ὁ δὲ εἶπεν· Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου· ⸂ὁ δὲ⸃ εἶπεν αὐτῷ· Δέξαι σου ⸂τὰ γράμματα⸃ καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα.

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

 -  G3588 and δὲG1161 he said εἶπενG3004 A hundred ἙκατὸνG1540 baths βάτουςG943 of oil ἐλαίουG1637  -  G3588 And δὲG1161 he said εἶπενG3004 to him αὐτῷG846 Take ΔέξαιG1209 your σουG4771 the τὰG3588 bill γράμματαG1121 and καὶG2532 having sat down καθίσαςG2523 quickly ταχέωςG5030 write γράψονG1125 fifty πεντήκονταG4004

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

RespondeuG2036 ἔπωG2036 G5627 ele: CemG1540 ἑκατόνG1540 cadosG943 βάτοςG943 de azeiteG1637 ἔλαιονG1637. EntãoG2532 καίG2532, disseG2036 ἔπωG2036 G5627: TomaG1209 δέχομαιG1209 G5663 a tuaG4675 σοῦG4675 contaG1121 γράμμαG1121, assenta-teG2523 καθίζωG2523 G5660 depressaG5030 ταχέωςG5030 e escreveG1125 γράφωG1125 G5657 cinquentaG4004 πεντήκονταG4004.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Lucas 16:6 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Respondeu ele: Cem cados de azeite. Então, disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve cinquenta.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

E ele respondeu: Cem medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação, e, assentando-te já, escreve cinquenta.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

Respondeu ele: Cem cados de azeite. Disse-lhe, então: Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta.
(TB) - Tradução Brasileira

ὁ δὲ εἶπεν· Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου· ⸂ὁ δὲ⸃ εἶπεν αὐτῷ· Δέξαι σου ⸂τὰ γράμματα⸃ καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα.
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

Ele disse: Cem batos de óleo {de oliva}. Disse-lhe ele: Toma a tua conta e, sentando-te, escreve depressa: cinquenta.
(HD) - Haroldo Dutra

E ele disse: Cem medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua conta e assenta-te rapidamente, e escreve cinquenta.
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

E ele disse: 'Cem batos ① de azeite.' E (o administrador- da- casa) lhe disse: 'Toma a tua escritura de dívida, e havendo-te assentado ② rapidamente, escreve tu cinquenta (batos).'
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

"Cem barris de óleo", respondeu ele. Disse então: "Toma tua conta, senta-te e escreve depressa cinqüenta".
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

At ille dixit : Centum cados olei. Dixitque illi : Accipe cautionem tuam : et sede cito, scribe quinquaginta.
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

E ele disse: 'Cem batos ① de azeite.' E (o administrador- da- casa) lhe disse: 'Toma a tua escritura de dívida, e havendo-te assentado ② rapidamente, escreve tu cinquenta (batos).'


 ①

bato: 38 litros.


 ②

"assentar" faz parte da ordem para escrever.Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Lucas 16 : 6

Ele disse: Cem batos de óleo {de oliva}. Disse-lhe ele: Toma a tua conta e, sentando-te, escreve depressa: cinquenta.


batos
Lit. “bato”. Trata-se de medida hebraica para líquidos, descrita por Flávio Josefo (Ant. 1, VIII,
9) como correspondente a setenta e dois sextarri (cerca de cinquenta litros). Todavia, outros autores divergem, uns postulando que essa medida equivale a 28 litros, outros que equivale a 34 litros.

Toma
Lit. “tomar nas mãos; receber; aprender, adquirir conhecimento de, receber pela audição (sentido metafórico)”.

conta
Lit. “aquilo que é escrito ou desenhado; letra (qualquer caractere do alfabeto); manuscrito, livro; reconhecimento de dívida, conta, débito, letra de dívida (nota promissória); epístola, carta; Escritura Hebraica (todos os livros da bíblia hebraica)”.

G3588
ho
( - )
Artigo - nominativo masculino singular
G1161
de
δὲ
(and)
Conjunção
G3004
eipen
εἶπεν
(he said)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G1540
Hekaton
Ἑκατὸν
(A hundred)
Adjetivo - Masculino no Plurak acusativo
G943
batous
βάτους
(baths)
Substantivo - Masculino no Plurak acusativo
G1637
elaiou
ἐλαίου
(of oil)
Substantivo - neutro genitivo singular
G3588
ho
( - )
Artigo - nominativo masculino singular
G1161
de
δὲ
(And)
Conjunção
G3004
eipen
εἶπεν
(he said)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G846
autō
αὐτῷ
(to him)
Pronome pessoal / possessivo - dativo masculino 3ª pessoa do singular
G1209
Dexai
Δέξαι
(Take)
Verbo - Médio imperativo aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) - 2ª pessoa do singular
G4771
sou
σου
(your)
Pronome pessoal / possessivo - 2ª pessoa genitiva singular
G3588
ta
τὰ
(the)
Artigo - Afusivo neutro
G1121
grammata
γράμματα
(bill)
Substantivo - neutro acusativo plural
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G2523
kathisas
καθίσας
(having sat down)
Verbo - particípio aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) ativo - nominativo masculino singular
G5030
tacheōs
ταχέως
(quickly)
Advérbio
G1125
grapson
γράψον
(write)
Verbo - Imperativo aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Ativo - 2ª pessoa do singular
G4004
pentēkonta
πεντήκοντα
(fifty)
Adjetivo - Masculino no Plurak acusativo

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γράμμα
(G1121)
Ver mais
grámma (gram'-mah)

1121 γραμμα gramma

de 1125; TDNT - 1:761,128; n n

 1. carta
 2. qualquer escrito; documento ou registro
  1. nota promissória, conta, carta de fiança, cálculo, declaração escrita de um débito
  2. carta, epístola
  3. escrituras sagradas (do AT)
 3. letras, i.e. aprendizagem
  1. de aprendizagem sagrada

γράφω
(G1125)
Ver mais
gráphō (graf'-o)

1125 γραφω grapho

palavra primária; TDNT - 1:742,128; v

 1. escrever, com referência à forma das letras
  1. delinear (ou formar) letras numa tabuleta, pergaminho, papel, ou outro material
 2. escrever, com referência ao conteúdo do escrito
  1. expressar em caracteres escritos
  2. comprometer-se a escrever (coisas que não podem ser esquecidas), anotar, registrar
  3. usado em referência àquelas coisas que estão escritas nos livros sagrados (do AT)
  4. escrever para alguém, i.e. dar informação ou instruções por escrito (em uma carta)
 3. preencher com a escrita
 4. esboçar através da escrita, compor

δέ
(G1161)
Ver mais
(deh)

1161 δε de

partícula primária (adversativa ou aditiva); conj

 1. mas, além do mais, e, etc.

δέχομαι
(G1209)
Ver mais
déchomai (dekh'-om-ahee)

1209 δεχομαι dechomai

voz média de um verbo primário; TDNT - 2:50,146; v

 1. levar consigo
  1. segurar, pegar
 2. pegar, receber
  1. usado para um lugar que recebe alguém
  2. receber ou conceder acesso a, um visitante, não recusar relação ou amizade
   1. receber com hospitalidade
   2. receber na família de alguém para criá-lo ou educá-lo
  3. de coisas oferecidas pelo falar, ensinar, instruir
   1. receber favoravelmente, dar ouvidos a, abraçar, tornar próprio de alguém, aprovar, não rejeitar
  4. receber i.e. tomar sobre si mesmo, sustentar, carregar, suportar
 3. receber, obter
  1. aprender

Sinônimos ver verbete 5877


ἑκατόν
(G1540)
Ver mais
hekatón (hek-at-on')

1540 εκατον hekaton

de afinidade incerta; n indecl

 1. cem

ἔλαιον
(G1637)
Ver mais
élaion (el'-ah-yon)

1637 ελαιον elaion

do mesmo que 1636; TDNT - 2:470,221; n n

 1. óleo de oliva
  1. para combustível de lâmpadas
  2. para cura do doente
  3. para ungir a cabeça e o corpo em festas
  4. mencionado entre os artigos de comércio

καθίζω
(G2523)
Ver mais
kathízō (kath-id'-zo)

2523 καθιζω kathizo

outra forma (ativa) para 2516; TDNT - 3:440,386; v

 1. fazer sentar
  1. colocar, apontar, conferir um reino a alguém
 2. intransitivamente
  1. sentar-se
  2. sentar
   1. ter residência de alguém fixa
   2. permanecer, assentar, estabelecer-se

καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

λέγω
(G3004)
Ver mais
légō (leg'-o)

3004 λεγω lego

palavra raiz; TDNT - 4:69,505; v

 1. dizer, falar
  1. afirmar sobre, manter
  2. ensinar
  3. exortar, aconselhar, comandar, dirigir
  4. apontar com palavras, intentar, significar, querer dizer
  5. chamar pelo nome, chamar, nomear
  6. gritar, falar de, mencionar


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


πεντήκοντα
(G4004)
Ver mais
pentḗkonta (pen-tay'-kon-tah)

4004 πεντηκοντα pentekonta

multiplicativo de 4002; adj

 1. cinqüenta

σύ
(G4771)
Ver mais
(soo)

4771 συ su

pronome pessoal da segunda pessoa do singular; pron

 1. tu

ταχέως
(G5030)
Ver mais
tachéōs (takh-eh'-oce)

5030 ταχεως tacheos

de 5036; adv

 1. rapidamente, imediatamente

αὐτός
(G846)
Ver mais
autós (ow-tos')

846 αυτος autos

da partícula au [talvez semelhante a raiz de 109 pela idéia de um vento instável] (para trás); pron

 1. ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo
 2. ele, ela, isto
 3. o mesmo

βάτος
(G943)
Ver mais
bátos (bat'-os)

943 βατος batos

de origem hebraica 1324 בת; n m/f

 1. um bato, medida judaica para líquidos (cerca de 40 litros)

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Lucas 16:6 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Pesquisando por Lucas 16:6 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Lucas 16:6

Referências em Livro Espírita


Cairbar Schutel

lc 16:6
Parábolas e Ensinos de Jesus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 31
Página: -
Cairbar Schutel
Detalhes Comprar

Amélia Rodrigues

lc 16:6
Mensagem do Amor Imortal (A)

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 7
Divaldo Pereira Franco
Amélia Rodrigues
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


CARLOS TORRES PASTORINO

lc 16:6
Sabedoria do Evangelho - Volume 6

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 5
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


O Evangelho em Carne e Osso

Flávio Gouvêa de Oliveira, Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováApêndices

Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

Ministério de Jesus ao leste do Jordão
Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Lucas 16:6

Lucas 16:9 E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos.
Lucas 16:12 E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso?
Tito 2:10 não defraudando; antes, mostrando toda a boa lealdade, para que, em tudo, sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Administrador

substantivo masculino Aquele que administra, governa, dirige.
Indivíduo que gerencia e administra totalmente empresas ou negócios públicos ou particulares.
Aquele que possui um cargo administrativo, sendo responsável pela gestão, chefia ou supervisão de um estabelecimento; gerente.
[Jurídico] Aquele que possui a tutela dos bens de pessoas consideradas legalmente incapazes.
Indivíduo que se licenciou em administração, tornando-se bacharel.
adjetivo Capaz de administrar, gerir, governar: conselho administrador.
Etimologia (origem da palavra administrador). Administrar + dor.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino Aquele que administra, governa, dirige.
Indivíduo que gerencia e administra totalmente empresas ou negócios públicos ou particulares.
Aquele que possui um cargo administrativo, sendo responsável pela gestão, chefia ou supervisão de um estabelecimento; gerente.
[Jurídico] Aquele que possui a tutela dos bens de pessoas consideradas legalmente incapazes.
Indivíduo que se licenciou em administração, tornando-se bacharel.
adjetivo Capaz de administrar, gerir, governar: conselho administrador.
Etimologia (origem da palavra administrador). Administrar + dor.

Fonte: Dicionário Comum

Assenta

substantivo feminino Ação de fazer com algo ou alguém se coloque sobre um assento, sobre um local em que se pode sentar.
Ação de montar, de instalar, alguma coisa: ele assenta o piso.
Ajuste perfeito: este vestido lhe assenta bem.
Conformidade entre coisas; ação de combinar: verde não assenta com rosa.
Etimologia (origem da palavra assenta). Forma regressiva de assentar.

Fonte: Dicionário Comum

Assentado

adjetivo Que se assentou; que tomou assento; sentado.
Disposto ou colocado de modo fixo e estável: piso assentado.
Resolvido com convicção; decidido: prazos assentados para este ano.
Que demonstra equilíbrio; prudente: personalidade assentada.
Que é membro de um assentamento, local onde estão acampados trabalhadores rurais.
Terreno sem desníveis no alto de uma montanha, morro, serra.
substantivo masculino Aquele que faz parte de um assentamento.
Religião Em algumas religiões afro-brasileiras, algo ou alguém que recebeu o axé de um orixá.
Etimologia (origem da palavra assentado). Particípio de assentar.

Fonte: Dicionário Comum

Azeite

substantivo masculino Óleo de oliva ou azeitona, muito usado em culinária.
Óleo extraído de outros frutos, de plantas ou da gordura de certos animais.
Estar com (ou nos) seus azeites, estar de mau humor, estar aborrecido.

Fonte: Dicionário Comum

A principal fonte de azeite entre os judeus era a oliveira. Havia comércio de azeite com os negociantes do Tiro, os quais, provavelmente, o exportavam para o Egito, onde as oliveiras, na maior parte, não o produzem de boa qualidade. Foi na quantidade de 20.000 batos (2 Cr 2.10), ou 20 coros (1 Rs 5.11), o azeite fornecido por Salomão a Hirão. o comércio direto desta produção era, também, sustentado entre o Egito e a Palestina (1 Rs 5.11 – 2 Cr 2.10,15 – Ed 3:7is 30:6 – 57.9 – Ez 27:17os 12:1). A ‘oferta de manjares’, prescrita pela Lei, era, freqüentes vezes, misturada com azeite (Lv 2:4-7,15 -8.26,31 – Nm 7:19Dt 12:17 – 32.13 – 1 Rs 17.12,15 – 1 Cr 12.40 – Ez 16:13-19). o azeite estava incluído entre as ofertas de primeiros frutos (Êx 22:29 – 23.16 – Nm 18:12Dt 18:4 – 2 Cr 31,5) – e o seu dízimo era reclamado (Dt 12:17 – 2 Cr 31.5 – Ne 10:37-39 – 13.12 – Ez 45:14). o azeite ‘para a luz’ devia ser, por expressa ordenação, o azeite das azeitonas esmagadas no lagar (Êx25.6 – 27.20,21 -35.8 – Lv 24:2 – 1 Sm3.3 – 2 Cr 13.11 – Zc 4:3-12). Usava-se o azeite na consagração dos sacerdotes (Êx 29:2-23Lv 6:15-21), no sacrifício diário (Êx 29:40), na pu-rificação do leproso (Lv 14:10-18,21,24,28), e no complemento do voto dos nazireus (Nm 6:15). Certas ofertas deviam efetuar-se sem aquele óleo, como, por exemplo, as que eram feitas para expiação do pecado (Lv 5:11) e por causa de ciúmes (Nm 5:15). os judeus também empregavam o azeite para friccionar o corpo, depois do banho, ou antes de uma ocasião festiva, mas em tempo de luto ou dalguma calamidade abstinham-se de usá-lo. Nos banquetes dos egípcios havia o costume de ungir os hóspedes – os criados ungiam a cabeça de cada um na ocasião em que tomavam o seu lugar à mesa (Dt 28:40Rt 3:3 – 2 Sm 12.20 – 14.2 – Sl 23:5 – 92.10 – 104. 15 – is S1.3 – Dn 10:3Am 6:6Mq 6:15Lc 7:46). Também se aplicava o azeite externamente ou internamente como medicamento (is 1:6Mc 6:13Lc 10:34Tg 5:14). Geralmente era ele empregado nos candeeiros, que no Egito têm um depósito de vidro, onde primeiramente se derrama água: a mecha é feita de algodão, torcida em volta de uma palha (Mt 25:1-8Lc 12:35). o azeite indicava alegria, ao passo que a falta denunciava tristeza, ou humilhação (is 61:3Jl 2:19Ap 6:6). Muitas vezes é tomado simbolicamente o azeite por nutrição e conforto (Dt 32:13 – 33.24 – 29:6Sl 45:7 – 109.18 – is 61:3). (*veja Unção, oliveira.)

Fonte: Dicionário Bíblico

Azeite Óleo tirado de azeitonas, as quais são produzidas pelas OLIVEIRAS. Era usado na alimentação (1Rs 17:12) e para pôr em ferimentos (Lc 10:34), para passar no corpo como cosmético (Sl 104:15), para iluminação (Mt 25:4), para a UNÇÃO 1, de doentes (Jc 5:14) e de hóspedes (Lc 7:46). Pela unção pessoas eram separadas para serviço especial (reis: (1Sm 10:1); profetas: (1Rs 19:15-16); e sacerdotes: (Ex 28:41) e também objetos sagrados (Act Exo 30:22-33).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Azeite Alimento obtido da azeitona prensada. Além de alimento, na época de Jesus era utilizado para a iluminação (Mt 25:3ss.), como remédio (Lc 10:34; Mc 6:13) e como cosmético (Mt 6:17; Lc 7:46). O azeite da parábola das virgens (Mt 25:3ss.) simboliza a fidelidade espiritual dos discípulos que devem, nessa atitude, esperar a parusia.

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Barris

substantivo masculino plural Conjunto de tonéis de madeira usados para o transporte ou conservação de alimentos, especialmente líquidos, com capacidade para aproximadamente 159 litros: barris de petróleo.
Etimologia (origem da palavra barris). Forma plural de barril.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo masculino plural Conjunto de tonéis de madeira usados para o transporte ou conservação de alimentos, especialmente líquidos, com capacidade para aproximadamente 159 litros: barris de petróleo.
Etimologia (origem da palavra barris). Forma plural de barril.

Fonte: Dicionário Comum

Batos

substantivo masculino [Neologismo] Profundidade: "Ao fundo batos de sua inteligência intimorata desça embora o filósofo atrevido" (Carlos Alberto Nunes, Os Brasileidas).
Etimologia (origem da palavra batos). Do grego báthos.

Fonte: Dicionário Comum

Casa

Casa Construção em que pessoas moram. Na Palestina as casas eram feitas de pedra. Os pobres viviam às vezes em cavernas. As pessoas errantes, que se deslocavam em busca de alimentos e de pastagens para os seus rebanhos, viviam em barracas feitas com peles de cabra ou de camelo (Gn 4:20). No litoral do mar Mediterrâneo construíam-se casas de barro. O teto era feito de palha e barro.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

[...] Aqui [no mundo etéreo], temos o poder de moldar a substância etérea, conforme pensamos. Assim, também as nossas casas são produtos das nossas mentes. Pensamos e construímos. É uma questão de vibração do pensamento e, enquanto mantivermos essas vibra ções, conservaremos o objeto que, du rante todo esse tempo, é objetivo para os nossos sentidos.
Referencia: FINDLAY, J• Arthur• No limiar do etéreo, ou, Sobrevivência à morte cientificamente explicada• Traduzido do inglês por Luiz O• Guillon Ribeiro• Prefácio de Sir William Barret• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1981• - cap• 10

Fonte: Dicionário da FEB

No sentido mais lato da palavra “baytith” emprega-se para significar qualquer habitação, fixa, ou mutável. Pode ter-se derivado de uma raiz que significa passar a noite. Também o tabernáculo de Deus, embora tenha sido apenas uma tenda, é, algumas vezes, chamado a casa, a residência de Deus. Pouca mudança tem havido no sistema de edificar casas no oriente. As ruas das cidades são geralmente estreitas, tendo, por vezes de um e de outro lado uma carreira de lojas. Por detrás destas estão as habitações. Se entrarmos numa das principais casas, passaremos, primeiramente, por um corredor, onde se vêem bancos de cada lado, e é ali que o senhor da casa recebe qualquer indivíduo, quando quer tratar dos seus negócios, sendo a poucas pessoas permitido passar adiante. Para além desta entrada, o privilegiado visitante é recebido no pátio, ou quadrângulo, que geralmente é pavimentado de mármore ou outra substância dura, e não tem cobertura. Este pátio dá luz e ar a vários compartimentos que têm portas para aquele quadrângulo. Com o fim de receber hóspedes, é o pavimento coberto de esteiras ou tapetes – e visto como estão seguros contra qualquer interrupção de fora, é o lugar mais próprio para recepções e diversões. o pátio é, geralmente, rodeado de um claustro, sobre o qual, quando acontece ter a casa mais de um andar, é levantada uma galeria para cada andar nas mesmas dimensões que o claustro, tendo uma balaustrada para impedir o povo de cair. As janelas que deitam para a rua são pequenas e altamente colocadas, sendo fechadas por meio de um sistema de tábuas furadas e esculpidas em vez de vidro. Deste modo fica oculto o morador, podendo, contudo, obter uma vista do que se passa fora. Todavia, as janelas dos andares superiores são, freqüentemente, de considerável grandeza, e construídas numa saliência para fora da parede da casa. Foi esta a espécie da janela pela qual foi atirada Jezabel por mandado de Jeú. Nas casas dos ricos a parte mais baixa das paredes é adornada de tapeçarias de veludo ou damasco, suspensas em ganchos, podendo esses ornamentos subir ou descer segundo se quer (Et 1:6). A parte superior das paredes é adornada de um modo mais permanente, ao passo que os tetos são, algumas vezes, feitos de madeira preciosa e odorífera (Jr 22:14). os sobrados destes esplêndidos quartos são cobertos de lajes pintadas, ou de pedra mármore. Algumas vezes eram feitos de estuque, coberto de ricos tapetes. Em todos os casos, os quartos de mulheres estão separados, embora a separação não fossem outros tempos tão estrita como é hoje entre os hebreus. Nas casas de certa pretensão havia um quarto para hóspedes. o telhado das casas orientais é quase sempre plano. Compõe-se de vigas de madeira, cobertas de pedra ou argamassa, para proteger os moradores contra o sol e as chuvas, e também, para lhes proporcionar um sítio muito agradável ao ar livre quando está bom o tempo. Em volta deste telhado há um parapeito, não muito alto, para segurança das pessoas (Dt 22:8). Na Palestina o povo dorme nos terraços da casa, durante o tempo de mais calor, em caramanchões feitos de ramos ou de junco (Ne 8:16). o quarto dos hóspedes é, algumas vezes, construído sobre o telhado, e como para este se sobe por uma escada exterior, pode o hóspede entrar ou sair sem comunicar-se com a família. Várias ocupações domésticas são efetuadas nestes lugares altos da casa, como estender a roupa para secar, e espalhar figos, uvas, etc., para se fazer passas. E algumas vezes também foram usados estes lugares para o culto idolátrico (2 Rs 23.12 – Jr 32:29). As tendas, usadas durante a Festa do Tabernáculo, eram levantadas sobre telhados planos, que eram também escolhidos para os moradores se lamentarem em ocasião de grande aflição. os fogões não existem nas casas orientais, mas a família serve-se de braseiros, acontecendo, também, acenderem o lume no pátio aberto. Todavia, a cozinha tinha uma elevação feita de tijolo, com cavidades, em que se fazia a necessária fogueira. Havia os lugares para cozinhar, aos quais se refere Ez 46:23. Além dos caramanchões para uso no verão, havia, também, compartimentos especialmente protegidos, que se usavam no tempo frio. As casas dos pobres no oriente são construções muito fracas, sendo as paredes feitas de barro, canas e junco (*veja 4:19). Pode o ladrão penetrar facilmente dentro destas habitações (24:16Mt 24:43). Algumas vezes estas moradas de barro, e mesmo de tijolo, constavam de uma sala somente, sendo ainda uma parte dela separada para o gado. o exterior de todas as casas, tanto dos ricos como dos pobres, apresenta uma fraca aparência. Nada mais se observa, geralmente, do que uma nua parede branca, com pequenas janelas, gelosias e uma simples porta. (*veja Tenda, Tabernáculo, Cabana.)

Fonte: Dicionário Bíblico

morada, vivenda, palácio, palacete, tugúrio, teto, chalé, lar, fogo, canto, palheiro, palhoça, choupana, casebre, cabana, tenda, barraca, arribana, choça, colmo, habitação, mansarda, pardieiro, biombo, cômodo, prédio, solar, castelo. – Habitação é, de todos os vocábulos deste grupo, o mais genérico. De “ato de habitar”, que é o que significa propriamente esta palavra habitação, passou a designar também a própria casa, que se habita: casa, ou palácio, ou choupana, ou biombo – tudo será habitação. – Casa é “o edifício de certas proporções destinado à habitação do homem”; e por extensão, designa, em linguagem vulgar, toda parte onde se abrigam alguns animais: a casa do escaravelho; a casa dos coelhos, etc. – Morada é “à habitação onde se mora, ou onde se fica por algum tempo, onde alguém se aloja provisoriamente”. – Vivenda é a “habitação onde se vive”, e sugere a ideia da maior ou menor comodidade com que a gente aí se abriga e vive. Por isso, usa-se quase sempre com um adjetivo: bela vivenda; vivenda detestável. – Palácio é “o edifício de proporções acima do normal, grandioso e magnífico”. Palacete é diminutivo de palácio, designando, portanto, “prédio rico e elegante”. – Tugúrio (latim tugurium, de tegere “cobrir”) é “o abrigo onde qualquer vivente se recolhe, ou habitualmente ou por algum tempo”. Este nome dá-se também, por modéstia ou por falsa humildade, à própria habitação magnífica. – Teto (latim tectum, também de tegere) é quase o mesmo que tugúrio: apenas teto não se aplica a um abrigo de animais, e sugere melhor a ideia de conchego, de proteção, de convívio amoroso: “teto paterno”; “era-lhe o céu um teto misericordioso”. – Chalé é palavra da língua francesa, hoje muito em voga, significando “casa de escada exterior, no estilo suíço, ordinariamente revestida de madeira, cujo teto de pouca inclinação é coberto de feltro, asfalto ou ardósia, e forma grande saliência sobre as paredes”. (Aul.). – Lar é a “habitação considerada como abrigo tranquilo e seguro da família”. – Fogos é o nome que se dá, nas estatísticas, às casas habitadas de um distrito, de uma cidade, ou de uma povoação: “a aldeia vizinha não chega a ter cem fogos”. – Canto, aqui, é “o lugar, o sítio, a morada humilde e desolada, onde alguém como que se refugia afastando-se do mundo”. – Palheiro é propriamente o lugar onde se guarda palha: designa, portanto, neste grupo, “abrigo ou habitação muito rústica e grosseira”. – Palhoça é “pequena casa coberta de palha”. – Choupana é – diz Aul. – “casa rústica de madeira, ou de ramos de árvores para habitação de pastores”. – Cabana (do italiano capánna) é “casinha coberta de colmo ou de palha, onde se abrigam à noite os camponeses, junto ou no meio das roças ou lavouras”. – Casebre é “pequena casa velha e arruinada, onde mora gente muito pobre”. – Tenda é “armação coberta para abrigo provisório ou de passagem em caminho ou em campanha”. – Barraca é “tenda ligeira, coberta de tela de lona ordinariamente”. – Arribana é “palheiro que serve mais para guarda de animais e trem de viagem propriamente que para habitação, prestando-se quando muito para pernoite ao abrigo de intempéries”. – Choça é “habitação ainda mais rústica e grosseira que a choupana”. Dizemos que o selvagem procura a sua choça (e não, pelo menos com a mesma propriedade –, a sua choupana). – Colmo, aqui, é “o colmo tomado pela cabana que é dele coberta”. – Mansarda afasta-se um pouco do francês de que a tomamos (mansarde é propriamente água-furtada ou trapeira, isto é – o último andar de uma casa tendo a janela ou janelas já abertas no telhado): tem, no português usual, mais a significação de “habitação 256 Rocha Pombo humilde, incômoda e difícil, onde há pobreza”. – Pardieiro é – diz Aul. – “edifício velho e em ruínas”: “Já me cansam estas perpétuas ruínas, estes pardieiros intermináveis” (Garrett). – Biombo é “um pequeno recinto separado de uma sala por meio de tabique móvel, e que serve de dormitório, de gabinete”, etc. Costuma-se dizer: “vou para o meu biombo” para significar que se vai para casa. – Cômodo, aqui, é “uma parte de prédio que se aluga por baixo preço e por pouco tempo ordinariamente”. – Prédio (latim prœdium, do prœs “garante, penhor, fiador”) é propriamente “bem de raiz, propriedade real”; mas, aqui, designa “a casa que é nossa própria, a propriedade que consta da casa e do terreno onde está construída”. – Solar é “a propriedade (terras e casa) considerada como representando uma tradição de família, tendo passado por herança de pais a filhos desde alguns séculos”. – Castelo era antiga habitação fortificada, fora das cidades, e onde residiam os grandes senhores feudais. Hoje é “habitação nobre, luxuosa, onde se vive com opulência”.

Fonte: Dicionário de Sinônimos

substantivo feminino Construção em alvenaria usada como moradia, com distintos formatos ou tamanhos, normalmente térrea ou com dois andares.
Pessoas que habitam o mesmo lugar; reunião dos indivíduos que compõem uma família; lar: a casa dos brasileiros.
Reunião das propriedades de uma família ou dos assuntos familiares e domésticos: ele cuida da administração da casa.
Local usado para encontros, reuniões; habitação de determinado grupos com interesses em comum: casa dos professores.
Designação de algumas repartições ou organizações públicas ou das pessoas subordinadas ao chefe do Estado: casa da moeda; Casa Civil.
[Ludologia] As divisões que, separadas por quadrados em branco ou preto, compõe um tabuleiro de xadrez ou de damas.
Em costura, fenda usada para pregar botões.
[Matemática] Cada dez anos na vida de alguém: ele está na casa dos 20.
[Marinha] Fenda ou buraco através do qual algo é instalado a bordo; cada fenda leva o nome do objeto instalado.
Etimologia (origem da palavra casa). A palavra casa deriva do latim "casa,ae", com o sentido de cabana.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Construção em alvenaria usada como moradia, com distintos formatos ou tamanhos, normalmente térrea ou com dois andares.
Pessoas que habitam o mesmo lugar; reunião dos indivíduos que compõem uma família; lar: a casa dos brasileiros.
Reunião das propriedades de uma família ou dos assuntos familiares e domésticos: ele cuida da administração da casa.
Local usado para encontros, reuniões; habitação de determinado grupos com interesses em comum: casa dos professores.
Designação de algumas repartições ou organizações públicas ou das pessoas subordinadas ao chefe do Estado: casa da moeda; Casa Civil.
[Ludologia] As divisões que, separadas por quadrados em branco ou preto, compõe um tabuleiro de xadrez ou de damas.
Em costura, fenda usada para pregar botões.
[Matemática] Cada dez anos na vida de alguém: ele está na casa dos 20.
[Marinha] Fenda ou buraco através do qual algo é instalado a bordo; cada fenda leva o nome do objeto instalado.
Etimologia (origem da palavra casa). A palavra casa deriva do latim "casa,ae", com o sentido de cabana.

Fonte: Dicionário Comum

Cem

numeral Dez vezes dez; um cento. (Antes de outro número, não se diz cem, mas cento: cem pessoas; cento e três pessoas.).
Usa-se enfaticamente como número indeterminado: já lhe disse isso cem vezes!
Cem por cento (ou cento por cento), inteiramente, completamente: cem por cento brasileiro.

Fonte: Dicionário Comum

Cinquenta

adjetivo Outra fórma de cincoenta, usada por Garrett, mas pouco diffundida, embora exacta.

Fonte: Dicionário Comum

Conta

substantivo feminino Ação ou efeito de contar, de avaliar uma quantidade: fazer a conta dos lucros.
Operação aritmética, cálculo, cômputo.
Nota do que se deve.
Ajustar contas (com alguém), avir-se com ou haver-se com, tomar satisfações a (alguém).
Dar conta de, ser capaz de cumprir, executar, fazer; desincumbir-se de: ele dá conta da tarefa.
Dar(-se) conta, dar conta de si, notar, perceber, cair em si.
Dar conta do recado, cumprir satisfatoriamente uma missão.
Estar, ficar por conta, ficar furioso, indignado.
Fazer de conta que, supor, imaginar, fingir que.
Ficar (algo, alguém) por conta de, estar, ficar (algo) sob a responsabilidade de alguém.
Fazer as contas (de um empregado), pagar o que se deve a um empregado para despedi-lo.
Gastar sem conta, fazer despesas perdulárias, gastar sem limites.
Levar, lançar à conta de, imputar, atribuir.
Levar a sua conta, levar uma surra; uma sova.
Levar ou ter (algo) em conta, dar importância, ter em consideração.
Saldar contas, pagar o que se deve.
Figurado Desforrar-se, exigir satisfações.
Ser a conta, ser suficiente, bastar.
Prestar contas, dar explicações ou informações sobre alguma coisa pela qual se é responsável.
Tomar conta de, encarregar-se, incumbir-se de, vigiar.
Ter(-se) na conta de, considerar(-se), reputar(-se).
Conta aberta, aquela a que sucessivamente se vão lançando novos artigos.
Conta corrente, escrituração do débito e do crédito de alguém; conta aberta em banco.
Conta de chegar, aquela em que se ajustam valores para se obter um total desejado ou preestabelecido.
Por Extensão Acomodar situações com desprezo a certas minúcias.
Conta redonda, aquela em que se desprezam frações ou unidades de pouco valor (centavos, p. ex.).
Dar, pagar por conta, dar, pagar uma parcela do que se deve para amortização de quantia maior.
Afinal de contas, enfim, em suma.
Sem conta, muito numeroso, em grande quantidade.
substantivo feminino plural Miçangas.

Fonte: Dicionário Comum

substantivo feminino Ação ou efeito de contar, de avaliar uma quantidade: fazer a conta dos lucros.
Operação aritmética, cálculo, cômputo.
Nota do que se deve.
Ajustar contas (com alguém), avir-se com ou haver-se com, tomar satisfações a (alguém).
Dar conta de, ser capaz de cumprir, executar, fazer; desincumbir-se de: ele dá conta da tarefa.
Dar(-se) conta, dar conta de si, notar, perceber, cair em si.
Dar conta do recado, cumprir satisfatoriamente uma missão.
Estar, ficar por conta, ficar furioso, indignado.
Fazer de conta que, supor, imaginar, fingir que.
Ficar (algo, alguém) por conta de, estar, ficar (algo) sob a responsabilidade de alguém.
Fazer as contas (de um empregado), pagar o que se deve a um empregado para despedi-lo.
Gastar sem conta, fazer despesas perdulárias, gastar sem limites.
Levar, lançar à conta de, imputar, atribuir.
Levar a sua conta, levar uma surra; uma sova.
Levar ou ter (algo) em conta, dar importância, ter em consideração.
Saldar contas, pagar o que se deve.
Figurado Desforrar-se, exigir satisfações.
Ser a conta, ser suficiente, bastar.
Prestar contas, dar explicações ou informações sobre alguma coisa pela qual se é responsável.
Tomar conta de, encarregar-se, incumbir-se de, vigiar.
Ter(-se) na conta de, considerar(-se), reputar(-se).
Conta aberta, aquela a que sucessivamente se vão lançando novos artigos.
Conta corrente, escrituração do débito e do crédito de alguém; conta aberta em banco.
Conta de chegar, aquela em que se ajustam valores para se obter um total desejado ou preestabelecido.
Por Extensão Acomodar situações com desprezo a certas minúcias.
Conta redonda, aquela em que se desprezam frações ou unidades de pouco valor (centavos, p. ex.).
Dar, pagar por conta, dar, pagar uma parcela do que se deve para amortização de quantia maior.
Afinal de contas, enfim, em suma.
Sem conta, muito numeroso, em grande quantidade.
substantivo feminino plural Miçangas.

Fonte: Dicionário Comum

Depressa

depressa adv. 1. Com rapidez, sem demora. 2. Em pouco tempo.

Fonte: Dicionário Comum

Dissê

1ª pess. sing. pret. perf. ind. de dizer
3ª pess. sing. pret. perf. ind. de dizer

di·zer |ê| |ê| -
(latim dico, -ere)
verbo transitivo

1. Exprimir por meio de palavra, por escrito ou por sinais (ex.: dizer olá).

2. Referir, contar.

3. Depor.

4. Recitar; declamar (ex.: dizer poemas).

5. Afirmar (ex.: eu digo que isso é mentira).

6. Ser voz pública (ex.: dizem que ele é muito honesto).

7. Exprimir por música, tocando ou cantando.

verbo intransitivo

8. Condizer, corresponder.

9. Explicar-se; falar.

10. Estar (bem ou mal) à feição ou ao corpo (ex.: essa cor não diz bem). = CONVIR, QUADRAR

verbo pronominal

11. Intitular-se; afirmar ser.

12. Chamar-se.

13. Declarar o jogo que se tem ou se faz.

nome masculino

14. Expressão, dito (ex.: leu os dizeres do muro).

15. Estilo.

16. Maneira de se exprimir.

17. Rifão.

18. Alegação, razão.


quer dizer
Expressão usada para iniciar uma explicação adicional em relação a algo que foi dito anteriormente. = ISTO É, OU SEJA

tenho dito
Fórmula com que se dá por concluído um discurso, um arrazoado, etc.

Fonte: Dicionário Comum

Dívida

Dívida Obrigação que liga uma pessoa (devedor) a outra (credor) (Lc 16:5-7). O não-pagamento de uma dívida podia acarretar a servidão ou a prisão do devedor (Mt 18:30-34).

O judaísmo do Segundo Templo aceitava a comparação que considerava Deus um credor, na sua qualidade de Criador e juiz universal, e o homem um devedor, porque transgredia, com seus pecados, a ordem divina. Na opinião de alguns judeus, essa situação poderia ser revertida pela prática das boas obras (Lc 13:4). Jesus, ao contrário, insistiu em que o homem jamais poderia conseguir o pagamento da dívida por seus próprios méritos e que isso somente se realizava em virtude do perdão gratuito de Deus (Mt 18:23- 35), um perdão fundamentado — como será desenvolvido no restante do Novo Testamento — na morte sacrifical de Jesus na cruz pelos pecados da humanidade (Mc 10:45; 14,24 etc.). Para quem pela fé recebeu esse perdão de Deus, a única resposta coerente é adotar esses mesmos parâmetros de amor (Lc 7:41-50) e de perdão (Mt 6:12).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

substantivo feminino O valor (em dinheiro) que se deve pagar a alguém.
Tipo de dever (obrigação) moral adquirido pelo recebimento de um bem e/ou favor: dívida para com os avós.
Dívida Externa. Economia. O valor total da dívida de um país com seus credores estrangeiros.
Dívida Certa. Jurídico. O valor que se deve regulamentado em documento.
Dívida Ativa. Jurídico. O valor em dinheiro que se tem a receber de alguém.
Dívida de Gratidão. Obrigação moral em relação à pessoa para quem se deve favores.
Etimologia (origem da palavra dívida). Do latim debita.

Fonte: Dicionário Comum

Dívida Aquilo que se deve (Mt 18:27).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Então

advérbio Agora ou naquela circunstância: acabei então de perceber que havia sido enganada!
Em determinada situação; nessa circunstância: o chefe está bem-humorado, então não há discussão.
Numa situação futura; num momento afastado do presente: você precisa se casar, então irá entender do que estou falando.
interjeição Que demonstra espanto; em que há admiração: então, você se casou?
Que se utiliza para animar (alguém): então, força!
substantivo masculino Período de tempo que passou: numa lembrança de então, recordou-se da juventude.
Etimologia (origem da palavra então). Do latim in + tunc/ naquele momento.

Fonte: Dicionário Comum

Escritura

Lê-se esta palavra uma vez somente no A.T. (Dn 10:21). No N.T. usa-se o plural, geralmente referindo-se aos escritos do A.T. (Mt 21:42Mc 12:24Jo 5:39At 17:11, etc.) – o singular é usualmente empregado, tratando-se no contexto de uma passagem particular (Mc 12:10Jo 7:38, etc.)(*veja Cânon das Santas Escrituras, Novo Testamento, Apócrifos (Livros), e Antigo Testamento.)

Fonte: Dicionário Bíblico

[...] A Escritura é um laço que liga sempre o passado, o presente e o futuro, quanto ao ensino progressivo e gradual da verdade, sempre relativa aos tempos e as necessidades de cada época e dada sempre na medida do que o homem pode suportar e compreender, debaixo do véu que a cobre e que se vai rasgando à proporção que o Espírito se eleva.
Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 4

Fonte: Dicionário da FEB

Escritura
1) ESCRITA (Ex 32:16).


2) Documento de registro de um contrato (Jr 32:10, RA).


3) Aquilo que está escrito (Dn 5:8).


4) Parte do texto inspirado (Mc 12:10).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

escritura s. f. 1. Caligrafia. 2. Documento autêntico, feito por oficial público, especialmente título de propriedade imóvel. S. f. pl. Conjunto dos livros do Antigo e do Novo Testamento.

Fonte: Dicionário Comum

Escritura Nos evangelhos, com essa expressão fa-Zse referência tanto a algumas passagens do Antigo Testamento, segundo o cânon judaico (Mt 21:42; 22,29; Mc 12:10; Lc 4:21; Jo 2:22), como ao Antigo Testamento em sua totalidade (Mt 26:54; Lc 24:32.45; Jo 5:39). A mesma expressão alude também às profecias relacionadas com o messias e cumpridas em Jesus (Lc 16:16; 24,25ss.). É este que proporciona o cumprimento e interpretação profundos da Escritura (Mt 5:18; Jo 10:35).

Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

Medidas

fem. pl. part. pass. de medir
fem. pl. de medido
fem. pl. de medida

me·dir -
(latim metior, metiri, medir, estimar, repartir, atravessar)
verbo transitivo

1. Determinar a extensão ou a quantidade. = CALCULAR

2. Ter determinada extensão ou medida. = MENSURAR

3. Figurado Determinar o valor, a importância de. = PONDERAR

4. Figurado Fazer avaliação. = ANALISAR, APRECIAR, AVALIAR

5. Estender a vista por.

6. Olhar provocativamente. = FITAR

7. Ter tento, moderação (ex.: medir as palavras). = COMEDIR, MODERAR, REFREAR

8. [Versificação] Contar as sílabas de um verso. = ESCANDIR

verbo pronominal

9. Bater-se com outrem. = LUTARACOBARDAR

10. Competir, rivalizar.


me·di·do
(particípio de medir)
adjectivo
adjetivo

1. Que se mediu.

2. Que revela cuidado, prudência ou adequação (ex.: gestos bem medidos). = MODERADO, PONDERADO, PRUDENTE


me·di·da
(feminino de medido)
nome feminino

1. Quantidade fixa que serve para avaliar extensões ou quantidades mensuráveis. = BITOLA, CRAVEIRA, GRAU, PADRÃO

2. Acto ou efeito de medir. = MEDIÇÃO

3. Quantidade ou grandeza apurada por uma medição (ex.: tirar as medidas).

4. Recipiente usado para medir.

5. Proporção.

6. Alcance.

7. Cálculo.

8. Regra, norma.

9. Decisão, determinação.

10. Providência.

11. Prudência, cordura.

12. [Música] Compasso.

13. [Versificação] Número de sílabas de um verso.


à medida
Em conformidade.

à medida que
Expressão que indica progressão simultânea ou proporção (ex.: à medida que avançava, ia ficando mais cansado).

encher a medida
Chegar ao último ponto.

encher as medidas
Satisfazer, contentar.

medidas de capacidade
As destinadas a medir secos e líquidos.

na medida do possível
De acordo com as possibilidades em determinado momento (ex.: devem ser consideradas todas as opiniões, na medida do possível).

na medida em que
Numa relação proporcional com.

Expressão que introduz valor causativo. = DADO QUE, PORQUANTO

pela medida grande
[Informal] Em quantidade ou grau elevado (ex.: eles pagaram pela medida grande).

sem medida
Excessivamente.

tomar medida
Ver quais são as dimensões (de alguma coisa).

tomar medidas
Providenciar.

Fonte: Dicionário Comum

Consulte a tabela de Pesos e medidas.

Fonte: Dicionário Bíblico

Medidas V. tabela de PESOS, DINHEIRO E MEDIDAS.

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

Obrigação

substantivo feminino O ato de obrigar; o fato de estar obrigado a; dever, preceito.
O que passou a ser necessário para alguém: usar cinto de segurança agora é uma obrigação.
O que se deve retribuir; favor, serviço: devo-lhe muitas obrigações.
Aquilo que se tem como emprego, incumbência; ofício: a obrigação da Polícia é prender bandidos.
[Jurídico] Vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa é obrigada a pagar uma dívida ou cumprir um dever legal.
Título negociável emitido pelo governo ou companhias mercantis.
[Popular] Designação de família.
Religião Grande festa anual do candomblé.
Etimologia (origem da palavra obrigação). Do latim obligatio.onis.

Fonte: Dicionário Comum

Oliva

substantivo feminino Azeitona; oliveira.
[Biologia] Cada uma das eminências esbranquiçadas, ovóides, da face anterior do bulbo raquidiano.
substantivo feminino plural [Arquitetura] Ornamentos arquitetônicos de forma oblonga, semelhantes a azeitonas.

Fonte: Dicionário Comum

Rapidamente

advérbio De maneira rápida; em que há rapidez; com excesso de velocidade; depressa: sai rapidamente da festa.
Realizado em pouco tempo: realizou rapidamente o trabalho.
Que deve ser feito o mais rápido possível: precisamos ir embora o mais rapidamente possível.
Em que há brevidade: sem mais delongas, diga rapidamente.
De modo superficial; superficialmente: consertou rapidamente a televisão.
Etimologia (origem da palavra rapidamente). Rápido + mente.

Fonte: Dicionário Comum

Responder

verbo transitivo direto e transitivo indireto Dar resposta ao que é dito, escrito ou perguntado: respondeu o que lhe ocorreu; respondeu ao professor a questão.
Contestar uma pergunta; replicar: respondeu bem.
verbo intransitivo Questionar em vez de obedecer; resmungar: vá e não responda!
Repetir o som: o cão latiu e os vizinhos responderam.
verbo transitivo indireto Fazer-se sentir por repercussão: a dor do braço me responde na cabeça.
Apresentar razões contra; revidar: responder a uma objeção.
Enviar resposta: responder a uma pessoa, a uma carta.
Oferecer em troca de; retribuir: responder a uma gentileza.
Assumir uma responsabilidade; responsabilizar-se: responde pelo irmão.
Ter uma ação contrária, oposta a; reagir: responder à dor.
Etimologia (origem da palavra responder). Do latim respondere.

Fonte: Dicionário Comum

responder
v. 1. tr. dir. Dizer ou escrever em resposta. 2. tr. ind. e Intr. Dar resposta. 3. tr. ind. Ser respondão. 4. tr. ind. Aduzir argumentos contra. 5. tr. ind. Pôr em contraposição. 6. Intr. Repetir a voz, o so.M 7. tr. ind. Ficar por fiador de alguém; responsabilizar-se por. 8. tr. ind. Estar em harmonia; ser igual; condizer. 9. tr. ind. Retribuir equivalentemente. 10. tr. ind. Defrontar, opor-se. 11. tr. ind. Estar defronte; opor-se.

Fonte: Dicionário Comum

Sentar

verbo transitivo indireto , intransitivo e pronominal Assentar; dobrar as pernas até colocar as nádegas num banco, cadeira ou assento: sentou no sofá; cansado, sentou; sentou-se rapidamente.
verbo transitivo direto e bitransitivo Fazer com que permaneça num assento: sentou o aluno na carteira.
verbo bitransitivo [Informal] Atacar; jogar bem longe: sentaram blocos de cimento nas lojas.
[Informal] Atear; ocasionar fogo: sentaram fogo no carro.
[Informal] Acertar alguém com um ato de violência: sentou a mão na cara dela.
verbo pronominal Estabelecer-se; permanecer num local durante um tempo: finalmente sentou-se na universidade.
Etimologia (origem da palavra sentar). Talvez de assentar.

Fonte: Dicionário Comum

sentar
v. 1. tr. dir. Pôr sobre um assento; assentar. 2. pron. Assentar-se, tomar assento. 3. pron. Colocar-se, estabelecer-se, fixar-se.

Fonte: Dicionário Comum

Toma

toma | s. f. | interj.
3ª pess. sing. pres. ind. de tomar
2ª pess. sing. imp. de tomar

to·ma |ó| |ó|
(derivação regressiva de tomar)
nome feminino

1. A acção de tomar; tomada.

2. A palavra que anuncia o acto de dar.

3. [Informal] Porção que se toma de uma vez.

interjeição

4. [Informal] Indica satisfação, geralmente em relação a uma derrota ou a um revés de alguém (ex.: toma, foi bem feito o que lhe aconteceu).


to·mar -
(origem duvidosa)
verbo intransitivo

1. Dirigir-se, encaminhar-se.

verbo transitivo

2. Pegar em.

3. Segurar, agarrar.

4. Conquistar.

5. Confiscar.

6. Comprar, ficar com.

7. Tirar, arrematar, roubar.

8. Lançar a mão de, servir-se de, utilizar.

9. Acometer, invadir, assaltar.

10. Adoptar.

11. Ocupar.

12. Atingir, alcançar.

13. Fazer perder.

14. Atacar.

15. Observar.

16. Surpreender.

17. Aceitar.

18. Comer, beber.

19. Usar, gastar.

20. Aspirar.

21. Alugar.

22. Entrar em.

23. Contrair.

24. Ter em conta de.

25. Receber.

26. Prover-se de.

27. Assumir, dar mostras de, apresentar em si.

28. Encarregar-se de.

29. Escolher, preferir.

30. Interpretar.

31. Considerar.

32. Atalhar, tolher.

33. Ser assaltado por.

verbo pronominal

34. Agastar-se, ofender-se.

35. Ser assaltado, ser invadido.

36. Deixar-se dominar ou persuadir.

verbo intransitivo e pronominal

37. [Regionalismo] Ingerir bebida alcoólica em excesso (ex.: o sujeito não parece bem, eu acho que ele tomou; tomar-se de rum). = EMBEBEDAR-SE, EMBRIAGAR-SE

Fonte: Dicionário Comum

Tomã

toma | s. f. | interj.
3ª pess. sing. pres. ind. de tomar
2ª pess. sing. imp. de tomar

to·ma |ó| |ó|
(derivação regressiva de tomar)
nome feminino

1. A acção de tomar; tomada.

2. A palavra que anuncia o acto de dar.

3. [Informal] Porção que se toma de uma vez.

interjeição

4. [Informal] Indica satisfação, geralmente em relação a uma derrota ou a um revés de alguém (ex.: toma, foi bem feito o que lhe aconteceu).


to·mar -
(origem duvidosa)
verbo intransitivo

1. Dirigir-se, encaminhar-se.

verbo transitivo

2. Pegar em.

3. Segurar, agarrar.

4. Conquistar.

5. Confiscar.

6. Comprar, ficar com.

7. Tirar, arrematar, roubar.

8. Lançar a mão de, servir-se de, utilizar.

9. Acometer, invadir, assaltar.

10. Adoptar.

11. Ocupar.

12. Atingir, alcançar.

13. Fazer perder.

14. Atacar.

15. Observar.

16. Surpreender.

17. Aceitar.

18. Comer, beber.

19. Usar, gastar.

20. Aspirar.

21. Alugar.

22. Entrar em.

23. Contrair.

24. Ter em conta de.

25. Receber.

26. Prover-se de.

27. Assumir, dar mostras de, apresentar em si.

28. Encarregar-se de.

29. Escolher, preferir.

30. Interpretar.

31. Considerar.

32. Atalhar, tolher.

33. Ser assaltado por.

verbo pronominal

34. Agastar-se, ofender-se.

35. Ser assaltado, ser invadido.

36. Deixar-se dominar ou persuadir.

verbo intransitivo e pronominal

37. [Regionalismo] Ingerir bebida alcoólica em excesso (ex.: o sujeito não parece bem, eu acho que ele tomou; tomar-se de rum). = EMBEBEDAR-SE, EMBRIAGAR-SE

Fonte: Dicionário Comum

Óleo

substantivo masculino Química Líquido gorduroso, viscoso e inflamável, que se extrai de diversas substâncias vegetais ou animais.
Perfume obtido por maceração de flores em óleo refinado.

Fonte: Dicionário Comum

Óleo V. AZEITE (Sl 45:7); (He 1:9).

Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida