καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς ⸂αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν⸃·

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

and καὶG2532 about περὶG4012 clothing ἐνδύματοςG1742 why τίG5101 are you anxious μεριμνᾶτεG3309 observe καταμάθετεG2648 the τὰG3588 lilies κρίναG2918 of the τοῦG3588 field ἀγροῦG68 how πῶςG4459 they grow αὐξάνουσινG837 [they do] not οὐG3756 labor κοπιῶσινG2872 nor οὐδὲG3761 do they spin νήθουσινG3514

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

EG2532 καίG2532 por queG5101 τίςG5101 andais ansiososG3309 μεριμνάωG3309 G5720 quantoG4012 περίG4012 ao vestuárioG1742 ἔνδυμαG1742? ConsideraiG2648 καταμανθάνωG2648 G5628 comoG4459 πῶςG4459 crescemG837 αὐξάνωG837 G5719 os líriosG2918 κρίνονG2918 do campoG68 ἀγρόςG68: eles nãoG3756 οὐG3756 trabalhamG2872 κοπιάωG2872 G5719, nemG3761 οὐδέG3761 fiamG3514 νήθωG3514 G5719.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Mateus 6:28 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo: eles não trabalham, nem fiam.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

E, quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem: não trabalham nem fiam;
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo: eles não trabalham nem fiam,
(TB) - Tradução Brasileira

καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς ⸂αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν⸃·
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo como crescem! Não labutam nem fiam.
(HD) - Haroldo Dutra

E quanto as vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem; não trabalham nem fiam.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

E, quanto à roupa- exterior, por que ansiais vós com cuidados? Considerai os lírios do campo, como eles crescem: não laboram- penosamente, nem fiam ①;
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam.
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Et de vestimento quid solliciti estis ? Considerate lilia agri quomodo crescunt : non laborant, neque nent.
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

E, quanto à roupa- exterior, por que ansiais vós com cuidados? Considerai os lírios do campo, como eles crescem: não laboram- penosamente, nem fiam ①;


 ①

"fiar": "puxar e torcer lã ou linho ou ... formando fio [fino e compacto] ou linha [grossa e fôfa]."Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Mateus 6 : 28

E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo como crescem! Não labutam nem fiam.


Examinai
Lit. “examinar a fundo, estudar”, observar, considerar; compreender; averiguar, investigar.

labutam
Lit. “trabalhar duramente, arduamente”, esforçar-se.

G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G4012
peri
περὶ
(about)
Preposição
G1742
endymatos
ἐνδύματος
(clothing)
Substantivo - neutro genitivo singular
G5101
ti
τί
(why)
Pronome interrogatório / indefinido - neutro acusativo singular
G3309
merimnate
μεριμνᾶτε
(are you anxious)
Verbo - presente indicativo ativo - 2ª pessoa do plural
G2648
katamathete
καταμάθετε
(observe)
Verbo - imperativo aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) ativo - 2ª pessoa do plural
G3588
ta
τὰ
(the)
Artigo - Afusivo neutro
G2918
krina
κρίνα
(lilies)
Substantivo - neutro acusativo plural
G3588
tou
τοῦ
(of the)
Artigo - Masculino no Singular genitivo
G68
agrou
ἀγροῦ
(field)
Substantivo - Masculino no Singular genitivo
G4459
pōs
πῶς
(how)
Advérbio
G837
auxanousin
αὐξάνουσιν
(they grow)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G3756
ou
οὐ
([they do] not)
Advérbio
G2872
kopiōsin
κοπιῶσιν
(labor)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G3761
oude
οὐδὲ
(nor)
Conjunção
G3514
nēthousin
νήθουσιν
(do they spin)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


ἔνδυμα
(G1742)
Ver mais
éndyma (en'-doo-mah)

1742 ενδυμα enduma

de 1746; n n

 1. traje, vestuário, manto, uma veste externa

καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

καταμανθάνω
(G2648)
Ver mais
katamanthánō (kat-am-an-than'-o)

2648 καταμανθανω katamanthano

de 2596 e 3129; TDNT - 4:414,552; v

aprender completamente, examinar cuidadosamente

considerar bem


κοπιάω
(G2872)
Ver mais
kopiáō (kop-ee-ah'-o)

2872 κοπιαω kopiao

de um derivado de 2873; TDNT - 3:827,453; v

 1. ficar cansado, fatigado, exausto (com labuta ou carga ou aflição)
 2. trabalhar com empenho exaustivo, labutar
  1. de trabalho corporal

κρίνον
(G2918)
Ver mais
krínon (kree'-non)

2918 κρινον krinon

talvez uma palavra primitiva; n n

 1. flor silvestre, lírio

μεριμνάω
(G3309)
Ver mais
merimnáō (mer-im-nah'-o)

3309 μεριμναω merimnao

de 3308; TDNT - 4:589,584; v

 1. estar ansioso
  1. estar preocupado com cuidados
 2. cuidar de, estar alerta com (algo)
  1. procurar promover os interesses de alguém
  2. cuidar ou providenciar para

νήθω
(G3514)
Ver mais
nḗthō (nay'-tho)

3514 νηθω netho

de neo; v

 1. fiar


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


οὐ
(G3756)
Ver mais
ou (oo)

3756 ου ou também (diante de vogal) ουκ ouk e (diante de uma aspirada) ουχ ouch

palavra primária, negativo absoluto [cf 3361] advérbio; partícula

 1. não; se usa em perguntas diretas que esperam uma resposta afirmativa

οὐδέ
(G3761)
Ver mais
oudé (oo-deh')

3761 ουδε oude

de 3756 e 1161; conj

 1. e não, nem, também não, nem mesmo

περί
(G4012)
Ver mais
perí (per-ee')

4012 περι peri

da raiz de 4008; TDNT - 6:53,827; prep

 1. a respeito de, concernente a, por causa de, no interesse de, em torno de, junto a

πῶς
(G4459)
Ver mais
pōs (poce)

4459 πως pos

advérbio da raiz de 4226, partícula interrogativa de modo; partícula

 1. como, de que maneira

τίς
(G5101)
Ver mais
tís (tis)

5101 τις tis

τíς (Strong G5101) Com acento, é um pronome interrogativo. Praticamente todos os pronomes interrogativos das línguas latinas (quis? quid? cur?): Como?, Onde?, Quem?, O Que?, Por que?

Possui relação com τις (Strong G5100) Sem acento, é um pronome indefinido, correspondente ao latin (aliquis, quis, quidam)

Fonte: Miudinho - Mateus 16:8 {Aluizio Elias}

ἀγρός
(G68)
Ver mais
agrós (ag-ros')

68 αγρος agros

de 71; n m

 1. terra
  1. o campo, a região rural
  2. um pedaço de terra, pequena lavoura
  3. as fazendas, sítio rural, aldeias

αὐξάνω
(G837)
Ver mais
auxánō (owx-an'-o)

837 αυξανω auxano

uma forma prolongada de um verbo primário; TDNT - 8:517,*; v

 1. fazer cresçer, aumentar
 2. ampliar, tornar grande
 3. cresçer, aumentar
  1. de plantas
  2. de crianças
  3. de uma multidão de pessoas
  4. do crescimento interior do cristão

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Mateus 6:28 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Mateus 6:28 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Mateus 6:28

Referências em Livro Espírita


Allan Kardec

mt 6:28
O Evangelho Segundo o Espiritismo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 25
Página: 373
Allan Kardec
Detalhes Comprar

Cairbar Schutel

mt 6:28
Parábolas e Ensinos de Jesus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 46
Página: -
Cairbar Schutel
Detalhes Comprar

Diversos

mt 6:28
Aulas da Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 5
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar

Carlos Antônio Baccelli

mt 6:28
100 Anos de Chico Xavier

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 27
Carlos Antônio Baccelli
Detalhes Comprar

Irmão X

mt 6:28
Luz Acima

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 16
Francisco Cândido Xavier
Irmão X
Detalhes Comprar

Saulo Cesar Ribeiro da Silva

mt 6:28
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Mateus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 170
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Saulo Cesar Ribeiro da Silva
Detalhes Comprar

Espíritos Diversos

mt 6:28
Vida e Caminho

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 1
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar

Amélia Rodrigues

mt 6:28
Vivendo Com Jesus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 3
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


Marival Veloso de Matos (organizador)

mt 6:28
Chico no Monte Carmelo

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 1
Marival Veloso de Matos (organizador)
Detalhes Comprar

Huberto Rohden

mt 6:28
Nosso Mestre

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 113
Huberto Rohden
Detalhes Comprar

CARLOS TORRES PASTORINO

mt 6:28
Sabedoria do Evangelho - Volume 2

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 44
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Flores As Vestes das Mulheres Preocupação Vestes Quem foi Salomão? Preocupar-se Menos


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano
Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Mateus 6:28

Mateus 6:25 Por isso, vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo, mais do que a vestimenta?
Mateus 6:31 Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos?
Mateus 10:10 nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento.
Lucas 3:11 E, respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira.
Lucas 12:27 Considerai os lírios, como eles crescem; não trabalham, nem fiam; e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
Lucas 22:35 E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam: Nada.
Filipenses 4:6 Não estejais inquietos por coisa alguma; antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Ansiar

verbo transitivo direto e transitivo indireto Mais usado. Figurado. Querer algo com muita força; desejar insistentemente: ansiava por dias melhores.
verbo transitivo direto e pronominal Pouco Usual. Ocasionar ou estar sentindo ânsia; angustiar ou angustiar-se: ansiava-se por nunca conseguir um emprego; ela ansiava, desesperada de pavor.
verbo transitivo direto , intransitivo e pronominal Sofrer de náuseas; desgastar-se fisicamente; enjoar-se: os barulhos da tempestade ansiaram os alunos.
Anseia-se após beber álcool.
verbo intransitivo Possuir dificuldades para respirar; ofegar: depois de uma exausta corrida, ansiava.
Etimologia (origem da palavra ansiar). Do latim anxiare.

Fonte: Dicionário Comum

Ansiar Desejar ardentemente (Sl 130:6).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Campo

substantivo masculino Território ou área plana; planície, prado.
Extensão de terra cultivável: campo de trigo, de milho.
Terreno fora das cidades: morar no campo; ir para o campo.
Esportes. Área limitada à prática de esportes: campo de futebol.
Figurado Domínio intelectual ou conjunto do que é próprio a um ofício, profissão, atividade; âmbito, domínio: campo jurídico; campo médico.
Área a partir da qual algo é desenvolvido; o que se pretende discutir; assunto: trazer a campo.
[Física] Região influenciada por um agente físico, por uma força: campo eletromagnético.
[Física] Espaço em que um ímã, um corpo elétrico ou um corpo pesado, está sujeito à determinadas forças: campo de gravitação.
Fotografia e Cinema. Quantidade de espaço cuja imagem se forma no filme.
Etimologia (origem da palavra campo). Do latim campum.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Território ou área plana; planície, prado.
Extensão de terra cultivável: campo de trigo, de milho.
Terreno fora das cidades: morar no campo; ir para o campo.
Esportes. Área limitada à prática de esportes: campo de futebol.
Figurado Domínio intelectual ou conjunto do que é próprio a um ofício, profissão, atividade; âmbito, domínio: campo jurídico; campo médico.
Área a partir da qual algo é desenvolvido; o que se pretende discutir; assunto: trazer a campo.
[Física] Região influenciada por um agente físico, por uma força: campo eletromagnético.
[Física] Espaço em que um ímã, um corpo elétrico ou um corpo pesado, está sujeito à determinadas forças: campo de gravitação.
Fotografia e Cinema. Quantidade de espaço cuja imagem se forma no filme.
Etimologia (origem da palavra campo). Do latim campum.

Fonte: Dicionário Comum

Significa esta palavra, na Bíblia, uma terra meramente cultivada – ou limitada extensão de terreno (Gn 23:13-17is 5:8) ou toda herança de um homem (Lv 27:16Rt 4:5Jr 32:9-25). A ausência de valados tornava os campos expostos ao dano feito pelos animais desgarrados (Êx 22:5). o ‘campo fértil’, em Ez 17:5, significa uma terra para plantação de árvores – muitas vezes, porém, é uma tradução da palavra hebraica Carmel, como em is 10:18. Vilas sem muros, e casas espalhadas eram tidas como campos aos olhos da Lei (Lv 25:31).

Fonte: Dicionário Bíblico

O campo [a que Jesus se refere na parábola do Joio] simboliza o mundo, isto é: o [...] planeta e a humanidade terrena [...].
Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 2

O campo é o celeiro vivo do pão que sustenta a mesa [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Correio fraterno• Por diversos Espíritos• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 19

Fonte: Dicionário da FEB

Campo Terras usadas para plantação ou para pastagem (Jr 4:3); (Lc 2:8).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Como

assim como, do mesmo modo que..., tal qual, de que modo, segundo, conforme. – A maior parte destas palavras podem entrar em mais de uma categoria gramatical. – Como significa – “de que modo, deste modo, desta forma”; e também – “à vista disso”, ou – “do modo que”. Em regra, como exprime relação comparativa; isto é – emprega-se quando se compara o que se vai afirmar com aquilo que já se afirmou; ou aquilo que se quer, que se propõe ou se deseja, com aquilo que em mente se tem. Exemplos valem mais que definições: – Como cumprires o teu dever, assim terás o teu destino. – O verdadeiro Deus tanto se vê de dia, como de noite (Vieira). – Falou como um grande orador. – Irei pela vida como ele foi. – Assim como equivale a – “do mesmo modo, de igual maneira que”... Assim como se vai, voltar-se-á. Assim como o sr. pede não é fácil. Digo-lhe que assim como se perde também se ganha. Destas frases se vê que entre como e assim como não há diferença perceptível, a não ser a maior força com que assim como explica melhor e acentua a comparação. – Nas mesmas condições está a locução – do mesmo modo que... Entre estas duas formas: “Como te portares comigo, assim me portarei eu contigo”; “Do mesmo modo que te portares comigo, assim (ou assim mesmo) me portarei contigo” – só se poderia notar a diferença que consiste na intensidade com que aquele mesmo modo enuncia e frisa, por assim dizer, a comparação. E tanto é assim que em muitos casos 290 Rocha Pombo não se usaria da locução; nestes, por exemplo: “Aqueles olhos brilham como estrelas”; “A menina tem no semblante uma serenidade como a dos anjos”. “Vejo aquela claridade como de um sol que vem”. – Tal qual significa – “de igual modo, exatamente da mesma forma ou maneira”: “Ele procedeu tal qual nós procederíamos” (isto é – procedeu como nós rigorosamente procederíamos). Esta locução pode ser também empregada como adjetiva: “Restituiu-me os livros tais quais os levara”. “Os termos em que me falas são tais quais tenho ouvido a outros”. – De que modo é locução que equivale perfeitamente a como: “De que modo quer o sr. que eu arranje o gabinete?” (ou: Como quer o sr. que eu arranje...). – Segundo e conforme, em muitos casos equivalem também a como: “Farei conforme o sr. mandar” (ou: como o sr. mandar). “Procederei segundo me convier” (ou: como me convier).

Fonte: Dicionário de Sinônimos

como adv. 1. De que modo. 2. Quanto, quão. 3. A que preço, a quanto. Conj. 1. Do mesmo modo que. 2. Logo que, quando, assim que. 3. Porque. 4. Na qualidade de: Ele veio como emissário. 5. Porquanto, visto que. 6. Se, uma vez que. C. quê, incomparavelmente; em grande quantidade: Tem chovido como quê. C. quer, loc. adv.: possivelmente. C. quer que, loc. conj.: do modo como, tal como.

Fonte: Dicionário Comum

Considerar

verbo transitivo direto Caracterizar determinada coisa; fazer julgamentos; julgar: o juiz considerou a denuncia improcedente.
Não desprezar; ter em conta: ele considerava os seus conselhos.
Demonstrar respeito por; respeitar: o país considera o presidente.
Criar na imaginação; conceber: foi o melhor professor que poderia conceber.
verbo transitivo direto predicativo e pronominal Ter uma opinião sobre; dar-se por; reputar-se: consideraram o argumento horrível; consideraram horrível o trabalho; considerava-se o mais inteligente da turma.
verbo transitivo indireto , bitransitivo e intransitivo Por Extensão Fazer uma reflexão ou pensar muito sobre; pensar: considerou sobre o que precisava resolver; considerava a mãe para o emprego; passou a noite inteira considerando.
verbo transitivo direto e pronominal Observar atenciosamente; olhar com minúcia e atenção: o medico considerava o tumor; considerava-se ao espelho.
Etimologia (origem da palavra considerar). Do latim considerare.

Fonte: Dicionário Comum

Crescer

verbo intransitivo Aumentar em tamanho, estatura, intensidade, duração, volume ou quantidade: as crianças crescem rapidamente; aumentar, intumescer, multiplicar: crescem as vozes dos aflitos; o rio cresceu depois das chuvas.
Passar a ficar mais comprido, mais longo; acompridar-se: estava esperando o filho crescer para contar sobre o divórcio.
[Artes] Avolumar-se com o tempo (falando da tinta): após horas de trabalho, a tinta cresceu.
Passar a existir e a se desenvolver: a mata cresceu de repente.
verbo transitivo indireto e intransitivo Passar a possuir uma condição superior (moral, intelectual, na carreira etc.): cresceu na empresa e foi promovido; já é adulto, mas não cresceu.
verbo transitivo indireto Ter uma postura de ataque em relação a; investir: crescer sobre o inimigo.
Etimologia (origem da palavra crescer). Do latim crescere.

Fonte: Dicionário Comum

Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Fonte viva• Pelo Espírito Emmanuel• 33a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 67

Fonte: Dicionário da FEB

Examinar

verbo transitivo direto Ponderar, observar ou analisar atentamente: examinar um negócio.
Investigar minuciosamente: examinar as provas do processo.
Verificar o estado de saúde de alguém ou submeter essa pessoa a um exame médico: examinar um doente.
Submeter um candidato a exame, para verificar suas habilitações: examinar os alunos do curso.
Ter algo em consideração; refletir: examinar um assunto antes de tomar uma decisão.
verbo pronominal Fazer uma análise sobre algo usando a sua própria consciência: examinava-se buscando melhorar.
Etimologia (origem da palavra examinar). Do latim examinare, “pesar, ponderar.

Fonte: Dicionário Comum

Exterior

adjetivo Que está por fora; na parte de fora; externo: parte exterior de um edifício.
Que diz respeito aos países estrangeiros: política, comércio exterior.
Cuja existência se dá fora do indivíduo: vida exterior.
Que não faz parte da essência de; extrínseco: críticas exteriores ao texto.
substantivo masculino O que está ou se vê pela parte de fora: o exterior de uma igreja.
Exterioridade de algo ou de alguém; aspecto, aparência: não julgues ninguém pelo exterior.
País estrangeiro: recebi boas notícias do exterior.
[Matemática] Conjunto que se forma a partir dos pontos externos de um outro conjunto.
[Física] Parte do universo que, num sistema físico, está fora do sistema.
Etimologia (origem da palavra exterior). Do latim exterior.ius, "na parte de fora".

Fonte: Dicionário Comum

Exterior O lado de fora (Mt 23:25).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Fiar

verbo transitivo direto e intransitivo Reduzir a fios: fiar lã; trabalha a fiar.
verbo transitivo direto Segregar um fio de seda, falando-se de invertebrados como as aranhas e numerosas lagartas: o bicho-da-seda fia seu casulo.
Figurado Fazer maquinações; tramar, urdir: fiava mentiras contra o pai.
Tirar ou puxar os metais à fieira.
Serrar madeira longitudinalmente.
verbo intransitivo Torcer os filamentos de qualquer matéria têxtil: a avó fiava junto à lareira.
Etimologia (origem da palavra fiar). Do latim filare, "compor em fios".
verbo transitivo direto , transitivo indireto, bitransitivo e pronominal Possuir fé; acreditar em; confiar: fio em Deus; fio com muita convicção; fiava-se na paz mundial.
verbo bitransitivo Entregar algo a alguém confiando nessa pessoa; conceder: fiei minha herança ao meu irmão.
Vender algo a prazo: fiar mantimentos aos clientes.
Expor à boa ou má sorte; aventurar-se: os portugueses fiaram-se em previsões.
Etimologia (origem da palavra fiar). Do latim fidere, "confiar-se".

Fonte: Dicionário Comum

Esperar; confiar

Fonte: Dicionário Bíblico

Fiar
1) Confiar (Jr 9:4)

2) Transformar (lã, linho, pêlos de cabra) em fio (Ex 35:25-26).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Inquietar

Inquietar Perturbar; preocupar (Sl 39:6); (Mt 6:34).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

verbo transitivo direto Ocasionar a inquietação de; fazer ficar agitado: a tempestade inquietou as folhas das árvores.
verbo transitivo direto e pronominal Tornar-se desassossegado; tirar a tranquilidade de alguém ou de si mesmo; perturbar ou perturbar-se: um pensamento anormal a inquietava; inquietou-se com o comportamento dela.
Ocasionar uma revolta; contrariar ou contrariar-se: inquietar os funcionários da empresa; os funcionários inquietaram-se.
Etimologia (origem da palavra inquietar). Do latim inquietare.

Fonte: Dicionário Comum

Laborar

verbo transitivo e intransitivo Trabalhar; lidar; esforçar-se.
Cair, incidir, incorrer (em engano, equívoco, erro).

Fonte: Dicionário Comum

Laborar Cair (em erro) (Mc 12:27, RA).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Labutar

verbo intransitivo Trabalhar arduamente, lidar, laborar: labuta na terra de sol a sol.
Lutar, empenhar-se, esforçar-se: labutou a vida inteira para tornar-se médica.
Etimologia (origem da palavra labutar). De origem obscura, provavelmente de laborar, lavrar.

Fonte: Dicionário Comum

Labutar Trabalhar muito ou duramente (1Tm 4:10, RA).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Lírios

-

Fonte: Dicionário Comum

Não

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

Relação

substantivo feminino Ação de listar, de descrever, de relatar; descrição, listagem.
Vínculo afetivo; relacionamento: tinha uma relação de 5 anos.
Estabelecido por comparação: seu carro é caro em relação ao meu.
Em que há semelhança: relação entre uma coisa e outra.
Conexão existente entre duas grandezas, dois fenômenos: relação entre causa e efeito.
Ato de narrar; narração: relação do naufrágio.
Gramática Correspondência entre dois ou mais termos linguísticos.
[Lógica] Condição que liga dois ou mais objetos lógicos, como a igualdade (=), a diferença (Ö), a equivalência (U).
[Matemática] Condição que liga os valores de duas ou mais grandezas.
[Matemática] Em um conjunto, ligação existente entre certos pares de elementos.
[Música] Pausa entre dois sons.
Etimologia (origem da palavra relação). Do latim relatio.onis.

Fonte: Dicionário Comum

[...] Não se pode dizer que o problema geral da relação entre o espírito e o corpo, entre o interior e o exterior, tenha sido resolvido pelo conceito do paralelismo psicofísico admitido no último século. A Ciência moderna talvez nos tenha feito compreender melhor essa relação ao formular o conceito de complementaridade na própria Física. A solução mais satisfatória seria se o espírito e o corpo pudessem ser interpretados como aspectos complementares da mesma realidade [...]
Referencia: SANT’ANNA, Hernani T• Universo e vida• Pelo Espírito Áureo• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1

Fonte: Dicionário da FEB

Roupa

substantivo feminino Designação comum dada às peças de vestuário: vestes, vestimenta, indumentária, traje, fatiota.
Quaisquer peças, tecidos, que podem ser utilizadas para cobrir, bem como revestimentos.
Quaisquer tecidos que podem ser designados para uso doméstico.
Roupa de baixo. Conjunto das peças interiores do vestuário masculino e do feminino: roupa branca ou roupa íntima.
Roupa de cama. Denominação das peças que se usam para fazer a cama como: lençóis, fronhas etc.
Lavar a roupa suja. Discutir em público problemas de cunho pessoal.
Bater roupa. Futebol. Impedir um gol rebatendo, mas não segurando a bola.
[Brasil] Nordeste. Roupa de ver a Deus. Vestimenta mais cuidada do que a de uso comum - própria para grandes ocasiões - traje domingueiro.

Fonte: Dicionário Comum

Roupa Peça de tecido (feito de pêlos, lã, algodão, linho ou seda), de cores variadas, usada para cobrir o corpo (Sl 102:26). V. CAPA, TÚNICA, TURBANTE e VÉU 1.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Veste

substantivo feminino Roupa, vestuário, vestimenta.

Fonte: Dicionário Comum

veste s. f. Peça de roupa, em geral aquela que reveste exteriormente o indivíduo; vestido, vestimenta.

Fonte: Dicionário Comum

Vestido

substantivo masculino Vestimenta feminina inteiriça que cobre o corpo inteiro, formada de saia e blusa em geral feitas de uma só peça de pano: vestido de cauda; vestido de noiva; vestido de baile.

Fonte: Dicionário Comum

Vestido ROUPA (Mt 9:16).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Vestir

verbo transitivo Cobrir com roupa ou veste: vestir uma criança.
Usar roupa de (certo tecido): vestir seda ou lã.
Dar vestuário a; fornecer roupas a: vestir os pobres.
Adornar, enfeitar.

Fonte: Dicionário Comum

vestir
v. 1. tr. dir. Cobrir (o corpo) com roupa; envolver em roupa; ajustar as vestes ao corpo de. 2. Intr. e pron. Pôr veste; trajar. 3. tr. dir. Fazer ou talhar roupa para. 4. tr. dir. Socorrer com roupa. 5. tr. dir. Calçar (luvas). 6. tr. dir. Adornar, atapetar, revestir. 7. pron. Cobrir-se, revestir-se. 8. tr. dir. Disfarçar, encobrir. 9. pron. Disfarçar-se.

Fonte: Dicionário Comum

Vestuário

substantivo masculino Conjunto de peças das roupas que se vestem: vestuário masculino, feminino, não-binário.
Roupa completa; traje, roupa: vestuário de chef.
Maneira própria de se vestir: apresentava um vestuário inadequado para a entrevista de trabalho.
Etimologia (origem da palavra vestuário). Do latim vestuarium.

Fonte: Dicionário Comum

o mais antigo vestuário foi feito de folhas de figueira, cosidas de maneira a formar uma cinta (Gn 3:7) – depois foram usadas as peles, A vestidura de Elias era feita de pele de ovelha ou de algum outro animal, não sendo tirada a 1ã (2 Rs 1.8). A arte de tecer os pêlos dos animais era conhecida dos hebreus desde tempos muito afastados (Êx 26:7 – 35,6) – o saco penitencial, usado em ocasiões de tristeza, era feito de pêlo de cabra preta. o vestuário de João Batista era de pêlos de camelo (Mt 3:4). Em todos os tempos foi a 1ã muito empregada, particularmente nas vestes exteriores (31:20Pv 27:26 – 31.13). o linho fino era usado nas vestes dos principais sacerdotes (Êx 28:5), e dele também faziam uso as classes ricas (Gn 41:42Pv 31:22Lc 16:19). Muito mais tarde é que foi introduzido o uso da seda (Ap 18:12). Era proibido pela Lei usar qualquer fazenda onde houvesse mistura de 1ã e linho (Lv 19:19Dt 22:11), provavelmente com o fim de fortalecer a idéia de pureza e simplicidade. A cor geral do vestuário dos hebreus era o branco natural, realçado em alguns casos pela arte do lavandeiro. A referência ao fio encarnado (Gn 38:28) faz supor que já se conhecia nesse tempo a arte de tingir. os hebreus aprenderam com os egípcios vários métodos de produzir estofos, embelezados com o emprego de fios coloridos (Êx 35:25), fazendo uso de filigrana de ouro (Êx 28:6), e pondo figuras no tecido (Êx 26:1-31 – 36.8,35). os vestidos, confeccionados com fios de ouro (Sl 45:13), e, em tempos posteriores, com fios de prata, eram usados pelas pessoas reais – quanto aos ricos, os seus vestidos eram feitos com outras espécies de bordados (Jz 5:30 – S145.14 – Ez 16:13). Vestimentas tingidas eram importadas de países estrangeiros (Sf 1:8) – a púrpura e o escarlate eram, em certas ocasiões, usados pelas pessoas luxuosas (Pv 31:22Lc 16:19 – 2 Sm 1. 24). o árabe moderno veste-se do mesmo modo que o antigo hebreu, com vestidos igualmente flutuantes. Há um vestido de fora, quente e pesado, e outro interior, de fazenda leve. Havia certa semelhança entre os vestidos dos homens e os das mulheres, embora com diferença suficiente para indicar o sexo: ‘A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher’ (Dt 22:5). Necessário artigo de vestuário era aquele que se assemelha à nossa camisa, feito de 1ã, algodão ou linho, e cingido ao corpo com um cinto. Quando qualquer pessoa aparecia vestida somente com essa roupa, dizia-se que estava nua (1 Sm 19.24 – 22:6is 20:2 – 58.7 – Jo 21:7Tg 2:15). Sobre essa espécie de túnica vestia-se outra, mais comprida que a primeira. o vulgar vestido exterior constava de uma peça quadrangular do pano de 1ã. Envolvia todo o corpo, ou punha-se sobre os ombros, como um chale, ou ainda o podiam lançar sobre a cabeça para ocultar a face (2 Sm 15.30 – Et 6:12). As mulheres usavam, como os homens, a mesma espécie de camisa, mas os seus vestidos exteriores eram diferentes, compreendendo também uma espécie de chale e um véu – e terminavam eles numa ampla franja que escondia os pés (is 47:2Jr 13:22). o vestido exterior dos hebreus era, também, utilizado como roupa de cama – e por isso um credor não o podia conservar em seu poder, depois do sol posto (Êx 22:26Dt 24:12-13). o costume de empenhar os vestidos parece ter sido muito comum. As vestes largas, flutuantes, dos hebreus davam lugar a uma variedade de ações simbólicas: quando as rasgavam, era esse gesto expressivo de várias emoções, como o desgosto (Gn 37:29-34 – 2 Sm 1.2 – 1:20), o medo (1 Rs 21.27 – 2 Rs 22.11,19), a indignação (2 Rs 5.7 – 11.14 – Mt 26:65), o desespero (Jz 11:35Et 4:1). Geralmente, apenas a vestidura exterior é que era rasgada (Gn 37:341:20 – 2,12) – mas, em certos casos, a interior (2 Sm 15,32) – eem outras ocasiões tanto uma como outra (Ed 9:3Mt 26:65). Sacudir os vestidos, ou o pó, era sinal de rejeição (At 18:6) – estendendo-os diante de uma pessoa, esse ato significava lealdade e recepção alegre (2 Rs 9.13 – Mt 21:8), envolvendo com eles o rosto manifestava-se temor (1 Rs 19.13), ou dor (2 Sm 15.30 – Et 6:12Jr 14:3-4) – arrojando-os de si era indício de excitação (At 22:23) – e segurando-os, queria dizer súplica (1 Sm 15.27 – is 3:6 – 4.1 – Zc 8:23). Durante as viagens, os vestidos exteriores eram cingidos (1 Rs 18.46), e lançados fora quando embaraçavam os movimentos do corpo (Mc 10:50Jo 13:4At 7:58). A expressão ‘tens roupa’ (is 3:6) indicava abastança, porque as mudanças de roupa constituíam um dos muitos elementos de riqueza (27:16Mt 6:29Tg 5:2). As mulheres da casa faziam os vestidos (Pv 31:22At 9:39) sendo certo que, em virtude da grande simplicidade do corte, não era preciso grande arte para os confeccionar. o profeta isaías (3,16) refere-se à extravagância no vestuário, e também Jr 4:30Ez 16:10Sf 1:8 – 1 Tm 2.9 – 1 Pe 3.3.

Fonte: Dicionário Bíblico