ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ⸀ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ ⸀τῶν διωκόντων ὑμᾶς·

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

I ἐγὼG1473 however δὲG1161 say λέγωG3004 to you ὑμῖνG4771 Love ἀγαπᾶτεG25  -  τοὺςG3588 enemies ἐχθροὺςG2190 of you ὑμῶνG4771 and καὶG2532 pray προσεύχεσθεG4336 for ὑπὲρG5228 those τῶνG3588 persecuting διωκόντωνG1377 you ὑμᾶςG4771 bless ⧼εὐλογεῖτεG2127 those τοὺςG3588 cursing καταρωμένουςG2672 you ὑμᾶςG4771 good καλῶςG2573 do ποιεῖτεG4160 to those τοῖςG3588 spitefully accusing ἐπηρεαζόντωνG1908 you ὑμᾶςG4771 and καὶG2532 hating μισοῦσινG3404 you ὑμᾶς⧽G4771

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

EuG1473 ἐγώG1473, porémG1161 δέG1161, vosG5213 ὑμῖνG5213 digoG3004 λέγωG3004 G5719: amaiG25 ἀγαπάωG25 G5720 os vossosG5216 ὑμῶνG5216 inimigosG2190 ἐχθρόςG2190 eG2532 καίG2532 oraiG4336 προσεύχομαιG4336 G5737 pelosG5228 ὑπέρG5228 queG3588 G3588 vosG5209 ὑμᾶςG5209 perseguemG1377 διώκωG1377 G5723;

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Mateus 5:44 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem;
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem;
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem,
(TB) - Tradução Brasileira

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ⸀ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ ⸀τῶν διωκόντων ὑμᾶς·
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Eu, porém, vos digo: Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem,
(HD) - Haroldo Dutra

Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade, e vos perseguem;
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

 ① Eu, em oposição a isso, vos digo: Amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que estão vos maldizendo 266, fazei bem àqueles que estão vos odiando, e orai por aqueles que estão vos fazendo- falsas- acusações- com- ódio e que estão vos perseguindo; para que sejais filhos do vosso Pai, Aquele que está nos céuS;
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos[x] e orai pelos que vos perseguem;[z]
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Ego autem dico vobis : diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos, et orate pro persequentibus et calumniantibus vos :
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

 ① Eu, em oposição a isso, vos digo: Amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que estão vos maldizendo 266, fazei bem àqueles que estão vos odiando, e orai por aqueles que estão vos fazendo- falsas- acusações- com- ódio e que estão vos perseguindo; para que sejais filhos do vosso Pai, Aquele que está nos céuS;


 266

Mt 5:44 Mss Alexandrinos/ TC/ bíblias moderninhas aqui extirpam/ destroem (por nota/ [colchetes]) a ênfase por repetição que existe em "BENDIZEI AQUELES QUE ESTÃO VOS MALDIZENDO, FAZEI BEM ÀQUELES QUE ESTÃO VOS ODIANDO", tão linda e necessária frente à dureza do nosso coração. Acharam que Deus escreveu em estilo pobre, se repete desnecessariamente. Daí, tentaram "podá-lo"! Ah, mercadores de Alexandria, isto não é copiar nem traduzir, é adulterar e mal representar! Isto não é respeitar a inspiração verbal! Mesmo em português, queremos ler, proclamar e memorizar exatamente as palavras de Deus, não a podagem- paráfrase- interpretação- comentário feitos por homens e colocados no texto principal da Bíblia, como se fossem as palavras de Deus!


 ①


Notas de rodapé da Bíblia (BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Mateus 5 : 44

Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos[x] e orai pelos que vos perseguem;[z]


[x]
Ad.: "Fazei bem aos que vos odeiam".

[z]
Ad.: "e pelos que vos maltratam" (cf. Lc 6:27s).

G1473
egō
ἐγὼ
(I)
Pronome pessoal / possessivo - nominativo 1ª pessoa do singular
G1161
de
δὲ
(however)
Conjunção
G3004
legō
λέγω
(say)
Verbo - presente indicativo ativo - 1ª pessoa do singular
G4771
hymin
ὑμῖν
(to you)
Pronome pessoal / possessivo - dativo 2ª pessoa do plural
G25
agapate
ἀγαπᾶτε
(Love)
Verbo - presente imperativo ativo - 2ª pessoa do plural
G3588
tous
τοὺς
( - )
Artigo - acusativo masculino no plural
G2190
echthrous
ἐχθροὺς
(enemies)
Adjetivo - Masculino no Plurak acusativo
G4771
hymōn
ὑμῶν
(of you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa genitiva plural
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G4336
proseuchesthe
προσεύχεσθε
(pray)
Verbo - presente imperativo médio ou passivo - 2ª pessoa do plural
G5228
hyper
ὑπὲρ
(for)
Preposição
G3588
tōn
τῶν
(those)
Artigo - Masculino no Plurak genitivo
G1377
diōkontōn
διωκόντων
(persecuting)
Verbo - particípio presente ativo - Masculino no Plurak genitivo
G4771
hymas
ὑμᾶς
(you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa acusativa plural
G2127
eulogeite
⧼εὐλογεῖτε
(bless)
Verbo - presente imperativo ativo - 2ª pessoa do plural
G3588
tous
τοὺς
(those)
Artigo - acusativo masculino no plural
G2672
katarōmenous
καταρωμένους
(cursing)
Verbo - particípio no presente médio - Masculino no Plurak acusativo
G4771
hymas
ὑμᾶς
(you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa acusativa plural
G2573
kalōs
καλῶς
(good)
Advérbio
G4160
poieite
ποιεῖτε
(do)
Verbo - presente indicativo ativo - 2ª pessoa do plural
G3588
tois
τοῖς
(to those)
Artigo - Dativo Masculino no Plural
G1908
epēreazontōn
ἐπηρεαζόντων
(spitefully accusing)
Verbo - particípio presente ativo - Masculino no Plurak genitivo
G4771
hymas
ὑμᾶς
(you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa acusativa plural
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G3404
misousin
μισοῦσιν
(hating)
Verbo - Particípio Ativo - Dativo Masculino no Plural
G4771
hymas
ὑμᾶς⧽
(you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa acusativa plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


δέ
(G1161)
Ver mais
(deh)

1161 δε de

partícula primária (adversativa ou aditiva); conj

 1. mas, além do mais, e, etc.

διώκω
(G1377)
Ver mais
diṓkō (dee-o'-ko)

1377 διωκω dioko

uma forma prolongada (e causativa) de um verbo primário dio (fugir; cf a raíz de 1169 e 1249); TDNT - 2:229,177; v

 1. fazer correr ou fugir, afugentar, escapar
 2. correr prontamente a fim de capturar um pessoa ou coisa, correr atrás
  1. correr com determinação: figurativamente de alguém que, numa corrida, dispara em direção ao ponto de chegada
  2. perseguir (de um modo hostil)
 3. de qualquer forma, seja qual seja, incomodar, preocupar, molestar alguém
  1. perseguir
  2. ser maltratado, sofrer perseguição por causa de algo
 4. sem a idéia de hostilidade, correr atrás, seguir após: alguém
 5. metáf., perseguir
  1. procurar ansiosamente, esforçar-se com todo o empenho para adquirir

ἐγώ
(G1473)
Ver mais
egṓ (eg-o')

1473 εγω ego

um pronome primário da primeira pessoa “Eu” (apenas expresso quando enfático); TDNT - 2:343,196; pron

 1. Eu, me, minha, meu

ἐπηρεάζω
(G1908)
Ver mais
epēreázō (ep-ay-reh-ad'-zo)

1908 επηρεαζω epereazo

de um comparativo de 1909 e (provavelmente) areia (ameaças); v

insultar

tratar de modo insultante, usar despeitosamente

maltratar

no sentido forense, acusar falsemente

ameaçar


εὐλογέω
(G2127)
Ver mais
eulogéō (yoo-log-eh'-o)

2127 ευλογεω eulogeo

de um composto de 2095 e 3056; TDNT - 2:754,275; v

 1. louvar, celebrar com louvores
 2. invocar bênçãos
 3. consagrar algo com solenes orações
  1. pedir a bênção de Deus sobre algo
  2. pedir a Deus para abençoar algo para o uso de alguém
  3. pronunciar uma bênção consagratória sobre
 4. de Deus
  1. fazer prosperar, tornar feliz, conferir bênçãos a
  2. favorecido por Deus, abençoado

ἐχθρός
(G2190)
Ver mais
echthrós (ech-thros')

2190 εχθρος echthros

de uma palavra primária echtho (odiar); detestável (passivamente, odioso, ou ativamente, hostil); TDNT - 2:811,285; adj

 1. odiado, odioso, detestável
 2. hostil, que destesta e se opõe a outro
  1. usado de pessoas que estão em inimizade com Deus pelos seus pecados
   1. opondo-se (a Deus) na mente
   2. pessoa hostil
   3. um determinado inimigo
   4. alguém hostil
   5. do diabo que é o mais amargo inimigo do governo divino

ἀγαπάω
(G25)
Ver mais
agapáō (ag-ap-ah'-o)

25 αγαπαω agapao

Talvez de agan (muito) [ou cf 5689 עגב]; TDNT 1:21,5; v

 1. com respeito às pessoas
  1. receber com alegria, acolher, gostar muito de, amar ternamente
 2. com respeito às coisas
  1. estar satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas

Sinônimos ver verbete 5914


καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

καλῶς
(G2573)
Ver mais
kalōs (kal-oce')

2573 καλως kalos

de 2570; adv

 1. belamente, finamente, excelentemente, bem
  1. corretamente, de forma a não deixar espaço para reclamação, bem, verdadeiramente
  2. excelentemente, nobremente, recomendável
  3. honrosamente, em honra
   1. em um bom lugar, confortável
  4. falar bem de alguém, fazer bem
  5. estar bem (daqueles que recuperaram a saúde)

καταράομαι
(G2672)
Ver mais
kataráomai (kat-ar-ah'-om-ahee)

2672 καταραομαι kataraomai

voz média de 2671; TDNT - 1:448,75; v

 1. amaldiçoar, condenar, imprecar o mal sobre

λέγω
(G3004)
Ver mais
légō (leg'-o)

3004 λεγω lego

palavra raiz; TDNT - 4:69,505; v

 1. dizer, falar
  1. afirmar sobre, manter
  2. ensinar
  3. exortar, aconselhar, comandar, dirigir
  4. apontar com palavras, intentar, significar, querer dizer
  5. chamar pelo nome, chamar, nomear
  6. gritar, falar de, mencionar

μισέω
(G3404)
Ver mais
miséō (mis-eh'-o)

3404 μισεω miseo

da palavra primária misos (ódio); TDNT - 4:683,597; v

odiar, detestar, perseguir com ódio

ser odiado, detestado(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


ποιέω
(G4160)
Ver mais
poiéō (poy-eh'-o)

4160 ποιεω poieo

aparentemente forma prolongada de uma palavra primária arcaica; TDNT - 6:458,895; v

 1. fazer
  1. com os nomes de coisas feitas, produzir, construir, formar, modelar, etc.
  2. ser os autores de, a causa
  3. tornar pronto, preparar
  4. produzir, dar, brotar
  5. adquirir, prover algo para si mesmo
  6. fazer algo a partir de alguma coisa
  7. (fazer, i.e.) considerar alguém alguma coisa
   1. (fazer, i.e.) constituir ou designar alguém alguma coisa, designar ou ordenar alguém que
   2. (fazer, i.e.) declarar alguém alguma coisa
  8. tornar alguém manifesto, conduzi-lo
  9. levar alguém a fazer algo
   1. fazer alguém
  10. ser o autor de algo (causar, realizar)
 2. fazer
  1. agir corretamente, fazer bem
   1. efetuar, executar
  2. fazer algo a alguém
   1. fazer a alguém
  3. com designação de tempo: passar, gastar
  4. celebrar, observar
   1. tornar pronto, e assim, ao mesmo tempo, instituir, a celebração da páscoa
  5. cumprir: um promessa

Sinônimos ver verbete 5871 e 5911


προσεύχομαι
(G4336)
Ver mais
proseúchomai (pros-yoo'-khom-ahee)

4336 προσευχομαι proseuchomai

de 4314 e 2172; TDNT - 2:807,279; v

 1. oferecer orações, orar

σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

ὑπέρ
(G5228)
Ver mais
hypér (hoop-er')

5228 υπερ huper

preposição primária; TDNT - 8:507,1228; prep

em benefício de, para a segurança de

acima, além, mais que

mais, além, acima


Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Mateus 5:44 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Mateus 5:44 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Mateus 5:44

Referências em Livro Espírita


Allan Kardec

mt 5:44
O Evangelho Segundo o Espiritismo

Categoria: Livro Espírita
Ref: 10224
Capítulo: 17
Página: 203
Allan Kardec
Detalhes Comprar

Cairbar Schutel

mt 5:44
Parábolas e Ensinos de Jesus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 45
Página: -
Cairbar Schutel
Detalhes Comprar

Emmanuel

mt 5:44
Vinha de Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 41
Página: 93
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Palavras de Vida Eterna

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 16
Página: 45
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Segue-me

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 65
Página: 167
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Mais Perto

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Página: -
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Hora Certa

Categoria: Livro Espírita
Ref: 3868
Capítulo: 24
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Amor e Luz

Categoria: Livro Espírita
Ref: 5874
Capítulo: 2
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
A Verdade Responde

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 9
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Abrigo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 13
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Alma e Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 16
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Amigo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 17
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Caminho, Verdade e Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 169
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Confia e Segue

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 2
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Escrínio de Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 39
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Indulgência

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 17
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Livro da Esperança

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 78
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Monte Acima

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 11
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Neste Instante

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 13
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Mateus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Marcos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Lucas

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo João

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários aos Atos dos Apóstolos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários às Cartas de Paulo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Religião dos espíritos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 70
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Roteiro

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 13
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Seara dos Médiuns

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 75
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 5:44
Viajor

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 14
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Francisco Cândido Xavier

mt 5:44
Benção de Paz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 9
Página: 34
Francisco Cândido Xavier
Detalhes Comprar
mt 5:44
Ceifa de Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 48
Página: 167
Francisco Cândido Xavier
Detalhes Comprar
mt 5:44
Chico Xavier e suas Mensagens no Anuário Espírita

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 6
Francisco Cândido Xavier
Detalhes Comprar

André Luiz

mt 5:44
Obreiros da Vida Eterna

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 3
Página: -
Francisco Cândido Xavier
André Luiz
Detalhes Comprar
mt 5:44
Libertação

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 12
Francisco Cândido Xavier
André Luiz
Detalhes Comprar
mt 5:44
No mundo maior

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 4
Francisco Cândido Xavier
André Luiz
Detalhes Comprar
mt 5:44
Opinião espírita

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 32
Francisco Cândido Xavier
André Luiz
Detalhes Comprar

Joanna de Ângelis

mt 5:44
Psicologia da Gratidão

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 5
Divaldo Pereira Franco
Joanna de Ângelis
Detalhes Comprar
mt 5:44
TESOUROS LIBERTADORES

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 6
Divaldo Pereira Franco
Joanna de Ângelis
Detalhes Comprar

Wallace Leal Valentim Rodrigues

mt 5:44
À Luz da Oração

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 5
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Wallace Leal Valentim Rodrigues
Detalhes Comprar
mt 5:44
Cartas do Alto

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 23
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Wallace Leal Valentim Rodrigues
Detalhes Comprar
mt 5:44
Passos da Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 5
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Wallace Leal Valentim Rodrigues
Detalhes Comprar
mt 5:44
Recados da Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 21
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Wallace Leal Valentim Rodrigues
Detalhes Comprar
mt 5:44
Retornaram Contando - Coleção Cartas Psicografadas

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 7
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Wallace Leal Valentim Rodrigues
Detalhes Comprar
mt 5:44
Astronautas do Além

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 24
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Wallace Leal Valentim Rodrigues
Detalhes Comprar

Espíritos Diversos

mt 5:44
Alma e Coração

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 27
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
mt 5:44
Brilhe Vossa Luz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 21
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
mt 5:44
Coragem

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 17
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
mt 5:44
Entre Irmãos de Outras Terras

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 3
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
mt 5:44
Marcas do Caminho

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 25
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
mt 5:44
O Espírito da Verdade

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 55
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar

Bezerra de Menezes

mt 5:44
Bezerra, Chico e Você

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 8
Francisco Cândido Xavier
Bezerra de Menezes
Detalhes Comprar

Fernando Worm e Francisco Cândido Xavier

mt 5:44
Janela Para a Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Fernando Worm e Francisco Cândido Xavier
Detalhes Comprar

Irmão X

mt 5:44
Luz Acima

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Irmão X
Detalhes Comprar
mt 5:44
Relatos da Vida [FEB]

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 6
Francisco Cândido Xavier
Irmão X
Detalhes Comprar

Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires

mt 5:44
Na Hora do Testemunho

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 7
Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires
Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires
Detalhes Comprar

Amélia Rodrigues

mt 5:44
Mensagem do Amor Imortal (A)

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 22
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar
mt 5:44
Luz do Mundo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 4
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar
mt 5:44
Vivendo Com Jesus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 5
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


CARLOS TORRES PASTORINO

mt 5:44
Sabedoria do Evangelho - Volume 2

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 39
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar
mt 5:44
Sabedoria do Evangelho - Volume 5

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 2
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar
mt 5:44
Sabedoria do Evangelho - Volume 7

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 9
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Inimizade Inimizade Maledicência Amor Intercessão Perseguição Orar Relacionamentos O que a Bíblia diz sobre Oração Contrária? Confusão Violência


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista
Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Mateus 5:44

Êxodo 23:4 Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento, desgarrado, sem falta lho reconduzirás.
II Reis 6:22 Mas ele disse: Não os ferirás; feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor.
II Crônicas 28:9 E estava ali um profeta do Senhor cujo nome era Obede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal, que chegou até aos céus.
Salmos 7:4 se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao que me oprimia sem causa);
Salmos 35:13 Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco; humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio.
Provérbios 25:21 Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer; e, se tiver sede, dá-lhe água para beber,
Lucas 6:27 Mas a vós, que ouvis, digo: Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem,
Lucas 6:34 E, se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto.
Lucas 23:34 E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes.
Atos 7:60 E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu.
Romanos 12:14 abençoai aos que vos perseguem; abençoai e não amaldiçoeis.
Romanos 12:20 Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.
I Coríntios 4:12 e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos; somos injuriados e bendizemos; somos perseguidos e sofremos;
I Coríntios 13:4 O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece,
I Pedro 2:23 o qual, quando o injuriavam, não injuriava e, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente,
I Pedro 3:9 não tornando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Bem

substantivo masculino O que causa alegria e felicidade: desejar o bem.
Pessoa de quem se gosta muito: ela sempre foi o meu bem.
Aquilo que alguém possui; posse: tinha muitos bens.
advérbio De maneira boa e adequada; adequadamente: ele trabalha bem.
De modo saudável; que apresenta uma boa saúde: o paciente está bem.
Em que há correção, perfeição, qualidade; corretamente: ele atua bem.
De modo confortável, cômodo; confortavelmente: o sapato ficou bem?
De modo justo, honesto ou correto; honestamente: comportou-se bem.
Em demasia; de modo excessivo; muito: o jogo foi bem fácil.
De modo exato; sem atrasos; exatamente: o avião aterrissou bem no horário.
adjetivo Que faz parte da classe de pessoas ricas, da alta sociedade.
Etimologia (origem da palavra bem). Do latim bene.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino O que causa alegria e felicidade: desejar o bem.
Pessoa de quem se gosta muito: ela sempre foi o meu bem.
Aquilo que alguém possui; posse: tinha muitos bens.
advérbio De maneira boa e adequada; adequadamente: ele trabalha bem.
De modo saudável; que apresenta uma boa saúde: o paciente está bem.
Em que há correção, perfeição, qualidade; corretamente: ele atua bem.
De modo confortável, cômodo; confortavelmente: o sapato ficou bem?
De modo justo, honesto ou correto; honestamente: comportou-se bem.
Em demasia; de modo excessivo; muito: o jogo foi bem fácil.
De modo exato; sem atrasos; exatamente: o avião aterrissou bem no horário.
adjetivo Que faz parte da classe de pessoas ricas, da alta sociedade.
Etimologia (origem da palavra bem). Do latim bene.

Fonte: Dicionário Comum

[...] O bem é uma couraça contra o qual virão sempre se quebrar as armas da malevolência.
Referencia: KARDEC, Allan• Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita• Org• por Evandro Noleto Bezerra• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 5

[...] para fazer o bem, o espírita não deve sondar a consciência e a opinião e, ainda que tivesse à sua frente um inimigo de sua fé, mas infeliz, deve vir em seu auxílio nos limites de suas faculdades. É agindo assim que o Espiritismo mostrará o que é e provará que vale mais do que o que lhe opõem.
Referencia: KARDEC, Allan• Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita• Org• por Evandro Noleto Bezerra• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 21

O bem é tudo o que é conforme à Lei de Deus [...]. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a Lei de Deus. [...]
Referencia: KARDEC, Allan• O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita• Trad• de Guillon Ribeiro• 86a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - q• 630

[...] fazer o bem não consiste, para o homem, apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário.
Referencia: KARDEC, Allan• O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita• Trad• de Guillon Ribeiro• 86a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - q• 643

[...] é uma couraça contra a qual sempre se quebrarão as manobras da malevolência!...
Referencia: KARDEC, Allan• Obras póstumas• Traduzida da 1a ed• francesa por Guillon Ribeiro• 37a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, Os desertores

[...] O bem que fazemos é conquista pessoal, mas ele vem partilhado pelos empréstimos de talentos da Bondade Divina, a fim de que nossos esforços não sucumbam diante da história de sombras que trazemos de experiências passadas. Para realizar o bem, é preciso a decisão íntima – eu quero fazer. Mas os resultados que porventura venham dessa prática, segundo Paulo, não nos pertencem. Uma visita fraterna, uma aula bem preparada em favor da evangelização infanto-juvenil, uma palestra amorosa que toque o coração dos ouvintes – tudo são ações cometidas pelo empenho individual, por uma decisão particular, mas cujas conseqüências devem ser depositadas na conta do Cristo, Fonte geradora dos recursos sutis em que nos apoiamos para realizar a tarefa.
Referencia: ABRANCHES, Carlos Augusto• Vozes do Espírito• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - A luz é minha realização

[...] é a única realidade eterna e absoluta em todo o Universo [...].
Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• As leis morais: segundo a filosofia espírita• 12a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - O problema do mal

[...] é a única Realidade Absoluta, o destino final da Criação [...].
Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• As leis morais: segundo a filosofia espírita• 12a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Os Espíritos podem retrogradar?

O bem é a lei suprema do Universo e o alvo da elevação dos seres. [...]
Referencia: DENIS, Léon• Depois da morte: exposição da Doutrina dos Espíritos• Trad• de João Lourenço de Souza• 25a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Resumo

[...] Todo bem que se pode produzir é felicidade que se armazena.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Estudos espíritas• Pelo Espírito Joanna de Ângelis• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1999• - cap• 17

O bem é tudo quanto estimula a vida, produz para a vida, respeita e dignifica a vida.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Lampadário espírita• Pelo Espírito Joanna de Ângelis• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 34

O bem [...] não se circunscreve a limites nem se submete a nominações, escolas ou grupos. Como o oxigênio puro, a tudo vitaliza e, sem ele, a vida perece.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Loucura e obsessão• Pelo Espírito Manoel P• de Miranda• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2003• - cap• 18

[...] O bem que distendemos pelo caminho é eterna semente de luz que plantamos no solo do futuro, por onde um dia chegarão nossos pés. [...]
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Párias em redenção• Pelo Espírito Victor Hugo• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - L• 3, cap• 8

[...] saneador divino [...].
Referencia: GAMA, Zilda• Almas crucificadas• Pelo Espírito Victor Hugo• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - L• 8

[...] É uma conseqüência inevitável do que traz uma das características divinas: a imutabilidade.
Referencia: JACINTHO, Roque• Intimidade• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1994• - Tempo

O bem é, por conseguinte, valioso recurso autopsicoterápico, que merece experimentado pelos encarnados.
Referencia: PERALVA, Martins• O pensamento de Emmanuel• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1994• - cap• 33

[...] é a substância intrínseca de tudo quanto existe. [...]
Referencia: SANT’ANNA, Hernani T• Universo e vida• Pelo Espírito Áureo• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 5

O Bem Eterno é bênção de Deus à disposição de todos.
Referencia: VIEIRA, Waldo• Conduta Espírita• Pelo Espírito André Luiz• 29a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 28

[...] todo bem realizado, com quem for e seja onde for, constitui recurso vivo, atuando em favor de quem o pratica.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Ação e reação• Pelo Espírito André Luiz• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 6

[...] é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada [...], nossa decidida cooperação com a Lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Ação e reação• Pelo Espírito André Luiz• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 7

[...] constitui sinal de passagem livre para os cimos da Vida Superior [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Ação e reação• Pelo Espírito André Luiz• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 19

[...] é o verdadeiro antídoto do mal.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Ação e reação• Pelo Espírito André Luiz• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 19

[...] é o único determinismo divino dentro do Universo, determinismo que absorve todas as ações humanas, para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho• Pelo Espírito Humberto de Campos• 30a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 15

[...] é o movimento evolutivo na escala ascensional para a Divindade [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Caminho, verdade e vida• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 35

Não olvides, portanto, / Que possuis tão-somente / O que dás de ti mesmo / No amparo aos semelhantes, / Porque o bem que ofereces / Aos irmãos de jornada / É crédito de luz / A enriquecer-te a vida, / Nos caminhos da Terra / E nas bênçãos do Céu.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Correio fraterno• Por diversos Espíritos• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 20

O Bem é a luz que deve consolidar as conquistas substanciais do nosso esforço e onde estiver o bem, aí se encontra o Espírito do Senhor, auxiliando-nos a soerguer os corações para as Esferas Superiores.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

O Bem é o trabalho que aperfeiçoa.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

O bem é porto seguro / Neste globo deescarcéus, / Pague o seu débito aomundo / E seja credor nos céus.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

[...] é o inamovível fundamento da Lei.[...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Entre a terra e o céu• Pelo Espírito André Luiz• 23a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1

[...] o bem real para nós será semprefazer o bem aos outros em primeirolugar.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Evangelho em casa• Pelo Espírito Meimei• 12a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - 2ª reunião-conversação

Em suma, o bem é o Amor que sedesdobra, em busca da Perfeição noInfinito, segundo os Propósitos Divinos[...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Falando à Terra• Por diversos Espíritos• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - Amor

Estende a bondade a todos. / O bem é aglória da vida. / Enfermeiro sem cuidado/ Alarga qualquer ferida.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Gotas de luz• Pelo Espírito Casimiro Cunha• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2005• - cap• 5

Nunca te afastes do bem, / Que é a baseda Lei Divina. / O desejo é semprenosso, / Mas Deus é quem determina
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Gotas de luz• Pelo Espírito Casimiro Cunha• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2005• - cap• 30

Todo bem, qualquer que ele seja, ébênção creditada a favor de quem opratica.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Justiça Divina• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Merecimento maior

[...] o bem genuíno será sempre o bemque possamos prestar na obra do bemaos outros. [...]O bem é luz que se expande, na medidado serviço de cada um ao bem de todos,com esquecimento de todo mal.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Justiça Divina• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Na lei do bem

[...] A prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual, porque conjuga em seus cursos a experiência e a virtude, o raciocínio e o sentimento.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Lázaro redivivo• Pelo Espírito Irmão X [Humberto de Campos]• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 31

[...] é a nossa porta redentora. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Libertação• Pelo Espírito André Luiz• 29a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 17

[...] é o crédito infalível no livro da eternidade [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Religião dos Espíritos: estudos e dissertações em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec• Pelo Espírito Emmanuel• 18a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Amanhã

O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Vinha de luz• Pelo Espírito Emmanuel• 24a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 62

[...] praticar o bem, dando alguma coisa de nós mesmos, nas aquisições de alegria e felicidade para os outros, é o dom sublime por excelência [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Voltei• Pelo Espírito Irmão Jacob• 24a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 20

O bem é uma idéia-luz, descerrando à vida caminhos de elevação.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Vozes do grande além• Por diversos Espíritos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2003• - cap• 20

[...] o bem [...] possui caráter divino e semelhante aos atributos do Pai Excelso, traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• O Espírito da Verdade: estudos e dissertações em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec• Por diversos Espíritos• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 44

Bem e mal O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a Divindade, o segundo é a estagnação.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

[...] todo bem é expansão, crescimento e harmonia e todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio. O bem é a onda permanente da vida a irradiar-se como o Sol e o mal pode ser considerado como sendo essa mesma onda, a enovelar-se sobre si mesma, gerando a treva enquistada. Ambos personalizam o amor que é libertação e o egoísmo, que é cárcere.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Instruções psicofônicas• Recebidas de vários Espíritos, no “Grupo Meimei”, e organizadas por Arnaldo Rocha• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 60

Fonte: Dicionário da FEB

Bendizer

verbo transitivo direto Abençoar; fazer com que algo se torne próspero, abençoado: o destino bendizia a empresa da família.
Estar grato por uma graça alcançada: bendigo as doações que ele enviou; bendizei a Deus pelos milagres recebidos.
Enaltecer; falar coisas boas sobre: bendisse a aluna diante dos demais.
Benzer; abençoar algo ou alguém; dar a bênção a: bendizia os casais na igreja.
Etimologia (origem da palavra bendizer). Do latim benedicere.

Fonte: Dicionário Comum

louvar grandemente, glorificar (Sl. 34, 1).

Fonte: Dicionário Bíblico

Falsas

fem. pl. de falso

fal·so
(latim falsus, -a, -um)
adjectivo
adjetivo

1. Não verdadeiro; não verídico.

2. Fingido, simulado.AUTÊNTICO, SINCERO, VERDADEIRO

3. Enganoso; mentiroso.

4. Desleal, traidor.

5. Que foi alvo de falsificação ou de corrupção. = ADULTERADO, FALSIFICADOAUTÊNTICO, GENUÍNO, LEGÍTIMO, VERDADEIRO

6. Suposto, que não é o que diz verdade.

adjectivo e nome masculino
adjetivo e nome masculino

7. Que ou quem mostra algo que não corresponde àquilo que pensa ou sente. = DISSIMULADO, FINGIDO, HIPÓCRITA

nome masculino

8. Vão dissimulado debaixo de uma escada, de um móvel, etc., geralmente usado como esconderijo.

advérbio

9. Com falsidade; em falso.


em falso
Errando o passo, a pancada, o movimento, etc.

Fonte: Dicionário Comum

Filhós

substantivo masculino e feminino [Popular] Filhó. (Pl.: filhoses.).

Fonte: Dicionário Comum

Maldizer

substantivo masculino Maledicência; fala maldosa; ação de quem difama ou busca denegrir.
verbo transitivo direto e intransitivo Difamar; falar mal de alguém; atacar a boa reputação de: ele maldizia os amigos pelas costas; preferia maldizer à elogiar.
Amaldiçoar; desejar que o mau aconteça a: maldizia os governantes; não conseguia maldizer.
verbo transitivo indireto Lamentar; reclamar sobre: maldizia do tempo.
Etimologia (origem da palavra maldizer). Do latim maledicere.

Fonte: Dicionário Comum

Maldizer Lançar MALDIÇÃO (Sl 62:4).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Maltratar

verbo transitivo Tratar com brutalidade ou grosseria uma pessoa, por atos ou palavras.
Usar com desleixo, causando dano; estragar, danificar.
Espancar, açoitar, tratar com crueldade.

Fonte: Dicionário Comum

Odiar

verbo transitivo Querer mal a alguém; ter ódio ou raiva por; detestar, abominar.
Sentir aversão ou repulsa a; desprezar, aborrecer profundamente.

Fonte: Dicionário Comum

Oposição

substantivo feminino Impedimento ou objeção; ação de estar contra algo ou alguém.
[Política] Contrário ao governo, que se opõe ao governo: partidos de oposição.
Argumentação contrária a: a oposição do aluno convenceu o professor.
O que tende a ser contrário: a oposição do juiz finalizou o julgamento.
Diferença; desigualdade ou falta de semelhança em relação a: a oposição entre a verdade e a mentira.
Incompatibilidade; falta de compatibilidade: oposição de opiniões.
Qualidade do que é oposto: oposição de forças.
Etimologia (origem da palavra oposição). Do latim oppositio.onis.

Fonte: Dicionário Comum

Orar

verbo regência múltipla Rezar; fazer uma oração, uma prece aos Deuses e santos de devoção: orou um cântico à Maria; orou pelos necessitados; precisava orar antes do trabalho.
Suplicar ou implorar; pedir insistentemente; solicitar com humildade: orava aos anjos; orou a caridade dos homens; orava com devoção.
verbo transitivo indireto e intransitivo Discursar; falar publicamente: o presidente orou insistentemente sobre a oposição política.
Etimologia (origem da palavra orar). Do latim orare.

Fonte: Dicionário Comum

e PRECE
Referencia:

Fonte: Dicionário da FEB

Pai

substantivo masculino Aquele que tem ou teve filho(s); genitor, progenitor.
Indivíduo em relação aos seus filhos.
Responsável pela criação de; criador: Corneille é o pai da tragédia francesa.
Quem funda uma instituição, cidade, templo; fundador.
[Zoologia] Animal macho que teve filhotes.
Figurado Algo ou alguém que dá origem a outra coisa ou pessoa: o desconhecimento é o pai da ignorância.
Indivíduo que pratica o bem, que realiza ou possui boas ações; benfeitor.
Religião Primeira pessoa que, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, compõe a Santíssima Trindade.
Religião Título dado aos membros padres de uma congregação religiosa.
substantivo masculino plural Os progenitores de alguém ou os seus antepassados.
expressão Pai Eterno. Deus.
Pai espiritual. Aquele que dirige a consciência de alguém.
Etimologia (origem da palavra pai). Talvez do latim patre-, padre, pade, pai.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Aquele que tem ou teve filho(s); genitor, progenitor.
Indivíduo em relação aos seus filhos.
Responsável pela criação de; criador: Corneille é o pai da tragédia francesa.
Quem funda uma instituição, cidade, templo; fundador.
[Zoologia] Animal macho que teve filhotes.
Figurado Algo ou alguém que dá origem a outra coisa ou pessoa: o desconhecimento é o pai da ignorância.
Indivíduo que pratica o bem, que realiza ou possui boas ações; benfeitor.
Religião Primeira pessoa que, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, compõe a Santíssima Trindade.
Religião Título dado aos membros padres de uma congregação religiosa.
substantivo masculino plural Os progenitores de alguém ou os seus antepassados.
expressão Pai Eterno. Deus.
Pai espiritual. Aquele que dirige a consciência de alguém.
Etimologia (origem da palavra pai). Talvez do latim patre-, padre, pade, pai.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Aquele que tem ou teve filho(s); genitor, progenitor.
Indivíduo em relação aos seus filhos.
Responsável pela criação de; criador: Corneille é o pai da tragédia francesa.
Quem funda uma instituição, cidade, templo; fundador.
[Zoologia] Animal macho que teve filhotes.
Figurado Algo ou alguém que dá origem a outra coisa ou pessoa: o desconhecimento é o pai da ignorância.
Indivíduo que pratica o bem, que realiza ou possui boas ações; benfeitor.
Religião Primeira pessoa que, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, compõe a Santíssima Trindade.
Religião Título dado aos membros padres de uma congregação religiosa.
substantivo masculino plural Os progenitores de alguém ou os seus antepassados.
expressão Pai Eterno. Deus.
Pai espiritual. Aquele que dirige a consciência de alguém.
Etimologia (origem da palavra pai). Talvez do latim patre-, padre, pade, pai.

Fonte: Dicionário Comum

Esta palavra, além da sua significação geral, toma-se também na Escritura no sentido de avô, bisavô, ou fundador de uma família, embora remota. Por isso os judeus no tempo de Jesus Cristo chamavam pais a Abraão, isaque e Jacó. Jesus Cristo é chamado o Filho de Davi, embora este rei estivesse distante dele muitas gerações. Pela palavra ‘pai’ também se compreende o instituidor, o mestre, o primeiro de uma certa profissão. Jabal ‘foi o pai dos que habitam nas tendas e possuem gado’. E Jubal ‘foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta’ (Gn 4:20-21). Também se emprega o termo no sentido de parentesco espiritual bom ou mau – assim, Deus é o Pai da Humanidade. o diabo é cognominado o pai da mentira (Jo 8:44). Abraão é o pai dos crentes. É igualmente chamado ‘o pai de muitas nações’, porque muitos povos tiveram nele a sua origem. Na idade patriarcal a autoridade do pai na família era absoluta, embora não tivesse o poder de dar a morte a seus filhos (Dt 21:18-21).

Fonte: Dicionário Bíblico

Os pais não são os construtores da vida, porém, os médiuns dela, plasmando-a, sob a divina diretriz do Senhor. Tornam-se instrumentos da oportunidade para os que sucumbiram nas lutas ou se perderam nos tentames da evolução, algumas vezes se transformando em veículos para os embaixadores da verdade descerem ao mundo em agonia demorada.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Lampadário espírita• Pelo Espírito Joanna de Ângelis• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 17

Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso P de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Caminho, verdade e vida• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 12

Os pais da Terra não são criadores, são zeladores das almas, que Deus lhes confia, no sagrado instituto da família.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

Ser pai é ser colaborador efetivo de Deus, na Criação.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Luz no lar: seleta para uso no culto do Evangelho no lar• Por diversos Espíritos• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 46

[...] [Os pais são os] primeiros professores [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• O Espírito da Verdade: estudos e dissertações em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec• Por diversos Espíritos• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 16

Fonte: Dicionário da FEB

Pai Maneira de falar de Deus e com Deus. No AT Deus tratava o povo de Israel como seu filho (Ex 4:22); (Dt 1:31); 8.5; (Os 11:1). Jesus chamava Deus de “Pai” (Jo 5:17). Ele ensinou que todos aqueles que crêem nele são filhos de Deus (Jo 20:17). Ver também (Mt 6:9) e Rm

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Pai Ver Abba, Deus, Família, Jesus, Trindade.

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Perseguir

verbo transitivo direto Ir no encalço de; seguir alguém ou correr atrás dessa pessoa: os policiais perseguiam os bandidos.
Atormentar alguém com pedidos inconvenientes e insistentes; importunar, atormentar: perseguia o aluno para o diminuir.
Lutar para obter algo; buscar: perseguir o sucesso, a fama.
Tentar encontrar, alcançar, adquirir; procurar: passou a vida perseguindo a felicidade.
Provocar aborrecimento, descontentamento, zanga; causar mau humor; importunar, prejudicar: funcionário que perseguia os mais fracos.
Punir alguém de alguma forma; castigar: alguns líderes mundiais perseguem minorias étnicas.
Impor tortura; tratar com violência; torturar: governo que persegue os anarquistas.
verbo pronominal Figurado Buscar se entender, entender seus próprios inquietamentos, desejos, vontades etc.; passar por um processo de autoconhecimento: perseguia-se, buscando encontrar paz.
Etimologia (origem da palavra perseguir). Do latim persequere, “seguir até conseguir, reclamar”.

Fonte: Dicionário Comum

Ódio

substantivo masculino Sentimento de profunda inimizade.
Aversão instintiva direcionada a; antipatia, repugnância.
Paixão que conduz ao mal que se faz ou se deseja a outrem.
Ira contida; rancor violento e duradouro.
Sentimento de repulsão; horror.
expressão Ódio mortal ou ódio figadal. Sentimento de ódio muito intenso e leva uma pessoa a desejar a morte de outra.
Etimologia (origem da palavra ódio). Do latim odium.

Fonte: Dicionário Comum