Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι.

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

When ὍτανG3752 I will send πέμψωG3992 Artemas ἈρτεμᾶνG734 to πρὸςG4314 you σὲG4771 or G2228 Tychicus ΤυχικόνG5190 be diligent σπούδασονG4704 to come ἐλθεῖνG2064 to πρόςG4314 me μεG1473 into εἰςG1519 Nicopolis ΝικόπολινG3533 there ἐκεῖG1563 indeed γὰρG1063 I have decided κέκρικαG2919 to winter παραχειμάσαιG3914

Interlinear com inglês (Fonte segura)

QuandoG3752 ὅτανG3752 G4314 πρόςG4314 teG4571 σέG4571 enviarG3992 πέμπωG3992 G5692 ÁrtemasG734 ἈρτεμάςG734 ouG2228 G2228 TíquicoG5190 ΤυχικόςG5190, apressa-teG4704 σπουδάζωG4704 G5657 a virG2064 ἔρχομαιG2064 G5629 atéG1519 εἰςG1519 NicópolisG3533 ΝικόπολιςG3533 aoG4314 πρόςG4314 meu encontroG3165 μέG3165 G1063 γάρG1063. Estou resolvidoG2919 κρίνωG2919 G5758 a passar o invernoG3914 παραχειμάζωG3914 G5658 aliG1563 ἐκεῖG1563.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Tito 3:12 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Quando te enviar Artemas, ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis; porque deliberei invernar ali.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Quando eu enviar Ártemas ou Tíquico a ti, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque tenho resolvido passar ali o inverno.
(TB) - Tradução Brasileira

Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι.
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Quando eu te enviar Ártemas, ou Tíquico, sê diligente ao vir ter comigo em Nicópolis; porque determinei invernar ali.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Quando eu enviar Ártemas até ti, ou Tíquico, sê diligente para vires até mim, para dentro de Nicópolis. Porque ali tenho deliberado passar o inverno.
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Mandarei ao teu encontro Ártemas ou Tíquico. Quando tiver chegado aí, faze o possível para vir ter comigo em Nicópolis, onde resolvi passar o inverno.
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Cum misero ad te Artemam, aut Tychicum, festina ad me venire Nicopolim : ibi enim statui hiemare.
(VULG) - Vulgata Latina

G3752
Hotan
Ὅταν
(When)
Conjunção
G3992
pempsō
πέμψω
(I will send)
Verbo - aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Subjuntivo Ativo - 1ª pessoa do singular
G734
Arteman
Ἀρτεμᾶν
(Artemas)
Substantivo - acusativo masculino singular
G4314
pros
πρὸς
(to)
Preposição
G4771
se
σὲ
(you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa do singular
G2228
ē
(or)
Conjunção
G5190
Tychikon
Τυχικόν
(Tychicus)
Substantivo - acusativo masculino singular
G4704
spoudason
σπούδασον
(be diligent)
Verbo - Imperativo aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Ativo - 2ª pessoa do singular
G2064
elthein
ἐλθεῖν
(to come)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) infinitivo ativo
G4314
pros
πρός
(to)
Preposição
G1473
me
με
(me)
Pronome pessoal / possessivo - 1ª pessoa acusativa singular
G1519
eis
εἰς
(into)
Preposição
G3533
Nikopolin
Νικόπολιν
(Nicopolis)
Substantivo - feminino acusativo singular
G1563
ekei
ἐκεῖ
(there)
Advérbio
G1063
gar
γὰρ
(indeed)
Conjunção
G2919
kekrika
κέκρικα
(I have decided)
Verbo - perfeito do indicativo ativa - 1ª pessoa do singular
G3914
paracheimasai
παραχειμάσαι
(to winter)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) infinitivo ativo

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γάρ
(G1063)
Ver mais
gár (gar)

1063 γαρ gar

partícula primária; conj

 1. porque, pois, visto que, então

ἐγώ
(G1473)
Ver mais
egṓ (eg-o')

1473 εγω ego

um pronome primário da primeira pessoa “Eu” (apenas expresso quando enfático); TDNT - 2:343,196; pron

 1. Eu, me, minha, meu

εἰς
(G1519)
Ver mais
eis (ice)

1519 εις eis

preposição primária; TDNT - 2:420,211; prep

 1. em, até, para, dentro, em direção a, entre

ἐκεῖ
(G1563)
Ver mais
ekeî (ek-i')

1563 εκει ekei

de afinidade incerta; adv

 1. lá, em ou para aquele lugar

ἔρχομαι
(G2064)
Ver mais
érchomai (er'-khom-ahee)

2064 ερχομαι erchomai

voz média de um verbo primário (usado somente no tempo presente e imperfeito, outros tempos provém de formas correlatas [voz média] ελευθομαι eleuthomai el-yoo’-thomahee, ou [ativo] ελθω eltho el’-tho, que não ocorrem de outra maneira); TDNT - 2:666,257; v

 1. vir
  1. de pessoas
   1. vir de um lugar para outro. Usado tanto de pessoas que chegam quanto daquelas que estão retornando
   2. aparecer, apresentar-se, vir diante do público
 2. metáf.
  1. vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir-se, achar lugar ou influência
  2. ser estabelecido, tornar-se conhecido, vir a ou até
 3. ir, seguir alguém

Sinônimos ver verbete 5818(G2228)
Ver mais
(ay)

2228 η e

partícula primária de distinção entre dois termos conectados; partícula

 1. ou ... ou, que

κρίνω
(G2919)
Ver mais
krínō (kree'-no)

2919 κρινω krino

talvez uma palavra primitiva; TDNT - 3:921,469; v

 1. separar, colocar separadamente, selecionar, escolher
 2. aprovar, estimar, preferir
 3. ser de opinião, julgar, pensar
 4. determinar, resolver, decretar
 5. julgar
  1. pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado
   1. ser julgado, i.e., ser chamado à julgamento para que o caso possa ser examinado e julgado
  2. julgar, sujeitar à censura
   1. daqueles que atuam como juízes ou árbitros em assuntos da vida comum, ou emitem julgamento sobre as obras e palavras de outros
 6. reinar, governar
  1. presidir com o poder de emitir decisões judiciais, porque julgar era a prerrogativa dos reis e governadores
 7. contender juntos, de guerreiros ou combatentes
  1. disputar
  2. num sentido forense
   1. recorrer à lei, processar judicialmente

Νικόπολις
(G3533)
Ver mais
Nikópolis (nik-op'-ol-is)

3533 Νικοπολις Nikopolis

de 3534 e 4172; n pr loc

Nicópolis = “cidade da vitória”

 1. Havia muitas cidades com este nome — na Armênia, Ponto, Cilícia, Épiro, Trácia — que foram construídas ou tiveram o seu nome mudado por algum conquistador para comemorar a vitória. Nicópolis em Tt 3:12 parece referir-se à cidade que foi construída por Augusto em memória da batalha de Áctio num promontório de Épiro. A cidade na subscrição de Tito parece referir-se a Nicópolis Traciana, fundada por Trajano junto ao rio Nestos, uma vez que ele a chamou de cidade da Macedônia.

ὅταν
(G3752)
Ver mais
hótan (hot'-an)

3752 οταν hotan

de 3753 e 302; partícula

 1. quando, sempre que, contanto que, tão logo que

παραχειμάζω
(G3914)
Ver mais
paracheimázō (par-akh-i-mad'-zo)

3914 παραχειμαζω paracheimazo

de 3844 e 5492; v

 1. invernar, passar o inverno, com alguém em algum lugar

πέμπω
(G3992)
Ver mais
pémpō (pem'-po)

3992 πεμπω pempo

aparentemente, palavra raiz; TDNT - 1:398,67; v

 1. enviar
  1. ordenar que algo seja levado a alguém
  2. enviar (empurrar ou inserir) algo para outro

Sinônimos ver verbete 5813


πρός
(G4314)
Ver mais
prós (pros)

4314 προς pros

forma fortalecida de 4253; TDNT - 6:720,942; prep

em benefício de

em, perto, por

para, em direção a, com, com respeito a


σπουδάζω
(G4704)
Ver mais
spoudázō (spoo-dad'-zo)

4704 σπουδαζω spoudazo

de 4710; TDNT - 7:559,1069; v

apressar-se

esforçar-se, empenhar-se, ser diligente


σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

Τυχικός
(G5190)
Ver mais
Tychikós (too-khee-kos')

5190 Τυχικος Tuchikos

de um derivado de 5177; n pr m Tíquico = “fatal”

 1. um cristão asiático, amigo e companheiro do apóstolo Paulo

Ἀρτεμάς
(G734)
Ver mais
Artemás (ar-tem-as')

734 Αρτεμας Artemas

contrata de um composto de 735 e 1435; n pr m Ártemas = “presente de Ártemis”

 1. um amigo do apóstolo Paulo

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Tito 3:12 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Tito 3:12 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Tito 3:12

Referências em Livro Espírita


Saulo Cesar Ribeiro da Silva

tt 3:12
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários às Cartas de Paulo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Saulo Cesar Ribeiro da Silva
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras

Não foram encontradas referências para Tito 3:12 em Outras Obras.

Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da EscóciaReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Tito 3:12

Atos 20:4 E acompanhou-o, até à Ásia, Sópatro, de Bereia, e, dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e, dos da Ásia, Tíquico e Trófimo.
I Coríntios 16:6 E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for.
I Coríntios 16:8 Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes;
II Timóteo 4:9 Procura vir ter comigo depressa.
II Timóteo 4:12 Também enviei Tíquico a Éfeso.
II Timóteo 4:21 Procura vir antes do inverno. Êubulo, e Pudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam.

Locais

NICÓPOLIS
Clique aqui e abra o mapa no Google (Latitude:39.017, Longitude:20.733)
Nome Atual: Preveza (próx.)
Nome Grego: Νικόπολις
Atualmente: Grécia

História:

A cidade foi fundada em 29 a.C por César Augusto em comemoração a sua vitória em 31 a.C sobre Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Áccio nas proximidades. Logo se tornou a maior cidade da região do Épiro.

Foi povoada com os habitantes de Ambrácia e Anactória, colônias de Corinto, que foram deportados por Augusto para a nova cidade. O imperador também devastou a Calidão e o resto da Etólia, para que seus habitantes fossem incorporados a Nicópolis.

No local onde Augusto havia posto sua tenda, ele ergueu um templo a Apolo.

Na época de Pausânias, Nicópolis tinha seis deputados para a Liga Anfictiônica, composta de trinta deputados, o mesmo número que a Macedônia e a Tessália.

No decorrer da Idade Média, Nicópolis entrou em decadência e foi suplantada pela cidade de Preveza.


Região grega no litoral do Mar Adriático a sudoeste da Macedônia (Tito 3:12)

Nicópolis é citada uma única vez na Bíblia (Tito 3:12), onde o apóstolo Paulo resolveu passar o inverno ali, convocando a Tito para encontrar-se com ele na cidade, isto um pouco antes de ser aprisionado pela segunda vez e martirizado em Roma.
Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Ai

interjeição Expressão de dor, de desaprovação, de susto: ai, que tristeza esta conta para pagar!
substantivo masculino Manifestação de dor; grito de aflição: suportou seu parto sem dar um ai!
Intervalo de tempo excessivamente pequeno; momento: sua visita foi como um ai.
Etimologia (origem da palavra ai). De origem onomatopaica.

Fonte: Dicionário Comum

interjeição Expressão de dor, de desaprovação, de susto: ai, que tristeza esta conta para pagar!
substantivo masculino Manifestação de dor; grito de aflição: suportou seu parto sem dar um ai!
Intervalo de tempo excessivamente pequeno; momento: sua visita foi como um ai.
Etimologia (origem da palavra ai). De origem onomatopaica.

Fonte: Dicionário Comum

Montão. 1. Cidade de Canaã, que já existia no tempo de Abraão (Gn 12:8). Foi a segunda cidade que israel conquistou e totalmente destruiu, depois de ter atravessado o Jordão (Js 7:8-9,10, 12). ‘os homens de Betel e Ai’, em número de 223, voltaram do cativeiro com Zorobabel (Ed 2:28). Aiate, por onde Senaqueribe passou na sua marcha sobre Jerusalém, e Aia, são outras formas de Ai (is 10:28Ne 11:31). 2. Cidade dos amonitas (Jr 49:3).

Fonte: Dicionário Bíblico

Ai
1) Cidade de Canaã que ficava a leste de Betel. Ai já existia no tempo de Abraão (Gn 12:8). Foi a segunda cidade que o povo de Israel conquistou e destruiu, depois de ter atravessado o Jordão (Jos 7:12)

2) Grito de dor (Pv 23:29). 3 Desgraçado (Is 5:11); (Mt 23:13).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Ali

advérbio Naquele lugar: vou te deixar ali, perto da igreja.
Naquele tempo; então: até ali estávamos bem, foi depois que nos separamos.
Num local conhecido ou já mencionado: deixe os guarda-chuvas ali.
Nessa situação, momento, pessoa; naquilo: ninguém disse mais nada, ali tem algo errado!
Gramática Quando usado com um pronome pessoal ou demonstrativo intensifica a relação de identificação ou de proximidade: põe isso ali, por favor.
Etimologia (origem da palavra ali). Do latim ad illic.

Fonte: Dicionário Comum

lá, acolá, aí, além. – Ali diz propriamente – “naquele lugar”, tanto à vista como no sítio de que se acaba de tratar. – Dicionário de Sinônimos da Língua Portuguesa 161 Lá significa – “naquele outro lugar”; isto é – no lugar que não é o em que me encontro eu presentemente e que está distante de mim, na parte oposta àquela em que estou. – Aí quer dizer – “nesse lugar”; isto é – no lugar em que se encontra a pessoa a quem nos dirigimos. – Acolá diz – “ali, naquele lugar que está à vista, mas que não é o que eu ocupo, nem o que está ocupando a pessoa com quem falo”. – Além significa – “mais para diante, do outro lado de um lugar ou um acidente à vista, ou mesmo não visível”.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Apressar

verbo transitivo direto , bitransitivo e pronominal Fazer com que alguém faça algo mais rapidamente; ativar, acelerar, precipitar: apressar sua partida; apressei-o a sair logo; apressou-se para ir embora!
verbo transitivo direto Ocorrer antes do tempo previsto; antecipar: apressar sua vinda.
Etimologia (origem da palavra apressar). A + pressa + ar.

Fonte: Dicionário Comum

Artemas

grego: presente de Artêmia

Fonte: Dicionário Bíblico

(Heb. “meu irmão”).

1. Um gadita que vivia em Gileade e Basã. Filho de Abdiel, é listado nas genealogias do tempo do rei Jotão, de Judá (1Cr 5:15).

2. Mencionado como um dos filhos de Semer, um homem valente e chefe de príncipes na tribo de Aser (1Cr 7:34).

Fonte: Quem é quem na Bíblia?

Chegado

adjetivo Próximo, contíguo.
Dado, propenso. Antôn (acepção 1): afastado.
Etimologia (origem da palavra chegado). Particípio de chegar.

Fonte: Dicionário Comum

Deliberado

Resolvido

Fonte: Dicionário Bíblico

Deliberar

decidir, resolver, opinar, votar. – Deliberar é – diz Roq. – “examinar por todos os lados e de todos os modos, qualquer negócio ou questão que se haja proposto, ou sobre a qual se há consultado, pesando as razões pró e contra. – Opinar é emitir a sua opinião sobre algum assunto, discorrer sobre ele com maior ou menor probabilidade. – Votar é dar seu voto sobre matéria controversa, ou para eleição de pessoas. Na ordem de toda discussão, começa- -se por opinar; segue-se o deliberar, e acaba- -se por votar. Delibera-se para examinar uma questão; opina-se para dar conta do modo como se considera, e expor as razões em que se funda o ditame de cada um; vota-se para decidir à pluralidade”. Acrescentemos que mais ordinariamente se aplica o verbo deliberar no sentido de – “decidir depois de, ou mediante exame e funda reflexão”. “O governo deliberou adiar a solenidade” (= depois de estudar, de refletir maduramente resolveu...). – Entre decidir e resolver (que enunciam, de comum, a ação de proferir sentença, dar despacho, concluir por um resultado) deve notar-se uma diferença, que, aliás, não é essencial, nem sempre sensível: decidir supõe que a questão se debate entre duas ou mais pessoas, ou que a deliberação de quem decidiu estava obrigada a atender diferentes razões que solicitavam sanção; resolver não sugere essa ideia: sem embargo do que é frequentemente empregado no mesmo sentido de decidir. Propriamente, Salomão tinha de decidir entre as duas mulheres. Resolve-se um problema, um caso complicado, uma questão, etc.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Resolver; examinar

Fonte: Dicionário Bíblico

A palavra deliberar vem do latim deliberare, que significa pensar seriamente sobre um assunto ou tomar uma decisão.

Fonte: Dicionário Etimológico

verbo transitivo direto e pronominal Tomar uma decisão após pensar, analisar ou refletir: deliberou mudar de empresa; deliberou-se a salvar o cão.
verbo transitivo indireto e intransitivo Resolver mediante discussão ou exame; decidir: a assembleia deliberou sobre a nova medida provisória; é necessário deliberar antes de resolver definitivamente.
Executar ou organizar discussões sobre um determinado assunto ou circunstância, para decidir o que fazer; promover.
Etimologia (origem da palavra deliberar). Do latim deliberare, "resolver, decidir".

Fonte: Dicionário Comum

Dentro

advérbio Interiormente; localizado no interior de; de modo interno: lá dentro está melhor.
Adentro; em direção ao interior de: entrou mato adentro.
interjeição [Marinha] Ordem dada aos marinheiros para que as vergas sejam recolhidas.
expressão Estar por dentro. Saber do que acontece: estou por dentro do assunto.
Dentro de. Na parte interna; de modo íntimo; com o passar do tempo: passou o dia dentro do escritório; guardei seu nome dentro da minha cabeça; o ônibus sairá dentro de minutos.
Dentro em. Intimamente; de maneira íntima e particular: o amor está dentro em mim.
Etimologia (origem da palavra dentro). Do latim de + intro.

Fonte: Dicionário Comum

Diligente

adjetivo Que é zeloso, cuidadoso; repleto de diligência: médico diligente.
Que possui ou demonstra rapidez ou ligeireza na realização de alguma coisa; prontidão: um trabalhador diligente.
Etimologia (origem da palavra diligente). Do latim diligens.e.ntis, "com diligência, cuidado".

Fonte: Dicionário Comum

Cuidadoso; empenhado

Fonte: Dicionário Bíblico

Diligente Esforçado; dedicado (Pv 12:24); (1Tm 4:15), RA).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Encontro

substantivo masculino Ato ou efeito de encontrar, de estar diante de alguém.
Ficar imprevistamente face a face com uma pessoa ou coisa.
Colisão de dois corpos: encontro de veículos.
Competição esportiva; luta, duelo: encontro de adversários.
Confluência de rios: encontro de águas.
Pessoas que se reúnem para debater um assunto; congresso.
Choque de alguém com outra pessoa ou coisa; encontrão.
Combate físico; briga.
[Militar] Combate imprevisto entre duas tropas em marcha.
[Zoologia] Ponto de articulação das asas das aves com o rádio e o cúbito.
locução prepositiva Ao encontro de. À procura de, a favor de: meu pensamento vai ao encontro do seu.
De encontro a. Contra; em oposição a: o que você pensa vai de encontro ao que acreditamos, você está demitido!
Etimologia (origem da palavra encontro). Forma regressiva de encontrar, do latim incontrare, ir na direção, ao encontro de.

Fonte: Dicionário Comum

Enviar

verbo transitivo Fazer partir com uma finalidade: enviar uma criança à escola.
Fazer chegar a, expedir, remeter, endereçar: enviar uma carta.
Arremessar, lançar: enviar a bola.

Fonte: Dicionário Comum

remeter, mandar, despachar, expedir. – Enviar é “dirigir, pôr a caminho”. – Remeter é “fazer chegar às mãos, à posse daquele a quem se envia”. – Mandar é “enviar alguém para algum fim, ou expedir alguma coisa pelas próprias mãos”. – Despachar é “desimpedir, deixar sair”. – Expedir é “fazer seguir”. – Enviam-se encomendas; enviam-se representantes, ou empregados; enviam-se cumprimentos, ou felicitações, ou saudades, ou pêsames. Remetemos a um amigo o que ele nos pede; a um freguês, a fatura de gêneros de sua ordem. Remetem-se também os presos escoltados. Manda-se uma pessoa cumprimentar os noivos; manda-se um presente ao menino aniversariante. Despachou logo o “próprio” com a solução do negócio. Expedem-se ordens, principalmente; mas também se expedem mercadorias, cartas, veículos, etc.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Estou

estou | interj.
1ª pess. sing. pres. ind. de estar

es·tou
(forma do verbo estar)
interjeição

[Portugal] Expressão usada para atender o telefone ou iniciar uma chamada telefónica. = ALÔ, ESTÁ


es·tar -
(latim sto, stare, estar de pé, estar imóvel, ficar firme)
verbo copulativo

1. Achar-se em certas condições ou em determinado estado (ex.: a caixa está danificada; ele está uma pessoa diferente; estou sem paciência; está claro que há divergências entre nós).

2. Experimentar determinado sentimento (ex.: estou contente). = SENTIR-SE

3. Ter atingido um certo grau ou qualidade (ex.: a execução está perfeita; isto está uma porcaria).

4. Achar-se em certa colocação, posição ou postura, sujeita a alteração ou modificação (ex.: a equipa está em segundo lugar no campeonato; estou sentado porque esta menina cedeu-me o lugar).

5. Ter certo vestuário, ornamento ou acessório (ex.: os convivas estão em traje de gala).

6. Apresentar determinado estado de saúde (ex.: o paciente está pior; estou bem, obrigado; como está o seu marido?).

7. Sair pelo preço de ou ter um valor (ex.: a banana está a 2 euros; a despesa está em 1000 euros). = ATINGIR, CUSTAR, IMPORTAR

verbo transitivo

8. Achar-se, encontrar-se num dado momento ou num determinado espaço (ex.: estamos no início do ano lectivo; estávamos na rua e ouvimos o estrondo; vou estar por casa; estou em reunião).

9. Ter determinada localização (ex.: o Brasil está na América do Sul; o Funchal está a mais de 900 km de Lisboa). = FICAR, LOCALIZAR-SE, SITUAR-SE

10. Ter chegado a ou ter atingido determinada situação ou ocasião (ex.: estamos num ponto de viragem; estou com problemas; o carro está à venda).

11. Ser presente; marcar presença (ex.: não estava ninguém na sala). = COMPARECER

12. Ter uma relação afectiva ou sexual (ex.: estou com um namorado novo).

13. Haver, existir, verificar-se determinado estado (ex.: estão 29 graus à sombra; ainda está chuva?). [Verbo impessoal] = FAZER

14. Partilhar a mesma habitação (ex.: depois da separação dos pais, esteve vários anos com a avó). = COABITAR, MORAR, RESIDIR

15. Ter data marcada (ex.: a consulta está para dia 8).

16. Pertencer a um grupo, a uma corporação ou a uma classe especial (ex.: ele está nos bombeiros voluntários; estamos no partido há muito tempo). = INTEGRAR

17. Seguir uma carreira ou um percurso escolar ou profissional (ex.: ele está na função pública; esteve 30 anos na carreira diplomática; está em medicina).

18. Empregar-se ou ocupar-se durante certo tempo (ex.: estou num curso de especialização; o rapaz está num restaurante da praia).

19. Fazer viagem ou visita a (ex.: estivemos em Londres no mês passado). = VISITAR

20. Conversar com ou fazer companhia a (ex.: está com um cliente; ela esteve com uma amiga com quem não falava há anos).

21. Não desamparar; ficar ao lado ou a favor de (ex.: estou convosco nesta luta; estamos pelos mais fracos). = APOIAR

22. Ter vontade ou disposição (ex.: ele hoje não está para brincadeiras).

23. Ficar, permanecer ou esperar (ex.: eu estou aqui até vocês voltarem).

24. Depender (ex.: a decisão está no supervisor).

25. Ter o seu fundamento ou a sua base em (ex.: as qualidades estão nos gestos, não nas palavras; o problema está em conseguirmos cumprir o prazo). = CONSISTIR, RESIDIR

26. Ser próprio do caráter ou da natureza de (ex.: está nele ajudar as pessoas).

27. Condizer ou combinar bem ou mal, com alguma coisa (ex.: a roupa está-lhe bem; isto está aqui bem). = FICAR

28. [Pouco usado] Usa-se seguido de oração integrante introduzida pela conjunção que, para indicar uma opinião (ex.: estou que isto não é grave). = ACHAR, CRER, ENTENDER, JULGAR, PENSAR

verbo auxiliar

29. Usa-se seguido de gerúndio ou da preposição a e infinitivo, para indicar continuidade da acção (ex.: estavam a descansar; a reunião está decorrendo; não sei o que estarão a pensar; estava espalhando um boato; estariam a enganar alguém).

30. Usa-se seguido da preposição para e infinitivo, para indicar que algo se vai realizar (ex.: não sei o que está para vir; está para acontecer uma surpresa).

31. Usa-se seguido da preposição para e infinitivo, para indicar vontade ou intenção de realizar certo acto dentro de pouco tempo (ex.: ele hoje não está para brincadeiras; estou para ir ver a exposição há 2 meses).

32. Usa-se seguido da preposição por e infinitivo, para indicar que a acção não se realizou ainda (ex.: o trabalho está por fazer).

33. Usa-se seguido de particípio, para formar uma voz passiva cuja acção sofrida é geralmente permanente (ex.: o texto está escrito, agora é só rever; a derrota estava prevista).

nome masculino

34. Modo de ser num determinado momento. = CONDIÇÃO, ESTADO

35. A posição de imobilidade, a postura, a atitude.


está bem
Expressão usada para consentir, anuir, concordar (ex.: está bem, podem sair). = SIM

não estar nem aí
[Informal] Não ligar a ou não se interessar por algo (ex.: ele não está nem aí para os que os outros possam pensar).


Ver também dúvidas linguísticas: tá-se; tou/tô.

Fonte: Dicionário Comum

Invernar

verbo intransitivo Fazer inverno: chegou junho, é tempo de invernar.
Passar o inverno ao abrigo dos rigores próprios da estação: os campos gelaram e o gado foi recolhido para invernar.
Passar temporada de inverno em determinado lugar: fugindo dos trópicos, foram invernar na Suíça.

Fonte: Dicionário Comum

Passar o inverno

Fonte: Dicionário Bíblico

Invernar Passar o inverno (At 27:12).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Inverno

[...] costuma velar a beleza sagrada da vida no evanescente nevoeiro de suas vestes geladas, porque é tempo de recolhimento e recomposição de energias, tempo silencioso de preparo e de espera, para que a existência, depois de renovada, rebente de novo as suas florações, em nova primavera de galas fulgurantes. O inverno é a noite da vida, e é no seu divino regaço, enluarado de paz e marchetado das estrelas da esperança, que a alma cansada se apresta para a jornada de regresso aos seus pagos de amor.
Referencia: SANT’ANNA, Hernani T• Amar e servir• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 2

O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus, antes dele.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Vinha de luz• Pelo Espírito Emmanuel• 24a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 66

Fonte: Dicionário da FEB

Inverno V. ESTAÇÃO (Pv 20:4).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

substantivo masculino Estação mais fria do ano, entre o outono e a primavera; no hemisfério Sul (Brasil) vai de junho até setembro; no hemisfério norte começa em dezembro e termina em março.
[Regionalismo: Norte e Nordeste] Estação das chuvas.
substantivo masculino plural Figurado Última parte da vida; velhice.
Etimologia (origem da palavra inverno). Do latim hibernus, inverno.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Estação mais fria do ano, entre o outono e a primavera; no hemisfério Sul (Brasil) vai de junho até setembro; no hemisfério norte começa em dezembro e termina em março.
[Regionalismo: Norte e Nordeste] Estação das chuvas.
substantivo masculino plural Figurado Última parte da vida; velhice.
Etimologia (origem da palavra inverno). Do latim hibernus, inverno.

Fonte: Dicionário Comum

Mandar

verbo transitivo direto , transitivo indireto e intransitivo Determinar ou exigir que alguém faça alguma coisa: mandar o filho fazer as tarefas; mandar em alguém; em casa, a mãe é quem manda.
verbo transitivo direto , transitivo indireto, intransitivo e pronominal Usar do poder que tem para; dominar: o chefe manda na empresa; ninguém manda nela; passa a vida mandando; não se manda em quem não se conhece.
verbo transitivo direto e bitransitivo Aconselhar o melhor para; preceituar, prescrever: a família mandou o filho para o exterior; sua consciência lhe mandou parar.
verbo bitransitivo Fazer com que algo chegue a algum lugar; enviar, remeter, expedir: mandar encomendas pelo correio.
Dar por encargo ou incumbência: mandar o professor corrigir as provas.
Oferecer como presente; presentear: minha avó mandou doces ao filho.
Atribuir uma responsabilidade a alguém: mandou o filho em seu nome.
Designar alguém para algum ofício, tarefa, trabalho: mandou a filha ao açougue.
Enviar ou encaminhar um assunto, sentido, propósito certo; mandar ao pai os meus sentimentos pelo divórcio.
Arremessar alguma coisa; atirar: mandou a bola longe.
[Popular] Aplicar golpes; desferir: o sujeito mandou-lhe um tapa na cara!
verbo transitivo direto Fazer uma indicação de alguém para que essa pessoa faça alguma coisa, ou represente alguém; delegar: mandar o funcionário como representante da empresa.
verbo pronominal Partir inesperada e frequentemente; sair de um lugar: mandaram-se dali.
expressão Mandar em testamento. Deixar em testamento; legar, dispor.
Mandar bugiar. Despedir com desprezo, fazer retirar.
Mandar às favas. Ser indiferente; não dar importância: mandei às favas aquele comentário.
Etimologia (origem da palavra mandar). Do latim mandare.

Fonte: Dicionário Comum

Nicópolis

-

Fonte: Dicionário Comum

Cidade da vitória. Cidade onde Paulo tencionava invernar (Tt 3:12). Havia uma cidade com o mesmo nome na Trácia, na Cilícia, e no Epiro, e não se sabe a qual delas faz referência naquela passagem. É provável que fosse a Nicópolis do Epiro, uma cidade que Augusto edificou em memória da batalha de Áctio, naquele sítio que o seu exército ocupara antes do combate. Estava convenientemente situada para bem daqueles viajantes, que percorriam as partes orientais da Acaia e da Macedônia, beneficiando igualmente os que se dirigiam para o norte.

Fonte: Dicionário Bíblico

Passar

verbo transitivo direto Ir de um local para outro; atravessar: passamos a cerca para entrar no prédio.
Ir através de: passar a água pela peneira.
verbo transitivo direto e transitivo indireto Ultrapassar ou transpor algo; exceder um limite: o caminhão passou o carro; ela passou pela criança.
verbo bitransitivo Fazer o transporte de: o barco passa as mercadorias pelo rio.
Espalhar algo sobre: passou a geleia no pão.
Obstruir a passagem de; fechar: passou o cadeado na porta.
verbo transitivo direto e bitransitivo Fazer com que algo ou alguém chegue a algum lugar: eles passaram pela fronteira; não conseguiu passar sobre a ponte.
Causar movimento: passou as páginas da Bíblia; passou os livros para a estante.
Fazer com que chegue ao destino: não consegue passar o jogo; passou a bola ao adversário.
verbo transitivo indireto e pronominal Deixar de ser uma coisa para se tornar outra: passou da música para a dança; passei-me de história para medicina.
verbo transitivo indireto Ir a um local sem permanecer por lá: passaram pelo bairro.
Seguir para o interior de; penetrar: o vento passou pela roupa; a cadeira não passa pela porta.
verbo pronominal Ter razão de ser; correr: não sei o que se passa com ela.
verbo intransitivo Deixar de existir; acabar: a tempestade passou.
Sobreviver a: o doente não passa desta semana.
Etimologia (origem da palavra passar). Do latim passare; passus.us.

Fonte: Dicionário Comum

Possível

adjetivo Que tem (todas) as condições essenciais para se desenvolver, realizar ou existir.
Que talvez aconteça; que tem uma grande possibilidade para que se efetive; concebível.
substantivo masculino O que se consegue realizar; que pode ser feito.
Etimologia (origem da palavra possível). Do latim possibilis.e.

Fonte: Dicionário Comum

Procura

procura s. f. 1. Ato de procurar. 2. Econ. polít. Conjunto das produções ou dos serviços que se pedem no comércio ou na indústria.

Fonte: Dicionário Comum

Quando

advérbio Denota ocasião temporal; em qual circunstância: disse que a encontraria, mas não disse quando.
Numa interrogação; em que momento no tempo: quando será seu casamento? Preciso saber quando será seu casamento.
Em qual época: quando partiram?
advérbio Rel. Em que: era na quadra quando as cerejeiras floriam.
conjunção Gramática Inicia orações subordinadas adverbiais denotando: tempo, proporção, condição e concessão.
conjunção [Temporal] Logo que, assim que: irei quando puder.
conjunção Prop. À medida que: quando chegaram ao hotel, tiveram muitos problemas.
conjunção [Condicional] Se, no caso de; acaso: só a trata bem quando precisa de dinheiro.
conjunção Conce. Embora, ainda que: vive reclamando quando deveria estar trabalhando.
locução conjuntiva Quando quer que. Em qualquer tempo: estaremos preparados quando quer que venha.
locução conjuntiva Quando mesmo. Ainda que, mesmo que, ainda quando: iria quando mesmo lho proibissem.
Etimologia (origem da palavra quando). Do latim quando.

Fonte: Dicionário Comum

quando adv. Em que época, em que ocasião, em que tempo. Conj. 1. Posto que. 2. Mas.

Fonte: Dicionário Comum

Resolver

resolver
v. 1. tr. dir. Fazer desaparecer aos poucos; dissolver. 2. tr. dir. Separar os elementos constituintes de (um corpo); decompor. 3. pron. Desfazer-se, reduzir-se, transformar-se. 4. tr. dir. Desagregar, desunir, separar. 5. pron. Desaparecer, extinguir-se, inutilizar-se. 6. tr. dir. Med. Fazer desaparecer pouco a pouco (inchação, inflamação, tumor) sem supuração. 7. tr. dir. Achar a solução de; esclarecer, explicar. 8. tr. dir. Dar solução a. 9. tr. dir., tr. ind. e Intr. Decidir, deliberar, determinar. 10. pron. Decidir-se, deliberar-se, determinar-se.

Fonte: Dicionário Comum

verbo transitivo direto Achar a solução; decidir uma questão, solucionar: resolver um problema.
Fazer desaparecer pouco a pouco: resolver um tumor.
[Matemática] Resolver uma equação, determinar os valores que, substituídos à incógnita, transformam a equação em identidade.
verbo transitivo direto e pronominal Decompor um corpo em seus elementos constituintes.
Figurado Tomar uma determinação; decidir: ele resolveu mudar de conduta: resolveu-se por permanecer no país.
verbo transitivo direto , transitivo indireto e pronominal Colocar-se diante de uma possível solução, geralmente para tomar uma decisão; decidir: resolveu ir embora da festa; resolver entre várias opções; este sua atitude não resolve nada!
verbo pronominal e bitransitivo Sofrer alguma transformação ou ser alvo dela; transformar-se: as nuvens se resolvem em chuva; resolver a cada pela reforma.
verbo intransitivo Ter uma ação visando um resultado positivo: essas medidas de auxílio não resolvem!
verbo pronominal Manter suas convicções e propósitos: resolveu-se a buscar uma vida melhor.
Etimologia (origem da palavra resolver). Do latim resolvere.

Fonte: Dicionário Comum

Resolvido

resolvido adj. 1. Assente, combinado, decidido: Assunto resolvido. 2. Valente, corajoso, disposto a tudo.

Fonte: Dicionário Comum

adjetivo Que se conseguiu resolver, solucionar: problema resolvido.
Acertado; que se combinou: valor resolvido.
Determinado; que expressa convicção no modo de se decidir: é um homem resolvido.
[Informal] Que se dispõe a fazer qualquer coisa; que é corajoso: presidente resolvido.
Etimologia (origem da palavra resolvido). Part. de resolver.

Fonte: Dicionário Comum

Se

pronome Expressa reciprocidade; indica a ação do verbo cujo sujeito é alterado: Capitu penteava-se em frente ao espelho.
Indica indeterminação; algo ou alguém indefinido: ainda não se sabe o resultado?
conjunção Introduz uma oração com sentido adicional ao da oração principal: não tinha certeza se ele chegaria.
Partindo de alguma coisa; caso: se você conseguir dizer, tentarei entender!
Tendo em conta algo; já que: se ele precisa de mais tempo, é necessário adiar o casamento.
Etimologia (origem da palavra se). Do latim se.

Fonte: Dicionário Comum

pronome Expressa reciprocidade; indica a ação do verbo cujo sujeito é alterado: Capitu penteava-se em frente ao espelho.
Indica indeterminação; algo ou alguém indefinido: ainda não se sabe o resultado?
conjunção Introduz uma oração com sentido adicional ao da oração principal: não tinha certeza se ele chegaria.
Partindo de alguma coisa; caso: se você conseguir dizer, tentarei entender!
Tendo em conta algo; já que: se ele precisa de mais tempo, é necessário adiar o casamento.
Etimologia (origem da palavra se). Do latim se.

Fonte: Dicionário Comum

se s. f. 1. Igreja episcopal, arquiepiscopal ou patriarcal. 2. Jurisdição episcopal ou prelatícia. — Sé Apostólica: o Vaticano.

Fonte: Dicionário Comum

s. f. 1. Igreja episcopal, arquiepiscopal ou patriarcal. 2. Jurisdição episcopal ou prelatícia. — Sé Apostólica: o Vaticano.

Fonte: Dicionário Comum

Ter

verbo transitivo direto Passar a possuir; receber: tiveram o contrato da casa.
Ser o dono ou usufruir de; possuir: ele tem dois carros; ele não teve herança.
Possuir a autoridade ou o domínio sobre: tinha um povo.
Deter a posse de alguma coisa para uso próprio: ela não tem computador.
Conseguir por meio de pagamento: tive o carro por uma pechincha.
Portar, carregar consigo: você tem uma caneta?
Passar pela experiência de; experienciar: tive a alegria de conhecê-la.
Possuir como elemento; apresentar: certas bicicletas têm amortecedores.
Expressar certa quantidade ou comprimento: o prédio de três andares tem 12 metros.
Ser composto por: este CD tem 25 músicas.
Possuir a ajuda de: não temos muitos funcionários.
Medir o tempo de vida ou a idade de: minha filha tem 10 anos.
Descrever os que ainda estão vivos ou mortos: não tinha avô paterno; tinha sete filhos para educar.
Possuir determinada ocupação; possuir: tinha o cargo de professor.
Fazer com que se realize; efetuar: ainda teremos dois convidados.
Ser o motivo ou razão de: o professor têm muitos alunos.
Usufruir de determinado
(s): direito
(s): ou benefício(s): não teve seus direitos respeitados; temos o direito de participar.

Possuir qualquer tipo de vínculo: o casal têm dois filhos.
Receber certa informação: tivemos esta semana avisos de contas.
Proceder; comportar-se com: tenha atenção aos obstáculos.
Sentir: tinha muita fome!
Assumir certa opinião: tinha um ponto de vista irônico.
Receber em sua residência: tive-a em minha casa semana passada.
verbo transitivo direto e bitransitivo Permanecer em certo local ou posição; conservar: queria ter deitado.
Guardar de modo particular; conseguir para si: no futuro, ainda terei um amor; tenho-a nas lembranças.
Ser o alvo dos ensinamentos de outrem: nunca teve aulas de inglês.
Passar a ter o conhecimento de; sentir: tinha muito amor.
verbo transitivo direto e transitivo direto predicativo Demonstrar ou definir-se por: tinha serenidade; tinha um humor horrível.
verbo transitivo direto , transitivo direto predicativo e bitransitivo Trazer por um instante: tinha os cabelos presos.
verbo transitivo direto , transitivo direto predicativo e pronominal Fazer considerações acerca de; julgar-se: tenho que você foi o melhor candidato; sua mãe sempre a tivera como inteligente.
verbo transitivo direto e predicativo Colocar à disposição de: eu tenho dinheiro a oferecer.
verbo bitransitivo Estar relacionado com: o assunto tem a ver com o tema.
Obter por meio de transferência; herdar: da mãe teve a sabedoria.
Carregar junto de si: tinha um sofrimento imenso.
verbo pronominal Estar ou passar a estar em certo local; passar: teve-se em viagens.
Demonstrar uma dedicação excessiva a; apegar-se: nunca se teve aos avós.
Valer-se de; expressar valor ou interesse por: tem-se em excesso à igreja.
substantivo masculino plural Teres. Aquilo que se possui; bens ou posses.
Etimologia (origem da palavra ter). Do latim tenere.

Fonte: Dicionário Comum

Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. [...]
Referencia: KARDEC, Allan• A Gênese: os milagres e as predições segundo o Espiritismo• Trad• de Guillon Ribeiro da 5a ed• francesa• 48a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 6, it• 10

[...] matéria-prima, o substratum definitivo de todos os movimentos. [...]
Referencia: DENIS, Léon• O grande enigma• 13a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1

[...] O éter do espaço é o elo conector. No mundo material, ele é a realidade fundamental, substancial. No mundo espiritual, as realidades da existência são outras e muito mais elevadas; porém, quanto ao modo por que atua o éter, mal podemos presentemente suspeitar.
Referencia: FINDLAY, J• Arthur• No limiar do etéreo, ou, Sobrevivência à morte cientificamente explicada• Traduzido do inglês por Luiz O• Guillon Ribeiro• Prefácio de Sir William Barret• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1981• - cap• 2

O éter do espaço pode agora ser tido como um grande elo a ligar o mundo da matéria ao do espírito; é a substância comum a ambos esses mundos. Ambos se contêm dentro dela, dela fazendo parte e sendo dela formados. [...]
Referencia: FINDLAY, J• Arthur• No limiar do etéreo, ou, Sobrevivência à morte cientificamente explicada• Traduzido do inglês por Luiz O• Guillon Ribeiro• Prefácio de Sir William Barret• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1981• - cap• 2

[...] fluido que gerou tudo o que existe. Sem ele nada existiria, e com ele tudo pode ser produzido. [...]
Referencia: FREIRE, Antônio J• Ciência e Espiritismo: da sabedoria antiga à época contemporânea• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - O éter cósmico

O éter, ou fluido cósmico universal, que envolve toda a criação.
Referencia: PEREIRA, Yvonne A• Ressurreição e vida• Pelo Espírito Léon Tolstoi• 2a ed• esp• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 8

Se, como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como fluido sagrado da vida, que se encontra em todo o cosmo; fluido essencial do Universo, que, em todas as direções, é o veículo do pensamento divino.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• O Consolador• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - q• 20

Fonte: Dicionário da FEB

Tiquico

indivíduo natural da provínciada Ásia, não sendo provavelmente de Éfeso, nem certamente de Colossos (At 20:4). Foi companheiro e cooperador de Paulo. Acompanhou o Apóstolo durante algum tempo, desde a Macedônia a Jerusalém – e ficou concluída com esta última navegação a terceira viagem missionária (At 20:15-38). Esteve em Roma com Paulo, achando-se este na prisão (C14.7,8). A linguagem destes versículos leva-nos, naturalmente, à suposição de que Tíquico e também onésimo foram os portadores da epístola aos Colossenses. As palavras que se lêem em Ef 6:21-22 dão-nos a idéia de que ele, na mesma viagem, levou a epístola aos Efésios, a qual foi uma espécie de carta circular dirigida às igrejas da Ásia. Quando S. Paulo escreveu a epístola a Tito (3.12), estava ele já, segundo parece, com o Apóstolo em Nicópolis (provavelmente em Epiro), e a ponto de ser mandado a Creta. Tíquico é, de novo, mencionado em 2 Tm 4.12, epístola escrita em Roma durante o segundo encarceramento. Andou, evidentemente, associado com o grande Apóstolo em alguns dos mais críticos episódios de sua vida – deve ter sido um homem de energia e simpatia.

Fonte: Dicionário Bíblico

Tíquico

-

Fonte: Dicionário Comum

(Gr. “fortuito”). Semelhante a Trófimo, era um gentio de Éfeso convertido ao cristianismo. Mencionado em Atos 20:4 como integrante do grupo que foi enviado na frente por Paulo, da Grécia até Trôade, onde o apóstolo os encontrou alguns dias depois. Após sete dias naquela localidade, a comitiva viajou para o sul, de navio, ocasião em que parou em vários portos onde Paulo visitou os cristãos e os encorajou. Finalmente, foram para Jerusalém, onde o apóstolo foi preso.

Tíquico tornou-se amigo pessoal de Paulo e estava junto com ele durante sua primeira prisão em Roma; pessoalmente, levou as cartas do apóstolo aos Efésios (Ef 6:21) e Colossenses (Cl 4:7-9). Além disso, Paulo o encarregou também de “encorajar” ambas as igrejas a ficar firmes na fé e no compromisso com Cristo. Esse trabalho de encorajamento, que trazia as pessoas de volta para Jesus e as edificava no conhecimento do amor do Senhor (Cl 2:2-4; Fp 2:1-3), era uma característica de muitos dos companheiros do apóstolo, que viajavam junto com ele. Tíquico destacava-se neste trabalho por Cristo; por isso, era chamado de “irmão amado, e fiel ministro do Senhor” (Ef 6:21) e de “irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor” (Cl 4:7).

Muito tempo depois, no final de seu ministério, Paulo ainda contava com a ajuda de Tíquico, quando o enviou para ajudar Tito em Creta (Tt 3:12) e depois para trabalhar em sua cidade natal, Éfeso, a fim de permitir que Timóteo continuasse seu ministério em outro lugar (2Tm 4:12).

Não sabemos o que aconteceu a Tíquico, mas ele aprendeu a encorajar os cristãos, a evangelizar e a servir até à morte, ao lado do apóstolo Paulo. Foram pessoas como ele que lideraram as igrejas da Ásia na segunda geração. Mantiveram-se obedientes ao ensino apostólico e lideraram as igrejas durante as grandes perseguições que sobrevieram. De fato, era “um servo fiel do Senhor”. P.D.G.

Fonte: Quem é quem na Bíblia?

Tíquico [Que Tem Sorte] - Cristão natural da PROVÍNCIA romana da ÁSIA, companheiro de Paulo (At 20:4); (Ef 6:21); (Cl 4:7); (2Tm 4:12); (Tt 3:12).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Vir

verbo transitivo indireto , intransitivo e pronominal Dirigir-se ou ser levado de um local para outro, normalmente para o lugar onde estamos ou para seus arredores: a minha mãe virá a Minas Gerais; o aparelho virá de barco; abatido, vinha-se para o sofá e dormia.
verbo transitivo indireto e intransitivo Caminhar-se em direção a: os cães vêm à margem da praia; escutava o barulho do navio que vinha.
Chegar para ficar por um tempo maior: o Papa vem ao Brasil no próximo ano; o Papa virá no próximo ano.
Regressar ou retornar ao (seu) lugar de origem: o diretor escreverá a autorização quando vier à escola; a empregada não vem.
Estar presente em; comparecer: o professor solicitou que os alunos viessem às aulas; o diretor pediu para que os alunos viessem.
verbo transitivo indireto Ser a razão de; possuir como motivo; originar: sua tristeza vem do divórcio.
Surgir no pensamento ou na lembrança; ocorrer: o valor não me veio à memória.
Espalhar-se: o aroma do perfume veio do quarto.
Demonstrar aprovação; concordar com; convir.
Demonstrar argumentos: os que estavam atrasados vieram com subterfúgios.
Alcançar ou chegar ao limite de: a trilha vem até o final do rio.
Ter como procedência; proceder: este sapato veio de Londres.
verbo intransitivo Estar na iminência de acontecer: tenho medo das consequências que vêm.
Tomar forma; surgir ou acontecer: o emprego veio numa boa hora.
Progredir ou se tornar melhor: o aluno vem bem nas avaliações.
Aparecer em determinada situação ou circunstância: quando o salário vier, poderemos viajar.
Aparecer para ajudar (alguém); auxiliar: o médico veio logo ajudar o doente.
Andar ou ir para acompanhar uma outra pessoa; seguir: nunca conseguia andar sozinha, sempre vinha com o pai.
Chegar, alcançar o final de um percurso: sua encomenda veio no final do ano.
verbo predicativo Começar a existir; nascer: as novas plantações de café vieram mais fracas.
Etimologia (origem da palavra vir). Do latim veniere.

Fonte: Dicionário Comum

Vires

2ª pess. sing. infinitivo flexionado de vir
2ª pess. sing. fut. conj. de ver
2ª pess. sing. pres. conj. de virar

vir -
(latim venio, -ire, vir, chegar, cair sobre, avançar, atacar, aparecer, nascer, mostrar-se)
verbo transitivo , intransitivo e pronominal

1. Transportar-se de um lugar para aquele onde estamos ou para aquele onde está a pessoa a quem falamos; deslocar-se de lá para cá (ex.: os turistas vêm a Lisboa; o gato veio para perto dele; o pai chamou e o filho veio).IR

verbo transitivo

2. Chegar e permanecer num lugar (ex.: ele veio para o Rio de Janeiro quando ainda era criança).

3. Derivar (ex.: o tofu vem da soja).

4. Ser transmitido (ex.: a doença dela vem da parte da mãe).

5. Ser proveniente; ter origem em (ex.: o tango vem da Argentina). = PROVIR

6. Ocorrer (ex.: vieram-lhe à mente algumas memórias).

7. Emanar (ex.: o barulho vem lá de fora).

8. Deslocar-se com um objectivo (ex.: ele veio à festa pela comida).

9. Descender, provir (ex.: ela vem de uma família aristocrata).

10. Bater, chocar, esbarrar (ex.: a bicicleta veio contra o muro).

11. Expor, apresentar, aduzir (ex.: todos vieram com propostas muito interessantes).

12. Chegar a, atingir (ex.: o fogo veio até perto da aldeia).

verbo transitivo e intransitivo

13. Apresentar-se em determinado local (ex.: os amigos disseram que viriam à festa; a reunião foi breve, mas nem todos vieram). = COMPARECER

verbo intransitivo

14. Chegar (ex.: o táxi ainda não veio).

15. Regressar, voltar (ex.: foram a casa e ainda não vieram).

16. Seguir, acompanhar (ex.: o cão vem sempre com ela).

17. Nascer (ex.: os gatinhos vieram mais cedo do que os donos esperavam).

18. Surgir (ex.: a chuva veio em força).

19. Começar a sair ou a jorrar (ex.: abriram as comportas e a água veio). = IRROMPER

20. Acontecer, ocorrer, dar-se (ex.: a fama e o sucesso vieram de repente).

verbo copulativo

21. Aparecer, surgir (ex.: a caixa veio aberta).

verbo pronominal

22. [Portugal, Informal] Atingir o orgasmo (ex.: estava muito excitado e veio-se depressa). = GOZAR


vir abaixo
Desmoronar-se (ex.: o prédio veio abaixo com a explosão). = IR ABAIXO


Ver também dúvida linguística: vir-se.

ver |ê| |ê| -
(latim video, -ere)
verbo transitivo

1. Exercer o sentido da vista sobre.

2. Olhar para.

3. Presenciar, assistir a.

4. Avistar; enxergar.

5. Encontrar, achar, reconhecer.

6. Observar, notar, advertir.

7. Reparar, tomar cuidado em.

8. Imaginar, fantasiar.

9. Calcular, supor; ponderar, inferir, deduzir.

10. Prever.

11. Visitar.

12. Escolher.

13. Percorrer.

14. Provar.

15. Conhecer.

verbo pronominal

16. Olhar-se.

17. Encontrar-se.

nome masculino

18. Parecer; juízo; opinião (ex.: no ver dele, isto é inadmissível).

19. O acto de ver.


a meu ver
Na minha opinião.

até mais ver
Fórmula de despedida usada quando se pensa ou espera voltar a ver a
(s): pessoa
(s): a quem é dirigida.
= ATÉ À VISTA, ATÉ MAIS

a ver vamos
Expressão usada para indicar que se espera ou se deve esperar pelo desenrolar dos acontecimentos.

ver-se e desejar-se
Estar muito aflito, muito embaraçado (ex.: o tenista viu-se e desejou-se para ganhar ao adversário).


Ver também a dúvida linguística: ter a ver com / ter a haver.

vi·rar -
(francês virer)
verbo transitivo

1. Voltar para a posição contrária ou inversa (ex.: vira a página; virei a garrafa para escorrer o azeite).

2. Pôr do avesso (ex.: virar a camisola).

3. Voltar ou mover para um lado ou para uma posição diferente (ex.: vira mais o espelho).

4. Voltar para cima (ex.: virar as cartas do jogo).

5. Voltar, volver de um lado para o outro.

6. Dirigir ou apontar numa direcção (ex.: vira a faca para o outro lado). = VOLTAR

7. Dar volta a (ex.: Bartolomeu Dias virou o Cabo da Boa Esperança). = DOBRAR, TORNEAR

8. Despejar o conteúdo (ex.: o cão vira a taça da água). = DERRAMAR, ENTORNAR

9. [Informal] Beber todo o conteúdo (ex.: viraram uma garrafa num instante). = DESPEJAR, EMBORCAR, ENTORNAR

10. Revirar, revolver (ex.: o arado vira a terra).

verbo transitivo e intransitivo

11. Figurado Fazer mudar ou mudar de opinião, de tenção, de partido, de intento (ex.: aqueles argumentos viraram a assembleia; ele disse uma coisa, mas agora virou e diz outra).

verbo intransitivo

12. Mudar de direcção, de rumo (ex.: vamos em frente e depois viramos à direita).

13. Olhar para; estar voltado para.

verbo pronominal

14. Fazer um movimento para uma posição inversa ou diferente da anterior (ex.: vire-se para o outro lado, para vermos melhor). = VOLTAR-SE

15. Levantar-se ou reagir contra algo ou alguém (ex.: viraram-se contra a autoridade). = REBELAR-SE, VOLTAR-SE

16. Dirigir-se a alguém para pedir auxílio. = RECORRER

17. Entregar-se ou dedicar-se a determinada actividade (ex.: ficou desempregado e virou-se para a agricultura).

18. Tentar resolver dificuldades (ex.: ele agora tem de se virar sozinho).

verbo copulativo

19. Tornar-se, transformar-se (ex.: a lagarta virou borboleta).

Fonte: Dicionário Comum

Ártemas

Paulo informou que em breve enviaria Ártemas (e Tíquico) a Tito na ilha de Creta, aparentemente para substituir este na liderança da igreja durante o tempo em que ele estivesse com o apóstolo em Nicópolis (Tt 3:12). Tradições posteriores sugerem que Ártemas tornou-se bispo de Listra. O nome provavelmente era uma contração de outro que significa “presente de Ártemis”. Não há dúvida de que se tratava de um pagão convertido. Textos como estes nos dão claras evidências do cuidado pastoral e da supervisão cuidadosa que Paulo fazia nas igrejas. Como Ártemas e Tíquico estavam na companhia do apóstolo, presumivelmente ele os treinou para tais responsabilidades entre as igrejas primitivas. P.D.G.

Fonte: Quem é quem na Bíblia?

-

Fonte: Dicionário Comum