ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν ⸀σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

By ἀπὸG575 the τῶνG3588 fruits καρπῶνG2590 of them αὐτῶνG846 you will know ἐπιγνώσεσθεG1921 them αὐτούςG846 not μήτιG3385 Do they gather συλλέγουσινG4816 from ἀπὸG575 thorns ἀκανθῶνG173 grapes σταφυλὰςG4718 or G2228 from ἀπὸG575 thistles τριβόλωνG5146 figs σῦκαG4810

Interlinear com inglês (Fonte segura)

PelosG575 ἀπόG575 seus frutosG2590 καρπόςG2590 G3385 μήτιG3385 osG846 αὐτόςG846 conhecereisG1921 ἐπιγινώσκωG1921 G5695. Colhem-seG4816 συλλέγωG4816 G5719, porventura, uvasG4718 σταφυλήG4718 dosG575 ἀπόG575 espinheirosG173 ἄκανθαG173 ouG2228 G2228 figosG4810 σῦκονG4810 dosG575 ἀπόG575 abrolhosG5146 τρίβολοςG5146?

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Por seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se {cachos de} uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos?
Tradução - (HD) - Haroldo Dutra Dias

Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos?
(BJ) - 1981 - Bíblia de Jerusalém

Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
(TB) - Tradução Brasileira

Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

27 d.C.

G575
apo
ἀπὸ
(By)
Preposição
G3588
tōn
τῶν
(the)
Artigo - Masculino no Plurak genitivo
G2590
karpōn
καρπῶν
(fruits)
Substantivo - Masculino no Plurak genitivo
G846
autōn
αὐτῶν
(of them)
Pronome Pessoal / Possessivo - Genitivo Masculino 3º pessoa do plural
G1921
epignōsesthe
ἐπιγνώσεσθε
(you will know)
Verbo - futuro do indicativo médio - 2ª pessoa do plural
G846
autous
αὐτούς
(them)
Pronome Pessoal / Possessivo - Acusativo Masculino 3º pessoa do plural
G3385
mēti
μήτι
(not)
Partícula negativa
G4816
syllegousin
συλλέγουσιν
(Do they gather)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G575
apo
ἀπὸ
(from)
Preposição
G173
akanthōn
ἀκανθῶν
(thorns)
Substantivo - Feminino no Plural genitivo
G4718
staphylas
σταφυλὰς
(grapes)
Substantivo - Feminino no Plural acusativo
G2228
ē
(or)
Conjunção
G575
apo
ἀπὸ
(from)
Preposição
G5146
tribolōn
τριβόλων
(thistles)
Substantivo - Masculino no Plurak genitivo
G4810
syka
σῦκα
(figs)
Substantivo - neutro acusativo plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


ἄκανθα
(G173)
Ver mais
ákantha (ak'-an-thah)

173 ακανθα akantha

provavelmente do mesmo que 188; n f

 1. espinho, espinheiro, arbusto espinhoso
 2. arbusto, roseira brava, sarça, planta espinhosa

ἐπιγινώσκω
(G1921)
Ver mais
epiginṓskō (ep-ig-in-oce'-ko)

1921 επιγινωσκω epiginosko

de 1909 e 1097; TDNT - 1:689,119; v

 1. tornar-se completamente conhecido, saber totalmente
  1. conhecer exatamente, conhecer bem
 2. conhecer
  1. reconhecer
   1. pela visão, audição, ou por certos sinais, reconhecer quem é a pessoa
  2. saber, i.e., perceber
  3. saber, i.e., descobrir, determinar
  4. saber, i.e., entender


(G2228)
Ver mais
(ay)

2228 η e

partícula primária de distinção entre dois termos conectados; partícula

 1. ou ... ou, que

καρπός
(G2590)
Ver mais
karpós (kar-pos')

2590 καρπος karpos

provavelmente da raiz de 726; TDNT - 3:614,416; n m

 1. fruta
  1. fruto das árvores, das vinhas; colheitas
  2. fruto do ventre, da força geratriz de alguém, i.e., sua progênie, sua posteridade
 2. aquele que se origina ou vem de algo, efeito, resultado
  1. trabalho, ação, obra
  2. vantagem, proveito, utilidade
  3. louvores, que sã apresentados a Deus como oferta de agradecimento
  4. recolher frutos (i.e., uma safra colhida) para a vida eterna (como num celeiro) é usado figuradamente daqueles que pelo seu esforço têm almas preparadas almas para obterem a vida eterna

μήτι
(G3385)
Ver mais
mḗti (may'-tee)

3385 μητι meti ou μη τι

de 3361 e o neutro de 5100; partícula

 1. se, de qualquer modo, talvez


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


σταφυλή
(G4718)
Ver mais
staphylḗ (staf-oo-lay')

4718 σταφυλη staphule

provavelmente da raiz de 4735; n f

 1. uvas, cacho de uvas

σῦκον
(G4810)
Ver mais
sŷkon (soo'-kon)

4810 συκον sukon

aparentemente, palavra primária; TDNT - 7:751,1100; n n

 1. figo, fruta madura da figueira

συλλέγω
(G4816)
Ver mais
syllégō (sool-leg'-o)

4816 συλλεγω sullego

de 4862 e 3004 em seu sentido original; v

recolher

juntar para levar


τρίβολος
(G5146)
Ver mais
tríbolos (trib'-ol-os)

5146 τριβολος tribolos

de 5140 e 956; n m

 1. espinho, planta selvagem espinhosa, nociva para outras plantas

ἀπό
(G575)
Ver mais
apó (apo')

575 απο apo apo’

partícula primária; preposição

 1. de separação
  1. de separação local, depois de verbos de movimento de um lugar i.e. de partir, de fugir
  2. de separação de uma parte do todo
   1. quando de um todo alguma parte é tomada
  3. de qualquer tipo de separação de uma coisa de outra pelo qual a união ou comunhão dos dois é destruída
  4. de um estado de separação. Distância
   1. física, de distância de lugar
   2. tempo, de distância de tempo
 2. de origem
  1. do lugar de onde algo está, vem, acontece, é tomado
  2. de origem de uma causa

αὐτός
(G846)
Ver mais
autós (ow-tos')

846 αυτος autos

da partícula au [talvez semelhante a raiz de 109 pela idéia de um vento instável] (para trás); pron

 1. ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo
 2. ele, ela, isto
 3. o mesmo

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Mateus 7:16 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Obras


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano
Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováNotas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

A partir dos seus frutos os reconhecereis. Porventura os homens colhem um cacho de uvas proveniente- de- junto- dos espinheiros ①? Ou os homens colhem figos provenientes- de- junto- dos abrolhos ①?


 ①

"espinheiro" é árvore; "abrolho" é rama, ou trepadeira, ou baixo arbusto; tanto espinheiro como abrolho têm espinhos.Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Mateus 7 : 16

Por seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se {cachos de} uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos?


abrolhos
Lit. “abrolho, cardo, espinheiro, sarça”.


Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Mateus 7:16

Mateus 7:20 Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Mateus 12:33 Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto, bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto, mau; porque pelo fruto se conhece a árvore.
Lucas 6:43 Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto.
Tiago 3:12 Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira, figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce.
II Pedro 2:10 mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades;
Judas 1:10 Estes, porém, dizem mal do que não sabem; e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Fruto

Fruto No ensinamento de Jesus, um símbolo daquilo que deve provir das pessoas que mantêm — ou dizem manter — uma relação com Deus. Jesus empregou diversas comparações como o grão (Mt 13:8.23; Mc 4:29), a figueira (Mt 21:19; Lc 13:6-9), a vinha (Mt 21:34.41-43; Mc 12:2; Lc 20:10) ou os talentos entregues pelo Senhor (Mt 25:26; Lc 19:13). Por conseguinte, o fruto pode ser insuficiente e até mau, e essa é uma das maneiras de serem reconhecidos os falsos profetas (Mt 7:15-20). Só existe uma forma de dar bom fruto: estar unido a Jesus (Jo 12:24; 15,2-8.16).
Autor: César Vidal Manzanares

Conhecer

Conhecer: Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Pensamento e vida• Pelo Espírito Emmanuel• 16a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 4

Fonte: febnet.org.br

Espinheiro

Espinheiro Planta que tem espinhos (Jz 9:14).
Fonte: Sociedade Bíblica do Brasil

Abrolho

Abrolho: Rochedo marítimo que atinge a superfície das águas
Fonte: Dicionário Adventista

Pesquisando por Mateus 7:16 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Mateus 7:16

Referências em Livro Espírita


Allan Kardec

mt 7:16
O Evangelho Segundo o Espiritismo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 21
Página: 331
Allan Kardec
Detalhes Comprar

Emmanuel

mt 7:16
Fonte Viva

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 7
Página: 27
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 7:16
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Mateus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 210
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 7:16
Plantão da Paz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 1
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 7:16
Reconforto

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 8
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 7:16
Rumo Certo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 23
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 7:16
Semeador em Tempos Novos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 18
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Diversos

mt 7:16
Abençoa Sempre

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 5
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Detalhes Comprar

Humberto de Campos

mt 7:16
Boa Nova

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 10
Francisco Cândido Xavier
Humberto de Campos
Detalhes Comprar

Espíritos Diversos

mt 7:16
Na Era do Espírito

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 19
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
mt 7:16
O Espírito da Verdade

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 12
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar
mt 7:16
Palavras da Coragem

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 18
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar

Autores diversos

mt 7:16
Páginas de fé

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 19
Francisco Cândido Xavier
Autores diversos
Detalhes Comprar

Wanda Amorim Joviano

mt 7:16
Sementeira de Paz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 17
Francisco Cândido Xavier
Neio Lúcio
Wanda Amorim Joviano
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


Huberto Rohden

mt 7:16
Nosso Mestre

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 56
Huberto Rohden
Detalhes Comprar

CARLOS TORRES PASTORINO

mt 7:16
Sabedoria do Evangelho - Volume 2

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 49
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Colaboradores

Esta é uma área reservada para apresentar os materiais enviados pelos colaboradores.
Contribua conosco. Envie seus estudos sobre Mateus 7:16.
Podem ser texto, planilha, áudio, apresentação ou vídeo.

Enviar meu Material