ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν· Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν· Ἑκατὸν κόρους σίτου· ⸀λέγει αὐτῷ· Δέξαι σου ⸂τὰ γράμματα⸃ καὶ γράψον ὀγδοήκοντα.

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

Then ἔπειταG1899 to another ἑτέρῳG2087 he said εἶπενG3004 you ΣὺG4771 moreover δὲG1161 how much πόσονG4214 owe you ὀφείλειςG3784  -  G3588 and δὲG1161 he said εἶπενG3004 A hundred ἙκατὸνG1540 cors κόρουςG2884 of wheat σίτουG4621 he says λέγειG3004 to him αὐτῷG846 Take ΔέξαιG1209 your σουG4771  -  τὰG3588 bill γράμματαG1121 and καὶG2532 write γράψονG1125 eighty ὀγδοήκονταG3589

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

DepoisG1899 ἔπειταG1899, perguntouG2036 ἔπωG2036 G5627 a outroG2087 ἕτεροςG2087: TuG4771 σύG4771, quantoG4214 πόσοςG4214 devesG3784 ὀφείλωG3784 G5719? RespondeuG2036 ἔπωG2036 G5627 ele: CemG1540 ἑκατόνG1540 corosG2884 κόροςG2884 de trigoG4621 σίτοςG4621. Disse-lheG3004 λέγωG3004 G5719 G846 αὐτόςG846: TomaG1209 δέχομαιG1209 G5663 a tuaG4675 σοῦG4675 contaG1121 γράμμαG1121 eG2532 καίG2532 escreveG1125 γράφωG1125 G5657 oitentaG3589 ὀγδοήκονταG3589.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Lucas 16:7 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Depois, perguntou a outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: Cem coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve oitenta.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Disse depois a outro: E tu quanto deves? E ele respondeu: Cem alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação, e escreve oitenta.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Depois, perguntou a outro: E tu quanto deves? Respondeu ele: Cem coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve oitenta.
(TB) - Tradução Brasileira

ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν· Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν· Ἑκατὸν κόρους σίτου· ⸀λέγει αὐτῷ· Δέξαι σου ⸂τὰ γράμματα⸃ καὶ γράψον ὀγδοήκοντα.
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Então, disse ao outro: E tu, quanto deves? Ele disse: Cem coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve oitenta.
(HD) - Haroldo Dutra

Então, ele disse a outro: E tu, quanto deves? E ele disse: Cem medidas de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta e escreve oitenta.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Depois, a outro disse: 'E tu, quanto deves?' E ele disse: 'Cem coros ① de trigo.' E (o administrador- da- casa) lhe diz: 'Toma a tua escritura de dívida, e escreve oitenta (coros).'
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Depois, disse a outro: "E tu, quanto deves?" -— "Cem medidas de trigo", respondeu. Ele disse: "Toma tua conta e escreve oitenta".
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Deinde alii dixit : Tu vero quantum debes ? Qui ait : Centum coros tritici. Ait illi : Accipe litteras tuas, et scribe octoginta.
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

Depois, a outro disse: 'E tu, quanto deves?' E ele disse: 'Cem coros ① de trigo.' E (o administrador- da- casa) lhe diz: 'Toma a tua escritura de dívida, e escreve oitenta (coros).'


 ①

coro: 128 a 152 litros.Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Lucas 16 : 7

Então, disse ao outro: E tu, quanto deves? Ele disse: Cem coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve oitenta.


coros de trigo
Lit. “cor”. Trata-se da maior medida hebraica para coisas secas. Era equivalente ao ômer (aproximadamente 370 litros), segundo Flávio Josefo (Ant. 1, XV, 9, § 2).

G1899
epeita
ἔπειτα
(Then)
Advérbio
G2087
heterō
ἑτέρῳ
(to another)
Adjetivo - Masculino no Singular dativo
G3004
eipen
εἶπεν
(he said)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G4771
Sy
Σὺ
(you)
Pronome pessoal / possessivo - nominativo 2ª pessoa do singular
G1161
de
δὲ
(moreover)
Conjunção
G4214
poson
πόσον
(how much)
Pronome interrogatório / indefinido - neutro acusativo singular
G3784
opheileis
ὀφείλεις
(owe you)
Verbo - presente indicativo ativo - 2ª pessoa do singular
G3588
ho
( - )
Artigo - nominativo masculino singular
G1161
de
δὲ
(and)
Conjunção
G3004
eipen
εἶπεν
(he said)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G1540
Hekaton
Ἑκατὸν
(A hundred)
Adjetivo - Masculino no Plurak acusativo
G2884
korous
κόρους
(cors)
Substantivo - Masculino no Plurak acusativo
G4621
sitou
σίτου
(of wheat)
Substantivo - Masculino no Singular genitivo
G3004
legei
λέγει
(he says)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G846
autō
αὐτῷ
(to him)
Pronome pessoal / possessivo - dativo masculino 3ª pessoa do singular
G1209
Dexai
Δέξαι
(Take)
Verbo - Médio imperativo aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) - 2ª pessoa do singular
G4771
sou
σου
(your)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa genitiva singular
G3588
ta
τὰ
( - )
Artigo - Afusivo neutro
G1121
grammata
γράμματα
(bill)
Substantivo - neutro acusativo plural
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G1125
grapson
γράψον
(write)
Verbo - Imperativo aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Ativo - 2ª pessoa do singular
G3589
ogdoēkonta
ὀγδοήκοντα
(eighty)
Adjetivo - Masculino no Plurak acusativo

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γράμμα
(G1121)
Ver mais
grámma (gram'-mah)

1121 γραμμα gramma

de 1125; TDNT - 1:761,128; n n

 1. carta
 2. qualquer escrito; documento ou registro
  1. nota promissória, conta, carta de fiança, cálculo, declaração escrita de um débito
  2. carta, epístola
  3. escrituras sagradas (do AT)
 3. letras, i.e. aprendizagem
  1. de aprendizagem sagrada

γράφω
(G1125)
Ver mais
gráphō (graf'-o)

1125 γραφω grapho

palavra primária; TDNT - 1:742,128; v

 1. escrever, com referência à forma das letras
  1. delinear (ou formar) letras numa tabuleta, pergaminho, papel, ou outro material
 2. escrever, com referência ao conteúdo do escrito
  1. expressar em caracteres escritos
  2. comprometer-se a escrever (coisas que não podem ser esquecidas), anotar, registrar
  3. usado em referência àquelas coisas que estão escritas nos livros sagrados (do AT)
  4. escrever para alguém, i.e. dar informação ou instruções por escrito (em uma carta)
 3. preencher com a escrita
 4. esboçar através da escrita, compor

δέ
(G1161)
Ver mais
(deh)

1161 δε de

partícula primária (adversativa ou aditiva); conj

 1. mas, além do mais, e, etc.

δέχομαι
(G1209)
Ver mais
déchomai (dekh'-om-ahee)

1209 δεχομαι dechomai

voz média de um verbo primário; TDNT - 2:50,146; v

 1. levar consigo
  1. segurar, pegar
 2. pegar, receber
  1. usado para um lugar que recebe alguém
  2. receber ou conceder acesso a, um visitante, não recusar relação ou amizade
   1. receber com hospitalidade
   2. receber na família de alguém para criá-lo ou educá-lo
  3. de coisas oferecidas pelo falar, ensinar, instruir
   1. receber favoravelmente, dar ouvidos a, abraçar, tornar próprio de alguém, aprovar, não rejeitar
  4. receber i.e. tomar sobre si mesmo, sustentar, carregar, suportar
 3. receber, obter
  1. aprender

Sinônimos ver verbete 5877


ἑκατόν
(G1540)
Ver mais
hekatón (hek-at-on')

1540 εκατον hekaton

de afinidade incerta; n indecl

 1. cem

ἔπειτα
(G1899)
Ver mais
épeita (ep'-i-tah)

1899 επειτα epeita

de 1909 e 1534; adv

 1. logo após, logo depois, então, posteriormente

ἕτερος
(G2087)
Ver mais
héteros (het'-er-os)

2087 ετερος heteros

de afinidade incerta TDNT - 2:702,265; adj

 1. o outro, próximo, diferente
  1. para número
   1. usado para diferenciar de alguma pessoa ou coisa anterior
   2. o outro de dois
  2. para qualidade
   1. outro: i.e. alguém que não é da mesma natureza, forma, classe, tipo, diferente

Sinônimos ver verbete 5806


καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

κόρος
(G2884)
Ver mais
kóros (kor'-os)

2884 κορος koros

de origem hebraica 3734 כר; n m

 1. coro, a maior medida seca hebraica (i.e, para trigo, cereal, etc.), cerca de 10 a 11 alqueires (350 a 400 l)

λέγω
(G3004)
Ver mais
légō (leg'-o)

3004 λεγω lego

palavra raiz; TDNT - 4:69,505; v

 1. dizer, falar
  1. afirmar sobre, manter
  2. ensinar
  3. exortar, aconselhar, comandar, dirigir
  4. apontar com palavras, intentar, significar, querer dizer
  5. chamar pelo nome, chamar, nomear
  6. gritar, falar de, mencionar


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


ὀγδοήκοντα
(G3589)
Ver mais
ogdoḗkonta (og-do-ay'-kon-tah)

3589 ογδοηκοντα ogdoekonta

de 3590; n indecl

 1. oitenta

ὀφείλω
(G3784)
Ver mais
opheílō (of-i'-lo)

3784 οφειλω opheilo ou (em tempos determinados) sua forma prolongada οφειλεω opheileo

provavelmente da raiz de 3786 (da idéia de incremento); TDNT - 5:559,746; v

 1. dever
  1. dever dinheiro, estar em débito com
   1. aquilo que é devido, dívida
 2. metáf. a boa vontade devida

Sinônimos ver verbete 5940


πόσος
(G4214)
Ver mais
pósos (pos'-os)

4214 ποσος posos

de uma forma arcaica pos (quem, o que) e 3739; pron

quão grande

quanto

quantos


σῖτος
(G4621)
Ver mais
sîtos (see'-tos)

4621 σιτος sitos

plural irregular neutro σιτα sita de derivação incerta; n m

 1. trigo, grão

σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

αὐτός
(G846)
Ver mais
autós (ow-tos')

846 αυτος autos

da partícula au [talvez semelhante a raiz de 109 pela idéia de um vento instável] (para trás); pron

 1. ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo
 2. ele, ela, isto
 3. o mesmo

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Lucas 16:7 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Gematria

Gematria é a numerologia hebraica, uma técnica de interpretação rabínica específica de uma linhagem do judaísmo que a linhagem Mística.
Você deve lembrar que existe uma sutileza na interpretação com guematria. Nem todo versículo que menciona o Oitenta refere-se ao Pe (פ).
Esta referência foi criada automaticamente por possuir o número Oitenta em seu contexto. Analise cuidadosamente.

Oitenta (80)

Letra Hebraica Pe: פ

Alude a verdadeira Liberdade. Também lembra o reinado e o poder da fala.

Veja outras ocorrências do Oitenta (80) na Bíblia.
Êxodo 7:7 E Moisés era da idade de oitenta anos, e Arão, da idade de oitenta e três anos, quando falaram a Faraó.
Juízes 3:30 Assim foi subjugado Moabe, naquele dia, debaixo da mão de Israel; e a terra sossegou oitenta anos.
II Samuel 19:33 E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém.
II Samuel 19:36 Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão; e por que me recompensará o rei com tal recompensa?
II Reis 10:24 E, entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora oitenta homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele.
I Crônicas 15:9 dos filhos de Hebrom: Eliel, o príncipe, e seus irmãos, oitenta;
II Crônicas 26:17 Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e, com ele, oitenta sacerdotes do Senhor, varões valentes.
Esdras 8:8 e dos filhos de Sefatias, Zebadias, filho de Micael, e, com ele, oitenta homens;
Salmos 90:10 A duração da nossa vida é de setenta anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos.
Cântico dos Cânticos 6:8 Sessenta são as rainhas, e oitenta, as concubinas, e as virgens, sem número.
Jeremias 41:5 que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, oitenta homens, com a barba rapada, e as vestes rasgadas, e o corpo retalhado; e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incenso, para levarem à Casa do Senhor.
Lucas 16:7 Disse depois a outro: E tu quanto deves? E ele respondeu: Cem alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta e escreve oitenta.


Pesquisando por Lucas 16:7 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Lucas 16:7

Referências em Livro Espírita


Cairbar Schutel

lc 16:7
Parábolas e Ensinos de Jesus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 31
Página: -
Cairbar Schutel
Detalhes Comprar

Amélia Rodrigues

lc 16:7
Mensagem do Amor Imortal (A)

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 7
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


CARLOS TORRES PASTORINO

lc 16:7
Sabedoria do Evangelho - Volume 6

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 5
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


O Evangelho em Carne e Osso

Flávio Gouvêa de Oliveira, Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováApêndices

Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

Ministério de Jesus ao leste do Jordão
Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Lucas 16:7

Cântico dos Cânticos 8:11 Teve Salomão uma vinha em Baal-Hamom; entregou essa vinha a uns guardas; e cada um lhe trazia pelo seu fruto mil peças de prata.
Lucas 20:9 E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo.
Lucas 20:12 E tornou ainda a mandar um terceiro; mas eles, ferindo também a este, o expulsaram.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Administrador

substantivo masculino Aquele que administra, governa, dirige.
Indivíduo que gerencia e administra totalmente empresas ou negócios públicos ou particulares.
Aquele que possui um cargo administrativo, sendo responsável pela gestão, chefia ou supervisão de um estabelecimento; gerente.
[Jurídico] Aquele que possui a tutela dos bens de pessoas consideradas legalmente incapazes.
Indivíduo que se licenciou em administração, tornando-se bacharel.
adjetivo Capaz de administrar, gerir, governar: conselho administrador.
Etimologia (origem da palavra administrador). Administrar + dor.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Aquele que administra, governa, dirige.
Indivíduo que gerencia e administra totalmente empresas ou negócios públicos ou particulares.
Aquele que possui um cargo administrativo, sendo responsável pela gestão, chefia ou supervisão de um estabelecimento; gerente.
[Jurídico] Aquele que possui a tutela dos bens de pessoas consideradas legalmente incapazes.
Indivíduo que se licenciou em administração, tornando-se bacharel.
adjetivo Capaz de administrar, gerir, governar: conselho administrador.
Etimologia (origem da palavra administrador). Administrar + dor.

Fonte: Dicionário Comum

Alqueires

masc. pl. de alqueire

al·quei·re
nome masculino

1. Antigo [Metrologia] Medida de capacidade (1/60 do moio). [O alqueire varia entre 13,215 l e 22,605 l.]

2. Terreno que leva essa medida de semeadura.

3. Medida de seis canadas (para azeite).


alqueire mineiro
[Brasil: Regionalismo] Medida agrária equivalente a 48 400 metros quadrados.

Fonte: Dicionário Comum

Casa

substantivo feminino Construção em alvenaria usada como moradia, com distintos formatos ou tamanhos, normalmente térrea ou com dois andares.
Pessoas que habitam o mesmo lugar; reunião dos indivíduos que compõem uma família; lar: a casa dos brasileiros.
Reunião das propriedades de uma família ou dos assuntos familiares e domésticos: ele cuida da administração da casa.
Local usado para encontros, reuniões; habitação de determinado grupos com interesses em comum: casa dos professores.
Designação de algumas repartições ou organizações públicas ou das pessoas subordinadas ao chefe do Estado: casa da moeda; Casa Civil.
[Ludologia] As divisões que, separadas por quadrados em branco ou preto, compõe um tabuleiro de xadrez ou de damas.
Em costura, fenda usada para pregar botões.
[Matemática] Cada dez anos na vida de alguém: ele está na casa dos 20.
[Marinha] Fenda ou buraco através do qual algo é instalado a bordo; cada fenda leva o nome do objeto instalado.
Etimologia (origem da palavra casa). A palavra casa deriva do latim "casa,ae", com o sentido de cabana.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Construção em alvenaria usada como moradia, com distintos formatos ou tamanhos, normalmente térrea ou com dois andares.
Pessoas que habitam o mesmo lugar; reunião dos indivíduos que compõem uma família; lar: a casa dos brasileiros.
Reunião das propriedades de uma família ou dos assuntos familiares e domésticos: ele cuida da administração da casa.
Local usado para encontros, reuniões; habitação de determinado grupos com interesses em comum: casa dos professores.
Designação de algumas repartições ou organizações públicas ou das pessoas subordinadas ao chefe do Estado: casa da moeda; Casa Civil.
[Ludologia] As divisões que, separadas por quadrados em branco ou preto, compõe um tabuleiro de xadrez ou de damas.
Em costura, fenda usada para pregar botões.
[Matemática] Cada dez anos na vida de alguém: ele está na casa dos 20.
[Marinha] Fenda ou buraco através do qual algo é instalado a bordo; cada fenda leva o nome do objeto instalado.
Etimologia (origem da palavra casa). A palavra casa deriva do latim "casa,ae", com o sentido de cabana.

Fonte: Dicionário Comum

No sentido mais lato da palavra “baytith” emprega-se para significar qualquer habitação, fixa, ou mutável. Pode ter-se derivado de uma raiz que significa passar a noite. Também o tabernáculo de Deus, embora tenha sido apenas uma tenda, é, algumas vezes, chamado a casa, a residência de Deus. Pouca mudança tem havido no sistema de edificar casas no oriente. As ruas das cidades são geralmente estreitas, tendo, por vezes de um e de outro lado uma carreira de lojas. Por detrás destas estão as habitações. Se entrarmos numa das principais casas, passaremos, primeiramente, por um corredor, onde se vêem bancos de cada lado, e é ali que o senhor da casa recebe qualquer indivíduo, quando quer tratar dos seus negócios, sendo a poucas pessoas permitido passar adiante. Para além desta entrada, o privilegiado visitante é recebido no pátio, ou quadrângulo, que geralmente é pavimentado de mármore ou outra substância dura, e não tem cobertura. Este pátio dá luz e ar a vários compartimentos que têm portas para aquele quadrângulo. Com o fim de receber hóspedes, é o pavimento coberto de esteiras ou tapetes – e visto como estão seguros contra qualquer interrupção de fora, é o lugar mais próprio para recepções e diversões. o pátio é, geralmente, rodeado de um claustro, sobre o qual, quando acontece ter a casa mais de um andar, é levantada uma galeria para cada andar nas mesmas dimensões que o claustro, tendo uma balaustrada para impedir o povo de cair. As janelas que deitam para a rua são pequenas e altamente colocadas, sendo fechadas por meio de um sistema de tábuas furadas e esculpidas em vez de vidro. Deste modo fica oculto o morador, podendo, contudo, obter uma vista do que se passa fora. Todavia, as janelas dos andares superiores são, freqüentemente, de considerável grandeza, e construídas numa saliência para fora da parede da casa. Foi esta a espécie da janela pela qual foi atirada Jezabel por mandado de Jeú. Nas casas dos ricos a parte mais baixa das paredes é adornada de tapeçarias de veludo ou damasco, suspensas em ganchos, podendo esses ornamentos subir ou descer segundo se quer (Et 1:6). A parte superior das paredes é adornada de um modo mais permanente, ao passo que os tetos são, algumas vezes, feitos de madeira preciosa e odorífera (Jr 22:14). os sobrados destes esplêndidos quartos são cobertos de lajes pintadas, ou de pedra mármore. Algumas vezes eram feitos de estuque, coberto de ricos tapetes. Em todos os casos, os quartos de mulheres estão separados, embora a separação não fossem outros tempos tão estrita como é hoje entre os hebreus. Nas casas de certa pretensão havia um quarto para hóspedes. o telhado das casas orientais é quase sempre plano. Compõe-se de vigas de madeira, cobertas de pedra ou argamassa, para proteger os moradores contra o sol e as chuvas, e também, para lhes proporcionar um sítio muito agradável ao ar livre quando está bom o tempo. Em volta deste telhado há um parapeito, não muito alto, para segurança das pessoas (Dt 22:8). Na Palestina o povo dorme nos terraços da casa, durante o tempo de mais calor, em caramanchões feitos de ramos ou de junco (Ne 8:16). o quarto dos hóspedes é, algumas vezes, construído sobre o telhado, e como para este se sobe por uma escada exterior, pode o hóspede entrar ou sair sem comunicar-se com a família. Várias ocupações domésticas são efetuadas nestes lugares altos da casa, como estender a roupa para secar, e espalhar figos, uvas, etc., para se fazer passas. E algumas vezes também foram usados estes lugares para o culto idolátrico (2 Rs 23.12 – Jr 32:29). As tendas, usadas durante a Festa do Tabernáculo, eram levantadas sobre telhados planos, que eram também escolhidos para os moradores se lamentarem em ocasião de grande aflição. os fogões não existem nas casas orientais, mas a família serve-se de braseiros, acontecendo, também, acenderem o lume no pátio aberto. Todavia, a cozinha tinha uma elevação feita de tijolo, com cavidades, em que se fazia a necessária fogueira. Havia os lugares para cozinhar, aos quais se refere Ez 46:23. Além dos caramanchões para uso no verão, havia, também, compartimentos especialmente protegidos, que se usavam no tempo frio. As casas dos pobres no oriente são construções muito fracas, sendo as paredes feitas de barro, canas e junco (*veja 4:19). Pode o ladrão penetrar facilmente dentro destas habitações (24:16Mt 24:43). Algumas vezes estas moradas de barro, e mesmo de tijolo, constavam de uma sala somente, sendo ainda uma parte dela separada para o gado. o exterior de todas as casas, tanto dos ricos como dos pobres, apresenta uma fraca aparência. Nada mais se observa, geralmente, do que uma nua parede branca, com pequenas janelas, gelosias e uma simples porta. (*veja Tenda, Tabernáculo, Cabana.)

Fonte: Dicionário Bíblico

morada, vivenda, palácio, palacete, tugúrio, teto, chalé, lar, fogo, canto, palheiro, palhoça, choupana, casebre, cabana, tenda, barraca, arribana, choça, colmo, habitação, mansarda, pardieiro, biombo, cômodo, prédio, solar, castelo. – Habitação é, de todos os vocábulos deste grupo, o mais genérico. De “ato de habitar”, que é o que significa propriamente esta palavra habitação, passou a designar também a própria casa, que se habita: casa, ou palácio, ou choupana, ou biombo – tudo será habitação. – Casa é “o edifício de certas proporções destinado à habitação do homem”; e por extensão, designa, em linguagem vulgar, toda parte onde se abrigam alguns animais: a casa do escaravelho; a casa dos coelhos, etc. – Morada é “à habitação onde se mora, ou onde se fica por algum tempo, onde alguém se aloja provisoriamente”. – Vivenda é a “habitação onde se vive”, e sugere a ideia da maior ou menor comodidade com que a gente aí se abriga e vive. Por isso, usa-se quase sempre com um adjetivo: bela vivenda; vivenda detestável. – Palácio é “o edifício de proporções acima do normal, grandioso e magnífico”. Palacete é diminutivo de palácio, designando, portanto, “prédio rico e elegante”. – Tugúrio (latim tugurium, de tegere “cobrir”) é “o abrigo onde qualquer vivente se recolhe, ou habitualmente ou por algum tempo”. Este nome dá-se também, por modéstia ou por falsa humildade, à própria habitação magnífica. – Teto (latim tectum, também de tegere) é quase o mesmo que tugúrio: apenas teto não se aplica a um abrigo de animais, e sugere melhor a ideia de conchego, de proteção, de convívio amoroso: “teto paterno”; “era-lhe o céu um teto misericordioso”. – Chalé é palavra da língua francesa, hoje muito em voga, significando “casa de escada exterior, no estilo suíço, ordinariamente revestida de madeira, cujo teto de pouca inclinação é coberto de feltro, asfalto ou ardósia, e forma grande saliência sobre as paredes”. (Aul.). – Lar é a “habitação considerada como abrigo tranquilo e seguro da família”. – Fogos é o nome que se dá, nas estatísticas, às casas habitadas de um distrito, de uma cidade, ou de uma povoação: “a aldeia vizinha não chega a ter cem fogos”. – Canto, aqui, é “o lugar, o sítio, a morada humilde e desolada, onde alguém como que se refugia afastando-se do mundo”. – Palheiro é propriamente o lugar onde se guarda palha: designa, portanto, neste grupo, “abrigo ou habitação muito rústica e grosseira”. – Palhoça é “pequena casa coberta de palha”. – Choupana é – diz Aul. – “casa rústica de madeira, ou de ramos de árvores para habitação de pastores”. – Cabana (do italiano capánna) é “casinha coberta de colmo ou de palha, onde se abrigam à noite os camponeses, junto ou no meio das roças ou lavouras”. – Casebre é “pequena casa velha e arruinada, onde mora gente muito pobre”. – Tenda é “armação coberta para abrigo provisório ou de passagem em caminho ou em campanha”. – Barraca é “tenda ligeira, coberta de tela de lona ordinariamente”. – Arribana é “palheiro que serve mais para guarda de animais e trem de viagem propriamente que para habitação, prestando-se quando muito para pernoite ao abrigo de intempéries”. – Choça é “habitação ainda mais rústica e grosseira que a choupana”. Dizemos que o selvagem procura a sua choça (e não, pelo menos com a mesma propriedade –, a sua choupana). – Colmo, aqui, é “o colmo tomado pela cabana que é dele coberta”. – Mansarda afasta-se um pouco do francês de que a tomamos (mansarde é propriamente água-furtada ou trapeira, isto é – o último andar de uma casa tendo a janela ou janelas já abertas no telhado): tem, no português usual, mais a significação de “habitação 256 Rocha Pombo humilde, incômoda e difícil, onde há pobreza”. – Pardieiro é – diz Aul. – “edifício velho e em ruínas”: “Já me cansam estas perpétuas ruínas, estes pardieiros intermináveis” (Garrett). – Biombo é “um pequeno recinto separado de uma sala por meio de tabique móvel, e que serve de dormitório, de gabinete”, etc. Costuma-se dizer: “vou para o meu biombo” para significar que se vai para casa. – Cômodo, aqui, é “uma parte de prédio que se aluga por baixo preço e por pouco tempo ordinariamente”. – Prédio (latim prœdium, do prœs “garante, penhor, fiador”) é propriamente “bem de raiz, propriedade real”; mas, aqui, designa “a casa que é nossa própria, a propriedade que consta da casa e do terreno onde está construída”. – Solar é “a propriedade (terras e casa) considerada como representando uma tradição de família, tendo passado por herança de pais a filhos desde alguns séculos”. – Castelo era antiga habitação fortificada, fora das cidades, e onde residiam os grandes senhores feudais. Hoje é “habitação nobre, luxuosa, onde se vive com opulência”.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

[...] Aqui [no mundo etéreo], temos o poder de moldar a substância etérea, conforme pensamos. Assim, também as nossas casas são produtos das nossas mentes. Pensamos e construímos. É uma questão de vibração do pensamento e, enquanto mantivermos essas vibra ções, conservaremos o objeto que, du rante todo esse tempo, é objetivo para os nossos sentidos.
Referencia: FINDLAY, J• Arthur• No limiar do etéreo, ou, Sobrevivência à morte cientificamente explicada• Traduzido do inglês por Luiz O• Guillon Ribeiro• Prefácio de Sir William Barret• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1981• - cap• 10

Fonte: Dicionário da FEB

Casa Construção em que pessoas moram. Na Palestina as casas eram feitas de pedra. Os pobres viviam às vezes em cavernas. As pessoas errantes, que se deslocavam em busca de alimentos e de pastagens para os seus rebanhos, viviam em barracas feitas com peles de cabra ou de camelo (Gn 4:20). No litoral do mar Mediterrâneo construíam-se casas de barro. O teto era feito de palha e barro.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Cem

numeral Dez vezes dez; um cento. (Antes de outro número, não se diz cem, mas cento: cem pessoas; cento e três pessoas.).
Usa-se enfaticamente como número indeterminado: já lhe disse isso cem vezes!
Cem por cento (ou cento por cento), inteiramente, completamente: cem por cento brasileiro.

Fonte: Dicionário Comum

Conta

substantivo feminino Ação ou efeito de contar, de avaliar uma quantidade: fazer a conta dos lucros.
Operação aritmética, cálculo, cômputo.
Nota do que se deve.
Ajustar contas (com alguém), avir-se com ou haver-se com, tomar satisfações a (alguém).
Dar conta de, ser capaz de cumprir, executar, fazer; desincumbir-se de: ele dá conta da tarefa.
Dar(-se) conta, dar conta de si, notar, perceber, cair em si.
Dar conta do recado, cumprir satisfatoriamente uma missão.
Estar, ficar por conta, ficar furioso, indignado.
Fazer de conta que, supor, imaginar, fingir que.
Ficar (algo, alguém) por conta de, estar, ficar (algo) sob a responsabilidade de alguém.
Fazer as contas (de um empregado), pagar o que se deve a um empregado para despedi-lo.
Gastar sem conta, fazer despesas perdulárias, gastar sem limites.
Levar, lançar à conta de, imputar, atribuir.
Levar a sua conta, levar uma surra; uma sova.
Levar ou ter (algo) em conta, dar importância, ter em consideração.
Saldar contas, pagar o que se deve.
Figurado Desforrar-se, exigir satisfações.
Ser a conta, ser suficiente, bastar.
Prestar contas, dar explicações ou informações sobre alguma coisa pela qual se é responsável.
Tomar conta de, encarregar-se, incumbir-se de, vigiar.
Ter(-se) na conta de, considerar(-se), reputar(-se).
Conta aberta, aquela a que sucessivamente se vão lançando novos artigos.
Conta corrente, escrituração do débito e do crédito de alguém; conta aberta em banco.
Conta de chegar, aquela em que se ajustam valores para se obter um total desejado ou preestabelecido.
Por Extensão Acomodar situações com desprezo a certas minúcias.
Conta redonda, aquela em que se desprezam frações ou unidades de pouco valor (centavos, p. ex.).
Dar, pagar por conta, dar, pagar uma parcela do que se deve para amortização de quantia maior.
Afinal de contas, enfim, em suma.
Sem conta, muito numeroso, em grande quantidade.
substantivo feminino plural Miçangas.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Ação ou efeito de contar, de avaliar uma quantidade: fazer a conta dos lucros.
Operação aritmética, cálculo, cômputo.
Nota do que se deve.
Ajustar contas (com alguém), avir-se com ou haver-se com, tomar satisfações a (alguém).
Dar conta de, ser capaz de cumprir, executar, fazer; desincumbir-se de: ele dá conta da tarefa.
Dar(-se) conta, dar conta de si, notar, perceber, cair em si.
Dar conta do recado, cumprir satisfatoriamente uma missão.
Estar, ficar por conta, ficar furioso, indignado.
Fazer de conta que, supor, imaginar, fingir que.
Ficar (algo, alguém) por conta de, estar, ficar (algo) sob a responsabilidade de alguém.
Fazer as contas (de um empregado), pagar o que se deve a um empregado para despedi-lo.
Gastar sem conta, fazer despesas perdulárias, gastar sem limites.
Levar, lançar à conta de, imputar, atribuir.
Levar a sua conta, levar uma surra; uma sova.
Levar ou ter (algo) em conta, dar importância, ter em consideração.
Saldar contas, pagar o que se deve.
Figurado Desforrar-se, exigir satisfações.
Ser a conta, ser suficiente, bastar.
Prestar contas, dar explicações ou informações sobre alguma coisa pela qual se é responsável.
Tomar conta de, encarregar-se, incumbir-se de, vigiar.
Ter(-se) na conta de, considerar(-se), reputar(-se).
Conta aberta, aquela a que sucessivamente se vão lançando novos artigos.
Conta corrente, escrituração do débito e do crédito de alguém; conta aberta em banco.
Conta de chegar, aquela em que se ajustam valores para se obter um total desejado ou preestabelecido.
Por Extensão Acomodar situações com desprezo a certas minúcias.
Conta redonda, aquela em que se desprezam frações ou unidades de pouco valor (centavos, p. ex.).
Dar, pagar por conta, dar, pagar uma parcela do que se deve para amortização de quantia maior.
Afinal de contas, enfim, em suma.
Sem conta, muito numeroso, em grande quantidade.
substantivo feminino plural Miçangas.

Fonte: Dicionário Comum

Depois

advérbio Seguidamente; numa circunstância posterior: chegou depois das 21h.
Atrás; de modo posterior, na parte de trás: saiu depois da banda.
Ademais; em adição a: o tumulto foi desordeiro e, depois, se opôs ao governo.
Etimologia (origem da palavra depois). De origem questionável.

Fonte: Dicionário Comum

logo. – Segundo Lac. – “ambos estes advérbios indicam tempo que se segue ao atua1; porém logo designa termo mais próximo, e depois termo mais remoto. Logo ao sair da missa montaremos a cavalo; e depois de darmos um bom passeio, iremos jantar com teu tio”.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Dissê

1ª pess. sing. pret. perf. ind. de dizer
3ª pess. sing. pret. perf. ind. de dizer

di·zer |ê| |ê| -
(latim dico, -ere)
verbo transitivo

1. Exprimir por meio de palavra, por escrito ou por sinais (ex.: dizer olá).

2. Referir, contar.

3. Depor.

4. Recitar; declamar (ex.: dizer poemas).

5. Afirmar (ex.: eu digo que isso é mentira).

6. Ser voz pública (ex.: dizem que ele é muito honesto).

7. Exprimir por música, tocando ou cantando.

verbo intransitivo

8. Condizer, corresponder.

9. Explicar-se; falar.

10. Estar (bem ou mal) à feição ou ao corpo (ex.: essa cor não diz bem). = CONVIR, QUADRAR

verbo pronominal

11. Intitular-se; afirmar ser.

12. Chamar-se.

13. Declarar o jogo que se tem ou se faz.

nome masculino

14. Expressão, dito (ex.: leu os dizeres do muro).

15. Estilo.

16. Maneira de se exprimir.

17. Rifão.

18. Alegação, razão.


quer dizer
Expressão usada para iniciar uma explicação adicional em relação a algo que foi dito anteriormente. = ISTO É, OU SEJA

tenho dito
Fórmula com que se dá por concluído um discurso, um arrazoado, etc.

Fonte: Dicionário Comum

Diz

3ª pess. sing. pres. ind. de dizer
2ª pess. sing. imp. de dizer

di·zer |ê| |ê| -
(latim dico, -ere)
verbo transitivo

1. Exprimir por meio de palavra, por escrito ou por sinais (ex.: dizer olá).

2. Referir, contar.

3. Depor.

4. Recitar; declamar (ex.: dizer poemas).

5. Afirmar (ex.: eu digo que isso é mentira).

6. Ser voz pública (ex.: dizem que ele é muito honesto).

7. Exprimir por música, tocando ou cantando.

verbo intransitivo

8. Condizer, corresponder.

9. Explicar-se; falar.

10. Estar (bem ou mal) à feição ou ao corpo (ex.: essa cor não diz bem). = CONVIR, QUADRAR

verbo pronominal

11. Intitular-se; afirmar ser.

12. Chamar-se.

13. Declarar o jogo que se tem ou se faz.

nome masculino

14. Expressão, dito (ex.: leu os dizeres do muro).

15. Estilo.

16. Maneira de se exprimir.

17. Rifão.

18. Alegação, razão.


quer dizer
Expressão usada para iniciar uma explicação adicional em relação a algo que foi dito anteriormente. = ISTO É, OU SEJA

tenho dito
Fórmula com que se dá por concluído um discurso, um arrazoado, etc.

Fonte: Dicionário Comum

Dívida

substantivo feminino O valor (em dinheiro) que se deve pagar a alguém.
Tipo de dever (obrigação) moral adquirido pelo recebimento de um bem e/ou favor: dívida para com os avós.
Dívida Externa. Economia. O valor total da dívida de um país com seus credores estrangeiros.
Dívida Certa. Jurídico. O valor que se deve regulamentado em documento.
Dívida Ativa. Jurídico. O valor em dinheiro que se tem a receber de alguém.
Dívida de Gratidão. Obrigação moral em relação à pessoa para quem se deve favores.
Etimologia (origem da palavra dívida). Do latim debita.

Fonte: Dicionário Comum

Dívida Aquilo que se deve (Mt 18:27).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Dívida Obrigação que liga uma pessoa (devedor) a outra (credor) (Lc 16:5-7). O não-pagamento de uma dívida podia acarretar a servidão ou a prisão do devedor (Mt 18:30-34).

O judaísmo do Segundo Templo aceitava a comparação que considerava Deus um credor, na sua qualidade de Criador e juiz universal, e o homem um devedor, porque transgredia, com seus pecados, a ordem divina. Na opinião de alguns judeus, essa situação poderia ser revertida pela prática das boas obras (Lc 13:4). Jesus, ao contrário, insistiu em que o homem jamais poderia conseguir o pagamento da dívida por seus próprios méritos e que isso somente se realizava em virtude do perdão gratuito de Deus (Mt 18:23- 35), um perdão fundamentado — como será desenvolvido no restante do Novo Testamento — na morte sacrifical de Jesus na cruz pelos pecados da humanidade (Mc 10:45; 14,24 etc.). Para quem pela fé recebeu esse perdão de Deus, a única resposta coerente é adotar esses mesmos parâmetros de amor (Lc 7:41-50) e de perdão (Mt 6:12).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Então

advérbio Agora ou naquela circunstância: acabei então de perceber que havia sido enganada!
Em determinada situação; nessa circunstância: o chefe está bem-humorado, então não há discussão.
Numa situação futura; num momento afastado do presente: você precisa se casar, então irá entender do que estou falando.
interjeição Que demonstra espanto; em que há admiração: então, você se casou?
Que se utiliza para animar (alguém): então, força!
substantivo masculino Período de tempo que passou: numa lembrança de então, recordou-se da juventude.
Etimologia (origem da palavra então). Do latim in + tunc/ naquele momento.

Fonte: Dicionário Comum

Escritura

Lê-se esta palavra uma vez somente no A.T. (Dn 10:21). No N.T. usa-se o plural, geralmente referindo-se aos escritos do A.T. (Mt 21:42Mc 12:24Jo 5:39At 17:11, etc.) – o singular é usualmente empregado, tratando-se no contexto de uma passagem particular (Mc 12:10Jo 7:38, etc.)(*veja Cânon das Santas Escrituras, Novo Testamento, Apócrifos (Livros), e Antigo Testamento.)

Fonte: Dicionário Bíblico

[...] A Escritura é um laço que liga sempre o passado, o presente e o futuro, quanto ao ensino progressivo e gradual da verdade, sempre relativa aos tempos e as necessidades de cada época e dada sempre na medida do que o homem pode suportar e compreender, debaixo do véu que a cobre e que se vai rasgando à proporção que o Espírito se eleva.
Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 4

Fonte: Dicionário da FEB

Escritura
1) ESCRITA (Ex 32:16).


2) Documento de registro de um contrato (Jr 32:10, RA).


3) Aquilo que está escrito (Dn 5:8).


4) Parte do texto inspirado (Mc 12:10).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

escritura s. f. 1. Caligrafia. 2. Documento autêntico, feito por oficial público, especialmente título de propriedade imóvel. S. f. pl. Conjunto dos livros do Antigo e do Novo Testamento.

Fonte: Dicionário Comum

Escritura Nos evangelhos, com essa expressão fa-Zse referência tanto a algumas passagens do Antigo Testamento, segundo o cânon judaico (Mt 21:42; 22,29; Mc 12:10; Lc 4:21; Jo 2:22), como ao Antigo Testamento em sua totalidade (Mt 26:54; Lc 24:32.45; Jo 5:39). A mesma expressão alude também às profecias relacionadas com o messias e cumpridas em Jesus (Lc 16:16; 24,25ss.). É este que proporciona o cumprimento e interpretação profundos da Escritura (Mt 5:18; Jo 10:35).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Medidas

fem. pl. part. pass. de medir
fem. pl. de medido
fem. pl. de medida

me·dir -
(latim metior, metiri, medir, estimar, repartir, atravessar)
verbo transitivo

1. Determinar a extensão ou a quantidade. = CALCULAR

2. Ter determinada extensão ou medida. = MENSURAR

3. Figurado Determinar o valor, a importância de. = PONDERAR

4. Figurado Fazer avaliação. = ANALISAR, APRECIAR, AVALIAR

5. Estender a vista por.

6. Olhar provocativamente. = FITAR

7. Ter tento, moderação (ex.: medir as palavras). = COMEDIR, MODERAR, REFREAR

8. [Versificação] Contar as sílabas de um verso. = ESCANDIR

verbo pronominal

9. Bater-se com outrem. = LUTARACOBARDAR

10. Competir, rivalizar.


me·di·do
(particípio de medir)
adjectivo
adjetivo

1. Que se mediu.

2. Que revela cuidado, prudência ou adequação (ex.: gestos bem medidos). = MODERADO, PONDERADO, PRUDENTE


me·di·da
(feminino de medido)
nome feminino

1. Quantidade fixa que serve para avaliar extensões ou quantidades mensuráveis. = BITOLA, CRAVEIRA, GRAU, PADRÃO

2. Acto ou efeito de medir. = MEDIÇÃO

3. Quantidade ou grandeza apurada por uma medição (ex.: tirar as medidas).

4. Recipiente usado para medir.

5. Proporção.

6. Alcance.

7. Cálculo.

8. Regra, norma.

9. Decisão, determinação.

10. Providência.

11. Prudência, cordura.

12. [Música] Compasso.

13. [Versificação] Número de sílabas de um verso.


à medida
Em conformidade.

à medida que
Expressão que indica progressão simultânea ou proporção (ex.: à medida que avançava, ia ficando mais cansado).

encher a medida
Chegar ao último ponto.

encher as medidas
Satisfazer, contentar.

medidas de capacidade
As destinadas a medir secos e líquidos.

na medida do possível
De acordo com as possibilidades em determinado momento (ex.: devem ser consideradas todas as opiniões, na medida do possível).

na medida em que
Numa relação proporcional com.

Expressão que introduz valor causativo. = DADO QUE, PORQUANTO

pela medida grande
[Informal] Em quantidade ou grau elevado (ex.: eles pagaram pela medida grande).

sem medida
Excessivamente.

tomar medida
Ver quais são as dimensões (de alguma coisa).

tomar medidas
Providenciar.

Fonte: Dicionário Comum

Consulte a tabela de Pesos e medidas.

Fonte: Dicionário Bíblico

Medidas V. tabela de PESOS, DINHEIRO E MEDIDAS.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Obrigação

substantivo feminino O ato de obrigar; o fato de estar obrigado a; dever, preceito.
O que passou a ser necessário para alguém: usar cinto de segurança agora é uma obrigação.
O que se deve retribuir; favor, serviço: devo-lhe muitas obrigações.
Aquilo que se tem como emprego, incumbência; ofício: a obrigação da Polícia é prender bandidos.
[Jurídico] Vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa é obrigada a pagar uma dívida ou cumprir um dever legal.
Título negociável emitido pelo governo ou companhias mercantis.
[Popular] Designação de família.
Religião Grande festa anual do candomblé.
Etimologia (origem da palavra obrigação). Do latim obligatio.onis.

Fonte: Dicionário Comum

Oitenta

numeral cardinal Oito vezes dez ou quatro vezes vinte.
substantivo masculino Os algarismos que representam oitenta.
O indivíduo ou objeto que numa série ocupa o octogésimo lugar.

Fonte: Dicionário Comum

Perguntar

verbo transitivo indireto Indagar; questionar através de perguntas, questões: pergunte ao professor sobre o assunto; não me pergunte sobre questões pessoais.
verbo transitivo indireto e bitransitivo Pedir; propor uma solicitação; fazer um pedido: minha mãe perguntou sobre mim; o juiz perguntou ao advogado sobre o suspeito.
verbo intransitivo e pronominal Questionar; realizar questões; buscar esclarecimentos: meu filho gostava de perguntar; perguntava-se se precisava terminar o trabalho.
verbo transitivo direto Investigar; procurar uma solução: perguntou a razão do divórcio.
Antigo Interrogar; fazer um interrogatório através de perguntas: o juiz perguntou o réu.
Etimologia (origem da palavra perguntar). Do latim praecuntare.

Fonte: Dicionário Comum

Responder

verbo transitivo direto e transitivo indireto Dar resposta ao que é dito, escrito ou perguntado: respondeu o que lhe ocorreu; respondeu ao professor a questão.
Contestar uma pergunta; replicar: respondeu bem.
verbo intransitivo Questionar em vez de obedecer; resmungar: vá e não responda!
Repetir o som: o cão latiu e os vizinhos responderam.
verbo transitivo indireto Fazer-se sentir por repercussão: a dor do braço me responde na cabeça.
Apresentar razões contra; revidar: responder a uma objeção.
Enviar resposta: responder a uma pessoa, a uma carta.
Oferecer em troca de; retribuir: responder a uma gentileza.
Assumir uma responsabilidade; responsabilizar-se: responde pelo irmão.
Ter uma ação contrária, oposta a; reagir: responder à dor.
Etimologia (origem da palavra responder). Do latim respondere.

Fonte: Dicionário Comum

responder
v. 1. tr. dir. Dizer ou escrever em resposta. 2. tr. ind. e Intr. Dar resposta. 3. tr. ind. Ser respondão. 4. tr. ind. Aduzir argumentos contra. 5. tr. ind. Pôr em contraposição. 6. Intr. Repetir a voz, o so.M 7. tr. ind. Ficar por fiador de alguém; responsabilizar-se por. 8. tr. ind. Estar em harmonia; ser igual; condizer. 9. tr. ind. Retribuir equivalentemente. 10. tr. ind. Defrontar, opor-se. 11. tr. ind. Estar defronte; opor-se.

Fonte: Dicionário Comum

Toma

toma | s. f. | interj.
3ª pess. sing. pres. ind. de tomar
2ª pess. sing. imp. de tomar

to·ma |ó| |ó|
(derivação regressiva de tomar)
nome feminino

1. A acção de tomar; tomada.

2. A palavra que anuncia o acto de dar.

3. [Informal] Porção que se toma de uma vez.

interjeição

4. [Informal] Indica satisfação, geralmente em relação a uma derrota ou a um revés de alguém (ex.: toma, foi bem feito o que lhe aconteceu).


to·mar -
(origem duvidosa)
verbo intransitivo

1. Dirigir-se, encaminhar-se.

verbo transitivo

2. Pegar em.

3. Segurar, agarrar.

4. Conquistar.

5. Confiscar.

6. Comprar, ficar com.

7. Tirar, arrematar, roubar.

8. Lançar a mão de, servir-se de, utilizar.

9. Acometer, invadir, assaltar.

10. Adoptar.

11. Ocupar.

12. Atingir, alcançar.

13. Fazer perder.

14. Atacar.

15. Observar.

16. Surpreender.

17. Aceitar.

18. Comer, beber.

19. Usar, gastar.

20. Aspirar.

21. Alugar.

22. Entrar em.

23. Contrair.

24. Ter em conta de.

25. Receber.

26. Prover-se de.

27. Assumir, dar mostras de, apresentar em si.

28. Encarregar-se de.

29. Escolher, preferir.

30. Interpretar.

31. Considerar.

32. Atalhar, tolher.

33. Ser assaltado por.

verbo pronominal

34. Agastar-se, ofender-se.

35. Ser assaltado, ser invadido.

36. Deixar-se dominar ou persuadir.

verbo intransitivo e pronominal

37. [Regionalismo] Ingerir bebida alcoólica em excesso (ex.: o sujeito não parece bem, eu acho que ele tomou; tomar-se de rum). = EMBEBEDAR-SE, EMBRIAGAR-SE

Fonte: Dicionário Comum

Tomã

toma | s. f. | interj.
3ª pess. sing. pres. ind. de tomar
2ª pess. sing. imp. de tomar

to·ma |ó| |ó|
(derivação regressiva de tomar)
nome feminino

1. A acção de tomar; tomada.

2. A palavra que anuncia o acto de dar.

3. [Informal] Porção que se toma de uma vez.

interjeição

4. [Informal] Indica satisfação, geralmente em relação a uma derrota ou a um revés de alguém (ex.: toma, foi bem feito o que lhe aconteceu).


to·mar -
(origem duvidosa)
verbo intransitivo

1. Dirigir-se, encaminhar-se.

verbo transitivo

2. Pegar em.

3. Segurar, agarrar.

4. Conquistar.

5. Confiscar.

6. Comprar, ficar com.

7. Tirar, arrematar, roubar.

8. Lançar a mão de, servir-se de, utilizar.

9. Acometer, invadir, assaltar.

10. Adoptar.

11. Ocupar.

12. Atingir, alcançar.

13. Fazer perder.

14. Atacar.

15. Observar.

16. Surpreender.

17. Aceitar.

18. Comer, beber.

19. Usar, gastar.

20. Aspirar.

21. Alugar.

22. Entrar em.

23. Contrair.

24. Ter em conta de.

25. Receber.

26. Prover-se de.

27. Assumir, dar mostras de, apresentar em si.

28. Encarregar-se de.

29. Escolher, preferir.

30. Interpretar.

31. Considerar.

32. Atalhar, tolher.

33. Ser assaltado por.

verbo pronominal

34. Agastar-se, ofender-se.

35. Ser assaltado, ser invadido.

36. Deixar-se dominar ou persuadir.

verbo intransitivo e pronominal

37. [Regionalismo] Ingerir bebida alcoólica em excesso (ex.: o sujeito não parece bem, eu acho que ele tomou; tomar-se de rum). = EMBEBEDAR-SE, EMBRIAGAR-SE

Fonte: Dicionário Comum

Trigo

substantivo masculino Planta herbácea anual, da família das gramíneas, que produz o grão (cariopse) de que se extrai a farinha usada especialmente para o fabrico do pão: o trigo é o cereal por excelência, a planta alimentar mais cultivada no mundo.

Fonte: Dicionário Comum

Cedo aparece o trigo como objetode cultura na Palestina, no Egito, e países circunvizinhos (Gn 26:12 – 27.28 – 30.14). o Egito era afamado pela superabundante produção de cereais (Gn 12:10 e seg.). o trigo que hoje cresce na Palestina, e provavelmente o do tempo da Bíblia, não diferem da espécie, que conhecemos, o triticum vulgare dos botânicos, mas há diferentes variedades. Na Palestina é semeado o trigo em novembro ou dezembro, e recolhido em maio ou junho, segundo o clima e a localidade. No Egito fazia-se a colheita um mês mais cedo, sendo em ambos os países colhida a cevada três ou quatro semanas antes do trigo. o trigo silvestre da Palestina foi há alguns anos reconhecido, mas é apenas uma pequena planta.

Fonte: Dicionário Bíblico

Trigo CEREAL com que se faz o pão (Pv 11:26; Lc 3:17).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida