sabor é a propriedade que tem a substância de impressionar-nos o paladar. Propriamente, sabor é a propriedade de impressionar agradavelmente, tanto que não seria próprio dizer – mau sabor, nem – bom sabor; entendendo-se que o sabor é sempre bom. Só o uso tem autorizado aquelas formas na linguagem vulgar. E a prova de que sabor indica sensação agradável produzida no órgão do gosto, temo- -la no adjetivo saboroso. – Ressaibo é como se disséssemos “gosto ligeiro, não bem definido ou acentuado, não intenso”. – Ranço entra aqui figuradamente, com uma significação análoga à que lhe é própria; isto é; de “sabor acre, gosto desagradável de substância que começou a corromper-se”. Esta linguagem tem uns ranços de arcaísmo...

Fonte: Dicionário de Sinônimos

substantivo masculino Satisfação; expressão de prazer; ação de gozar, de desfrutar.
Deleite; condição de satisfação que resulta de uma atividade qualquer.
Utilização ou posse de algo: o gozo de um benefício, de um direito.
Graça; o que é divertido; o que causa riso: aquele filme foi um gozo.
[Brasil] Prazer obtido por meio de relações sexuais.
[Brasil] Orgasmo; momento máximo de prazer.
Etimologia (origem da palavra gozo). Do espanhol gozo; pelo latim gaudiim.ii.
adjetivo Vira-lata; diz-se do cão sem raça.
substantivo masculino Esse cão sem raça ou muito pequeno.
Etimologia (origem da palavra gozo). De origem questionável.

Fonte: Dicionário Comum

Maís

substantivo masculino Variedade de milho graúdo, bem desenvolvido.
Não confundir com: mais.
Etimologia (origem da palavra maís). Do espanhol maíz.

Fonte: Dicionário Comum

Melhor

adjetivo Que está acima de bom; numa comparação, aquilo que é superior: este ano a agricultura foi melhor; dias melhores virão.
Que contém o mais alto grau de qualidade para atender as exigências pessoais de: o melhor filme; melhor amigo.
advérbio Que apresenta um ótimo estado de saúde física ou psicológica: está melhor.
De um modo que satisfaça: preciso estudar melhor.
De um modo mais correto: esta casa ficaria melhor com grades.
substantivo feminino Vida que está após a morte: partiu para uma melhor.
Prêmio; situação vantajosa: levou a melhor!
substantivo masculino Algo ou alguém que está acima de todas as coisas ou pessoas: os melhores ficaram; o melhor virá.
O que é mais correto e adequado: o melhor é voltar depois.
Etimologia (origem da palavra melhor). Do latim melor.oris.

Fonte: Dicionário Comum

Não

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

Participar

verbo transitivo indireto Compartilhar; fazer parte de: participou o movimento contra o governo.
Partilhar; possuir parte em: participou dos lucros da empresa.
Unir-se por uma razão, um sentimento, uma opinião etc.: participou da premiação pela vitória no jogo.
Possuir ou expressar características, particularidades comuns: a literatura de Machado de Assis participa do modernismo.
verbo transitivo direto e bitransitivo Comunicar; tornar público e conhecido; passar a saber: participou a nova casa; participaram o casamento aos noivos.
Etimologia (origem da palavra participar). Do latim participare.

Fonte: Dicionário Comum

Participar
1) Ter parte (1Co 10:17)

2) Tomar parte (2Tm 1:8). 3 Comunicar (1Sm 22:8), RA).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Patrimônio

substantivo masculino Bens materiais de família; herança.
Conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa.
Figurado O que é considerado herança comum, transmitido de uma geração para outra, com valor e importância reconhecidos, que deve protegido e preservado.
Antigo Herança paterna.
Antigo Bens que tinham a função de sustentar um eclesiástico.
expressão Patrimônio Líquido. Diferença entre os valores dos ativos (bens e direitos) e dos passivos (obrigações) de uma pessoa física ou jurídica.
Patrimônio Nacional. Reunião dos bens de uso público, pertencentes à União.
Etimologia (origem da palavra patrimônio). Do latim patrimonium, herança paterna.

Fonte: Dicionário Comum

originário do latino patrimonium, cujo significado é de herança familiar ou do pater (pai), o "patriarca", que, no Império Romano, como em geral em toda a Antiguidade, detinha o governo ou poder de dispor sobre seus "pertences vivos" particulares, do cachorro à vovozinha, fazendo o que bem entendesse, do empréstimo e venda à morte.

Fonte: Dicionário Etimológico

Patrimônio Terras e bens (Dt 18:8, RA).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Permanente

adjetivo Que é definitivo, que dura muito tempo; duradouro.
Que permanece; que não sofre mudanças; imutável.
Que acontece frequentemente; constante: sofrimento permanente.
Que apresenta estabilidade, permanência; estável: diretoria permanente.
[Odontologia] Diz-se da dentição que permanece.
substantivo masculino e feminino Penteado que deixa o cabelo encaracolado ou ondulado por um tempo.
substantivo masculino Documento que dá autorização para a entrada em eventos, espetáculos, diversões.
Etimologia (origem da palavra permanente). Do latim permanens.entis.

Fonte: Dicionário Comum

Permitir

verbo transitivo direto e bitransitivo Dar o poder para dizer ou fazer; dar o consentimento ou a liberdade para; consentir: o estabelecimento não permite animais; o pai permitiu-lhe o casamento.
verbo transitivo direto Autorizar; dar autorização para: o juiz não permite atrasos.
Possibilitar; tornar possível: seu esforço permitiu o sucesso.
verbo pronominal Assumir a responsabilidade por; tomar a liberdade: hoje é dia de festa, vamos nos permitir!
Etimologia (origem da palavra permitir). Do latim permittere.

Fonte: Dicionário Comum

Permitir Dar licença ou liberdade (Gn 20:6); (Mt 8:21).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Possessão

substantivo feminino Ação ou consequência de possuir.
Determinada coisa que se possui - objeto possuído.
História Área, território, terra possuída por um Estado - designado como domínio ou colônia: Angola foi possessão de Portugal.
Circunstância em que alguém está possuído por algo sobre-humano, por uma paixão, por um tormento, por uma obsessão etc.
Religião Expressão ou circunstância em que alguém está sob o efeito de forças sobre-humanas ou em estado de transe: ele estava em possessão de forças do mal.
plural Possessões.
Etimologia (origem da palavra possessão). Do latim possessio.onis.

Fonte: Dicionário Comum

Na possessão, em vez de agir exteriormente, o Espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao Espírito encarnado; toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um Espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção.
Referencia: KARDEC, Allan• A Gênese: os milagres e as predições segundo o Espiritismo• Trad• de Guillon Ribeiro da 5a ed• francesa• 48a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 14, it• 47

Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus Espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo: primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se; segundo, porque implica igualmente a idéia do apoderamento de um corpo por um Espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento [...].
Referencia: KARDEC, Allan• O Livro dos médiuns ou Guia dos médiuns e dos evocadores• Trad• de Guillon Ribeiro da 49a ed• francesa• 76a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - it• 241

[...] A subjugação, quando no paroxismo, é que vulgarmente dão o nome de possessão. É de notar-se que, nesse estado, o indivíduo tem muitas vezes consciência de que o que faz é ridículo, mas é forçado a fazê-lo, tal como se um homem mais vigoroso do que ele o obrigasse a mover, contra a vontade, os braços, as pernas e a língua.
Referencia: KARDEC, Allan• Obras póstumas• Traduzida da 1a ed• francesa por Guillon Ribeiro• 37a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, Manifestações dos Espíritos

O Espiritismo considera na gênese do fenômeno da possessão a faculdade mediúnica desgovernada e trata o caso pelo processo do diálogo com o Espírito possessor, buscando compreender suas razões para esclarecê-lo e libertá-lo da sua própria ignorância e confusão mental.
Referencia: MIRANDA, Hermínio C• Sobrevivência e comunicabilidade dos Espíritos• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - cap• 18

Imantação do Espírito a determinada pessoa, dominando-a física e moralmente.
Referencia: PERALVA, Martins• Estudando a mediunidade• 23a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 11

Possessão e subjugação caracterizam-se pelo inteiro controle do Espírito sobre o encarnado.
Referencia: PERALVA, Martins• Mediunidade e evolução• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1987• - cap• 8

A possessão de que falam os Evangelhos nos casos que relatam não era mais do que subjugação. Jesus se servia sempre das expressões em uso, de acordo com os preconceitos e as tradições, a fim de ser compreendido e, mais ainda, escutado. Independentemente da obsessão e da subjugação, quer corporal apenas, quer corporal e moral, há os casos, a que podeis chamar possessão, em que o Espírito do obsessor se substitui ao do encarnado no seu corpo, a fim de servir-se deste como se lhe pertencera. Tais casos são muito raros.
Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 1

No caso de possessão, o domínio é mais completo. O Espírito obsessor como que se substitui ao do encarnado no seu corpo, donde, por assim dizer, expulsa o outro, para servir-se desse corpo, como se lhe pertencera, ficando a este ligada a vítima, apenas por um cordão fluídico, com o auxílio do perispírito. Combinando os fluidos do seu perispírito com os do perispírito do encarnado, o mau Espírito se introduz no instrumento corpóreo deste último e lhe imprime uma ação que é efeito daquela combinação fluídica. Essa substituição tanto pode dar-se no estado de vigília como no de sonambulismo do encarnado.
Referencia: SAYÃO, Antônio Luiz• (Comp•) Elucidações Evangélicas• 13a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• -

O termo possessão, na literatura espírita mediúnica, é adotado com bastante P freqüência (vide, por exemplo, Nos domínios da mediunidade) e na prática designa aqueles casos realmente mais graves de obsessão. Seria, assim, o seu grau máximo.
Referencia: SCHUBERT, Suely Caldas• Obsessão/desobsessão: profilaxia e terapêutica espíritas• 16a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - pt• 3, cap• 8

Fonte: Dicionário da FEB

Possessão Ver Demônios.

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Possuir

verbo transitivo direto Estar na posse de; ter algo como seu: possuía três casas.
Ter; ser definido ou qualificado por: Ouro Preto possui muitas igrejas.
Encerrar; carregar consigo; expressar uma característica específica: o cantor possui talento.
Por Extensão Estar dominado por algum espírito ou divindade.
Ter uma relação sexual ou intensa com alguém.
verbo transitivo direto e pronominal Dominar; submeter-se a: a violência possuiu o policial; possuiu-se de violência.
verbo pronominal Ser convencido por: o aluno se possuiu de seus direitos.
Etimologia (origem da palavra possuir). Do latim possidere.

Fonte: Dicionário Comum

ter. – Temos aquilo que nos pertence; possuímos o que é nosso e de que estamos de posse. Para ter, segundo Alv. Pas., não é necessário poder dispor de uma coisa, nem mesmo que ela esteja atualmente entre nossas mãos ou sob a nossa guarda direta; basta que essa coisa seja nossa. Para possuir é necessário, se não rigorosamente que a coisa esteja em nossas mãos, pelo menos que tenhamos o poder atual de dispor dela. Um homem pode ter muito dinheiro, e não o possuir propriamente, se o tiver emprestado: este homem não é senhor do seu dinheiro, não pode dispor dele, porque o não possui, apesar de o ter. Em suma: ter é ser dono, proprietário, senhor; possuir é estar de posse ou na posse.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Prisões

-

Fonte: Dicionário Comum

Sofrimento

O sofrimento – segundo a Doutrina Espírita – é a conseqüência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da Lei que rege a evolução humana.
Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• O Sermão da Montanha• 16a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Bem-aventurados os que choram

“[...] é, na realidade, uma ilusão. O homem traz em si infinitas riquezas de que mal se apercebe. Pode ele dominar tudo: a dor, a fome, a sede, o sono. Tendo-se sujeitado voluntariamente à vida material, acreditou vencer as forças más. Entretanto, uma vez encerrado na prisão de carne, perdeu a lembrança do que era, do seu poder espiritual e as faltas em que incorreu o arrastaram para as existências reparadoras, para a expiação. [...] Não sabemos tudo [...] porém, a volta eterna não existe, porquanto, aos olhos de Deus, o sofrimento é um meio e não um fim.”
Referencia: DEJEAN, Georges• A nova luz• Trad• de Guillon Ribeiro• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• -

[...] O sofrimento não é um inimigo, como se acredita. É um companheiro que não sabe mentir. [...]
Referencia: DEJEAN, Georges• A nova luz• Trad• de Guillon Ribeiro• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• -

[...] O sofrimento é o instrumento de toda elevação, é o único meio de nos arrancar à indiferença, à volúpia. [...]
Referencia: DENIS, Léon• Depois da morte: exposição da Doutrina dos Espíritos• Trad• de João Lourenço de Souza• 25a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 2, cap• 13

[...] O sofrimento é o misterioso operário que trabalha nas profundezas de nossa alma, e trabalha por nossa elevação. [...]
Referencia: DENIS, Léon• No invisível: Espiritismo e mediunidade• Trad• de Leopoldo Cirne• 23a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 3, cap• 25

[...] O sofrimento é um meio poderoso de educação para as almas, pois desenvolve a sensibilidade, que já é, por si mesma, um acréscimo de vida. Por vezes é uma forma de justiça, corretivo a nossos atos anteriores e longínquos.
Referencia: DENIS, Léon• O grande enigma• 13a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, cap• 9

[...] Em todo o Universo o sofrimento é sobretudo um meio educativo e purificador.
Referencia: DENIS, Léon• O porquê da vida: solução racional do problema da existência• 22a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• -

[...] é o amigo íntimo da soledade.
Referencia: DOMINGO SÓLER, Amália• Fragmentos das memórias do Padre Germano• Pelo Espírito Padre Germano• Trad• de Manuel Quintão• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 33

Assinalava Buda, nas suas Quatro Nobres Verdades, que o sofrimento é uma realidade e a luta em favor de sua superação deve ser a razão essencial da existência humana. O sofrimento é sem dúvida a pedra de toque encarregada de desbastar o erro, a fim de revelar toda a verdade, desde que o indivíduo se nega à experiência do amor que liberta, proporcionando-lhe a luz do discernimento que o capacita ao crescimento interior e à conquista do caminho seguro para a realidade.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Impermanência e imortalidade• Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Culto ao sofrimento

O sofrimento é, portanto, o cadinho purificador que retira as manchas da alma, a fim de que brilhe a luz de que se constitui, irisando de belezas o próprio ser e atraindo o restante da Humanidade na sua direção.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Impermanência e imortalidade• Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Culto ao sofrimento

[...] é impositivo de evolução [...].
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Sublime expiação• Pelo Espírito Victor Hugo• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1998• - L• 3, cap• 2

[...] Sofrer é acelerar o progresso espiritual, é incentivar a alma para as batalhas renhidas que recobrem de glórias imarcescíveis os mais corajosos combatentes, e cujos triunfos consistem na virtude, na mansuetude, no trabalho honesto, no sacrifício, na abnegação, no amor ao próximo!
Referencia: GAMA, Zilda• Almas crucificadas• Pelo Espírito Victor Hugo• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - L• 8

[...] O sofrimento é o melhor veículo para levar as almas ao céu.
Referencia: GURJÃO, Areolino• Expiação• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1984• -

[...] o sofrimento é inerente ao estado de imperfeição, mas atenua-se com o progresso e desaparece quando o Espírito vence a matéria.
Referencia: IMBASSAHY, Carlos• À margem do Espiritismo: refutação à crítica feita à parte filosófica do Espiritismo• Prefácio de Guillon Ribeiro• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - pt• 4, cap• 36

[...] única moeda com a qual conseguimos resgatar nossos compromissos, de há muito vencidos nos refolhos da Lei. [...]
Referencia: MARCUS, João (Hermínio C• Miranda)• Candeias na noite escura• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 6

[...] é um fator de elevação moral. [...]
Referencia: PERALVA, Martins• O pensamento de Emmanuel• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1994• - cap• 36

O sofrimento é como treva densa, / que novos lumes lépida condensa / nas esteiras fatais da evolução.
Referencia: SANT’ANNA, Hernani T• Amar e servir• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 44

[...] quando suportado com humildade e confiança em Deus, é sempre recibo de quitação de velhos débitos, habilitando o Espírito a um futuro de bênçãos...
Referencia: SIMONETTI, Richard• Para viver a grande mensagem• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1991• - Para evitar a deserção

O sofrimento é a grande escola dos indivíduos e dos povos. Quando eles se afastam do caminho reto e resvalam para a sensualidade e para a decomposição moral, ele, com o seu aguilhão, os faz retomar o verdadeiro caminho.
Referencia: SOARES, Sílvio Brito• Páginas de Léon Denis• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1991• - O Espiritismo e a guerra

Os aguilhões, como corrigendas desagradáveis e rudes, são capazes de produzir frutos excelentes de experiência e compreensão. São processos reparadores visando ao reajustamento da criatura nos seus transvios, no curso da evolução.
Referencia: SOUZA, Juvanir Borges de• Tempo de renovação• Prefácio de Lauro S• Thiago• Rio de Janeiro: FEB, 1989• - cap• 5

[...] é a forja purificadora, onde perdemos o peso das paixões inferiores, a fim de nos alçarmos à vida mais alta [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Ave, Cristo! Episódios da história do Cristianismo no século III• Pelo Espírito Emmanuel• 22a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, cap• 6

[...] é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Contos e apólogos• Pelo Espírito Irmão X [Humberto de Campos]• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 6

O sofrimento interior incompreensível e inacessível aos mais amados no mundo é arado do Senhor na terra do coração.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

[...] é uma espécie de fogo invisível, plasmando-nos o caráter. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Entre a terra e o céu• Pelo Espírito André Luiz• 23a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 35

O primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento, que procura despertar a consciência adormecida. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Os filhos do Grande Rei• Pelo Espírito Veneranda• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1987• - cap• 19

É fotógrafo oculto.Deslinda os mais íntimos aspectos da per-sonalidade, situando-os a descoberto.Aclara os menores impulsos do coração,deixando-os à mostra.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Justiça Divina• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Exames

O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Libertação• Pelo Espírito André Luiz• 29a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1

[...] é apelo à ascensão. Sem ele, seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Aguilhão benéfico, o sofrimento evita-nos a precipitação nos despenhadeiros do mal, auxilia-nos a prosseguir entre as margens do caminho, mantendo-nos a correção necessária ao êxito do plano redentor.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Luz acima• Pelo Espírito Irmão X [Humberto de Campos]• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 48

[...] O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A Bondade Divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• No mundo maior• Pelo Espírito André Luiz• 24a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2005• - cap• 10

[...] o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas que, um dia, serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do Céu.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Pai Nosso• Pelo Espírito Meimei• 25a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 4

O sofrimento é a luz que nos aquece, / Sinal de Deus que nos aclara o sonho / No porvir de alegria, almo e risonho, / De ventura que nunca desfalece.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Poetas redivivos• Por diversos Espíritos• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1994• - cap• 10

[...] O catre do sofrimento é um barco de salvação, nas tempestades do mundo, para o crente identificado com a própria fé. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Reportagens de Além-túmulo• Pelo Espírito Humberto de Campos• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 12

[...] Não é entendido tão-somente por recurso expiatório ou regenerativo, mas também por bênção salvadora que aprimora e ilumina sempre. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Voltei• Pelo Espírito Irmão Jacob• 24a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 17

Fonte: Dicionário da FEB

Somente

advérbio Nada mais que: os produtos são entregues somente aos donos.
Exclusivamente, só: somente o prefeito foi favorável às demissões.
Apenas: falava somente português.
Etimologia (origem da palavra somente). Do latim feminino de solus - sola + mente.

Fonte: Dicionário Comum

somente adv. Unicamente, apenas, só.

Fonte: Dicionário Comum

Superior

adjetivo Num lugar mais acima; mais alto: degrau superior.
Que atinge o grau máximo; elevado: temperatura superior à normal.
Figurado Que ultrapassa os demais em algo específico: talento superior.
Que tem sua origem numa autoridade: ordens superiores.
Que é melhor que outro, em relação à mesma coisa: pintor superior aos seus contemporâneos.
Que tem mais autoridade que outro: juiz superior.
De teor distinto, diferente; incomum.
substantivo masculino Pessoa que exerce autoridade sobre outra.
Religião Pessoa que dirige uma comunidade religiosa, um convento.
Numa escala de tempo, aquele que está mais próximo do tempo presente.
expressão Ensino superior. Ensino universitário ou relativo a esse ensino.
Ser superior a. Não se deixar dominar, atingir por: é uma mulher superior às intrigas difamatórias.
Etimologia (origem da palavra superior). Do latim superior.oris.

Fonte: Dicionário Comum

superior (ô), adj. .M e f. 1. Que está mais alto, em relação a outra coisa; que está acima de outro. 2. Que atingiu grau mais elevado. 3. De qualidade excelente. 4. Que emana de autoridade. 5. Di-Zse da instrução que se ministra nas universidades e escolas científicas. S. .M 1. Pessoa que tem autoridade sobre outra ou outras. 2. Aquele que dirige um convento ou comunidade religiosa.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Senhor; forma informal utilizada para se dirigir à pessoa que tem certa autoridade, poder ou é proprietária de algo: sô advogado; sô Francisco.
Gramática Usado como interlocutório pessoal: anda logo, sô, corre atrás da namorada.
Não confundir com: .
Etimologia (origem da palavra ). Forma Red. de senhor; do latim senior.oris.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Senhor; forma informal utilizada para se dirigir à pessoa que tem certa autoridade, poder ou é proprietária de algo: sô advogado; sô Francisco.
Gramática Usado como interlocutório pessoal: anda logo, sô, corre atrás da namorada.
Não confundir com: .
Etimologia (origem da palavra ). Forma Red. de senhor; do latim senior.oris.

Fonte: Dicionário Comum

Rei egípcio, de descendência etiópica, cujo nome por extenso era Sabaku, pertencendo à vigésima-quinta dinastia. oséias, que desejou livrar-se do jugo da Assíria, procurou para esse fim o auxilio e a aliança de Sô (2 Rs 17.4). A conseqüência desta aliança foi desastrosa, pois oséias foi feito prisioneiro pelos assírios que haviam invadido o reino de israel, tomando Samaria e levando as dez tribos para o cativeiro. Muitos, contudo, pensam que Sô era apenas um vice-rei no Delta. (*veja oséias, israel e Samaria.)

Fonte: Dicionário Bíblico

Oséias, o último monarca do reino do Norte, tentara escapar da opressão dos assírios, ao recusar-se a pagar os pesados tributos exigidos e ao enviar mensageiros para buscar a ajuda de Sô, faraó do Egito (2Rs 17:4). Essa atitude fez com que Salmaneser, rei da Assíria, mandasse prender Oséias e ordenasse a invasão de Israel. Não se sabe ao certo quem era exatamente esse faraó egípcio. Alguns eruditos sugerem que se tratava de Shabako, que governou o Egito por volta de 716 a.C., mas isso o colocaria numa época muito posterior à dos eventos narrados, desde que Oséias foi rei no período entre 732 a 722 a.C. Sô também é identificado por alguns estudiosos com Osorcom IV, de Tanis (nome da cidade mencionada na Bíblia como Zoã). Essa sugestão é apoiada pela mensagem de Isaías contra o Egito, na qual o profeta destacou que aquela nação não servia para nada e mencionou especificamente “os príncipes de Zoã” (Is 19:11-15). Outras sugestões ainda são apresentadas. P.D.G.

Fonte: Quem é quem na Bíblia?

Rei do Egito (2Rs 17:4).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Tender

verbo transitivo indireto Possuir uma inclinação, aptidão para: sua filha sempre tendia para o piano.
Ser parecido ou estar próximo de: o vestido listrado tendia para o vermelho.
Encaminhar; seguir em direção a: seus projetos tendem à falência.
Destinar-se; ter como objetivo, como motivo: os impostos tendem à falência do consumidor.
verbo transitivo direto Desfraldar; encher ou manter-se aberto com o vento: o temporal tendia os lençóis no varal.
verbo intransitivo Voltar-se; apresentar uma inclinação em relação a: a bicicleta tendeu para a esquerda.
verbo transitivo direto e pronominal Estender; expandir-se ou alongar-se no tempo ou num espaço: tendia as pernas; a praia tendia-se pelo horizonte.
Etimologia (origem da palavra tender). Do latim tendere.

Fonte: Dicionário Comum

verbo transitivo indireto Possuir uma inclinação, aptidão para: sua filha sempre tendia para o piano.
Ser parecido ou estar próximo de: o vestido listrado tendia para o vermelho.
Encaminhar; seguir em direção a: seus projetos tendem à falência.
Destinar-se; ter como objetivo, como motivo: os impostos tendem à falência do consumidor.
verbo transitivo direto Desfraldar; encher ou manter-se aberto com o vento: o temporal tendia os lençóis no varal.
verbo intransitivo Voltar-se; apresentar uma inclinação em relação a: a bicicleta tendeu para a esquerda.
verbo transitivo direto e pronominal Estender; expandir-se ou alongar-se no tempo ou num espaço: tendia as pernas; a praia tendia-se pelo horizonte.
Etimologia (origem da palavra tender). Do latim tendere.

Fonte: Dicionário Comum

tender
v. 1. tr. dir. Estender, estirar. 2. tr. dir. Desfraldar, enfunar. 3. tr. dir. Bater ou enformar (a massa do pão) antes de cozer. 4. pron. Estender-se, fazer-se largo. 5. tr. ind. Dirigir-se, encaminhar-se. 6. tr. ind. Aproximar-se de: T. para o zero a temperatura. 7. tr. ind. Apresentar tendência, inclinação, pendor ou propensão para.

Fonte: Dicionário Comum

Tênder

tênder
v. 1. tr. dir. Estender, estirar. 2. tr. dir. Desfraldar, enfunar. 3. tr. dir. Bater ou enformar (a massa do pão) antes de cozer. 4. pron. Estender-se, fazer-se largo. 5. tr. ind. Dirigir-se, encaminhar-se. 6. tr. ind. Aproximar-se de: T. para o zero a temperatura. 7. tr. ind. Apresentar tendência, inclinação, pendor ou propensão para.

Fonte: Dicionário Comum