חוּר כַּרפַּס תְּכֵלֶת אָחַז חֶבֶל בּוּץ אַרְגָּמָן גָּלִיל כֶּסֶף עַמּוּד שֵׁשׁ מִטָּה זָהָב כֶּסֶף רִצפָּה בַּהַט תְּכֵלֶת דַּר סֹחֶרֶת שֵׁשׁ

Traduzir no Google
Texto em Hebraico - (HSB) Hebrew Study Bible

[Where were] white ח֣וּר ׀H2353 green כַּרְפַּ֣סH3768 and blue וּתְכֵ֗לֶתH8504 [hangings] fastened אָחוּז֙H270 by cords בְּחַבְלֵי־H2256 of fine ב֣וּץH948 and purple וְאַרְגָּמָ֔ןH713 to עַל־H5921 rings גְּלִ֥ילֵיH1550 on silver כֶ֖סֶףH3701 and pillars וְעַמּ֣וּדֵיH5982 of marble שֵׁ֑שׁH8336 the beds מִטּ֣וֹת ׀H4296 [were of] gold זָהָ֣בH2091 and silver וָכֶ֗סֶףH3701 on עַ֛לH5921 a pavement רִֽצְפַ֥תH7531 of porphyry בַּהַט־H923 and blue וָשֵׁ֖שׁH8336 and white וְדַ֥רH1858 and black marble וְסֹחָֽרֶת׃H5508

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

Havia tecido brancoH2353 חוּרH2353, linho finoH3768 כַּרפַּסH3768 e estofas de púrpuraH8504 תְּכֵלֶתH8504 atadosH270 אָחַזH270 H8803 com cordõesH2256 חֶבֶלH2256 de linhoH948 בּוּץH948 e de púrpuraH713 אַרְגָּמָןH713 a argolasH1550 גָּלִילH1550 de prataH3701 כֶּסֶףH3701 e a colunasH5982 עַמּוּדH5982 de alabastroH8336 שֵׁשׁH8336. A armação dos leitosH4296 מִטָּהH4296 era de ouroH2091 זָהָבH2091 e de prataH3701 כֶּסֶףH3701, sobre um pavimentoH7531 רִצפָּהH7531 de pórfiroH923 בַּהַטH923, de mármoreH8504 תְּכֵלֶתH8504, de alabastroH1858 דַּרH1858 e de pedrasH5508 סֹחֶרֶתH5508 preciosasH8336 שֵׁשׁH8336.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Ester 1:6 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

As tapeçarias eram de pano branco, verde, e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore; os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

e havia toldos de pano branco, verde e azul, atados com cordões de linho fino e de púrpura a argolas de prata e a colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras de cor escura.
(TB) - Tradução Brasileira

ח֣וּר ׀ כַּרְפַּ֣ס וּתְכֵ֗לֶת אָחוּז֙ בְּחַבְלֵי־ ב֣וּץ וְאַרְגָּמָ֔ן עַל־ גְּלִ֥ילֵי כֶ֖סֶף וְעַמּ֣וּדֵי שֵׁ֑שׁ מִטּ֣וֹת ׀ זָהָ֣ב וָכֶ֗סֶף עַ֛ל רִֽצְפַ֥ת בַּהַט־ וָשֵׁ֖שׁ וְדַ֥ר וְסֹחָֽרֶת׃
(HSB) Hebrew Study Bible

e havia toldos brancos, verdes e azuis, presos por cordões de linho fino e de púrpura a argolas de prata e a colunas de mármore; os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho, e azul e branco, e mármore preto.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

As tapeçarias eram de pano branco, verde, e azul celeste, pendentes, presas em cordões (de linho fino e púrpura), e em argolas de prata, e em colunas de mármore; os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore- vermelho, e azul, e branco e preto.
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Havia renda, musselina e púrpura atadas por cordões de linho e de escarlate sobre anéis de prata e colunas de alabastro; havia divãs de ouro e de prata sobre um pavimento de jade, de alabastro, de nácar e de azeviche.
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

H2353
ḥūr
ח֣וּר ׀
([Where were] white)
Substantivo
H3768
kar·pas
כַּרְפַּ֣ס
(green)
Substantivo
H8504
ū·ṯə·ḵê·leṯ,
וּתְכֵ֗לֶת
(and blue)
Substantivo
H270
’ā·ḥūz
אָחוּז֙
([hangings] fastened)
Verbo
H2256
bə·ḥaḇ·lê-
בְּחַבְלֵי־
(by cords)
Substantivo
H948
ḇūṣ
ב֣וּץ
(of fine)
Substantivo
H713
wə·’ar·gā·mān,
וְאַרְגָּמָ֔ן
(and purple)
Substantivo
H5921
‘al-
עַל־
(to)
Prepostos
H1550
gə·lî·lê
גְּלִ֥ילֵי
(rings)
Adjetivo
H3701
ḵe·sep̄
כֶ֖סֶף
(on silver)
Substantivo
H5982
wə·‘am·mū·ḏê
וְעַמּ֣וּדֵי
(and pillars)
Substantivo
H8336
šêš;
שֵׁ֑שׁ
(of marble)
Substantivo
H4296
miṭ·ṭō·wṯ
מִטּ֣וֹת ׀
(the beds)
Substantivo
H2091
zā·hāḇ
זָהָ֣ב
([were of] gold)
Substantivo
H3701
wā·ḵe·sep̄,
וָכֶ֗סֶף
(and silver)
Substantivo
H5921
‘al
עַ֛ל
(on)
Prepostos
H7531
riṣ·p̄aṯ
רִֽצְפַ֥ת
(a pavement)
Substantivo
H923
ba·haṭ-
בַּהַט־
(of porphyry)
Substantivo
H8336
wā·šêš
וָשֵׁ֖שׁ
(and blue)
Substantivo
H1858
wə·ḏar
וְדַ֥ר
(and white)
Substantivo
H5508
wə·sō·ḥā·reṯ.
וְסֹחָֽרֶת׃
(and black marble)
Substantivo

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


גָּלִיל
(H1550)
Ver mais
gâlîyl (gaw-leel')
Mispar Hechrachi
73
Mispar Gadol
73
Mispar Siduri
37
Mispar Katan
10
Mispar Perati
1909

01550 גליל galiyl

procedente de 1556; DITAT - 353f adj

 1. rolante, dobradiça (de portas) n m
 2. cilindro, barra
 3. circuito, distrito (na fronteira norte em Naftali)

דַּר
(H1858)
Ver mais
dar (dar)
Mispar Hechrachi
204
Mispar Gadol
204
Mispar Siduri
24
Mispar Katan
6
Mispar Perati
40016

01858 רד dar

aparentemente procedente da mesma raiz que 1865; DITAT - 454a; n m

 1. pérola, madrepérola

זָהָב
(H2091)
Ver mais
zâhâb (zaw-hawb')
Mispar Hechrachi
14
Mispar Gadol
14
Mispar Siduri
14
Mispar Katan
14
Mispar Perati
78

02091 זהב zahab

procedente de uma raiz não utililizada significando tremular a luz; DITAT - 529a; n m

 1. ouro
  1. como metal precioso
  2. como uma medida de peso
  3. referindo-se a brilho, esplendor (fig.)

חֶבֶל
(H2256)
Ver mais
chebel (kheh'-bel)
Mispar Hechrachi
40
Mispar Gadol
40
Mispar Siduri
22
Mispar Katan
13
Mispar Perati
968

02256 חבל chebel ou חבל chebel

procedente de 2254; DITAT - 592b,595a; n m

 1. corda, cordão, território, faixa, companhia
  1. uma corda, cordão
  2. uma corda ou linha de medida
  3. uma porção medida, lote, parte, região
  4. um grupo ou companhia
 2. dor, tristeza, dores de parto, pontada
  1. dores de parto
  2. dores, pontadas, tristeza
 3. união
 4. destruição

חוּר
(H2353)
Ver mais
chûwr (khoor)
Mispar Hechrachi
214
Mispar Gadol
214
Mispar Siduri
34
Mispar Katan
16
Mispar Perati
40100

02353 חור chuwr

procedente de 2357; DITAT - 630a; n m

 1. tecido branco, pano branco

אָחַז
(H270)
Ver mais
ʼâchaz (aw-khaz')
Mispar Hechrachi
16
Mispar Gadol
16
Mispar Siduri
16
Mispar Katan
16
Mispar Perati
114

0270 אחז ’achaz

uma raiz primitiva; DITAT - 64; v

 1. agarrar, segurar com firmeza, pegar, tomar posse
  1. (Qal) agarrar, apoderar-se de
  2. (Nifal) ser apanhado, agarrado, ser estabelecido
  3. (Piel) cercar, revestir
  4. (Hofal) firmado

כֶּסֶף
(H3701)
Ver mais
keçeph (keh'-sef)
Mispar Hechrachi
160
Mispar Gadol
880
Mispar Siduri
43
Mispar Katan
16
Mispar Perati
10400

03701 כסף keceph

procedente de 3700; DITAT - 1015a; n m

 1. prata, dinheiro
  1. prata
   1. como metal
   2. como ornamento
   3. como cor
  2. dinheiro, siclos, talentos

כַּרְפַּס
(H3768)
Ver mais
karpaç (kar-pas')
Mispar Hechrachi
360
Mispar Gadol
360
Mispar Siduri
63
Mispar Katan
18
Mispar Perati
50400

03768 כרפס karpac

de origem estrangeira; DITAT - 1045; n m

 1. algodão ou linho fino

מִטָּה
(H4296)
Ver mais
miṭṭâh (mit-taw')
Mispar Hechrachi
54
Mispar Gadol
54
Mispar Siduri
27
Mispar Katan
18
Mispar Perati
1706

04296 מטה mittah

procedente de 5186; DITAT - 1352c; n f

 1. leito, cama, ataúde

סֹחֵרֶת
(H5508)
Ver mais
çôchêreth (so-kheh'-reth)
Mispar Hechrachi
668
Mispar Gadol
668
Mispar Siduri
65
Mispar Katan
20
Mispar Perati
203664

05508 סחרת cochereth

semelhante a 5507; DITAT - 1486e; n f

 1. uma pedra usada em pavimento (com mármore)

עַל
(H5921)
Ver mais
ʻal (al)
Mispar Hechrachi
100
Mispar Gadol
100
Mispar Siduri
28
Mispar Katan
10
Mispar Perati
5800

05921 על ̀al

via de regra, o mesmo que 5920 usado como uma preposição (no sing. ou pl. freqüentemente com prefixo, ou como conjunção com uma partícula que lhe segue); DITAT - 1624p; prep

 1. sobre, com base em, de acordo com, por causa de, em favor de, concernente a, ao lado de, em adição a, junto com, além de, acima, por cima, por, em direção a, para, contra
  1. sobre, com base em, pela razão de, por causa de, de acordo com, portanto, em favor de, por isso, a respeito de, para, com, a despeito de, em oposição a, concernente a, quanto a, considerando
  2. acima, além, por cima (referindo-se a excesso)
  3. acima, por cima (referindo-se a elevação ou preeminência)
  4. sobre, para, acima de, em, em adição a, junto com, com (referindo-se a adição)
  5. sobre (referindo-se a suspensão ou extensão)
  6. por, adjacente, próximo, perto, sobre, ao redor (referindo-se a contiguidade ou proximidade)
  7. abaixo sobre, sobre, por cima, de, acima de, pronto a, em relacão a, para, contra (com verbos de movimento)
  8. para (como um dativo) conj
 2. por causa de, porque, enquanto não, embora

עַמּוּד
(H5982)
Ver mais
ʻammûwd (am-mood')
Mispar Hechrachi
120
Mispar Gadol
120
Mispar Siduri
39
Mispar Katan
21
Mispar Perati
6552

05982 עמוד ̀ammuwd ou עמד ̀ammud

procedente de 5975; DITAT - 1637c; n m

 1. pilar, coluna
  1. pilar
  2. coluna, vertical
  3. coluna (de fumaça)

אַרְגָּמָן
(H713)
Ver mais
ʼargâmân (ar-gaw-mawn')
Mispar Hechrachi
294
Mispar Gadol
944
Mispar Siduri
51
Mispar Katan
15
Mispar Perati
44110

0713 ארגמן ’argaman

de origem estrangeira; DITAT - 157b; n m

 1. púrpura, vermelho-púrpura

רִצְפָּה
(H7531)
Ver mais
ritspâh (rits-paw')
Mispar Hechrachi
375
Mispar Gadol
375
Mispar Siduri
60
Mispar Katan
24
Mispar Perati
54525

07531 רצפה ritspah

procedente de 7529; DITAT - 2210a,2211a; n. f.

 1. pavimentação
 2. pedra ou carvão incandescente, carvão em brasa

שֵׁשׁ
(H8336)
Ver mais
shêsh (shaysh)
Mispar Hechrachi
600
Mispar Gadol
600
Mispar Siduri
42
Mispar Katan
6
Mispar Perati
180000

08336 שש shesh ou (por aliteração com 4897) שׂשׂי sh eshiŷ

em lugar de 7893; DITAT - 2473,2379a; n. m.

 1. algo alvejado, bisso, linho, linho fino
 2. alabastro, pedra similar, mármore

תְּכֵלֶת
(H8504)
Ver mais
tᵉkêleth (tek-ay'-leth)
Mispar Hechrachi
850
Mispar Gadol
850
Mispar Siduri
67
Mispar Katan
13
Mispar Perati
321300

08504 תכלת t ekeletĥ

provavelmente em lugar de 7827; DITAT - 2510; n. f.

 1. violeta, tecido de cor violeta
  1. linha de cor violeta
  2. lã ou tecido de cor violeta
 2. (DITAT) azul (cobrindo o espectro desde o vermelho vivo até o roxo escuro)

בַּהַט
(H923)
Ver mais
bahaṭ (bah'-hat)
Mispar Hechrachi
16
Mispar Gadol
16
Mispar Siduri
16
Mispar Katan
16
Mispar Perati
110

0923 בהט behat

procedente de uma raiz não utilizada (provavelmente significando brilhar); DITAT - 206; n m

 1. uma pedra cara (talvez pórfiro), mármore vermelho

בּוּץ
(H948)
Ver mais
bûwts (boots)
Mispar Hechrachi
98
Mispar Gadol
908
Mispar Siduri
26
Mispar Katan
17
Mispar Perati
8140

0948 בוץ buwts

procedente de uma raiz não utilizada (da mesma forma) significando branquear, i.e.

(intransitivo) ser branco, grego 1040 βυσσος; DITAT - 219; n m

 1. um tecido de linho branco caro e de boa qualidade feito no Egito

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Ester 1:6 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Ester 1:6 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Ester 1:6

Referências em Livro Espírita

Não foram encontradas referências para Ester 1:6 em Livro Espírita.

Referências em Outras Obras

Não foram encontradas referências para Ester 1:6 em Outras Obras.

Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis DavidsonReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Ester 1:6

Êxodo 26:1 E o tabernáculo farás de dez cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim; com querubins as farás de obra esmerada.
Êxodo 26:31 Depois, farás um véu de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido; com querubins de obra prima se fará.
Êxodo 26:36 Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador,
Ester 7:8 Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Hamã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então, disse o rei: Porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Hamã o rosto.
Ester 8:15 Então, Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã exultou e se alegrou.
Ezequiel 23:41 E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada; e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo.
Amós 2:8 E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado.
Amós 6:4 que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada;

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Alabastro

substantivo masculino Rocha branca, translúcida, semelhante ao mármore, porém menos resistente do que ele, e muito usada em trabalhos de escultura.

Fonte: Dicionário Comum

*veja Mt 26:7; Mc 14:3; Lc 737 – as passagens que descrevem o caso de ter uma mulher derramado o precioso bálsamo, contido num vaso de alabastro, sobre a cabeça do Salvador. os antigos consideravam o alabastro (espécie de mármore branquíssimo – carbonato de cálcio), como o melhor material para conservar os seus ungüentos. A forma usual desses frascos era redonda, bojuda no fundo, terminando para cima num estreito gargalo, que era cuidadosamente selado. Na narrativa de S. Marcos diz-se que a mulher quebrou a redoma, antes de derramar o ungüento. isto apenas significa a quebra do selo ou do gargalo; :mas também pode querer dizer que o vaso foi destruído para não tornar a ser usado.

Fonte: Dicionário Bíblico

Alabastro Pedra branca, pouco resistente, parecida com o mármore, usada para fazer esculturas, vasos e jarros (At 1:6; Mt 26:7).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Argolar

verbo transitivo Ornar, prender com argolas; pôr argolas.

Fonte: Dicionário Comum

Armação

substantivo feminino Ato ou efeito de armar, no sentido de preparar, dispor, ornar, construir, equipar.
Tecnologia Modo de entrelaçamento dos fios de um tecido: armação de cetim.
Madeiramento que sustenta o telhado de um edifício; tesoura, asna.
Contextura, fábrica.
Panos e guarnições com que se cobrem e adornam as paredes, salas etc.
Armas, pontas, chifres de touros, veados etc.

Fonte: Dicionário Comum

Atadas

fem. pl. part. pass. de atar
fem. pl. de atado

a·tar -
(latim apto, -are, adaptar, acomodar, juntar)
verbo transitivo

1. Apertar e dar nó em.

2. Figurado Ligar, unir.

3. Tornar inábil, impedir, sujeitar, cativar.

verbo pronominal

4. Cingir-se, ater-se.

5. Atrapalhar-se.

6. Perder o fio do discurso.


não atar nem desatar
[Informal] Não tomar decisão ou iniciativa (ex.: ela não atava nem desatava e eu fiquei sem saber o que fazer). = HESITAR, VACILAR

[Informal] Não dar ou não ter solução; não evoluir ou não se resolver (ex.: já passaram vários anos e estes casos não atam nem desatam).


a·ta·do
(particípio de atar)
adjectivo
adjetivo

1. Que se atou.

nome masculino

2. Conjunto de coisas atadas. = FEIXE, MOLHO, TROUXA

adjectivo e nome masculino
adjetivo e nome masculino

3. [Informal, Depreciativo] Que ou quem não tem desembaraço. = ACANHADO, TOTÓDESPACHADO

4. [Informal, Depreciativo] Que ou quem não tem habilidade para nada. = TOTÓ

Fonte: Dicionário Comum

Azeviche

substantivo masculino Mineral muito negro, tão duro e uniforme que pode ser esculpido e polido de modo a parecer vidro, muito utilizado na fabricação de botões e bijuterias.
Figurado Cor muito preta: cabelos de azeviche.
Etimologia (origem da palavra azeviche). Do árabe az-zabadj; pelo árabe az-zabidj.

Fonte: Dicionário Comum

Azul

substantivo masculino No espectro solar, a cor que se situa entre o verde e o violeta: o azul do céu.
O que possui essa cor: esteve no casamento vestido de azul.
Poét O espaço celeste em que os astros estão localizados; firmamento, céu.
adjetivo De cor azul; que possui a cor azul: blusa azul.
Diz-se dessa própria cor: eu gosto de tudo azul!
Figurado Excessivamente alterado; muito espantado: ficou azul de medo.
[Popular] Diz-se do gado cinzento.
Etimologia (origem da palavra azul). Talvez do árabe lazurd/ do persa lajward.

Fonte: Dicionário Comum

al-lzaward (empréstimo árabe do persa ljward, lat. lapis lazuli, a pedra lazurita).

Fonte: Dicionário Etimológico

o vestuário real era, comumente, de uma cor azul, ou purpúrea (Êx 25:4), visto que não há na língua hebraica termo algum para designar o verdadeiro azul. A cor azul era, como a púrpura, derivada de uma espécie de marisco, sendo a cor obtida do próprio animal, e não da concha. (*veja Cores.) A palavra traduzida pelo termo azul é, também, usada para indicar uma certa espécie de tapeçarias (Et 1:6).

Fonte: Dicionário Bíblico

Branco

adjetivo Diz-se da impressão produzida no órgão visual pelos raios de luz não decomposta.
Da cor da neve, da cal, do leite.
Pálido: ficou branco de medo.
Figurado Puro, inocente: os sonhos brancos que não são da Terra.
substantivo masculino A cor branca: o branco e o azul são as suas cores prediletas.
Homem da raça branca.
Espaço entre linhas escritas.

Fonte: Dicionário Comum

[...] é símbolo de pureza, segundo algumas tradições e em determinados povos. Superstição destituída de base racional, porque, embora seja um tom mais higiênico, que absorve menos raios caloríferos, nenhuma influência vibratória exerce em relação aos Espíritos, que sintonizam com as emanações da mente, as irradiações da conduta. Talvez que, desencarnados, igualmente supersticiosos, se afeiçoem àqueles que trajam com essa cor, sendo, no entanto, ainda atrasados. Tivesse fundamentação e seria cômodo para os maus e astutos manterem a sua conduta interior irregular, enquanto ostentariam trajes alvinitentes que os credenciariam a valores que não possuam, atribuindo-lhes méritos que estão longe de conseguir.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Loucura e obsessão• Pelo Espírito Manoel P• de Miranda• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2003• - cap• 10

B B
Referencia:

Fonte: Dicionário da FEB

Branco Cor da luz (Mt 17:2), ligada às festas. O branco também está relacionado com seres gloriosos e angélicos (Mt 28:3; Mc 16:5; Jo 20:12; Mt 17:2; Jo 4:35).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Celeste

adjetivo Relativo ou próprio do céu; que está ou aparece no céu: astros celestes; cor celeste.
Habitante do céu ou dele derivado, característico; célio.
Cuja cor se assemelha ao céu sem nuvens, especialmente falando da cor azul; azul do céu, azul celeste.
De teor sobrenatural, supremo: criaturas celestes.
Religião Concernente à divindade; divino.
[Astronomia] Proveniente do céu ou caído da atmosfera.
Figurado Que denota perfeição, superioridade; superior, perfeito.
Antigo Referente ao antigo império chinês.
Etimologia (origem da palavra celeste). A palavra celeste deriva do latim caelestis,e ou coelestis,e, com o sentido de "referente ao céu".

Fonte: Dicionário Comum

celestial; divino, divinal; célico, celígeno, deífico. – Entre celeste e celestial há uma diferença, que em certos casos é fundamental, marcada pela partícula de extensividade que figura no segundo. – Celeste significa – “próprio do céu (e também de Deus) que está ou que aparece no céu, que vem do céu”. – Celestial, tendo a mesma significação, designa, em certos casos, “o que é como se fosse celeste”. Dizemos: cólera celeste (cólera divina) e não – cólera celestial; o semblante celestial de uma menina (e não – celeste). – Entre divino e divinal há uma distinção análoga. Ninguém diria – misericórdia divinal – em referência à misericórdia de Deus (e sim – misericórdia divina). Como ninguém diria – a ternura divina daquela mãe (mas – a ternura divinal). Na maioria dos casos, entretanto, empregam-se indistintamente celeste e celestial, divino e divinal. – Célico e celígeno são termos usados na poesia, significando: o primeiro, celestial, do céu” [nem sempre – celeste, pois este pode valer ainda como um restritivo de firmamento, conforme se vê em – corpo celeste (referindo-nos a um astro, e não – corpo celestial)]. – Celígeno quer dizer – “nascido no céu, vindo do céu, que tem origem no céu”. – Deífico é também termo poético, significando mais – divinizante – que propriamente – divino. Dicionário de Sinônimos da Língua Portuguesa 261

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Colunas

fem. pl. de coluna

co·lu·na
(latim columna, -ae, coluna, apoio, arrimo)
nome feminino

1. Pilar que sustenta abóbada ou entablamento ou que serve para simples adorno.

2. Divisão vertical de página impressa ou manuscrita.

3. Troço de soldados em formação profunda.

4. Série de objectos em linha vertical.

5. Caixa acústica; altifalante.

6. Figurado Sustentáculo.

7. [Física] Quantidade de matéria fluida que se supõe elevada sobre uma base.


coluna cervical
[Anatomia] Parte da coluna vertebral que no homem é constituída pelas 7 vértebras da zona do pescoço. = CERVICAL

coluna coccígea
[Anatomia] O mesmo que cóccix.

coluna de água
[Ecologia] Designação dada ao volume de água desde a superfície do mar, de um rio ou de um lago até aos sedimentos do fundo (ex.: as espécies planctónicas flutuam livremente na coluna de água).

coluna dorsal
[Anatomia] Parte da coluna vertebral que no homem é constituída constituída pelas 12 vértebras da zona do tórax.

coluna lombar
[Anatomia] Parte da coluna vertebral que no homem é constituída constituída pelas 5 vértebras da zona abaixo do tórax.

coluna social
Secção de jornal ou revista dedicada à vida de figuras públicas.

coluna toráxica
[Anatomia] O mesmo que coluna dorsal.

coluna vertebral
[Anatomia] Série de vértebras articuladas ao longo do corpo dos animais. = ESPINHA DORSAL, RAQUE, RÁQUIS

Fonte: Dicionário Comum

Cor

As cores naturais que a Bíblia menciona são branco, preto, vermelho, amarelo e verde. o branco era símbolo de inocência – e por isso as vestes angelicais e as dos santos na glória se descrevem como alvas (Mc 16:5Jo 20:12Ap 19:8-14). Era, também, esta mesma cor emblema de alegria (Ec 9:8), e de vitória (Zc 6:3-6). o preto, como cor oposta ao branco, é expressão do mal (Zc 6:2-6Ap 6:5), do luto, da aflição e das calamidades (Jr 14:2Lm 4:8 – 5.10). o vermelho simbolizava o derramamento de sangue (Zc 6:2Ap 6:4 – 12.3). Era considerado como elemento de beleza pessoal (1 Sm 16.12). o lírio de que se trata em Ct 2:1 é o vermelho, tendo fama a Síria de possuir essa flor. A cor do rosto é comparada ao fruto vermelho da romã (Ct 4:3 – 6,7) – e a cor da pele se diz ser mais vermelha do que os rubis (Lm 4:7), fazendo contraste com o branco dos vestidos. A cor verde freqüentes vezes se aplica às pastagens. Também a palavra verde ocorre no sentido de novo, fresco, oposto a seco (Gn 30:37Lv 2:14 – 23.14 – Jz 16:7-8Et 1:68:16Ct 2:13). A vestimenta de José, de muitas cores (Gn 37:3), era provavelmente um vestido comprido, com mangas, distinto da vulgar túnica curta e sem mangas (*veja 2 Sm 13.18).

Fonte: Dicionário Bíblico

A cor está associada à beleza, mas os antigos também falavam de colorir para disfarçar. A palavra cor (em latim, color) é irmã da palavra ocultar (em latim, occulo). Ambas provêm de uma raiz indo-européia (anterior ao latim) kel, que significa esconder, encobrir. Colorir é também esconder com cores.

Fonte: Dicionário Etimológico

substantivo feminino Impressão produzida no olho pela luz, segundo a sua própria natureza ou a maneira pela qual se difunde nos objetos: as cores do arco-íris.
Aparência dos corpos segundo o modo como refletem ou absorvem a luz.
substantivo feminino plural Coloração das faces: os ares do campo deram-lhe novas cores.
Marca distintiva da nacionalidade, que consiste no colorido das bandeiras, pavilhões, galhardetes, insígnias etc.
A própria bandeira nacional de um país: nos mastros viam-se as cores de cada delegação.
Qualquer sinal distintivo de um grupo, clube, associação etc.: as cores do Flamengo.
Pintura Qualquer uma das tintas ou combinações de tintas que se usam na pintura: as cores de Van Gogh.
Cor básica, nome dado ao vermelho, ao azul e ao amarelo pigmentares, pelo fato de, quando combinados, proporcionarem todas as outras cores.
Fam. Cor de burro quando foge, qualquer coloração indefinida ou indefinível.
Cores complementares, as cores complexas que, combinadas, dão a impressão de branco.
Cor elementar ou cor primitiva, qualquer uma das sete do espectro solar (vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta).
Cor fria, qualificação dada em pintura ao verde, ao azul, ao anil, e ao violeta. (Dizem-se quentes as cores das outras faixas do espectro solar: amarelo, alaranjado e vermelho.).
Cor local, conjunto de circunstâncias acessórias que servem para caracterizar, numa obra de arte, um lugar ou uma situação: o candomblé, as comidas dão a cor local dos romances de Jorge Amado.
Cor neutra, cor que não se define (o cinza, o pardo etc.).
Cor pastel, cores esmaecidas e discretas, como o bege, o verde-musgo etc.
Mudar de cor, empalidecer ou enrubescer em determinada circunstância: mudar de cor sob o impacto de uma proposta indecorosa.
Perder a cor, empalidecer: de medo, perdeu a cor.
Tomar cor, definir-se, ajeitar-se. (Diz-se de um empreendimento vagaroso e difícil.).
Homens ou pessoas de cor, os negros e mulatos e, em certos casos, também os amarelos e os mestiços.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Impressão produzida no olho pela luz, segundo a sua própria natureza ou a maneira pela qual se difunde nos objetos: as cores do arco-íris.
Aparência dos corpos segundo o modo como refletem ou absorvem a luz.
substantivo feminino plural Coloração das faces: os ares do campo deram-lhe novas cores.
Marca distintiva da nacionalidade, que consiste no colorido das bandeiras, pavilhões, galhardetes, insígnias etc.
A própria bandeira nacional de um país: nos mastros viam-se as cores de cada delegação.
Qualquer sinal distintivo de um grupo, clube, associação etc.: as cores do Flamengo.
Pintura Qualquer uma das tintas ou combinações de tintas que se usam na pintura: as cores de Van Gogh.
Cor básica, nome dado ao vermelho, ao azul e ao amarelo pigmentares, pelo fato de, quando combinados, proporcionarem todas as outras cores.
Fam. Cor de burro quando foge, qualquer coloração indefinida ou indefinível.
Cores complementares, as cores complexas que, combinadas, dão a impressão de branco.
Cor elementar ou cor primitiva, qualquer uma das sete do espectro solar (vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta).
Cor fria, qualificação dada em pintura ao verde, ao azul, ao anil, e ao violeta. (Dizem-se quentes as cores das outras faixas do espectro solar: amarelo, alaranjado e vermelho.).
Cor local, conjunto de circunstâncias acessórias que servem para caracterizar, numa obra de arte, um lugar ou uma situação: o candomblé, as comidas dão a cor local dos romances de Jorge Amado.
Cor neutra, cor que não se define (o cinza, o pardo etc.).
Cor pastel, cores esmaecidas e discretas, como o bege, o verde-musgo etc.
Mudar de cor, empalidecer ou enrubescer em determinada circunstância: mudar de cor sob o impacto de uma proposta indecorosa.
Perder a cor, empalidecer: de medo, perdeu a cor.
Tomar cor, definir-se, ajeitar-se. (Diz-se de um empreendimento vagaroso e difícil.).
Homens ou pessoas de cor, os negros e mulatos e, em certos casos, também os amarelos e os mestiços.

Fonte: Dicionário Comum

Cordões

2ª pess. sing. pres. conj. de cordoar
Será que queria dizer cordões?

cor·do·ar -
(corda + -oar)
verbo transitivo

Pôr cordas. = ACORDOAR

Fonte: Dicionário Comum

Era

substantivo feminino Época fixa a partir da qual se começam a contar os anos.
Figurado Época notável em que se estabelece uma nova ordem de coisas: a era romântica; a era espacial.
Período histórico que se sobressai por suas características próprias, por situações e acontecimentos importantes.
Qualquer intervalo ou período de tempo; século, ano, época.
expressão Era Cristã. Tempo que se inicia a partir do nascimento de Jesus Cristo.
Era Geológica. Cada uma das cinco grandes divisões da história da Terra.
Etimologia (origem da palavra era). Do latim aera.

Fonte: Dicionário Comum

outro

Fonte: Dicionário Bíblico

Era Período longo de tempo que começa com uma nova ordem de coisas (Lc 20:35, RA).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Eram

3ª pess. pl. pret. imperf. ind. de ser

ser |ê| |ê| -
(latim sedeo, -ere, estar sentado)
verbo copulativo

1. Serve para ligar o sujeito ao predicado, por vezes sem significado pleno ou preciso (ex.: o dicionário é útil).

2. Corresponder a determinada identificação ou qualificação (ex.: ele era muito alto; ela é diplomata).

3. Consistir em.

4. Apresentar como qualidade ou característica habitual (ex.: ele é de manias; ela não é de fazer essas coisas).

5. Estar, ficar, tornar-se.

6. Exprime a realidade.

7. Acontecer, ocorrer, suceder.

8. Equivaler a determinado valor, custo ou preço (ex.: este relógio é 60€).

verbo transitivo

9. Pertencer a (ex.: o carro é do pai dele).

10. Ter como proveniência (ex.: o tapete é de Marrocos).

11. Preferir ou defender (ex.: eu sou pela abolição da pena de morte).

verbo intransitivo

12. Exprime a existência.

13. Acontecer, suceder (ex.: não sei o que seria, se vocês se fossem embora).

14. Indica o momento, o dia, a estação, o ano, a época (ex.: já é noite; são 18h00).

verbo auxiliar

15. Usa-se seguido do particípio passado, para formar a voz passiva (ex.: foram ultrapassados, tinha sido comido, fora pensado, será espalhado, seríamos enganados).

nome masculino

16. Aquilo que é, que existe. = ENTE

17. O ente humano.

18. Existência, vida.

19. O organismo, a pessoa física e moral.

20. Forma, figura.


a não ser que
Seguido de conjuntivo, introduz a condição para que algo se verifique (ex.: o atleta não pretende mudar de clube, a não ser que a proposta seja mesmo muito boa).

não poder deixar de ser
Ser necessário; ter forçosamente de ser.

não poder ser
Não ser possível.

não ser para graças
Não gostar de brincadeiras; ser valente.

o Ser dos Seres
Deus.

qual é
[Brasil, Informal] Expresão usada para se dirigir a alguém, geralmente como provocação (ex.: qual é, vai sair da frente ou não?).

ser alguém
Ser pessoa importante e de valia.

ser com
Proteger.

ser dado a
Ter inclinação para.

ser da gema
Ser genuíno.

ser de crer
Ser crível; merecer fé.

ser humano
O homem. = HUMANO

ser pensante
O homem.

Fonte: Dicionário Comum

Erã

Um dos netos de Efraim e filho de Sutela. Tornou-se líder do clã dos eranitas.

Fonte: Quem é quem na Bíblia?

Escarlate

substantivo masculino Cor vermelha, viva e rutilante.
Nome de um tecido de lã ou seda dessa cor; escarlata.
Tipo de tinta ou substância de cor vermelha intensa muito usada em pintura.
adjetivo De vermelho muito forte, rubro: lábios escarlates.
Diz-se dessa cor ou da substância muito vermelha: pintou a casa de vermelho escarlate.
Etimologia (origem da palavra escarlate). Do francês écarlate.

Fonte: Dicionário Comum

Esta tinta era feita em vários lugares da costa do Mediterrâneo, sendo extraída do inseto cochonilha. Era principalmente empregada nos objetos ricos (Êx 28:15), nos vestidos de cerimônia que os reis davam àqueles a quem concediam certos benefícios (Pv 31:22). E usava-se o termo emblematicamente para designar suntuosidade e vida ociosa (2 Sm 1.24).

Fonte: Dicionário Bíblico

Escura

substantivo feminino Diz-se do que não possuí luz.
Relacionado à escuridão.

Fonte: Dicionário Comum

Estofar

verbo transitivo Encher de material mais ou menos fofo ou macio (crina, pêlos etc.): estofar uma poltrona. (Sin.: acolchoar, chumaçar.).

Fonte: Dicionário Comum

Fino

adjetivo Delgado, pouco espesso.
Aguçado: ponta fina.
Delicado: rosto fino.
De qualidade superior: vinho fino.
Figurado Cortês, educado.
Sagaz, ladino: fino como ele só!
Apurado, escolhido: a caça é fina.
Diz-se das pedras e das pérolas naturais empregadas em joalheria, com exceção dos diamantes, rubis, safiras e esmeraldas.
Que percebe os menores matizes (falando-se dos sentidos): ouvido fino.
substantivo masculino [Popular] Coisa excelente, delicada.
[Brasil] Tirar um fino, passar quase raspando por alguma coisa, especialmente um veículo.

Fonte: Dicionário Comum

Jade

substantivo masculino Designação de alguns minerais muito duros como a nefrita e a jadeíta cuja colocação é esverdeada, sendo muito usados na fabricação de joias, objetos de decoração, estatuetas.
Etimologia (origem da palavra jade). Do francês jade; do latim ilia.ium.

Fonte: Dicionário Comum

Pedra preciosa de cor verde

Fonte: Dicionário Bíblico

Leitos

masc. pl. de leito

lei·to
(latim lectus, -i, cama)
nome masculino

1. Parte da cama que sustenta o enxergão e o colchão.

2. Conjunto formado pelo móvel usado para dormir, pelo colchão e pela roupa que geralmente o reveste. = CAMA

3. Superfície que pode acolher um homem ou animal para dormir ou descansar (ex.: leito de folhas). = CAMA

4. Superfície inferior de uma pedra.

5. Parte da estrada por onde rodam os veículos.

6. Parte de um curso de água coberta habitualmente pela água (ex.: leito do rio). = ÁLVEO

7. Solo no fundo do mar.

8. Tabuleiro em que assenta a carga, no carro de tracção animal. = MESA

9. Figurado União conjugal. = CASAMENTO, MATRIMÓNIO

Fonte: Dicionário Comum

Linho

Linho Erva de folhas e flores pequenas (Ex 9:31), cujo caule fornece uma fibra usada para fazer fios e tecidos do mesmo nome (Pv 7:16). O tecido era usado para fazer roupas finas (Gn 41:42); (Ex 28:5-42); (2Cr 5:12). O véu do Templo também era de linho fino (2Cr 3.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Linho Planta da qual se extraía fibra destinada à fabricação de roupas luxuosas que ocasionalmente tinham uso litúrgico. Desse material eram as vestimentas usadas pelo protagonista abastado da parábola do homem rico e de Lázaro (Lc 16:19ss.).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

substantivo masculino Planta herbácea da família das lináceas, cultivada na Europa, de excelentes fibras têxteis. Estas fibras também são utilizadas como diurético. Do grão se faz uma farinha que serve para cataplasmas emolientes e um óleo secativo empregado em pintura.
Tecido feito com as fibras dessa planta.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Planta herbácea da família das lináceas, cultivada na Europa, de excelentes fibras têxteis. Estas fibras também são utilizadas como diurético. Do grão se faz uma farinha que serve para cataplasmas emolientes e um óleo secativo empregado em pintura.
Tecido feito com as fibras dessa planta.

Fonte: Dicionário Comum

Musselina

substantivo feminino Tecido leve e um pouco transparente, que serve para vestuário.
Espécie de chita com alguns lavrados que serve para vestidos etc.

Fonte: Dicionário Comum

Mármore

substantivo masculino Pedra calcária dura, geralmente listrada ou matizada de variadas cores, suscetível de polimento, que é empregada em escultura e arquitetura.
Objeto de mármore: o mármore da chaminé.
Monumento, estátua de mármore: os mármores de nossos jardins.
[Artes] gráf. Mesa em que se colocam as páginas para cunhá-las na rama, as composições para emendá-las.
Mesa de prensa sobre a qual se coloca a composição de que se deve tirar prova.
Composição à espera de paginação, para um jornal ou revista.
Figurado Frieza, insensibilidade, indiferença: coração de mármore.

Fonte: Dicionário Comum

Mármore Pedra calcária que pode ser polida. Foi usada na construção do TEMPLO e de casas luxuosas (1Cr 29:2); (Et 1:6).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Nácar

substantivo masculino Substância dura, irisada, rica em calcário, produzida por alguns moluscos, no interior de sua concha, que é utilizada em bijuteria e marchetaria. (O nácar das conchas é feito de camadas planas, enquanto as pérolas finas, produzidas pelas ostras, são compostas por camadas esféricas e concêntricas feitas pelos mesmos elementos do nácar.).
Madrepérola.

Fonte: Dicionário Comum

Ouro

o uso do ouro era comum entre os hebreus. Várias partes do templo, dos ornatos, e dos utensílios eram cobertos deste precioso metal (Êx 36:34-38 – 1 Rs 7.48 a
50) – e muitos vasos dos ricos, bem como os seus ornamentos pessoais e insígnias dos seus cargos, eram de ouro. ofir (28:16), Parvaim (2 Cr 3.6), Seba e Ramá (Ez 27:22-23), são mencionados como lugares que produziam ouro. Era abundante nos tempos antigos (1 Cr 22.14 – 2 Cr 1.15 – 9.9 – Dn 3:1 – Na 2.9), mas não era empregado na fabricação de moeda, nem usado como padrão de valor.

Fonte: Dicionário Bíblico

Ouro Metal precioso que Israel conhecia desde a Antigüidade. Mateus incluiu-o entre os presentes ofertados ao Menino pelos magos (Mt 2:11). Jesus ordena a seus discípulos que não o levem consigo (Mt 10:9) e censura os que o sobrepõem — por seu valor material — às coisas espirituais, pois só estas podem acompanhá-los (Mt 23:16ss.).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Do latim "aurum", ouro, radicado em "aur", palavra pré-romana que já designava o metal precioso. O gramático latino Sextus Pompeius Festus, que viveu no século I, já registra a forma popular "orum", praticada pelos funcionários do Império Romano em suas províncias, inclusive em Portugal e na Espanha. Isso explica que em português seja "ouro", em espanhol "oro", em francês "or", em italiano "oro". Apenas o latim clássico conservou a inicial "a". Todas as línguas-filhas apoiaram-se no latim coloquial.

Fonte: Dicionário Etimológico

substantivo masculino [Química] Elemento químico, metálico e de muito valor, com número atômico 79; representado por Au.
Esse metal precioso, brilhante e de cor amarela: moeda de ouro.
Figurado Demonstração de riqueza: aquela família é puro ouro!
Figurado Cor amarela e brilhante: rio que reluz a ouro.
substantivo masculino plural Um dos naipes do baralho, com forma de losango e cor vermelha.
expressão Coração de ouro. Coração generoso.
Nadar em ouro. Ser muito rico, viver na opulência.
Ouro de lei. Ouro cujos quilates são determinados por lei.
Ouro fino. Ouro sem liga.
Ouro branco. Liga de ouro, paládio e cobre; no Brasil, o algodão, considerado como fonte de riqueza.
Ouro vermelho. Liga de ouro e cobre.
Pagar a peso de ouro. Pagar muito caro.
Figurado Mina de ouro. Fonte de riquezas, de grandes benefícios, de negócios consideráveis e seguros.
Valor ouro. Valor de um objeto expresso numa unidade monetária conversível em ouro.
Nem tudo que reluz é ouro (provérbio). As exterioridades, as riquezas aparentes nem sempre correspondem à realidade.
Etimologia (origem da palavra ouro). Do latim aurum.i.

Fonte: Dicionário Comum

Pano

substantivo masculino Tecido de algodão, linho, lã, seda etc.; fazenda.
Parte de um tecido, plástico, papel etc. que, fixadas em outras pela extremidade lateral, passam a possuir o tamanho necessário para feitura de alguma coisa: vamos encapar o sofá juntando os panos.
[Náutica] Vela de embarcação.
Mancha no rosto ou no corpo produzida por uma gravidez etc.
[Medicina] Retículo vascular patológico, com infiltração de tecido de granulação que se forma na camada superficial da córnea.
[Medicina] Mancha córnea originada pela vascularização de um tecido.
expressão Figurado Pano de fundo. Reunião dos fatos e situações que servem de base para que uma ação se desenvolva.
[Teatro] Pano de fundo. Tela que fica oposta ao pano de boca e tem pintado o fundo do quadro que a cena representa.
Pôr panos quentes. Procurar atenuar os erros de alguém; contemporizar; proteger.
Ter panos para mangas. Dispor em abundância de tudo que seja necessário para algum fim; ter muita coisa penosa, difícil, para fazer ou enfrentar.
Pano verde. Mesa de jogo ou qualquer jogo de azar.
[Teatro] Pano de boca. Tela que cobre a frente do palco e se levanta ao começar a representação.
Etimologia (origem da palavra pano). Do latim pannum, "tecido".
substantivo masculino e feminino Etnologia Indígena dos panos, povo indígena que vive em algumas regiões do Amazonas, Acre e Peru.
substantivo masculino [Linguística] Família linguística das línguas faladas pelos panos (povo indígena).
adjetivo Relativo, próprio ou pertencente a esse povo indígena.
Etimologia (origem da palavra pano). De origem desconhecida.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Tecido de algodão, linho, lã, seda etc.; fazenda.
Parte de um tecido, plástico, papel etc. que, fixadas em outras pela extremidade lateral, passam a possuir o tamanho necessário para feitura de alguma coisa: vamos encapar o sofá juntando os panos.
[Náutica] Vela de embarcação.
Mancha no rosto ou no corpo produzida por uma gravidez etc.
[Medicina] Retículo vascular patológico, com infiltração de tecido de granulação que se forma na camada superficial da córnea.
[Medicina] Mancha córnea originada pela vascularização de um tecido.
expressão Figurado Pano de fundo. Reunião dos fatos e situações que servem de base para que uma ação se desenvolva.
[Teatro] Pano de fundo. Tela que fica oposta ao pano de boca e tem pintado o fundo do quadro que a cena representa.
Pôr panos quentes. Procurar atenuar os erros de alguém; contemporizar; proteger.
Ter panos para mangas. Dispor em abundância de tudo que seja necessário para algum fim; ter muita coisa penosa, difícil, para fazer ou enfrentar.
Pano verde. Mesa de jogo ou qualquer jogo de azar.
[Teatro] Pano de boca. Tela que cobre a frente do palco e se levanta ao começar a representação.
Etimologia (origem da palavra pano). Do latim pannum, "tecido".
substantivo masculino e feminino Etnologia Indígena dos panos, povo indígena que vive em algumas regiões do Amazonas, Acre e Peru.
substantivo masculino [Linguística] Família linguística das línguas faladas pelos panos (povo indígena).
adjetivo Relativo, próprio ou pertencente a esse povo indígena.
Etimologia (origem da palavra pano). De origem desconhecida.

Fonte: Dicionário Comum

Pavimento

o pavimento mencionado em João (19,13) era um espaço lajeado no palácio de Pilatos, sobre o qual se estabelecia, algumas vezes, o tribunal. (*veja Gábata.) No A.T. a palavra usada tem, algumas vezes, o sentido de uma obra em mosaico (Et 1:6).

Fonte: Dicionário Bíblico

Pavimento
1) Andar (Gn 6:16, RA).


2) Piso acabado (2Rs 16:17).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

pavimento s. .M 1. Revestimento do chão com cimento, para trânsito de pedestres ou de veículos. 2. Cada um dos andares de um edifício; andar.

Fonte: Dicionário Comum

Pedras

fem. pl. de pedra

pe·dra
(latim petra, -ae, rocha, pedra)
nome feminino

1. Substância dura e compacta que forma as rochas.

2. Fragmento de rocha (ex.: pedra rolada).

3. Precipitação constituída por pedras de gelo, que, devido à descida rápida da temperatura, se formam nas nuvens. = GRANIZO, SARAIVA

4. Pedaço de uma substância sólida e dura.

5. Ardósia, quadro preto.

6. [Jogos] Peça de jogo de tabuleiro.

7. [Joalharia] O mesmo que pedra preciosa.

8. [Medicina] Cálculo, concreção.

9. Botânica Corpo duro que aparece no mesocarpo dos frutos.

10. Figurado Pessoa estúpida e incapaz de aprender.

11. Antigo Peso de oito arráteis.

12. [Portugal, Informal] Efeito provocado pelo consumo de drogas. = MOCA, PEDRADA


chamar à pedra
Antigo Mandar, o professor, um aluno ao quadro para realizar um exercício.

Figurado Exigir a alguém explicações para o seu comportamento.

com quatro pedras na mão
Com agressividade ou maus modos (ex.: responder com quatro pedras na mão).

de pedra e cal
[Informal] Duradouro, estável, firme, seguro (ex.: o clube permanece de pedra e cal na liderança).

e lá vai pedra
[Brasil, Informal] Usa-se para indicar quantidade ou número indeterminado que excede um número redondo (ex.: tem seus trinta anos e lá vai pedra). = E LÁ VAI FUMAÇA, E LÁ VAI PEDRADA

partir pedra
Realizar uma tarefa dura, difícil ou com poucos resultados visíveis.

pedra a pedra
Aos poucos; gradualmente. = PEDRA POR PEDRA

pedra angular
[Arquitectura] [Arquitetura] Pedra que liga duas paredes formando canto ou esquina.

Base, fundamento.

pedra da lei
O mesmo que pedra de amolar.

pedra de afiar
O mesmo que pedra de amolar.

pedra de amolar
Pedra ou material usado para afiar o corte de facas ou outros instrumentos. =

pedra de cantaria
[Construção] Pedra rija e susceptível de ser lavrada.

pedra de escândalo
Pessoa ou coisa que causa escândalo geral; motivo de escândalo.

pedra de fecho
[Arquitectura] [Arquitetura] Pedra central que remata o arco ou abóbada. = CHAVE, FECHO

pedra de moinho
Pedra pesada e redonda usada para moer ou espremer em moinhos ou lagares. =

pedra filosofal
Segredo que a alquimia intentava descobrir para fazer ouro.

Figurado Coisa preciosa mas impossível de achar.

pedra fundamental
Aquilo que serve de fundamento, base ou início de algo.

pedra infernal
[Química] O mesmo que nitrato de prata.

pedra lascada
[Arqueologia] Pedra partida intencionalmente para ser usada como arma ou como ferramenta.

pedra por pedra
Aos poucos; gradualmente. = PEDRA A PEDRA

pedra preciosa
Pedra ou material usado para ornamento pessoal, geralmente com valor comercial alto, como diamante, rubi, topázio, etc. = GEMA

pedra rolada
Fragmento de rocha arredondado pelo desgaste à beira-mar ou num curso de água.

pedra solta
Conjunto de pedras sobrepostas sem argamassa.

primeira pedra
Pedra, tijolo ou outra peça de construção cuja colocação solene assinala o início de uma obra.

Fonte: Dicionário Comum

Pendentes

masc. e fem. pl. de pendente
masc. pl. de pendente

pen·den·te
(latim pendens, -entis, particípio presente de pendeo, -ere, pender)
adjectivo de dois géneros
adjetivo de dois géneros

1. Que pende.

2. Pendurado, suspenso.

3. Inclinado, descaído (ex.: cabeça pendente).

4. Que ainda não foi colhido (ex.: frutos pendentes).

5. Que depende de algo ou de alguém. = DEPENDENTE

6. Que não está ainda resolvido, que está por decidir (ex.: negócio pendente, questão pendente).

7. Que tem tendência ou predisposição para alguma coisa.

8. Que está próximo a acontecer. = IMINENTE

nome feminino

9. Encosta ou declive de terreno. = VERTENTE

nome masculino

10. Brinco da orelha. = PINGENTE

11. [Arquitectura] [Arquitetura] Parte da abóbada suspensa entre os arcos de um tecto ou fora dos prumos das paredes. (Mais usado no plural.)

12. [Heráldica] Parte que pende da orla de um escudo, estandarte ou bandeira.

Fonte: Dicionário Comum

Prata

substantivo feminino Elemento químico que se caracteriza por ser precioso e metálico.
Gramática Representado pelo símbolo: Ag.
Por Extensão Prataria; reunião dos objetos constituídos por prata.
Por Extensão A moeda feita em prata; moeda de prata.
Por Extensão Brasil. Informal. Uma quantia em dinheiro; o próprio dinheiro.
Etimologia (origem da palavra prata). Do latim platta.

Fonte: Dicionário Comum

Prata Metal precioso que era utilizado para trabalhos de joalheria e fabricação de moedas como o siclo (Mt 26:15; 27,3-9; 28,12.15). João Batista condenou a sua cobiça, que podia corromper a administração. Jesus considerou-a um bem inseguro e perecível (Mt 10:9; Lc 9:3) e contou entre seus adversários aqueles que a amavam (Lc 16:14).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Preciosas

fem. pl. de precioso

pre·ci·o·so |ô| |ô|
adjectivo
adjetivo

1. De grande preço.

2. Magnífico.

3. Muito rico.

4. Afectado.

5. Sumptuoso.

Plural: preciosos |ó|.

Fonte: Dicionário Comum

Presas

fem. pl. part. pass. de prender
fem. pl. de preso
fem. pl. de presa

pren·der |ê| |ê| -
(latim prendo, -ere)
verbo transitivo

1. Atar, ligar.

2. Abraçar, enlaçar.

3. Agarrar.

4. Capturar, encarcerar.

5. Impedir, embaraçar.

6. Comunicar (falando do fogo).

7. Cativar.

verbo intransitivo

8. Criar raízes, pegar.

9. Ter relação, relacionar-se.

10. Comunicar.

11. Estar seguro, estar preso, estar sujeito.

12. Encontrar obstáculo, emperrar.

verbo pronominal

13. Ficar ou estar preso, seguro.

14. Arraigar-se, fixar-se.

15. Embaraçar-se, ficar perplexo.

16. Inquietar-se, preocupar-se.

17. Afeiçoar-se.

18. Casar-se.

19. Comunicar-se, atear-se.


pre·so |ê| |ê|
(latim prensus, -a, -um, agarrado, seguro, preso)
adjectivo
adjetivo

1. Ligado, amarrado.

2. Recluso em cadeia.

3. Figurado Que não tem liberdade de acção.

4. Figurado Casado.

5. Impedido de fazer movimentos. = TOLHIDO

nome masculino

6. Pessoa que está presa. = DETIDO, ENCARCERADO, PRESIDIÁRIO, PRISIONEIRO, RECLUSO


pre·sa |ê| |ê|
(feminino do particípio preso)
nome feminino

1. Acção de apresar. = APRESAMENTO

2. Conjunto de objectos tomados ao inimigo. = DESPOJO, ESPÓLIO

3. O que um animal carnívoro procura, encontra ou arrebata para comer.

4. Figurado Coisa que é violentamente usurpada ou apreendida. = PREIA

5. Represa.

6. Acção ou estado de uma substância que se solidifica, que se coagula.

7. Cada um dos dois dentes caninos que são maiores do que os outros dentes e servem geralmente para dilacerar os alimentos. = COLMILHO, DEFESA

8. Mulher que está na prisão.


boa presa
A que é feita segundo a lei ou os tratados.

fazer presa de
Apreender, agarrar.

fazer presa em
O mesmo que fazer presa de.

gesso de presa
Gesso desidratado que, depois de amassado com água e posto a secar, se consolida e endurece.

Fonte: Dicionário Comum

Preto

adjetivo De cor semelhante a do carvão ou do piche; diz-se dessa cor.
Cuja cor é negra, escura, como a do carvão: cavalo preto.
Cheio de dificuldades; difícil, complicado: a vida está preta.
Muito escuro; de teor sombrio; umbroso.
[Artes] Cujos traços são bem mais intensos e espessos; grosso.
substantivo masculino Cor que se assemelha à cor do carvão; negro.
Algo ou alguém cuja cor da pele é negra.
[Física] Qualidade do objeto capaz de absorver de maneira uniforme a luz; ausência completa de cor por meio da absorção de todas as radiações luminosas.
expressão Preto no branco. Dito claramente, sem rodeios nem desculpas: precisamos resolver esta situação, preto no branco.
Etimologia (origem da palavra preto). Do latim prett- pressus.

Fonte: Dicionário Comum

preto (ê) adj. Di-Zse da cor mais escura entre todas; negro. S. .M 1. Indivíduo da raça negra. 2. A cor negra.

Fonte: Dicionário Comum

Pórfiro

substantivo masculino Nome de uma rocha ígnea na qual um tipo de cristal é muito maior que os restantes.
Um granito comum, por exemplo, consiste em uma massa sólida de pequenos cristais de quartzo, feldspato e alguns minerais de cor escura. Alguns granitos, porém, contêm grandes cristais de feldspato, de 2,5cm de comprimento ou mais espalhados na rocha. São chamados granito pórfiro. A massa de cristais menores onde se encontram os cristais grandes é chamada pasta, ou matriz.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Nome de uma rocha ígnea na qual um tipo de cristal é muito maior que os restantes.
Um granito comum, por exemplo, consiste em uma massa sólida de pequenos cristais de quartzo, feldspato e alguns minerais de cor escura. Alguns granitos, porém, contêm grandes cristais de feldspato, de 2,5cm de comprimento ou mais espalhados na rocha. São chamados granito pórfiro. A massa de cristais menores onde se encontram os cristais grandes é chamada pasta, ou matriz.

Fonte: Dicionário Comum

Púrpura

substantivo feminino Corante de um vermelho escuro, extraído atualmente da cochonilha.
Cor vermelha.
Estofo tinto com essa cor.
Vestimenta régia.
Figurado A dignidade real.
Dignidade de cardeal.

Fonte: Dicionário Comum

Símbolo da riqueza e da realeza. A tinta de púrpura, altamente valorizada no mundo antigo, era obtida de vários moluscos comuns na Fenícia (nome que significa terra da púrpura).

Fonte: Dicionário Bíblico

Púrpura
1) Tecido caro, vermelho-arroxeado, usado pelos antigos como símbolo de riqueza e alta posição social (Ap 18:12).


2) Cor vermelho-arroxeada (Ex 26:31).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Renda

renda s. f. 1. Produto anual ou mensal de propriedades rurais ou urbanas, de bens móveis ou imóveis, de benefícios, capitais em giro, empregos, inscrições, pensões etc.; produto, receita, rendimento. 2. Preço de aluguel. 3. Rendimento líquido depois de deduzidas as despesas materiais.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Quantia que se recebe regularmente como consequência de alugueis, investimentos, recebimentos.
Valor recebido por um serviço prestado; salário: tinha 600 reais de renda.
Quantia final angariada for um evento, espetáculo, festa.
Economia Qualquer recebimento que, por lei, é alvo de impostos.
Economia Quantia total composta pela soma dos recebimentos, dos salários, dos investimentos de alguém ou dos cidadãos de um país; receita: renda familiar; renda nacional.
Etimologia (origem da palavra renda). Do latim rendita; renditta; por renditus.a.um.
substantivo feminino Tecido leve e transparente feito com fio de linho, seda, algodão, que serve de guarnição a vestidos, toalhas e outras utilidades.
Etimologia (origem da palavra renda). Do espanhol randa.

Fonte: Dicionário Comum

Tapeçarias

-

Fonte: Dicionário Comum

Tecido

adjetivo Que se teceu.
Que foi feito no tear.
Urdido, preparado, combinado.
Convenientemente arranjado; apropriado.
substantivo masculino Pano preparado no tear.
Trama de fios; urdidura.
Modo como os fios de um estofo estão reunidos.
[Biologia] Reunião de células com a mesma estrutura, exercendo determinada função.
Conjunto, encadeamento, série.
Cerração.
Disposição, ordem.
Tecido adiposo. O constituído por células que contêm gordura.
Tecido cavernoso. Variação de tecido erétil.
Tecido celular. Tecido conjuntivo frouxo que forra certos órgãos.
Tecido conectivo. Variação de tecido conjuntivo.
Tecido conjuntivo. O que serve para ligar os órgãos entre si, sustentá-los e protegê-los.
Tecido de granulação. Tecido conectivo vascularizado, formado no processo de cura de úlceras e feridas, constituindo, por fim, a cicatriz.
Tecido elástico. Tecido conectivo constituído de fibras elásticas, encontrado especialmente em certos ligamentos e tendões.
Tecido erétil. O que é composto de seios vasculares, intercalados entre artérias aferentes e veias eferentes, capaz de ser dilatado com afluxo de sangue, provocando a ereção de uma parte do órgão; também chamado tecido cavernoso.
Tecido fibroso. Tecido conjuntivo ordinário, constituído em grande parte de fibras amarelas ou brancas.
Tecido intersticial. Tecido conjuntivo entre os elementos celulares de um corpo; estroma.
Tecido nervoso. O que constitui os nervos e os centros nervosos.
Tecido vascular. Bot. tecido ocupado principalmente com a condução da seiva em plantas, particularmente o tecido altamente especializado encontrado nas plantas superiores e que consiste essencialmente em floema e xilema e forma um sistema condutor contínuo através do corpo da planta.
Etimologia (origem da palavra tecido). Particípio de tecer.

Fonte: Dicionário Comum

Do latim textus, que significa “tecer” ou “entrelaçar fios”.

Fonte: Dicionário Etimológico

Toldos

masc. pl. de toldo

tol·do |ô| |ô|
nome masculino

1. Coberta ou peça de lona ou de outra substância destinada, principalmente, a abrigar do sol e da chuva uma entrada, uma praça, uma embarcação, etc.

2. [Brasil] Aldeia ou povoação de indígenas.

Plural: toldos |ô|.

Fonte: Dicionário Comum

Verde

substantivo masculino Cor resultante da combinação do amarelo com o azul.
Forragem fresca: o verde dos campos.
Qualquer vegetação: floresta que mantém seu verde original.
adjetivo Diz-se dessa cor: cor verde.
Que ainda tem seiva; que não está seco: madeira verde.
Que não está maduro: fruta verde.
Figurado Sem experiência; inexperiente, principiante.
Figurado Que traz consigo o vigor, a vontade de algo novo.
Diz-se de carne fresca: carne verde.
Diz-se do vinho novo: vinho verde.
[Política] Que faz parte ou é apoiador de qualquer inciativa (grupo, partido político etc.) que visa a defesa do meio ambiente, buscando preservar seus ecossistemas naturais.
substantivo masculino [Política] Esse movimento, grupo ou partido.
expressão Jogar verde para colher maduro. Fazer insinuações hábeis, para incitar alguém a revelar o que esconderia numa pergunta direta.
Etimologia (origem da palavra verde). Do latim viridis.e.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Cor resultante da combinação do amarelo com o azul.
Forragem fresca: o verde dos campos.
Qualquer vegetação: floresta que mantém seu verde original.
adjetivo Diz-se dessa cor: cor verde.
Que ainda tem seiva; que não está seco: madeira verde.
Que não está maduro: fruta verde.
Figurado Sem experiência; inexperiente, principiante.
Figurado Que traz consigo o vigor, a vontade de algo novo.
Diz-se de carne fresca: carne verde.
Diz-se do vinho novo: vinho verde.
[Política] Que faz parte ou é apoiador de qualquer inciativa (grupo, partido político etc.) que visa a defesa do meio ambiente, buscando preservar seus ecossistemas naturais.
substantivo masculino [Política] Esse movimento, grupo ou partido.
expressão Jogar verde para colher maduro. Fazer insinuações hábeis, para incitar alguém a revelar o que esconderia numa pergunta direta.
Etimologia (origem da palavra verde). Do latim viridis.e.

Fonte: Dicionário Comum

verde adj. 1. De cor resultante da mistura do azul com o amarelo. 2. Da cor das folhas da maior parte das árvores ou das ervas viçosas. 3. Ainda não maduro (fruto). 4. Que ainda tem seiva (planta). 5. Que não está seca; fresca (carne). 6. Relativo aos primeiros anos da existência. 7. Tenro, delicado. S. .M 1. A cor verde. 2. A vegetação; a verdura.

Fonte: Dicionário Comum

Vermelho

adjetivo De cor encarnada muito viva, que corresponde a um dos limites visíveis do espectro solar; rubro, escarlate, encarnado: sangue vermelho.
Ruivo: cabelos vermelhos.
substantivo masculino A cor vermelha: prefiro o azul ao vermelho.
adjetivo, substantivo masculino Figurado Comunista, bolchevista; esquerdista: socorro vermelho; revolução vermelha.
Zoologia Nome comum a vários peixes marinhos de cor avermelhada.

Fonte: Dicionário Comum

vermelho adj. 1. Que tem cor encarnada muito viva; rubro. 2. Afogueado, corado. 3. Da U.R.S.S.: Exército
v. 4. Por ext. Revolucionário; comunista. S. .M 1. A cor vermelha.

Fonte: Dicionário Comum