ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

Look ἐμβλέψατεG1689 at εἰςG1519 the τὰG3588 birds πετεινὰG4071 of the τοῦG3588 air οὐρανοῦG3772 that ὅτιG3754 not οὐG3756 they sow σπείρουσινG4687 nor οὐδὲG3761 do they reap θερίζουσινG2325 nor οὐδὲG3761 do they gather συνάγουσινG4863 into εἰςG1519 barns ἀποθήκαςG596 and καὶG2532 the G3588 Father ΠατὴρG3962 of you ὑμῶνG4771  -  G3588 Heavenly οὐράνιοςG3770 feeds τρέφειG5142 them αὐτάG846 not οὐχG3756 you ὑμεῖςG4771 much μᾶλλονG3123 are more valuable διαφέρετεG1308 than they αὐτῶνG846

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

ObservaiG1689 ἐμβλέπωG1689 G5657 as avesG4071 πετεινόνG4071 do céuG3772 οὐρανόςG3772: nãoG3756 οὐG3756 semeiamG4687 σπείρωG4687 G5719, nãoG3761 οὐδέG3761 colhemG2325 θερίζωG2325 G5719, nemG3761 οὐδέG3761 ajuntamG4863 συνάγωG4863 G5719 emG1519 εἰςG1519 celeirosG596 ἀποθήκηG596; contudoG2532 καίG2532, vossoG5216 ὑμῶνG5216 PaiG3962 πατήρG3962 celesteG3770 οὐράνιοςG3770 asG846 αὐτόςG846 sustentaG5142 τρέφωG5142 G5719. Porventura, nãoG3756 οὐG3756 valeisG1308 διαφέρωG1308 vósG5210 ὑμεῖςG5210 muitoG3123 μᾶλλονG3123 maisG1308 διαφέρωG1308 G5719 do que as avesG846 αὐτόςG846?

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Mateus 6:26 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves?
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta; não valeis vós muito mais do que elas?
(TB) - Tradução Brasileira

ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas?
(HD) - Haroldo Dutra

Olhai para as aves do céu; pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas?
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Olhai para as aves do ar, que elas não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam para dentro de celeiros; contudo, o vosso Pai, Aquele que é celestial, as alimenta. Porventura não tendes vós muito mais valor do que elas?
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

Olhai as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas?
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Respicite volatilia cæli, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea : et Pater vester cælestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis ?
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Mateus 6 : 26

Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas?


Olhai
Lit. “fixar os olhos”, olhar atentamente, minuciosamente; dirigir um olhar; ver claramente.

valeis
Lit. “ser melhor ou de maior valor”, ser superior, valer mais, ser excelente.

G1689
emblepsate
ἐμβλέψατε
(Look)
Verbo - imperativo aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) ativo - 2ª pessoa do plural
G1519
eis
εἰς
(at)
Preposição
G3588
ta
τὰ
(the)
Artigo - Afusivo neutro
G4071
peteina
πετεινὰ
(birds)
Substantivo - neutro acusativo plural
G3588
tou
τοῦ
(of the)
Artigo - Masculino no Singular genitivo
G3772
ouranou
οὐρανοῦ
(air)
Substantivo - Masculino no Singular genitivo
G3754
hoti
ὅτι
(that)
Conjunção
G3756
ou
οὐ
(not)
Advérbio
G4687
speirousin
σπείρουσιν
(they sow)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G3761
oude
οὐδὲ
(nor)
Conjunção
G2325
therizousin
θερίζουσιν
(do they reap)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G3761
oude
οὐδὲ
(nor)
Conjunção
G4863
synagousin
συνάγουσιν
(do they gather)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G1519
eis
εἰς
(into)
Preposição
G596
apothēkas
ἀποθήκας
(barns)
Substantivo - Feminino no Plural acusativo
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G3588
ho
(the)
Artigo - nominativo masculino singular
G3962
Patēr
Πατὴρ
(Father)
Substantivo - Masculino no Singular nominativo
G4771
hymōn
ὑμῶν
(of you)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa genitiva plural
G3588
ho
( - )
Artigo - nominativo masculino singular
G3770
ouranios
οὐράνιος
(Heavenly)
Adjetivo - Masculino no Singular nominativo
G5142
trephei
τρέφει
(feeds)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G846
auta
αὐτά
(them)
Pronome pessoal / possessivo - neutro acusativo 3ª pessoa do plural
G3756
ouch
οὐχ
(not)
Advérbio
G4771
hymeis
ὑμεῖς
(you)
Pronome pessoal / possessivo - nominativo 2ª pessoa do plural
G3123
mallon
μᾶλλον
(much)
Advérbio
G1308
diapherete
διαφέρετε
(are more valuable)
Verbo - presente indicativo ativo - 2ª pessoa do plural
G846
autōn
αὐτῶν
(than they)
Pronome Pessoal / Possessivo - Genitoso Neutral 3ª pessoa do plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


διαφέρω
(G1308)
Ver mais
diaphérō (dee-af-er'-o)

1308 διαφερω diaphero

de 1223 e 5342; TDNT - 9:62,1252

 1. levar ou carregar através de qualquer lugar
 2. carregar em caminhos diferentes
  1. carregar em direções diferentes, para lugares diferentes
   1. de pessoas que são levadas de cá pra lá em um navio, conduzidas de um lado para o outro
  2. diferir, testar, provar, as coisas boas que diferem,
   1. distinguir entre bem e mal, legal e ilegal, aprovar o que é excelente, não concordar com alguém
   2. sobresair, superar alguém
  3. impessoalmente, faz diferença, importa, é de importância

εἰς
(G1519)
Ver mais
eis (ice)

1519 εις eis

preposição primária; TDNT - 2:420,211; prep

 1. em, até, para, dentro, em direção a, entre

ἐμβλέπω
(G1689)
Ver mais
emblépō (em-blep'-o)

1689 εμβλεπω emblepo

de 1722 e991; v

voltar os olhos de alguém sobre

olhar para

metáf. olhar com a mente, considerar


θερίζω
(G2325)
Ver mais
therízō (ther-id'-zo)

2325 θεριζω therizo

de 2330 (no sentido de colheita); TDNT - 3:132,332; v

 1. colher, ceifar
 2. expressão proverbial para semeadura e colheita
 3. cortar, destruir
  1. como a colheita é cortada com uma foice

καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

μᾶλλον
(G3123)
Ver mais
mâllon (mal'-lon)

3123 μαλλον mallon

neutro do comparativo do mesmo que 3122; adv comparativo

 1. mais, a um grau maior, melhor
  1. muito mais (longe, disparado)
  2. melhor, mais prontamente
  3. mais prontamente


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


ὅτι
(G3754)
Ver mais
hóti (hot'-ee)

3754 οτι hoti

neutro de 3748 como conjunção; demonst. aquele (algumas vezes redundante); conj

 1. que, porque, desde que

οὐ
(G3756)
Ver mais
ou (oo)

3756 ου ou também (diante de vogal) ουκ ouk e (diante de uma aspirada) ουχ ouch

palavra primária, negativo absoluto [cf 3361] advérbio; partícula

 1. não; se usa em perguntas diretas que esperam uma resposta afirmativa

οὐδέ
(G3761)
Ver mais
oudé (oo-deh')

3761 ουδε oude

de 3756 e 1161; conj

 1. e não, nem, também não, nem mesmo

οὐράνιος
(G3770)
Ver mais
ouránios (oo-ran'-ee-os)

3770 ουρανιος ouranios

de 3772; TDNT - 5:536,736; adj

 1. celestial
  1. que reside no céu
  2. que vem do céu

οὐρανός
(G3772)
Ver mais
ouranós (oo-ran-os')

3772 ουρανος ouranos

talvez do mesmo que 3735 (da idéia de elevação); céu; TDNT - 5:497,736; n m

 1. espaço arqueado do firmamento com todas as coisas nele visíveis
  1. universo, mundo
  2. atmosfera ou firmamento, região onde estão as nuvens e se formam as tempestades, e onde o trovão e relâmpago são produzidos
  3. os céus siderais ou estrelados

   região acima dos céus siderais, a sede da ordem das coisas eternas e consumadamente perfeitas, onde Deus e outras criaturas celestes habitam


πατήρ
(G3962)
Ver mais
patḗr (pat-ayr')

3962 πατηρ pater

aparentemente, palavra raiz; TDNT - 5:945,805; n m

 1. gerador ou antepassado masculino
  1. antepassado mais próximo: pai da natureza corporal, pais naturais, tanto pai quanto mãe
  2. antepassado mais remoto, fundador de uma família ou tribo, progenitor de um povo, patriarca: assim Abraão é chamado, Jacó e Davi
   1. pais, i.e., ancestrais, patriarcas, fundadores de uma nação
  3. alguém avançado em anos, o mais velho
 2. metáf.
  1. o originador e transmissor de algo
   1. os autores de uma família ou sociedade de pessoas animadas pelo mesmo espírito do fundador
   2. alguém que tem infundido seu próprio espírito nos outros, que atua e governa suas mentes
  2. alguém que está numa posição de pai e que cuida do outro de um modo paternal
  3. um título de honra
   1. mestres, como aqueles a quem os alunos seguem o conhecimento e treinamento que eles receberam
   2. membros do Sinédrio, cuja prerrogativa era pela virtude da sabedoria e experiência na qual se sobressaíam; cuidar dos interesses dos outros
 3. Deus é chamado o Pai
  1. das estrelas, luminares celeste, porque ele é seu criador, que as mantém e governa
  2. de todos os seres inteligentes e racionais, sejam anjos ou homens, porque ele é seu criador, guardião e protetor
   1. de seres espirituais de todos os homens
  3. de cristãos, como aqueles que através de Cristo tem sido exaltados a uma relação íntima e especialmente familiar com Deus, e que não mais o temem como a um juiz severo de pecadores, mas o respeitam como seu reconciliado e amado Pai
  4. o Pai de Jesus Cristo, aquele a quem Deus uniu a si mesmo com os laços mais estreitos de amor e intimidade, fez conhecer seus propósitos, designou para explicar e propagar entre os homens o plano da salvação, e com quem também compartilhou sua própria natureza divina
   1. por Jesus Cristo mesmo
   2. pelos apóstolos

πετεινόν
(G4071)
Ver mais
peteinón (pet-i-non')

4071 πετεινον peteinon

de um derivado de 4072; n n

 1. que voa, alado
 2. animal que voa ou tem asas, pássaros
  1. as aves do céu, i.e., voando no céu (ar)

σπείρω
(G4687)
Ver mais
speírō (spi'-ro)

4687 σπειρω speiro

provavelmente reforçado de 4685 (da idéia de estender); TDNT - 7:536,1065; v

semear, espalhar, disseminar

metáf. de dizeres proverbiais


σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

συνάγω
(G4863)
Ver mais
synágō (soon-ag'-o)

4863 συναγω sunago

de 4862 e 71; v

 1. reunir com
  1. retirar, recolher
   1. de peixes
   2. de uma rede na qual são pescados
 2. juntar, reunir, fazer encontrar-se
  1. juntar-se, unir (aqueles previamente separados)
  2. reunir por meio de convocação
  3. estar reunido, i.e., reunir-se, encontrar-se, unir-se
 3. trazer consigo
  1. para dentro de casa, i.e., receber com hospitalidade, entreter

τρέφω
(G5142)
Ver mais
tréphō (tref'-o)

5142 τρεφω trepho

verbo primário (propriamente, threpho; mas talvez reforçado da raiz de 5157 da idéia de convulsão); v

nutrir, sustentar

alimentar

dar de mamar, engordar

educar, criar, nutrir


ἀποθήκη
(G596)
Ver mais
apothḗkē (ap-oth-ay'-kay)

596 αποτηκη apotheke

de 659; n f

 1. um lugar no qual algo é guardado ou armazenado
 2. depósito, armazém

αὐτός
(G846)
Ver mais
autós (ow-tos')

846 αυτος autos

da partícula au [talvez semelhante a raiz de 109 pela idéia de um vento instável] (para trás); pron

 1. ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo
 2. ele, ela, isto
 3. o mesmo

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Mateus 6:26 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Mateus 6:26 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Mateus 6:26

Referências em Livro Espírita


Allan Kardec

mt 6:26
O Evangelho Segundo o Espiritismo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 25
Página: 373
Allan Kardec
Detalhes Comprar

Cairbar Schutel

mt 6:26
Parábolas e Ensinos de Jesus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 46
Página: -
Cairbar Schutel
Detalhes Comprar

Emmanuel

mt 6:26
Livro da Esperança

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 84
Página: 221
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
mt 6:26
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Mateus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 169
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Vinícius

mt 6:26
Na Seara do Mestre

Categoria: Livro Espírita
Ref: 3396
Capítulo: 26
Página: 128
Vinícius
Detalhes Comprar

Wesley Caldeira

mt 6:26
Da Manjedoura A Emaús

Categoria: Livro Espírita
Ref: 11456
Capítulo: 16
Wesley Caldeira
Wesley Caldeira
Detalhes Comprar

Amélia Rodrigues

mt 6:26
Vivendo Com Jesus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 3
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


CARLOS TORRES PASTORINO

mt 6:26
Sabedoria do Evangelho - Volume 2

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 44
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Inquietação Ansiedade Natureza


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano
Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da EscóciaReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Mateus 6:26

Gênesis 1:29 E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente; ser-vos-ão para mantimento.
Jó 35:11 Que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus?
Jó 38:41 Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando, por não terem que comer?
Salmos 104:11 Dão de beber a todos os animais do campo; os jumentos monteses matam com elas a sua sede.
Salmos 104:27 Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno.
Salmos 145:15 Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo.
Salmos 147:9 que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos, quando clamam.
Mateus 6:32 (Porque todas essas coisas os gentios procuram.) Decerto, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas;
Mateus 7:9 E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra?
Mateus 10:29 Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai.
Lucas 12:6 Não se vendem cinco passarinhos por dois ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus.
Lucas 12:24 Considerai os corvos, que nem semeiam, nem segam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta; quanto mais valeis vós do que as aves?

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Ajuntar

verbo bitransitivo e pronominal Juntar, colocar junto ou perto; unir-se: ajuntar os alunos da escola; os melhores se ajuntaram.
Reunir pessoas ou coisas que têm relações entre si; unir uma coisa com outra: ajuntar os bons e os maus.
Juntar em grande quantidade; acumular, acrescentar, coligir: ajuntar dinheiro.
verbo intransitivo Unir de maneira muito próxima: não temos o dinheiro todo, estamos ajuntando.
Etimologia (origem da palavra ajuntar). A + juntar.

Fonte: Dicionário Comum

Alimentar

adjetivo Relativo a alimento: gastos alimentares.
Obrigação alimentar, obrigação legal de prover os alimentos dos parentes próximos.
Pensão alimentar, pensão fixada judicialmente e destinada a assegurar a subsistência de quem dela necessitar.
Provisão alimentar, soma destinada à sobrevivência de uma das partes enquanto aguarda julgamento de um processo.
Bolo alimentar, massa formada pela comida antes da digestão.

Fonte: Dicionário Comum

nutrir, sustentar, manter. – Alimentar, diz Roq., que “se refere à ideia da necessidade que de comer têm os seres viventes. – Nutrir explica esta mesma necessidade satisfeita em proveito do indivíduo pelos bons resultados da digestão. – Sustentar significa prover do necessário para a vida, dar o sustento, a comida diária. Alimenta-se o pobre com umas sopas. Nutre-se o rico de bons manjares. As pessoas caritativas sustentam muitas famílias necessitadas. No sentido figurado, dizemos que a lenha alimenta o fogo, a água as plantas. O literato alimenta-se lendo Horácio, e nutre-se com as verdades da filosofia. Os poderosos do século sustentaram com sua influência e conselhos muitos erros e heresias”. – Manter diz propriamente – “conservar alguma coisa como está, no seu lugar, nas condições em que se encontra. Mantém-se a família; mantém- -se a promessa, a atitude, a opinião...

Fonte: Dicionário de Sinônimos

Ar

substantivo masculino Fluído gasoso que compõe a atmosfera, a camada de gases que envolve um planeta, composto por nitrogênio e oxigênio.
Atmosfera; camada gasosa que envolve a superfície da Terra.
Respiração; designação do fôlego: com a queda ficou sem ar.
Por Extensão Vento; esse gás em movimento: ar forte.
Condição do clima num local determinado; geralmente usado no plural: precisava dos ares de uma boa praia.
Figurado Razão; o que causa alguma coisa: os ares do progresso trouxeram empregos.
Figurado Aparência; maneira de ser; modo de agir ou de se expressar: tinha ar de infelicidade.
Ao ar livre. Fora de qualquer recinto coberto: a festa será ao ar livre.
Ver também: ar-condicionado.
Etimologia (origem da palavra ar). Do latim aeris.

Fonte: Dicionário Comum

hebraico: cidade ou vila

Fonte: Dicionário Bíblico

Aves

fem. pl. de ave

a·ve 1
(latim avis, -e)
nome feminino

1. [Zoologia] Animal vertebrado, ovíparo, de respiração pulmonar, sangue quente, pele coberta de penas. (Os membros posteriores servem-lhe para andar e os anteriores, ou asas, para voar; tem bico córneo e desdentado.)

2. Figurado Pessoa que aparece numa terra e tem ali pouca demora.

3. Vagabundo.


ave de arribação
Ornitologia A que muda de região em certas épocas do ano.

ave de mau agouro
Ave que, por superstição, se crê ser presságio de desgraça ou fatalidade.

Figurado Pessoa a cuja presença se associa, por superstição, o prenúncio de desgraça ou fatalidade.

ave de rapina
Ornitologia Ave carnívora de bico curto e adunco e garras fortes. = RAPACE

Pessoa com grande ambição, que não olha a meios para atingir o que quer.

ave rara
Pessoa ou coisa com características originais e pouco frequentes.


ave |àvé| 2
(palavra latina)
interjeição

Expressão designativa de saudação, de cumprimento. = SALVE

Fonte: Dicionário Comum

As aves achavam-se divididas em animais limpos e imundos na Lei de Moisés. As aves imundas, que por isso mesmo não podiam servir de alimento, eram aquelas que se alimentavam de carne, peixe e animais mortos. As que se alimentavam de insetos, de grãos e de fruta eram ‘animais limpos’. Esta classificação pode, facilmente, concordar com as idéias modernas sobre o assunto. outra cláusula da lei judaica proibia que se tirasse do ninho a ave-mãe, embora os seus filhinhos ou os seus ovos pudessem dali ser levados. Há várias referências aos hábitos das aves. Jeremias (8,7) fala da chegada da cegonha, do grou e da andorinha – e em Cantares de Salomão (2.11,12) o canto das aves e a voz da rola são anunciativos da primavera. Em Ec 12:4 acha-se esta expressão, ‘a voz das aves’: é a do rouxinol, que existe em grande número ao longo das margens do Jordão e na vizinhança do mar Morto. Canta muito bem, e é uma ave que facilmente se domestica. Tais aves são muito procuradas no oriente, e há uma referência a este costume em Jó (41.5): ‘Brincarás com ele, como se fora um passarinho?’ A grande maioria das aves que se encontram na Palestina, pertence à classe das aves de arribação. Nos lugares mais baixos do vale do Jordão acham-se aves subtropicais, que não se vêem nas regiões mais ao norte. Além destas, há umas quinze espécies peculiares à Palestina. As aves eram muito empregadas como alimento pelos habitantes da Terra Santa, e ainda o são hoje. Nos tempos primitivos eram elas apanhadas principalmente por meio de redes e armadilhas (Sl 124:7Pv 7:23) – mas atualmente são caçadas com a espingarda nos arrabaldes de Jerusalém. outro sistema de caçar aves, principalmente perdizes e abetardas, consiste em arremessar uma pequena vara. A uma caça deste gênero faz-se alusão em 1 Sm 26.20. Em uma única passagem menciona Bildade quatro diferentes métodos de apanhar aves (18:8-10). Aves marítimas e aves aquáticas são raras na Palestina – mas aves de presa, como abutres, açores, etc., são numerosas, e há muitas referências a elas na Bíblia. No livro de Deuteronômio (32,11) diz-se que Deus ensinou israel como a águia ensina os filhos. (*veja Águia.)

Fonte: Dicionário Bíblico

Ceifar

verbo transitivo direto e intransitivo Retirar ervas utilizando um instrumento adequado; cortar: ceifar a plantação.
verbo transitivo direto Figurado Cessar a vida; retirar a vida a; matar ou destruir: as pragas ceifaram as plantações.
Figurado Suprimir o efeito de; eliminar: ceifar cargos; a tristeza não ceifa a verdadeira razão da vida.
Figurado Receber como gratificação ou recompensa; colher: ceifar prêmios.
verbo intransitivo Fazer com que o cavalo coloque as mãos para fora, ao caminhar, realizando um semicírculo.
Etimologia (origem da palavra ceifar). Ceifa + ar.

Fonte: Dicionário Comum

Celeiros

masc. pl. de celeiro

ce·lei·ro
nome masculino

1. Casa de recolher cereais.

2. Depósito de provisões.

Confrontar: seleiro.

Fonte: Dicionário Comum

Celeste

celestial; divino, divinal; célico, celígeno, deífico. – Entre celeste e celestial há uma diferença, que em certos casos é fundamental, marcada pela partícula de extensividade que figura no segundo. – Celeste significa – “próprio do céu (e também de Deus) que está ou que aparece no céu, que vem do céu”. – Celestial, tendo a mesma significação, designa, em certos casos, “o que é como se fosse celeste”. Dizemos: cólera celeste (cólera divina) e não – cólera celestial; o semblante celestial de uma menina (e não – celeste). – Entre divino e divinal há uma distinção análoga. Ninguém diria – misericórdia divinal – em referência à misericórdia de Deus (e sim – misericórdia divina). Como ninguém diria – a ternura divina daquela mãe (mas – a ternura divinal). Na maioria dos casos, entretanto, empregam-se indistintamente celeste e celestial, divino e divinal. – Célico e celígeno são termos usados na poesia, significando: o primeiro, celestial, do céu” [nem sempre – celeste, pois este pode valer ainda como um restritivo de firmamento, conforme se vê em – corpo celeste (referindo-nos a um astro, e não – corpo celestial)]. – Celígeno quer dizer – “nascido no céu, vindo do céu, que tem origem no céu”. – Deífico é também termo poético, significando mais – divinizante – que propriamente – divino. Dicionário de Sinônimos da Língua Portuguesa 261

Fonte: Dicionário de Sinônimos

adjetivo Relativo ou próprio do céu; que está ou aparece no céu: astros celestes; cor celeste.
Habitante do céu ou dele derivado, característico; célio.
Cuja cor se assemelha ao céu sem nuvens, especialmente falando da cor azul; azul do céu, azul celeste.
De teor sobrenatural, supremo: criaturas celestes.
Religião Concernente à divindade; divino.
[Astronomia] Proveniente do céu ou caído da atmosfera.
Figurado Que denota perfeição, superioridade; superior, perfeito.
Antigo Referente ao antigo império chinês.
Etimologia (origem da palavra celeste). A palavra celeste deriva do latim caelestis,e ou coelestis,e, com o sentido de "referente ao céu".

Fonte: Dicionário Comum

Celestial

adjetivo Que se encontra, habita ou está no céu; relacionado com o céu ou que nele aparece; celeste: seres celestiais; fenômenos celestiais.
Religião Que diz respeito à divindade; divino.
Sobre-humano; sobrenatural, supremo.
Por Extensão De coloração semelhante à cor do céu: azul celestial.
Etimologia (origem da palavra celestial). Celeste + i + al.

Fonte: Dicionário Comum

Celestial Do céu (Lc 2:13).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Colher

substantivo feminino Talher composto por uma parte côncava e por um cabo; talher que se usa para levar os alimentos à boca.
Utensílio de cozinha de mesma composição usado para servir pratos.
Colherada; a porção contida numa colher: colher de farinha.
Por Extensão Designação de diversos instrumentos de aspecto semelhante ao da colher: colher de pedreiro.
Colher de sopa. Colher cuja capacidade pode chegar aos 15ml.
verbo transitivo direto , bitransitivo e intransitivo Pronuncia-se: /côlher/. Separar os frutos, flores ou folhas da planta; realizar a colheita: colher o milho; colher a rosa da roseira; já é tempo de colher.
verbo transitivo direto e bitransitivo Recolher ou apanhar: colhia o excesso de sujeira; colhia do jardim a sujeira.
verbo transitivo direto Coletar; conseguir por recolhimento: colhia as doações.
Obter em retribuição a: com aquela atitude colheu desavenças.
Plantar; fazer o cultivo de: no próximo ano colherá arroz.
Etimologia (origem da palavra colher). Do latim colligare.

Fonte: Dicionário Comum

Céu

substantivo masculino Espaço infinito no qual se localizam e se movem os astros.
Parte do espaço que, vista pelo homem, limita o horizonte: o pássaro voa pelo céu.
Reunião das condições climáticas; tempo: hoje o céu está claro.
Local ou situação feliz; paraíso: estou vivendo num céu.
Religião Deus ou a sabedoria ou providência divina: que os céus nos abençoem.
Religião Local para onde vão as boas almas: o reino dos Céus.
Religião A reunião dos anjos, dos santos que fazem parte do Reino de Deus.
Por Extensão Atmosfera ou parte dela situada acima de uma região na superfície terrestre.
expressão A céu aberto. Ao ar livre: o evento será a céu aberto.
Mover céus e terras. Fazer todos os esforços para obter alguma coisa.
Cair do céu. Chegar de imprevisto, mas numa boa hora: o dinheiro caiu do céu.
Etimologia (origem da palavra céu). Do latim caelum; caelus.i.

Fonte: Dicionário Comum

Segundo os judeus, havia pelo menos três céus: o primeiro era a região nublada do ar, onde voam os pássaros, que por isso mesmo são chamados ‘as aves dos céus’ (35:11). É a este que se referem aquelas passagens em que se fala do orvalho do céu, das nuvens do céu, e do vento do céu. o segundo céu era aquela parte do espaço, onde luzem o Sol, a Lua, e as estrelas, e que se chama o ‘firmamento’, ou a expansão do céu (Gn 1:8). o terceiro, segundo pensavam os judeus, achava-se simbolizado pelo Santo dos Santos, e era a Casa de Deus e dos santos anjos. Foi este o céu, donde veio Cristo, e para o qual subiu depois da Sua ressurreição (At 1:11), e donde há de vir outra vez (1 Ts 4.16). A este mesmo céu foi Paulo arrebatado (2 Co 12.2). Não é como os outros céus, perceptíveis à vista humana (Jo 3:12-13Hb 8:1 – e 9.24). Alguns judeus distinguiam sete céus (Testamento dos doze Patriarcas, Levi 2 e 3 – Livro dos Segredos de Enoque, 3.21). Com respeito ao céu, como eterna morada dos remidos, sabemos que é um lugar, que foi para eles preparado por Jesus Cristo (Jo 14:2) – um lugar de felicidade 1Co 2:9), e de glória (2 Tm 2,11) – e é, também, um repouso, em que se está livre de toda inquietação (Hb 4:10-11). Chama-se ‘reino’ (Mt 25:34Tg 2:5 – 2 Pe 1,11) – Paraíso (Lc 23:43Ap 2:7) – uma herança (1 Pe 1,4) – cidade (Hb 11:10). Nesta abençoada morada servem os remidos a Deus, inteiramente livres do mal da alma e do corpo (Ap 7:15-16), em completa alegria e felicidade (Sl 16:11), vida essa acima da nossa compreensão 1Co 2:9).

Fonte: Dicionário Bíblico

Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, formada do grego coilos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. [...] Segundo a opinião mais comum, havia sete céus e daí a expressão – estar no sétimo céu – para exprimir perfeita felicidade. [...] A teologia cristã reconhece três céus: o primeiro é o da região do ar e das nuvens; o segundo, o espaço em que giram os astros, e o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habi-tação dos que o contemplam face a face.[...]As diferentes doutrinas relativamente aoparaíso repousam todas no duplo errode considerar a Terra centro do Uni-verso, e limitada a região dos astros
Referencia: KARDEC, Allan• O céu e o inferno ou A Justiça divina segundo o Espiritismo• Trad• de Manuel Justiniano Quintão• 57a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, cap• 3, it• 1 e 2

[...] é o espaço universal; são os plane-tas, as estrelas e todos os mundos supe-riores, onde os Espíritos gozamplenamente de suas faculdades, sem astribulações da vida material, nem as an-gústias peculiares à inferioridade.
Referencia: KARDEC, Allan• O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita• Trad• de Guillon Ribeiro• 86a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - q• 1016

[...] O Céu é o espaço infinito, a multidão incalculável de mundos [...].
Referencia: FLAMMARION, Camille• Deus na Natureza• Trad• de M• Quintão• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - t• 4, cap• 1

[...] o Céu que Deus prometeu aos que o amam é também um livro, livro variado, magnífico, cada uma de cujas páginas deve proporcionar-nos emoções novas e cujas folhas os séculos dos séculos mal nos consentirão voltar até a última.
Referencia: MARCHAL, V (Padre)• O Espírito Consolador, ou os nossos destinos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - 6a efusão

O Céu de Jesus é o reinado do Espírito, é o estado da alma livre, que, emancipando-se do cativeiro animal, ergue altaneiro vôo sem encontrar mais obstáculos ou peias que a restrinjam.
Referencia: VINÍCIUS (Pedro de Camargo)• Nas pegadas do Mestre: folhas esparsas dedicadas aos que têm fome e sede de justiça• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - O Céu de Jesus

O Céu representa uma conquista, sem ser uma imposição.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Ação e reação• Pelo Espírito André Luiz• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 2

[...] em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Justiça Divina• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Céu

[...] o céu começará sempre em nós mesmos [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Justiça Divina• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Céu e inferno

Toda a região que nomeamos não é mais que uma saída gloriosa com milhões de portas abertas para a celeste ascensão.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Rumo certo• Pelo Espírito Emmanuel• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 57

Céu – esferas espirituais santificadas onde habitam Espíritos Superiores que exteriorizam, do próprio íntimo, a atmosfera de paz e felicidade.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• O Espírito da Verdade: estudos e dissertações em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec• Por diversos Espíritos• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 8

Fonte: Dicionário da FEB

Céu
1) Uma das grandes divisões do UNIVERSO (Gn 1:1).


2) Lugar onde moram Deus, os seres celestiais e os salvos que morrem (Is 66:1; Mt 24:36; 2Co 5:1).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Céu 1. No evangelho de Mateus, no plural, perífrase empregada no lugar de Deus como, por exemplo, o Reino de Deus é descrito como o Reino dos céus (Mt 5:10; 6,20; 21,25; Lc 10:20; 15,18.21; Jo 3:27).

2. Morada de Deus, de onde envia seus anjos (Mt 24:31; Lc 22:43); faz ouvir sua voz (Mt 3:17; Jo 12:28); e realiza seus juízos (Lc 9:54; 17,29ss.).

3. Lugar onde Jesus ascendeu após sua ressurreição (Mc 16:19; Lc 24:51).

4. Destino dos que se salvam. Ver Vida eterna.

m. Gourgues, El más allá en el Nuevo Testamento, Estella 41993; C. Vidal Manzanares, El judeo-cristianismo...

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Dentro

advérbio Interiormente; localizado no interior de; de modo interno: lá dentro está melhor.
Adentro; em direção ao interior de: entrou mato adentro.
interjeição [Marinha] Ordem dada aos marinheiros para que as vergas sejam recolhidas.
expressão Estar por dentro. Saber do que acontece: estou por dentro do assunto.
Dentro de. Na parte interna; de modo íntimo; com o passar do tempo: passou o dia dentro do escritório; guardei seu nome dentro da minha cabeça; o ônibus sairá dentro de minutos.
Dentro em. Intimamente; de maneira íntima e particular: o amor está dentro em mim.
Etimologia (origem da palavra dentro). Do latim de + intro.

Fonte: Dicionário Comum

E

conjunção Conjunção que liga palavras e orações com mesma função.
Indica adição: pai e mãe extremosos.
Indica oposição: falou muito, e não disse nada.
Expressa consequência: ele não quis me ouvir e se deu mal.
Denota inclusão: trouxe meus filhos e seus amigos.
Gramática Repetida entre os membros de uma série, dá mais vivacidade à enumeração: a alta, e nobre, e musical prosa de Vieira.
Gramática Indica a variação de sentidos com que nos referimos a pessoas ou coisas do mesmo nome: há amigos e amigos, interesses e interesses.
Gramática Apresenta números compostos: mil oitocentos e vinte e dois.
Gramática Inicia frases bíblicas sem ligação imediata com frase antecedente: E era a hora terceira quando O crucificaram.
Gramática Atribui enfase na frase (sobretudo em interrogações e exclamações): e tu não sabias?
substantivo masculino A quinta letra que compõe o alfabeto e sua segunda vogal: meu nome se inicia com e.
Maneira de representar essa letra (e).
numeral [Matemática] Número e, que corresponde ao quinto número numa série.
Etimologia (origem da palavra e). Do latim et.

Fonte: Dicionário Comum

conjunção Conjunção que liga palavras e orações com mesma função.
Indica adição: pai e mãe extremosos.
Indica oposição: falou muito, e não disse nada.
Expressa consequência: ele não quis me ouvir e se deu mal.
Denota inclusão: trouxe meus filhos e seus amigos.
Gramática Repetida entre os membros de uma série, dá mais vivacidade à enumeração: a alta, e nobre, e musical prosa de Vieira.
Gramática Indica a variação de sentidos com que nos referimos a pessoas ou coisas do mesmo nome: há amigos e amigos, interesses e interesses.
Gramática Apresenta números compostos: mil oitocentos e vinte e dois.
Gramática Inicia frases bíblicas sem ligação imediata com frase antecedente: E era a hora terceira quando O crucificaram.
Gramática Atribui enfase na frase (sobretudo em interrogações e exclamações): e tu não sabias?
substantivo masculino A quinta letra que compõe o alfabeto e sua segunda vogal: meu nome se inicia com e.
Maneira de representar essa letra (e).
numeral [Matemática] Número e, que corresponde ao quinto número numa série.
Etimologia (origem da palavra e). Do latim et.

Fonte: Dicionário Comum

Entanto

substantivo masculino No entanto; mas, contudo, porém: quis falar, no entanto a timidez não me deixou.
Durante esse meio-tempo: o professor fala, no entanto o diretor observa.
Gramática Como substantivo somente usado na locução: no entanto.
conjunção Mas, porém, contudo, todavia; indica oposição, restrição: precisava falar, entanto a timidez não deixava.
advérbio Nessa mesma ocasião; nesse meio-tempo: foi viajar; entanto perdeu o emprego.
Etimologia (origem da palavra entanto). Do latim intantum.

Fonte: Dicionário Comum

Maís

substantivo masculino Variedade de milho graúdo, bem desenvolvido.
Não confundir com: mais.
Etimologia (origem da palavra maís). Do espanhol maíz.

Fonte: Dicionário Comum

Não

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

Fonte: Dicionário Comum

Observar

verbo transitivo direto Espiar, analisar de modo sorrateiro, escondido: o vizinho gostava de observar quem passava naquela rua.
Adequar-se às regras; obedecer: observou os comportamentos sociais da vila.
Analisar empírica e cientificamente: observar os hábitos das tartarugas.
verbo transitivo direto e pronominal Olhar fixamente para algo, alguém ou para si próprio; analisar com cuidado; ver atenciosamente: observava os filhos na escola; observava-se ao comer para não cometer gafes; observaram-se como dois desconhecidos.
verbo transitivo direto e bitransitivo Fazer uma constatação sobre algo ou alguém: observou, no olhar da namorada, resquícios de culpa.
Atrair a atenção para algo ou alguém: observou os problemas do relatório.
Exprimir juízo de valor ou opinião sobre: observou que o trabalho seria degradante.
Etimologia (origem da palavra observar). Do latim observare.

Fonte: Dicionário Comum

Pai

substantivo masculino Aquele que tem ou teve filho(s); genitor, progenitor.
Indivíduo em relação aos seus filhos.
Responsável pela criação de; criador: Corneille é o pai da tragédia francesa.
Quem funda uma instituição, cidade, templo; fundador.
[Zoologia] Animal macho que teve filhotes.
Figurado Algo ou alguém que dá origem a outra coisa ou pessoa: o desconhecimento é o pai da ignorância.
Indivíduo que pratica o bem, que realiza ou possui boas ações; benfeitor.
Religião Primeira pessoa que, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, compõe a Santíssima Trindade.
Religião Título dado aos membros padres de uma congregação religiosa.
substantivo masculino plural Os progenitores de alguém ou os seus antepassados.
expressão Pai Eterno. Deus.
Pai espiritual. Aquele que dirige a consciência de alguém.
Etimologia (origem da palavra pai). Talvez do latim patre-, padre, pade, pai.

Fonte: Dicionário Comum

Esta palavra, além da sua significação geral, toma-se também na Escritura no sentido de avô, bisavô, ou fundador de uma família, embora remota. Por isso os judeus no tempo de Jesus Cristo chamavam pais a Abraão, isaque e Jacó. Jesus Cristo é chamado o Filho de Davi, embora este rei estivesse distante dele muitas gerações. Pela palavra ‘pai’ também se compreende o instituidor, o mestre, o primeiro de uma certa profissão. Jabal ‘foi o pai dos que habitam nas tendas e possuem gado’. E Jubal ‘foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta’ (Gn 4:20-21). Também se emprega o termo no sentido de parentesco espiritual bom ou mau – assim, Deus é o Pai da Humanidade. o diabo é cognominado o pai da mentira (Jo 8:44). Abraão é o pai dos crentes. É igualmente chamado ‘o pai de muitas nações’, porque muitos povos tiveram nele a sua origem. Na idade patriarcal a autoridade do pai na família era absoluta, embora não tivesse o poder de dar a morte a seus filhos (Dt 21:18-21).

Fonte: Dicionário Bíblico

Os pais não são os construtores da vida, porém, os médiuns dela, plasmando-a, sob a divina diretriz do Senhor. Tornam-se instrumentos da oportunidade para os que sucumbiram nas lutas ou se perderam nos tentames da evolução, algumas vezes se transformando em veículos para os embaixadores da verdade descerem ao mundo em agonia demorada.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Lampadário espírita• Pelo Espírito Joanna de Ângelis• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 17

Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso P de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Caminho, verdade e vida• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 12

Os pais da Terra não são criadores, são zeladores das almas, que Deus lhes confia, no sagrado instituto da família.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

Ser pai é ser colaborador efetivo de Deus, na Criação.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Luz no lar: seleta para uso no culto do Evangelho no lar• Por diversos Espíritos• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 46

[...] [Os pais são os] primeiros professores [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• O Espírito da Verdade: estudos e dissertações em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec• Por diversos Espíritos• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 16

Fonte: Dicionário da FEB

Pai Maneira de falar de Deus e com Deus. No AT Deus tratava o povo de Israel como seu filho (Ex 4:22); (Dt 1:31); 8.5; (Os 11:1). Jesus chamava Deus de “Pai” (Jo 5:17). Ele ensinou que todos aqueles que crêem nele são filhos de Deus (Jo 20:17). Ver também (Mt 6:9) e Rm

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Pai Ver Abba, Deus, Família, Jesus, Trindade.

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

substantivo masculino Aquele que tem ou teve filho(s); genitor, progenitor.
Indivíduo em relação aos seus filhos.
Responsável pela criação de; criador: Corneille é o pai da tragédia francesa.
Quem funda uma instituição, cidade, templo; fundador.
[Zoologia] Animal macho que teve filhotes.
Figurado Algo ou alguém que dá origem a outra coisa ou pessoa: o desconhecimento é o pai da ignorância.
Indivíduo que pratica o bem, que realiza ou possui boas ações; benfeitor.
Religião Primeira pessoa que, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, compõe a Santíssima Trindade.
Religião Título dado aos membros padres de uma congregação religiosa.
substantivo masculino plural Os progenitores de alguém ou os seus antepassados.
expressão Pai Eterno. Deus.
Pai espiritual. Aquele que dirige a consciência de alguém.
Etimologia (origem da palavra pai). Talvez do latim patre-, padre, pade, pai.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Aquele que tem ou teve filho(s); genitor, progenitor.
Indivíduo em relação aos seus filhos.
Responsável pela criação de; criador: Corneille é o pai da tragédia francesa.
Quem funda uma instituição, cidade, templo; fundador.
[Zoologia] Animal macho que teve filhotes.
Figurado Algo ou alguém que dá origem a outra coisa ou pessoa: o desconhecimento é o pai da ignorância.
Indivíduo que pratica o bem, que realiza ou possui boas ações; benfeitor.
Religião Primeira pessoa que, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, compõe a Santíssima Trindade.
Religião Título dado aos membros padres de uma congregação religiosa.
substantivo masculino plural Os progenitores de alguém ou os seus antepassados.
expressão Pai Eterno. Deus.
Pai espiritual. Aquele que dirige a consciência de alguém.
Etimologia (origem da palavra pai). Talvez do latim patre-, padre, pade, pai.

Fonte: Dicionário Comum

Porventura

advérbio Demonstra que o falante expressa, no plano hipotético, o teor da oração que pretende modificar; por hipótese, por acaso: se porventura ela aparecer, você me chama?
Em frases interrogativas, geralmente em interrogações retóricas; por casualidade: o professor é porventura o escritor deste livro? Porventura seguiremos unidos até o final?
Etimologia (origem da palavra porventura). Por + ventura.

Fonte: Dicionário Comum

Recolher

recolher
v. 1. tr. dir. Fazer a colheita de. 2. tr. dir. Pôr ao abrigo de; guardar. 3. tr. dir. Juntar, reunir (coisas dispersas). 4. tr. dir. Apanhar, apreender. 5. tr. dir. Tirar da circulação. 6. tr. dir. Coligir; juntar. 7. tr. dir. Angariar. 8. tr. dir. Fazer a cobrança de; receber. 9. tr. dir. e pron. Encolher(-se), retrair(-se). 10. tr. dir. Caçar, ferrar (as velas). 11. tr. dir. Dar acolhimento ou hospitalidade a. 12. pron. Abrigar-se; refugiar-se. 13. tr. dir., Intr. e pron. Entrar depois de ter saído; voltar para casa. 14. pron. Ir-se, retirar-se (para algum aposento). 15. pron. Retirar-se do mundo. 16. tr. dir. Prender, guardar. 17. pron. Concentrar o espírito na meditação. 18. pron. Pôr-se ao abrigo de.

Fonte: Dicionário Comum

Segar

Ceifar; cortar

Fonte: Dicionário Bíblico

verbo transitivo direto e intransitivo Colher; fazer cortes com foice ou colher alguma coisa com instrumentos cortantes: o funcionário segava os cereais; tempo propício para segar.
verbo transitivo direto Por Extensão Separar em pedaços menores, fatias: segou as frutas da refeição.
Por Extensão Finalizar; colocar fim em: segou um casamento de anos.
Não confundir com: cegar.
Etimologia (origem da palavra segar). Do latim secare.

Fonte: Dicionário Comum

Semear

Semear Plantar semente (Sl 126:5; Mc 4:3).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

verbo transitivo direto e intransitivo Lançar sementes na terra para germinar: semear os campos; trabalhava semeando.
verbo intransitivo Buscar resultados; colher: trabalha agora para semear depois.
verbo transitivo direto Figurado Derramar aqui e ali; espalhar: semear benefícios.
Figurado Dispor sem ordem; entremear: semeava seus discursos com ironia.
Figurado Fazer divulgação de; divulgar, propagar, alastrar: semear boatos.
Figurado Preencher com; encher: semear cadáveres pelo campo de batalha.
Figurado Ser o motivo de; criar a partir de; promover, produzir: semear intrigas.
verbo bitransitivo Figurado Colocar por entre: semeava a leitura com fotografias.
expressão Quem semeia ventos colhe tempestades. Quem causa um mal será vítima de males maiores.
Etimologia (origem da palavra semear). Do latim seminare.

Fonte: Dicionário Comum

Sustenta

3ª pess. sing. pres. ind. de sustentar
2ª pess. sing. imp. de sustentar

sus·ten·tar -
(latim sustento, -are)
verbo transitivo

1. Segurar por baixo. = SUPORTAR, SUSTER

2. Auxiliar; amparar.

3. Impedir que alguma coisa caia.

4. Fazer frente a; resistir a.

5. Conservar; manter.

6. Alimentar; dar o necessário para viver a.

7. Instruir, edificar (o espírito).

8. Estimular.

9. Perpetuar.

10. Fortificar; defender.

11. Opor-se a.

12. Pelejar a favor de; defender com argumentos.

13. Afirmar com empenho.

verbo pronominal

14. Resistir.

15. Manter-se.

16. Prolongar (som ou voz).

Fonte: Dicionário Comum

Tender

verbo transitivo indireto Possuir uma inclinação, aptidão para: sua filha sempre tendia para o piano.
Ser parecido ou estar próximo de: o vestido listrado tendia para o vermelho.
Encaminhar; seguir em direção a: seus projetos tendem à falência.
Destinar-se; ter como objetivo, como motivo: os impostos tendem à falência do consumidor.
verbo transitivo direto Desfraldar; encher ou manter-se aberto com o vento: o temporal tendia os lençóis no varal.
verbo intransitivo Voltar-se; apresentar uma inclinação em relação a: a bicicleta tendeu para a esquerda.
verbo transitivo direto e pronominal Estender; expandir-se ou alongar-se no tempo ou num espaço: tendia as pernas; a praia tendia-se pelo horizonte.
Etimologia (origem da palavra tender). Do latim tendere.

Fonte: Dicionário Comum

verbo transitivo indireto Possuir uma inclinação, aptidão para: sua filha sempre tendia para o piano.
Ser parecido ou estar próximo de: o vestido listrado tendia para o vermelho.
Encaminhar; seguir em direção a: seus projetos tendem à falência.
Destinar-se; ter como objetivo, como motivo: os impostos tendem à falência do consumidor.
verbo transitivo direto Desfraldar; encher ou manter-se aberto com o vento: o temporal tendia os lençóis no varal.
verbo intransitivo Voltar-se; apresentar uma inclinação em relação a: a bicicleta tendeu para a esquerda.
verbo transitivo direto e pronominal Estender; expandir-se ou alongar-se no tempo ou num espaço: tendia as pernas; a praia tendia-se pelo horizonte.
Etimologia (origem da palavra tender). Do latim tendere.

Fonte: Dicionário Comum

tender
v. 1. tr. dir. Estender, estirar. 2. tr. dir. Desfraldar, enfunar. 3. tr. dir. Bater ou enformar (a massa do pão) antes de cozer. 4. pron. Estender-se, fazer-se largo. 5. tr. ind. Dirigir-se, encaminhar-se. 6. tr. ind. Aproximar-se de: T. para o zero a temperatura. 7. tr. ind. Apresentar tendência, inclinação, pendor ou propensão para.

Fonte: Dicionário Comum

Tênder

tênder
v. 1. tr. dir. Estender, estirar. 2. tr. dir. Desfraldar, enfunar. 3. tr. dir. Bater ou enformar (a massa do pão) antes de cozer. 4. pron. Estender-se, fazer-se largo. 5. tr. ind. Dirigir-se, encaminhar-se. 6. tr. ind. Aproximar-se de: T. para o zero a temperatura. 7. tr. ind. Apresentar tendência, inclinação, pendor ou propensão para.

Fonte: Dicionário Comum

Valar

verbo transitivo Cavar ou abrir valas em.
Rodear com valas: valar uma propriedade.

Fonte: Dicionário Comum

valar
v. tr. dir. 1. Abrir valas e.M 2. Cercar de valas. 3. Defender, fortificar.

Fonte: Dicionário Comum

Valor

substantivo masculino O preço que se paga ou se recebe por alguma coisa.
Que pode ser útil; valia: conselho de valor.
Indicação numérica que corresponde ao resultado de; número.
O prestígio, a qualidade, a relevância ou importância de; mérito.
Que é legítimo e verdadeiro; legitimidade: moeda antiga sem valor.
Qualidade que faz com que algo se torne importante para alguém.
Atributo pessoal que incita respeito: admiro o seu valor.
Expressão de consideração e zelo; estima.
Numa comparação, aquilo que se destaca.
Figurado Excesso de relevância; importância.
Importância estabelecida por determinação.
Poder de compra variável de uma moeda, de uma ação ou de um título.
[Jurídico] Capacidade que uma ação jurídica tem de produzir determinados resultados.
Economia Característica que atribui a um objeto o caráter de propriedade econômica: com o tempo, o móvel adquiriu valor.
[Música] Tempo que se refere à duração de uma nota ou de uma pausa.
[Filosofia] Conceito que determina aquilo que deve ser pela influência de argumentos opostos ao que, atualmente, é.
substantivo masculino plural Fundamentos éticos que norteiam o comportamento humano.
Aquilo que se possui; bens, riquezas.
Designação dos títulos de crédito que, sendo públicos ou particulares, representam dinheiro.
Etimologia (origem da palavra valor). Do latim valore.

Fonte: Dicionário Comum

valor (ô), s. .M 1. O preço atribuído a uma coisa; estimação, valia. 2. Relação entre a coisa apreciável e a moeda corrente no país. 3. Talento. 4. Coragem, intrepidez, valentia. 5. Merecimento, préstimo. S. .M pl. Quaisquer títulos de crédito.

Fonte: Dicionário Comum