οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ⸀γαμίζονται·

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

those οἱG3588 however δὲG1161 having been considered worthy καταξιωθέντεςG2661 to the τοῦG3588 age αἰῶνοςG165 that which [is] ἐκείνουG1565 to obtain τυχεῖνG5177 and καὶG2532 the τῆςG3588 resurrection ἀναστάσεωςG386 which [is] τῆςG3588 out from ἐκG1537 [the] dead νεκρῶνG3498 neither οὔτεG3777 marry γαμοῦσινG1060 nor οὔτεG3777 are given in marriage γαμίζονταιG1061

Interlinear com inglês (Fonte: Bible.hub)

masG1161 δέG1161 os que são havidos por dignosG2661 καταξιόωG2661 G5685 deG1537 ἐκG1537 alcançarG5177 τυγχάνωG5177 G5629 a era vindouraG165 αἰώνG165 eG2532 καίG2532 a ressurreiçãoG386 ἀνάστασιςG386 dentreG1537 ἐκG1537 os mortosG3498 νεκρόςG3498 nãoG3777 οὔτεG3777 casamG1060 γαμέωG1060 G5719, nemG3777 οὔτεG3777 se dão em casamentoG1548 ἐκγαμίσκωG1548 G5743.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte insegura)

Versões

Nesta seção, você pode conferir as nuances e particularidades de diversas versões sobre a perícope Lucas 20:35 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento;
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

mas aqueles que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não se casam, nem se dão em casamento.
(TB) - Tradução Brasileira

οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ⸀γαμίζονται·
(BGB) - Bíblia Grega Bereana

mas os que forem considerados dignos de alcançar aquela era e a ressurreição dentre os mortos não casam nem são dados em casamento,
(HD) - Haroldo Dutra

mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dos mortos, não se casam, nem se dão em casamento;
(BKJ) - Bíblia King James - Fiel 1611

Aqueles, porém, que serão considerados dignos # de alcançar aquele mundo 683 (o qual está vindo) e a ressurreição (aquela para- fora- de- entre os mortos) (então) nem eles (os homens) casam, nem elas (as mulheres) são dadas em casamento;
(LTT) Bíblia Literal do Texto Tradicional

mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro século e na ressurreição dos mortos,[f] nem eles se casam, nem elas se dão em casamento;
(BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

illi vero qui digni habebuntur sæculo illo, et resurrectione ex mortuis, neque nubent, neque ducent uxores :
(VULG) - Vulgata Latina


Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

Aqueles, porém, que serão considerados dignos # de alcançar aquele mundo 683 (o qual está vindo) e a ressurreição (aquela para- fora- de- entre os mortos) (então) nem eles (os homens) casam, nem elas (as mulheres) são dadas em casamento;


 #

lit. "havendo- sido considerados- dignos" é um aoristo do particípio. Mas, como o contexto anterior é a ressurreição do v. Lc 20:33, portanto refere-se ao futuro, justifica-se a tradução como futuro: "que serão considerados dignos."


 683

Lc 20:35 TraIdutores da NIV americana estragam a boa e consagrada tradução "aquele século" ou "AQUELE MUNDO" para "naquela ERA", jargão do ocultismo, da astrologia, da Nova Era...Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Lucas 20 : 35

mas os que forem considerados dignos de alcançar aquela era e a ressurreição dentre os mortos não casam nem são dados em casamento,


era
Lit. “era, idade, século; tempo muito longo”. Neste trecho, há uma referência implícita ao mundo vindouro.


Notas de rodapé da Bíblia (BJ2) - 2002 - Bíblia de Jerusalém

Lucas 20 : 35

mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro século e na ressurreição dos mortos,[f] nem eles se casam, nem elas se dão em casamento;


[f]
Aqui é questão somente da ressurreição dos justos.

G3588
hoi
οἱ
(those)
Artigo - nominativo Masculino no Plural
G1161
de
δὲ
(however)
Conjunção
G2661
kataxiōthentes
καταξιωθέντες
(having been considered worthy)
Verbo - Particípio aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Passivo - Nominativo Masculino no Plural
G3588
tou
τοῦ
(to the)
Artigo - Masculino no Singular genitivo
G165
aiōnos
αἰῶνος
(age)
Substantivo - Masculino no Singular genitivo
G1565
ekeinou
ἐκείνου
(that which [is])
Pronome demonstrativo - Masculino no Singular genitivo
G5177
tychein
τυχεῖν
(to obtain)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) infinitivo ativo
G2532
kai
καὶ
(and)
Conjunção
G3588
tēs
τῆς
(the)
Artigo - Feminino no Singular genitivo
G386
anastaseōs
ἀναστάσεως
(resurrection)
Substantivo - Feminino no Singular genitivo
G3588
tēs
τῆς
(which [is])
Artigo - Feminino no Singular genitivo
G1537
ek
ἐκ
(out from)
Preposição
G3498
nekrōn
νεκρῶν
([the] dead)
Adjetivo - Masculino no Plurak genitivo
G3777
oute
οὔτε
(neither)
Conjunção
G1060
gamousin
γαμοῦσιν
(marry)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G3777
oute
οὔτε
(nor)
Conjunção
G1061
gamizontai
γαμίζονται
(are given in marriage)
Verbo - presente indicativo médio ou passivo - 3ª pessoa do plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γαμέω
(G1060)
Ver mais
gaméō (gam-eh'-o)

1060 γαμεω gameo

de 1062; TDNT - 1:648,111; v

 1. contrair núpcias, tomar por esposa
  1. casar-se
  2. dar-se em casamento
 2. entregar uma filha em casamento

γαμίσκω
(G1061)
Ver mais
gamískō (gam-is'-ko)

1061 γαμισκω gamisko

de 1062; v

 1. dar em casamento

δέ
(G1161)
Ver mais
(deh)

1161 δε de

partícula primária (adversativa ou aditiva); conj

 1. mas, além do mais, e, etc.

ἐκ
(G1537)
Ver mais
ek (ek)

1537 εκ ek ou εξ ex

preposição primária denotando origem (o ponto de onde ação ou movimento procede), de, de dentro de (de lugar, tempo, ou causa; literal ou figurativo); prep

 1. de dentro de, de, por, fora de

ἐκεῖνος
(G1565)
Ver mais
ekeînos (ek-i'-nos)

1565 εκεινος ekeinos

de 1563; pron

 1. ele, ela, isto, etc.

αἰών
(G165)
Ver mais
aiṓn (ahee-ohn')

165 αιων aion

do mesmo que 104; TDNT - 1:197,31; n m

 1. para sempre, uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, eternidade
 2. os mundos, universo
 3. período de tempo, idade, geração

Sinônimos ver verbete 5921


καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas

καταξιόω
(G2661)
Ver mais
kataxióō (kat-ax-ee-o'-o)

2661 καταξιοω kataxioo

de 2596 e 515; TDNT - 1:380,63; v

 1. considerar digno, julgar digno, dignificar

νεκρός
(G3498)
Ver mais
nekrós (nek-ros')

3498 νεκρος nekros

aparentemente de uma palavra primária nekus (cadáver); TDNT - 4:892,627; adj

 1. propriamente
  1. aquele que deu o seu último suspiro, sem vida
  2. falecido, morto, alguém de quem a alma esta no céu ou inferno
  3. destituído de vida, sem vida, inanimado
 2. metáf.
  1. espiritualmente morto
   1. destituído de vida que reconhece e é devotada a Deus, porque entreguou-se a transgressões e pecados
   2. inativo com respeito as feitos justos
  2. destituído de força ou poder, inativo, inoperante


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


οὔτε
(G3777)
Ver mais
oúte (oo'-teh)

3777 ουτε oute

de 3756 e 5037; adv

 1. nem, e não

ἀνάστασις
(G386)
Ver mais
anástasis (an-as'-tas-is)

386 αναστασις anastasis

de 450; TDNT - 1:371,60; n f

 1. ato de levantar, levantar-se (p.e. de um assento)
 2. ressurreição dos mortos
  1. de Cristo
  2. de todos os homens no fim desta presente época
  3. a ressurreição de certas pessoas históricas que tiveram a vida restaurada (Hb 11:35)

τυγχάνω
(G5177)
Ver mais
tynchánō (toong-khan'-o)

5177 τυγχανω tugchano

provavelmente para um absoleto tucho (pelo qual a voz média de outro substituto teucho [tornar pronto ou deixar passar] é usado em determinados tempos, semelhante a raiz de 5088 pela idéia de efetuar; TDNT - 8:238,1191; v

1) atingir a marca

 1. de alguém atirando uma lança ou flecha
 • alcançar, chegar a, obter, adquirir, tornar-se mestre de
 • acontecer, ter chance, espalhar-se
  1. especificar, ter um caso, como por exemplo

   encontrar alguém

   daquele que se encontra com alguém ou que se apresenta sem ser solicitado, chance, pessoa comum ou normal

   arriscar ser


  Enciclopédia

  Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Lucas 20:35 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
  Gerar Enciclopédia

  Pesquisando por Lucas 20:35 nas obras literárias.

  Procurar Vídeos Sobre Lucas 20:35

  Referências em Livro Espírita


  Wanda Amorim Joviano

  lc 20:35
  Sementeira de Paz

  Categoria: Livro Espírita
  Capítulo: 20
  Francisco Cândido Xavier
  Neio Lúcio
  Wanda Amorim Joviano
  Detalhes Comprar

  Referências em Outras Obras


  CARLOS TORRES PASTORINO

  lc 20:35
  Sabedoria do Evangelho - Volume 7

  Categoria: Outras Obras
  Capítulo: 11
  CARLOS TORRES PASTORINO
  Detalhes Comprar

  Comentários

  Beacon

  Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


  Genebra

  Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


  Matthew Henry

  Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


  Wesley

  Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


  Wiersbe

  Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


  Russell Shedd

  Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


  NVI F. F. Bruce

  Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


  Moody

  Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista


  Francis Davidson

  O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


  John MacArthur

  Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


  Barclay

  O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


  O Evangelho em Carne e Osso

  Flávio Gouvêa de Oliveira, Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil


  Notas de Estudos jw.org

  Disponível no site oficial das Testemunhas de Jeová  Apêndices

  Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

  Últimos dias do ministério de Jesus em Jerusalém (Parte 1)
  Referências Cruzadas

  É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

  Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Lucas 20:35

  Daniel 12:2 E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno.
  Mateus 12:32 E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro.
  Mateus 22:29 Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
  Marcos 12:24 E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus?
  Lucas 21:36 Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
  João 5:29 E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação.
  Atos 5:41 Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus.
  Atos 24:15 Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos.
  II Tessalonicenses 1:5 prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do Reino de Deus, pelo qual também padeceis;
  Hebreus 11:35 As mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos; uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição;
  Apocalipse 3:4 Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso.

  Dicionários

  Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

  Alcançar

  verbo transitivo direto Chegar a determinado lugar; atingir: alcançar um território.
  Abater-se sobre: o desemprego atingiu a população.
  Aproximar-se de alguém ou estar ao lado dessa pessoa: alcancei-o em casa.
  Pegar alguma coisa com as mãos ou com a ajuda de alguma coisa: subindo na escada, alcançou o teto.
  Chegar a determinado valor: as premiações alcançaram 100 mil reais.
  Incidir sobre algo ou alguém de modo a causar danos ou prejuízos: a doença alcançou o Brasil.
  Figurado Compreender plenamente; entender: alcançou os teoremas físicos.
  Estar ao alcance das vistas; avistar: daqui não consigo alcançá-lo.
  verbo transitivo direto , bitransitivo e intransitivo Obter aquilo que se pretendia: alcançou a fama; alcançou do chefe um aumento; quem procura sempre alcança.
  Etimologia (origem da palavra alcançar). Do latim accalciare.

  Fonte: Dicionário Comum

  conseguir, obter, lograr, gozar, impetrar. – “Lograr é propriamente o termo de nosso desejo – diz Roq. – sem relação aos meios empregados para isso. – Conseguir é o termo de nossa solicitude, o fim a que se dirigem os meios com relação a eles. – Alcançar é o termo de nossos rogos. – Lograr e conseguir podem supor justiça; alcançar supõe sempre graça. – Gozar é ter, possuir alguma coisa que nos dá gosto ou prazer sem indicar que a buscamos, que fizemos diligência por ela, ou que a ela tínhamos direito. Logra uma grande fortuna o que pode viver sem demandas nem pretensões. Consegue um bom emprego o que solicita com mérito, ou tem protetor de valimento. Alcança o perdão o que interpõe rogos humildes e pede misericórdia. Os homens sóbrios e de bom temperamento gozam ordinariamente de boa saúde. – Obter é alcançar uma coisa que se pretende ou deseja, ou que nos é grata. – Impetrar é alcançar do superior a graça que se havia solicitado. Obtêm-se cargos, dignidades, favores, atenções, etc., tudo o que nos é honroso, útil, agradável; e obtêm-se de iguais, de superiores, de inferiores. Consegue-se o que com diligência e perseverança se busca, ou se pretende. Vê-se, pois, que este vocábulo tem significação menos genérica que o precedente (obter); e mais restrita a tem ainda impetrar, pois só impetramos graças de um superior, pretendendo-as e solicitando-as com rogos e súplicas”.

  Fonte: Dicionário de Sinônimos

  chegar, atingir, tocar. – Alcançar “denota esforço”; chegar designa o fato. Os náufragos alcançaram a praia depois de mil perigos; mas quando lá chegaram tiveram quem os agasalhasse. Noutra ordem de ideias, porém, alcançar diz-se da possibilidade, da capacidade, da força de efetuar; chegar diz-se do próprio fato. A artilheria moderna alcança a grandes distâncias; isto é, tem força para fazer chegar balas a grande distância. As balas não chegavam à fortaleza. Por não poder alcançar um ramo, temos de subir a um banco para lhe chegar com a mão. Um homem chega à idade avançada; não alcança, porém, a de seu pai, se este viveu mais anos do que ele”. (Bruns.) – Atingir (que também colocam alguns no grupo CCXXI) diz “alcançar ligeiramente, como se chegasse apenas a tocar de leve a coisa alcançada (ad + tangere, “tocar, sentir pelo tato”)”. – Tocar (da mesma origem de atingir) ex- Dicionário de Sinônimos da Língua Portuguesa 153 prime a mesma ideia; diferençando-se, no entanto, deste em não sugerir com a mesma força a ideia de atividade. Quase que destes dois se pode dizer o que se diz de alcançar e chegar.

  Fonte: Dicionário de Sinônimos

  Casamento

  substantivo masculino União que, efetuada de modo voluntário e entre duas pessoas, é sancionada de acordo com a lei, dando origem a uma família.
  Cerimônia, civil e/ou religiosa, em que se celebra a ação do casamento.
  Por Extensão Qualquer relação que se pode assemelhar ao casamento; que estabelece uma relacão de semelhança àquela entre os cônjuges.
  Figurado Ligação associativa; aliança: o casamento econômico de dois países.
  Figurado Ação daquilo que se combina de maneira harmoniosa ou íntima: o casamento entre a verdade e a realidade.
  Uso Antigo. União entre um homem e uma mulher e sua relação conjugal.
  Ação ou efeito de casar ou de se casar.
  Etimologia (origem da palavra casamento). Casar + mento.

  Fonte: Dicionário Comum

  Vem de casar, curioso verbo que, ao que tudo indica, veio mesmo de casa, como se depreende pela antiga regência com que este verbo era empregado: no antigo sistema patriarcal, os pais casavam os filhos (em oposição a hoje, em que os filhos se casam), porque para isso eles tinham de ceder uma parte de sua propriedade (casa e terras) para o sustento e a moradia da nova família. Portanto, o antigo provérbio "quem casa, quer casa" não seria, como muitos pensam, um simples trocadilho para indicar que o novo casal precisa de privacidade, mas um resquício do antigo costume medieval.

  Fonte: Dicionário Etimológico

  É um progresso na marcha da Humanidade. [...] o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. [...]
  Referencia: KARDEC, Allan• O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita• Trad• de Guillon Ribeiro• 86a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - q• 695 e 696

  O casamento é a união permanente de um homem e uma mulher, atraídos por interesses afetivos e vínculos sexuais profundos. Esta união não é uma invenção humana, mas, sim, o resultado da Lei Divina que nos criou para o regime de interdependência. [...] Com a união conjugal, nasce automaticamente o compromisso de um para com o outro, pois ambos viverão na dependência um do outro. [...] O casamento não é, pois, somente um contrato de compromisso jurídico, mas, muito mais, um contrato espiritual de consciência para consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos mútuos: materiais, afetivos, morais, espirituais e cármicos, determinando responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo. A responsabilidade conjugal não se resume simplesmente em adquirir um título de mulher e de marido, de mãe e de pai, mas, muito mais, o desenvolvimento da compreensão precisa, do desejo sincero e do esforço constante para cumprir da melhor maneira possível os compromissos individuais, visando a um fim único, que é a sustentação da união para a felicidade mútua dos cônjuges e, conseqüentemente, a dos filhos. [...]
  Referencia: BARCELOS, Walter• Sexo e evolução• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 18

  A união conjugal será sempre oportunidade bendita a todas as criaturas humanas, no processo contínuo das reencarnações redentoras, de desenvolver, aperfeiçoar, purificar e sublimar as energias criadoras do sexo, tendo por base a força motriz do coração renovado no amor de Jesus Cristo.
  Referencia: BARCELOS, Walter• Sexo e evolução• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 22

  [...] uma instituição divina, destinada, não só à conservação da Humanidade, como também a oferecer aos espíritos, que se unem no grupo familiar, apoio recíproco para suportarem as provas da existência [...].
  Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• O Sermão da Montanha• 16a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• -

  [...] o casamento é um compromisso assumido por dois seres, que se predispõem a uma assistência mútua.
  Referencia: FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA• Departamento de Infância e Juventude• Currículo para as Escolas de Evangelização Espírita Infanto-juvenil• 2a ed• Rio de Janeiro, 1998• - cap• 4

  Os liames conjugais [...] são, em verdade, abençoada escola onde almas que já descortinaram horizontes mais luminosos realizam o aprendizado superior.
  Referencia: PERALVA, Martins• O pensamento de Emmanuel• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1994• - cap• 14

  [...] o casamento, aos olhos de Deus, consiste no acordo livre, livremente aceito e, até à morte de um dos cônjuges, mantido pela união dos dois corpos para a reprodução e pela das almas para a execução da lei de amor e de caridade e cumprimento de todos os deveres que aquela união lhes impõe reciprocamente e com respeito aos filhos, que ambos terão de encaminhar na vida.
  Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 3

  [...] consenso de duas almas que se ligam pelos sentimentos recíprocos de afeto e de amor para a constituição da família [...].
  Referencia: SILVA JÚNIOR, Frederico Pereira da• Jesus perante a cristandade• Pelo Espírito Francisco Leite Bittencourt Sampaio• Org• por Pedro Luiz de Oliveira Sayão• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 7

  A Doutrina Espírita é bastante clara quanto à seriedade do vínculo matrimonial demonstrando que ele é, geralmente, fruto de planejamento espiritual, e que, ao se ligarem, os cônjuges assumem compromissos muito sérios, não tão-somente em relação ao próprio ajuste, mas, particularmente, no concernente aos filhos.
  Referencia: SIMONETTI, Richard• A voz do monte• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2003• - O problema do divórcio

  [...] há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. [...] O matrimônio espiritual realiza-se, alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Nosso Lar• Pelo Espírito André Luiz• 56a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2006• - cap• 38

  Fonte: Dicionário da FEB

  Casamento
  1) Instituição divina pela qual um homem e uma mulher se unem por amor numa comunhão social e legal com o propósito de estabelecerem uma família (Gn 1:27-28); 2:18-24). É permanente e só pode ser dissolvido pela morte (Rm 7:2-3) ou, excepcionalmente, pelo divórcio (Mt 19:3-9).

  2) As BODAS (Jo 2:2), RA).

  Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

  Casar

  verbo intransitivo Unir pelos laços conjugais.
  verbo transitivo Dar em casamento: casar uma filha.
  Figurado Juntar, unir, aliar: casar o útil ao agradável.
  verbo pronominal Contrair matrimônio.
  Juntar-se, unir-se.

  Fonte: Dicionário Comum

  Dadas

  fem. pl. part. pass. de dar
  fem. pl. de dado

  dar -
  (latim do, dare)
  verbo transitivo

  1. Ceder gratuitamente (ex.: dar um cigarro).

  2. Entregar como presente (ex.: não dou mais brinquedos a ninguém). = OFERECER, PRESENTEARRECEBER

  3. Fazer doação de. = DOAR

  4. Fazer esmola de. = ESMOLAR

  5. Passar para a posse ou para as mãos de (ex.: já demos a procuração ao advogado). = CONCEDER, CONFERIR, ENTREGAR, OUTORGARTIRAR

  6. Tornar disponível (ex.: deram mais uma oportunidade ao candidato; dar uma ajuda; dar atenção). = CONCEDER, PROPICIAR, PROPORCIONARRECUSAR

  7. Distribuir (ex.: dar cartas).

  8. Tornar patente ou visível (ex.: quando estiver pronto, dê um sinal; ele já dá mostras de cansaço).

  9. Gerar ou produzir (ex.: a árvore já deu muitas laranjas).

  10. Ser suficiente para algo ou alguém (ex.: uma garrafa dá cerca de 5 copos; a comida não dá para tantos convidados). = BASTAR, CHEGAR

  11. Ter algo como resultado (ex.: isto dá uma bela história; a nota do exame não dá para passar).

  12. Ter determinado resultado aritmético; ser igual a (ex.: dois mais dois dá quatro).

  13. Entregar uma quantia em troca de bem ou serviço (ex.: dei demasiado dinheiro pelo casaco). = PAGARRECEBER

  14. Sacrificar (ex.: dar a vida).

  15. Destinar, consagrar, dedicar (ex.: todas as manhãs dá uma hora ao ioga).

  16. Receber uma quantia em troca de bem ou serviço (ex.: disse à vendedora que lhe desse dois quilos de arroz). = VENDER

  17. Fazer tomar (ex.: já deu o medicamento ao doente?). = ADMINISTRAR, MINISTRAR

  18. Administrar um sacramento (ex.: dar a extrema-unção).

  19. Fazer uma acção sobre alguma coisa para alterar a aparência (ex.: falta dar uma demão na parede; dê uma limpeza a este quarto, por favor). = APLICAR

  20. Fazer sair de si ou de algo que pertence a si (ex.: dar gritos; dar vivas; dar um tiro). = SOLTAR

  21. Provocar o efeito de uma acção física (ex.: dar um abraço; dar uma cabeçada; dar um beijo; dar um pontapé). = APLICAR

  22. Ser a causa de (ex.: este cheirinho dá fome; dar vontade). = ORIGINAR, PROVOCAR

  23. Despertar ideias ou sentimentos (ex.: temos de lhes dar esperança). = IMPRIMIR

  24. Ministrar conhecimentos (ex.: a professora dá português e latim). = ENSINAR

  25. Receber ou abordar conhecimentos (ex.: já demos esta matéria nas aulas).

  26. Aparecer subitamente no seguimento de algo (ex.: deu-lhe um enfarte; os remorsos que lhe deram fizeram-no confessar). = SOBREVIR

  27. Tomar conhecimento na altura em que acontece (ex.: a vítima nem deu pelo furto). = APERCEBER-SE, NOTAR

  28. Achar, descobrir, encontrar (ex.: deu com a fotografia escondida no livro).

  29. Avisar, comunicar, participar (ex.: o chefe vai dar as instruções; dar ordens).

  30. Incidir, bater (ex.: a luz dava nos olhos).

  31. Ir ter a ou terminar em (ex.: os rios vão dar ao mar). = DESEMBOCAR

  32. Ter determinadas qualidades que permitam desempenhar uma actividade (ex.: eu não dava para professor).

  33. Promover ou organizar (ex.: dar uma festa; dar cursos de formação).

  34. Transmitir ou manifestar (ex.: dar parabéns; dar condolências; dar um recado).

  35. Trazer algo de novo a alguém ou a algo (ex.: ele deu algumas ideias muito interessantes).

  36. Ser divulgado ou noticiado, transmitido (ex.: isso deu nas notícias; o falecimento deu na rádio, mas não na televisão). = PASSAR

  37. Atribuir uma designação a algo ou alguém (ex.: ainda não deu nome ao cão).

  38. Fazer cálculo ou estimativa de (ex.: eu dava 40 anos à mulher; deram-lhe poucos meses de vida). = CALCULAR, ESTIMAR

  39. Estar virado em determinada direcção (ex.: a varanda dá para o mar; o quarto dá sobre a rua).

  40. [Brasil, Calão] Ter relações sexuais com (ex.: ela dá para quem ela quiser).

  41. Conseguir ou ser possível (ex.: sei que prometemos, mas não deu para ir). [Verbo impessoal]

  42. Começar a fazer algo (ex.: agora é que me deu para arrumar o quarto).

  43. Permitir a alguém uma acção (ex.: deu a ler a tese ao orientador; não quis dar a conhecer mais pormenores).

  44. É usado como verbo de suporte, quando seguido de certos nomes, sendo equivalente ao verbo correlativo de tais nomes (ex.: dar entrada é equivalente a entrar).

  verbo transitivo e intransitivo

  45. Estar em harmonia para formar um todo esteticamente agradável (ex.: essa cortina não dá com a decoração da sala; a camisa e as calças não dão). = COMBINAR, CONDIZER

  verbo transitivo e pronominal

  46. Ter determinado julgamento sobre algo ou alguém ou sobre si (ex.: deu o trabalho por terminado; antes do julgamento, já a davam como culpada; nunca se dá por vencido). = CONSIDERAR, JULGAR

  verbo intransitivo

  47. Estar em funcionamento (ex.: o televisor não dá). = FUNCIONAR

  48. Acontecer (ex.: há pouco deu uma chuvada). [Verbo unipessoal]

  verbo pronominal

  49. Ter relações sociais ou afectivas (ex.: ele não se dá com ninguém; os vizinhos dão-se bem). = CONVIVER

  50. Viver em harmonia (ex.: não se dá com a irmã; eram amigos, mas agora não se dão).

  51. Fazer algo com dedicação ou muita atenção ou concentração (ex.: acho que nos demos completamente a este projecto; nunca se deu aos estudos). = APLICAR-SE, DEDICAR-SE, EMPENHAR-SE

  52. Ter determinado resultado (ex.: ele vai dar-se mal agindo assim).

  53. Adaptar-se ou ambientar-se (ex.: esta planta não se dá dentro de casa).

  54. Sentir-se (ex.: acho que nos daríamos bem aqui).

  55. Render-se, apresentar-se, entregar-se.

  56. Ter lugar (ex.: os fogos deram-se durante a noite). [Verbo unipessoal] = ACONTECER, OCORRER, SOBREVIR, SUCEDER

  57. Efectuar-se, realizar-se (ex.: o encontro deu-se ao final da tarde). [Verbo unipessoal]

  58. Apresentar-se como ou fazer-se passar por (ex.: dava-se por médico, mas nunca tirou o curso). = INCULCAR-SE

  59. Agir de determinada forma ou ter determinado comportamento ou iniciativa (ex.: o jornalista não se deu ao trabalho de confirmar a informação; dar-se à maçada; dar-se ao desfrute).

  verbo copulativo

  60. Tornar-se (ex.: ela deu uma boa profissional).


  dar certo
  [Informal] Ter bom resultado ou o resultado esperado (ex.: claro que a empresa vai dar certo!). = RESULTARDAR ERRADO

  dar de si
  Abalar, ceder, desmoronar.

  dar em
  Tornar-se, ficar (ex.: se continuar assim, eles vão dar em malucos).

  dar errado
  [Informal] Ser malsucedido; não obter sucesso ou o resultado desejado (ex.: essa história tem tudo para dar errado).DAR CERTO

  dar para trás
  [Informal] Recuar em determinada posição (ex.: ele disse que concordava, mas no último momento, deu para trás).

  dar tudo por tudo
  [Informal] Fazer todos os esforços possíveis para alcançar um objectivo.

  quem dera
  [Informal] Usa-se para exprimir desejo. = OXALÁ, TOMARA

  tanto dá
  [Informal] Expressão para indicar indiferença. = TANTO FAZ


  Ver também dúvida linguística: "provêem" segundo o Acordo Ortográfico de 1990.

  da·do 2
  (talvez do árabe dad, jogo)
  nome masculino

  1. Pequeno cubo que tem em cada face determinado número de pontos, desde um até seis, e que é usado em alguns jogos.

  2. [Arquitectura] [Arquitetura] Parte lisa de um pedestal, entre a cornija e a base.


  dados
  nome masculino plural

  3. [Jogos] Jogo em que se usam pequenos cubos com um determinado número de pontos em cada face.


  da·do 1
  (latim datus, -a, -um, dado, entregue, particípio de do, dare, dar)
  adjectivo
  adjetivo

  1. Que se deu.

  2. Muito barato ou gratuito.

  3. Que é delicado no trato com os outros; que se dá bem com os outros (ex.: é um homem muito dado e não tem inimigos). = AMISTOSO, AFÁVEL, SOCIÁVEL, TRATÁVELFECHADO, RESERVADO

  4. Que tem vocação ou inclinação para algo (ex.: o rapaz é dado à música). = ATREITO, PROPENSO

  5. Que tem data (ex.: dado em Lisboa, a 13 de Março de 1946). = DATADO

  6. Diz-se do cavalo que, depois de fatigado, fica obediente ao cavaleiro.

  determinante indefinido

  7. Expressa indeterminação (ex.: num dado momento do filme, a personagem principal apaixona-se). = CERTO

  nome masculino

  8. Cada um dos elementos conhecidos de um problema.

  9. Informação que se constitui como elemento necessário para uma questão, descrição ou avaliação (ex.: não tinha dados suficientes para falar sobre aquele assunto).

  10. Resultado de pesquisa ou cálculo (ex.: teve de analisar diversos dados estatísticos para a tese de mestrado).

  11. Informação relativa a um indivíduo (ex.: dados pessoais).

  12. [Informática] Informação capaz de ser processada por um sistema informático (ex.: processamento de dados). [Mais usado no plural.]

  13. Aquilo que foi combinado (ex.: o dado foi eles pagarem a dívida no fim do ano).

  14. O que é habitual. = COSTUME, PRAXE

  15. [Filosofia] Elemento inicial de qualquer acto de conhecimento antes de ser elaborado no processo cognitivo.

  preposição

  16. Indica causa (ex.: dado haver vários problemas, vamos repensar o plano). = POR, VISTO


  dado que
  Expressão que indica causa e introduz uma frase subordinada (ex.: isto não surpreende, dado que sempre se mostrou muito competente). = POSTO QUE, VISTO QUE

  Fonte: Dicionário Comum

  Dados

  substantivo masculino plural Conhecimento que se tem sobre algo, usado para solucionar uma questão, fazer um julgamento, criar ou colocar em prática um pensamento, uma opinião; informação: os dados indicam um aumento do desemprego.
  Informação que identifica algo, alguém ou sobre si mesmo: dados pessoais.
  [Informática] O que se consegue processar, decodificar a partir de um computador.
  Etimologia (origem da palavra dados). Plural de dado, do latim dátus.a.um 'apresentado, entregue'.

  Fonte: Dicionário Comum

  Dentre

  contração No interior de; no meio de; indica inclusão, seleção, relação, ligação etc.: dentre os candidatos, um conseguiu a vaga; um dentre os demais receberá o pagamento.
  Gramática Contração da preposição "de" com a preposição "entre".
  Etimologia (origem da palavra dentre). De + entre.

  Fonte: Dicionário Comum

  Dão

  -

  Fonte: Dicionário Comum

  Então

  advérbio Agora ou naquela circunstância: acabei então de perceber que havia sido enganada!
  Em determinada situação; nessa circunstância: o chefe está bem-humorado, então não há discussão.
  Numa situação futura; num momento afastado do presente: você precisa se casar, então irá entender do que estou falando.
  interjeição Que demonstra espanto; em que há admiração: então, você se casou?
  Que se utiliza para animar (alguém): então, força!
  substantivo masculino Período de tempo que passou: numa lembrança de então, recordou-se da juventude.
  Etimologia (origem da palavra então). Do latim in + tunc/ naquele momento.

  Fonte: Dicionário Comum

  Era

  Era Período longo de tempo que começa com uma nova ordem de coisas (Lc 20:35, RA).

  Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

  outro

  Fonte: Dicionário Bíblico

  substantivo feminino Época fixa a partir da qual se começam a contar os anos.
  Figurado Época notável em que se estabelece uma nova ordem de coisas: a era romântica; a era espacial.
  Período histórico que se sobressai por suas características próprias, por situações e acontecimentos importantes.
  Qualquer intervalo ou período de tempo; século, ano, época.
  expressão Era Cristã. Tempo que se inicia a partir do nascimento de Jesus Cristo.
  Era Geológica. Cada uma das cinco grandes divisões da história da Terra.
  Etimologia (origem da palavra era). Do latim aera.

  Fonte: Dicionário Comum

  Erã

  Um dos netos de Efraim e filho de Sutela. Tornou-se líder do clã dos eranitas.

  Fonte: Quem é quem na Bíblia?

  Fora

  advérbio Na parte exterior; na face externa.
  Em outro local que não aquele em que habitualmente se reside.
  Em país estrangeiro; no exterior: minha irmã vive fora.
  interjeição Voz áspera para expulsar alguém de um recinto, vaiar ou patear interpretação teatral ou musical, discurso político etc.
  preposição Com exclusão de; além de; exceto: deram-lhe todo o dinheiro, fora os lucros, que foram depositados.
  substantivo masculino Erro grosseiro; rata, fiasco: aquele erro foi o maior fora da minha vida.
  Expressão de ignorância: não fala nada interessante, é um fora atrás do outro.
  Não aceitação de; recusa.
  locução prepositiva Fora de. Sem: fora de propósito.
  Distante de: fora da cidade.
  Do lado externo: fora de casa.
  expressão Dar fora em. Não aceitar ficar com alguém; romper namoro.
  Dar um fora. Cometer um erro grosseiro.
  Levar um fora. Ser rejeitado; sofrer recusa.
  Etimologia (origem da palavra fora). Do latim foras.

  Fonte: Dicionário Comum

  Homens

  masc. pl. de homem

  ho·mem
  (latim homo, -inis)
  nome masculino

  1. [Biologia] Mamífero primata, bípede, do género Homo, em particular da espécie Homo sapiens, que se caracteriza pela postura erecta, mãos preênseis, inteligência superior, capacidade de fala e que é considerado o tipo do género humano (ex.: o aparecimento do homem na Terra ocorreu há milhares de anos).

  2. Humanidade; espécie humana (ex.: desastres ambientais causados pelo homem; a guerra é própria do homem). (Também se escreve com maiúscula inicial.)

  3. Ser humano do sexo masculino ou do género masculino (ex.: só teve filhos homens; o homem pode produzir espermatozóides a partir da puberdade; homem transgénero).

  5. Pessoa do sexo ou género masculino depois da adolescência (ex.: está um bonito homem). = HOMEM-FEITO

  6. Pessoa do sexo ou género masculino casada com outra pessoa, em relação a esta (ex.: o homem divorciou-se da mulher). = CÔNJUGE, ESPOSO, MARIDO

  7. Pessoa do sexo ou género masculino com quem se mantém uma relação sentimental e/ou sexual (ex.: conheci o meu homem na universidade e estamos juntos até hoje). = COMPANHEIRO, PARCEIRO

  8. Conjunto das pessoas do sexo ou género masculino (ex.: estudo revela que o suicídio é mais violento no homem do que na mulher; que representações sociais se fazem do homem na publicidade?).

  9. Pessoa que faz parte de uma equipa ao serviço de alguém ou de alguma instituição (ex.: os bombeiros têm cerca de 100 homens no terreno; prevê-se o envio de mais homens para controlar a situação na fronteira). (Mais usado no plural.)

  adjectivo de dois géneros
  adjetivo de dois géneros

  10. Que tem qualidades ou atributos considerados tipicamente masculinos (ex.: ele é muito homem).


  abominável homem das neves
  Criatura lendária dos Himalaias, peluda e de formas humanas. = YETI

  de homem para homem
  Entre homens, com sinceridade e de modo directo (ex.: conversar de homem para homem; diálogo de homem para homem).

  homem de armas
  Figurado Aquele que é corajoso, destemido, que enfrenta com força e ânimo as adversidades (ex.: o avô era um homem de armas e desistir não era opção). = LUTADOR

  Antigo Guerreiro, soldado (ex.: os besteiros e os homens de armas defenderam o castelo).

  homem de Deus
  Figurado O que é bondoso, piedoso.

  [Informal, Figurado] Locução, usada geralmente de forma vocativa, para exprimir impaciência ou espanto (ex.: quem é que fez isso, homem de Deus?).

  homem de Estado
  [Política] Aquele que governa com competência, empenho e conhecimento dos assuntos políticos (ex.: o arquivo documenta a vida de um dos maiores homens de Estado). = ESTADISTA

  homem de lei(s)
  Aquele que é especialista em leis. = ADVOGADO, LEGISTA

  homem de letras
  Literato, escritor.

  homem de mão
  Pessoa que está a serviço de outrem, geralmente para executar tarefas ilegais ou duvidosas (ex.: a investigação descobriu vários homens de mão do banqueiro agora acusado).

  homem de Neandertal
  [Antropologia] Primata antropóide do paleolítico médio, que surgiu na Europa e na Ásia, caracterizado por grande volume cerebral. = NEANDERTAL

  homem de negócios
  Aquele que se dedica profissionalmente a actividades empresariais ou comerciais, gerindo o seu negócio ou o de outrem. = EMPRESÁRIO

  homem de palha
  [Depreciativo] Homem fraco ou sem préstimo, física ou moralmente.

  homem de partido
  [Política] Aquele que participa activamente na vida e nas decisões do grupo político a que pertence (ex.: militante desde jovem, é um homem de partido há várias décadas).

  homem de pé
  Peão.

  homem público
  Aquele que desempenha funções de interesse público, sobretudo na política ou na administração de um Estado ou de um país (ex.: fez carreira como homem público).

  Plural: homens.

  Fonte: Dicionário Comum

  masc. pl. de homem

  ho·mem
  (latim homo, -inis)
  nome masculino

  1. [Biologia] Mamífero primata, bípede, do género Homo, em particular da espécie Homo sapiens, que se caracteriza pela postura erecta, mãos preênseis, inteligência superior, capacidade de fala e que é considerado o tipo do género humano (ex.: o aparecimento do homem na Terra ocorreu há milhares de anos).

  2. Humanidade; espécie humana (ex.: desastres ambientais causados pelo homem; a guerra é própria do homem). (Também se escreve com maiúscula inicial.)

  3. Ser humano do sexo masculino ou do género masculino (ex.: só teve filhos homens; o homem pode produzir espermatozóides a partir da puberdade; homem transgénero).

  5. Pessoa do sexo ou género masculino depois da adolescência (ex.: está um bonito homem). = HOMEM-FEITO

  6. Pessoa do sexo ou género masculino casada com outra pessoa, em relação a esta (ex.: o homem divorciou-se da mulher). = CÔNJUGE, ESPOSO, MARIDO

  7. Pessoa do sexo ou género masculino com quem se mantém uma relação sentimental e/ou sexual (ex.: conheci o meu homem na universidade e estamos juntos até hoje). = COMPANHEIRO, PARCEIRO

  8. Conjunto das pessoas do sexo ou género masculino (ex.: estudo revela que o suicídio é mais violento no homem do que na mulher; que representações sociais se fazem do homem na publicidade?).

  9. Pessoa que faz parte de uma equipa ao serviço de alguém ou de alguma instituição (ex.: os bombeiros têm cerca de 100 homens no terreno; prevê-se o envio de mais homens para controlar a situação na fronteira). (Mais usado no plural.)

  adjectivo de dois géneros
  adjetivo de dois géneros

  10. Que tem qualidades ou atributos considerados tipicamente masculinos (ex.: ele é muito homem).


  abominável homem das neves
  Criatura lendária dos Himalaias, peluda e de formas humanas. = YETI

  de homem para homem
  Entre homens, com sinceridade e de modo directo (ex.: conversar de homem para homem; diálogo de homem para homem).

  homem de armas
  Figurado Aquele que é corajoso, destemido, que enfrenta com força e ânimo as adversidades (ex.: o avô era um homem de armas e desistir não era opção). = LUTADOR

  Antigo Guerreiro, soldado (ex.: os besteiros e os homens de armas defenderam o castelo).

  homem de Deus
  Figurado O que é bondoso, piedoso.

  [Informal, Figurado] Locução, usada geralmente de forma vocativa, para exprimir impaciência ou espanto (ex.: quem é que fez isso, homem de Deus?).

  homem de Estado
  [Política] Aquele que governa com competência, empenho e conhecimento dos assuntos políticos (ex.: o arquivo documenta a vida de um dos maiores homens de Estado). = ESTADISTA

  homem de lei(s)
  Aquele que é especialista em leis. = ADVOGADO, LEGISTA

  homem de letras
  Literato, escritor.

  homem de mão
  Pessoa que está a serviço de outrem, geralmente para executar tarefas ilegais ou duvidosas (ex.: a investigação descobriu vários homens de mão do banqueiro agora acusado).

  homem de Neandertal
  [Antropologia] Primata antropóide do paleolítico médio, que surgiu na Europa e na Ásia, caracterizado por grande volume cerebral. = NEANDERTAL

  homem de negócios
  Aquele que se dedica profissionalmente a actividades empresariais ou comerciais, gerindo o seu negócio ou o de outrem. = EMPRESÁRIO

  homem de palha
  [Depreciativo] Homem fraco ou sem préstimo, física ou moralmente.

  homem de partido
  [Política] Aquele que participa activamente na vida e nas decisões do grupo político a que pertence (ex.: militante desde jovem, é um homem de partido há várias décadas).

  homem de pé
  Peão.

  homem público
  Aquele que desempenha funções de interesse público, sobretudo na política ou na administração de um Estado ou de um país (ex.: fez carreira como homem público).

  Plural: homens.

  Fonte: Dicionário Comum

  Hão

  hebraico: calor, queimado

  Fonte: Dicionário Bíblico

  Mortos

  masc. pl. part. pass. de matar
  masc. pl. part. pass. de morrer
  masc. pl. de morto

  ma·tar -
  (latim vulgar *mattare, do latim macto, -are, honrar os deuses, consagrar, imolar uma vítima, punir, destruir, matar)
  verbo transitivo e intransitivo

  1. Tirar a vida a; causar a morte a (ex.: foi condenado por matar várias pessoas; a lei pune severamente quem mata; a guerra naquele país já matou milhares de pessoas).

  2. Abater (reses).

  3. Causar aflição ou sofrimento a. = AFLIGIR

  4. [Brasil] [Jogos] Meter a bola de bilhar no buraco.

  verbo transitivo

  5. Causar grande dano ou prejuízo a. = ARRUINAR

  6. Causar devastação ou destruição (ex.: as chuvas fortes mataram a plantação). = DESTRUIR

  7. Causar grande sofrimento a. = AFLIGIR, MORTIFICAR

  8. Importunar; molestar (ex.: vocês matam-me com tantas perguntas).

  9. Fazer perder a qualidade ou o valor (ex.: as cores escolhidas mataram o conjunto das pinturas).

  10. Fazer desaparecer. = EXTINGUIR

  11. Saciar (ex.: matar a sede).

  12. Passar (tempo) ociosamente (ex.: matou tempo a ler uma revista).

  13. Levar à exaustão; causar grande cansaço.

  14. Decifrar ou resolver (charadas, enigmas, passatempos, etc.).

  15. [Brasil, Informal] Não comparecer (no trabalho, nas aulas, etc.).

  16. [Informal] Esvaziar, gastar ou consumir totalmente ou até ao fim (ex.: perguntou-lhe se podia matar o cigarro).

  17. [Futebol] Amortecer o impacto (ex.: matar a bola com o peito).

  18. [Angola, Informal] Vender fora dos circuitos legais a preços elevados.

  verbo pronominal

  19. Tirar a própria vida. = SUICIDAR-SE

  20. Figurado Sacrificar-se, cansar-se.

  21. Figurado Entregar-se por completo a uma actividade; esforçar-se muito para alguma coisa (ex.: matou-se para ter boas notas na escola).


  a matar
  Muito bem; na medida certa; na perfeição (ex.: essa roupa fica-lhe a matar).


  mor·rer |ê| |ê| -
  (latim vulgar morere, do latim morior, mori)
  verbo intransitivo

  1. Cessar de viver. = FALECER, FINAR-SE, PERECER

  2. Secar-se.

  3. Extinguir-se, acabar.

  4. Figurado Sofrer muito; não medrar.

  5. Não vingar.

  6. Não chegar a concluir-se.

  7. Desaguar.

  8. Cair em esquecimento.

  9. Definhar.

  10. Perder o brilho.

  11. Ter paixão (por alguma coisa).

  12. Sentir algo com grande intensidade (ex.: morrer de fome; morrer de saudades).

  nome masculino

  13. Acto de morrer.

  14. Morte.


  mor·to |ô| |ô|
  (latim mortuus, -a, -um)
  adjectivo e nome masculino
  adjetivo e nome masculino

  1. Que ou o que morreu; que ou aquele que deixou de ter vida. = DEFUNTO, FALECIDOVIVO

  adjectivo
  adjetivo

  2. Desprovido de vida (ex.: as pedras são coisas mortas).VIVO

  3. Que não tem movimento ou actividade (ex.: a festa estava morta). = PARADOACTIVO, MOVIMENTADO

  4. Que não tem vigor. = DEBILITADO, ENFRAQUECIDOFORTE, ROBUSTO, VIGOROSO

  5. Que não é utilizado; que caiu em desuso (ex.: tradições mortas). = DESUSADO, OBSOLETO

  6. Que já não se fala (ex.: língua morta).VIVO

  7. Que não tem brilho ou cor (ex.: a pintura da parede está morta). = DESBOTADO, ESMAECIDO, PÁLIDOBRILHANTE, COLORIDO, VIVO

  8. Desprovido de expressão (ex.: ela está com um olhar morto). = INEXPRESSIVO, INSÍPIDOEXPRESSIVO, VIVAZ, VIVO

  9. Que secou ou murchou (ex.: as flores na jarra já estão mortas). = MURCHO, SECOVIÇOSO

  10. Com grande vontade ou avidez (ex.: estava morto por ir viajar). = ANSIOSO, DESEJOSO, LOUCO

  11. Que se extinguiu ou apagou (ex.: fogo morto). = APAGADO, EXTINTOACESO

  12. Figurado Extremamente fatigado (ex.: estava morto por ter trabalhado o dia inteiro sem parar). = EXAUSTO


  não ter onde cair morto
  [Informal] Ser muito pobre.

  nem morto
  [Informal] De maneira nenhuma (ex.: não faço isso nem morta).

  Plural: mortos |ó|.

  Fonte: Dicionário Comum

  masc. pl. part. pass. de matar
  masc. pl. part. pass. de morrer
  masc. pl. de morto

  ma·tar -
  (latim vulgar *mattare, do latim macto, -are, honrar os deuses, consagrar, imolar uma vítima, punir, destruir, matar)
  verbo transitivo e intransitivo

  1. Tirar a vida a; causar a morte a (ex.: foi condenado por matar várias pessoas; a lei pune severamente quem mata; a guerra naquele país já matou milhares de pessoas).

  2. Abater (reses).

  3. Causar aflição ou sofrimento a. = AFLIGIR

  4. [Brasil] [Jogos] Meter a bola de bilhar no buraco.

  verbo transitivo

  5. Causar grande dano ou prejuízo a. = ARRUINAR

  6. Causar devastação ou destruição (ex.: as chuvas fortes mataram a plantação). = DESTRUIR

  7. Causar grande sofrimento a. = AFLIGIR, MORTIFICAR

  8. Importunar; molestar (ex.: vocês matam-me com tantas perguntas).

  9. Fazer perder a qualidade ou o valor (ex.: as cores escolhidas mataram o conjunto das pinturas).

  10. Fazer desaparecer. = EXTINGUIR

  11. Saciar (ex.: matar a sede).

  12. Passar (tempo) ociosamente (ex.: matou tempo a ler uma revista).

  13. Levar à exaustão; causar grande cansaço.

  14. Decifrar ou resolver (charadas, enigmas, passatempos, etc.).

  15. [Brasil, Informal] Não comparecer (no trabalho, nas aulas, etc.).

  16. [Informal] Esvaziar, gastar ou consumir totalmente ou até ao fim (ex.: perguntou-lhe se podia matar o cigarro).

  17. [Futebol] Amortecer o impacto (ex.: matar a bola com o peito).

  18. [Angola, Informal] Vender fora dos circuitos legais a preços elevados.

  verbo pronominal

  19. Tirar a própria vida. = SUICIDAR-SE

  20. Figurado Sacrificar-se, cansar-se.

  21. Figurado Entregar-se por completo a uma actividade; esforçar-se muito para alguma coisa (ex.: matou-se para ter boas notas na escola).


  a matar
  Muito bem; na medida certa; na perfeição (ex.: essa roupa fica-lhe a matar).


  mor·rer |ê| |ê| -
  (latim vulgar morere, do latim morior, mori)
  verbo intransitivo

  1. Cessar de viver. = FALECER, FINAR-SE, PERECER

  2. Secar-se.

  3. Extinguir-se, acabar.

  4. Figurado Sofrer muito; não medrar.

  5. Não vingar.

  6. Não chegar a concluir-se.

  7. Desaguar.

  8. Cair em esquecimento.

  9. Definhar.

  10. Perder o brilho.

  11. Ter paixão (por alguma coisa).

  12. Sentir algo com grande intensidade (ex.: morrer de fome; morrer de saudades).

  nome masculino

  13. Acto de morrer.

  14. Morte.


  mor·to |ô| |ô|
  (latim mortuus, -a, -um)
  adjectivo e nome masculino
  adjetivo e nome masculino

  1. Que ou o que morreu; que ou aquele que deixou de ter vida. = DEFUNTO, FALECIDOVIVO

  adjectivo
  adjetivo

  2. Desprovido de vida (ex.: as pedras são coisas mortas).VIVO

  3. Que não tem movimento ou actividade (ex.: a festa estava morta). = PARADOACTIVO, MOVIMENTADO

  4. Que não tem vigor. = DEBILITADO, ENFRAQUECIDOFORTE, ROBUSTO, VIGOROSO

  5. Que não é utilizado; que caiu em desuso (ex.: tradições mortas). = DESUSADO, OBSOLETO

  6. Que já não se fala (ex.: língua morta).VIVO

  7. Que não tem brilho ou cor (ex.: a pintura da parede está morta). = DESBOTADO, ESMAECIDO, PÁLIDOBRILHANTE, COLORIDO, VIVO

  8. Desprovido de expressão (ex.: ela está com um olhar morto). = INEXPRESSIVO, INSÍPIDOEXPRESSIVO, VIVAZ, VIVO

  9. Que secou ou murchou (ex.: as flores na jarra já estão mortas). = MURCHO, SECOVIÇOSO

  10. Com grande vontade ou avidez (ex.: estava morto por ir viajar). = ANSIOSO, DESEJOSO, LOUCO

  11. Que se extinguiu ou apagou (ex.: fogo morto). = APAGADO, EXTINTOACESO

  12. Figurado Extremamente fatigado (ex.: estava morto por ter trabalhado o dia inteiro sem parar). = EXAUSTO


  não ter onde cair morto
  [Informal] Ser muito pobre.

  nem morto
  [Informal] De maneira nenhuma (ex.: não faço isso nem morta).

  Plural: mortos |ó|.

  Fonte: Dicionário Comum

  Mortos EVOCAÇÃO DOS MORTOS

  V. NECROMANCIA.

  Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

  Mulheres

  fem. pl. de mulher

  mu·lher
  (latim mulier, -eris)
  nome feminino

  1. Ser humano do sexo feminino ou do género feminino (ex.: o casal teve três filhos: duas mulheres e um homem; a mulher pode ovular entre a menarca e a menopausa; mulher transgénero).

  2. Pessoa do sexo ou género feminino depois da adolescência (ex.: a filha mais nova já deve estar uma mulher). = MULHER-FEITA, SENHORA

  3. Pessoa do sexo ou género feminino casada com outra pessoa, em relação a esta (ex.: o padre declarou-os marido e mulher). = CÔNJUGE, ESPOSA

  4. Pessoa do sexo ou género feminino com quem se mantém uma relação sentimental e/ou sexual (ex.: eu e a minha mulher escolhemos não casar). = COMPANHEIRA, PARCEIRA

  5. Conjunto de pessoas do sexo ou género feminino (ex.: defesa dos direitos da mulher).

  adjectivo de dois géneros
  adjetivo de dois géneros

  6. Que tem qualidades ou atributos considerados tipicamente femininos (ex.: considera-se muito mulher em tudo).


  de mulher para mulher
  Entre mulheres, com frontalidade e franqueza, de modo directo (ex.: vamos falar de mulher para mulher; conversa de mulher para mulher).

  mulher da vida
  [Depreciativo] Meretriz, prostituta.

  mulher de armas
  Figurado Aquela que demonstra coragem, força, espírito de luta (ex.: é uma mulher de armas que luta persistentemente pelos seus valores e objectivos). = CORAJOSA, GUERREIRA, LUTADORA

  mulher de Deus
  Figurado Aquela que é bondosa, piedosa.

  [Informal, Figurado] Locução, usada geralmente de forma vocativa, para exprimir impaciência ou espanto (ex.: preste atenção, mulher de Deus!).

  mulher de Estado
  [Política] Líder que governa com competência, empenho e conhecimento dos assuntos políticos (ex.: a antiga primeira-ministra foi uma grande mulher de Estado). = ESTADISTA

  mulher de lei(s)
  Aquela que é especialista em leis. = ADVOGADA, LEGISTA

  mulher de letras
  Literata, escritora.

  mulher de negócios
  Aquela que se dedica profissionalmente a actividades empresariais ou comerciais, gerindo o seu negócio ou o de outrem. = EMPRESÁRIA

  mulher de partido
  [Política] Aquela que participa activamente na vida e nas decisões do grupo político a que pertence (ex.: acima de tudo, é uma mulher de partido, apesar de não conviver bem com a disciplina partidária).

  [Antigo, Depreciativo] Mulher que exerce a prostituição. = MERETRIZ, PROSTITUTA

  mulher fatal
  Mulher muito sensual e sedutora. = VAMPE

  mulher pública
  Aquela que desempenha funções de interesse público, sobretudo na política ou na administração de um Estado ou de um país (ex.: como mulher pública, a vereadora defendeu sempre os interesses da população que a elegeu).

  [Antigo, Depreciativo] Meretriz, prostituta.

  Fonte: Dicionário Comum

  Mundo

  Mundo 1. O universo, o cosmo (Jo 1:10; 17,5; 21,25).

  2. O lugar onde o ser humano habita (Mt 4:8; 16,26; 26,13; Lc 12:30).

  3. O gênero humano que está perdido e é mau (Jo 12:31; 14,30), mas a quem Deus ama e manifesta seu amor ao enviar seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna (Jo 3:16; 1,29; 6,51). Jesus vence o mundo entendido como humanidade má e decaída, oposta a Deus e a seus desígnios (Jo 3:17; 4,42; 12,47; 16,11.33). Os discípulos estão neste mundo, todavia não participam dele (Jo 8:23; 9,5; 17,11.15ss.). Sinal disso é que se negam a combater (Jo 18:36).

  4. O mundo vindouro é o Olam havah hebraico, o novo tempo, a nova era que se inaugurará após o triunfo definitivo do messias (Mt 12:32; Mc 10:30; Lc 20:35).

  Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

  Mundo
  1) A terra (Sl 24:1).


  2) O conjunto das nações conhecidas (1Rs 10:23, RA).


  3) A raça humana (Sl 9:8; Jo 3:16; At 17:31).


  4) O universo (Rm 1:20).


  5) Os ímpios e maus, que se opõem a Deus (Jo 15:18) e têm o Diabo como seu chefe (Jo 12:31).


  6) Os habitantes do Império Romano (Lc 2:1).

  Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

  [...] todos esses mundos são as moradas de outras sociedades de almas. [...]
  Referencia: DENIS, Léon• O grande enigma• 13a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 2, cap• 14

  [...] O mundo é escola, e na sua condição de educandário desempenha papel primacial para a evolução, em cujo bojo encontra-se o objetivo de tornar o Cristo interno o verdadeiro comandante das ações e dos objetivos inarredáveis da reencarnação.
  Referencia: FRANCO, Divaldo P• Impermanência e imortalidade• Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Frustração

  [...] cada mundo é um vasto anfiteatro composto de inúmeras arquibancadas, ocupadas por outras tantas séries de seres mais ou menos perfeitos. E, por sua vez, cada mundo não é mais do que uma arquibancada desse anfiteatro imenso, infinito, que se chama Universo. Nesses mundos, nascem, vivem, morrem seres que, pela sua relativa perfeição, correspondem à estância mais ou menos feliz que lhes é destinada. [...]
  Referencia: MARCHAL, V (Padre)• O Espírito Consolador, ou os nossos destinos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - 8a efusão

  [...] mundos incontáveis são, como disse Jesus, as muitas moradas da Casa do Eterno Pai. É neles que nascem, crescem, vivem e se aperfeiçoam os filhos do criador, a grande família universal... São eles as grandes escolas das almas, as grandes oficinas do Espírito, as grandes universidades e os grandes laboratórios do Infinito... E são também – Deus seja louvado – os berços da Vida.
  Referencia: SANT’ANNA, Hernani T• Universo e vida• Pelo Espírito Áureo• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 2

  [...] vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da trai ção aos seus próprios deveres. [...]
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Boa nova• Pelo Espírito Humberto de Campos• 1a ed• especial• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 13

  O mundo é uma associação de poderes espirituais.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

  [...] os mundos [são] laboratórios da vida no Universo [...].
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -

  O mundo, em todo tempo, é uma casa em reforma, com a lei da mudança a lhe presidir todos os movimentos, através de metamorfoses e dificuldades educativas.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Rumo certo• Pelo Espírito Emmanuel• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 40

  Fonte: Dicionário da FEB

  universo, orbe. – Tratando de mundo e universo é Roq. mais completo que S. Luiz. “Chama-se mundo e universo” – diz ele – “o céu e a terra considerados como um todo. A palavra universo conserva sempre esta significação; porém a palavra mundo tem muitas acepções diferentes. – Universo é uma palavra necessária para indicar positivamente este conjunto de céu e terra, sem relação com as outras acepções de mundo. – Mundo toma-se particularmente pela terra com suas diferentes partes, pelo globo terrestre; e neste sentido se diz: ‘dar volta ao mundo’: o que não significa dar – volta ao universo. – Mundo toma-se também pela totalidade dos homens, por um número considerável deles, etc.; e em todas estas acepções não se compreende mais que uma parte do universo. – Universo, ao contrário, é uma palavra que encerra, debaixo da ideia de um só ser, todas as partes do mundo, e representa o agregado de todas as coisas criadas, com especial relação à natureza física. Diz-se que Jesus Cristo remiu o mundo; mas não – que remiu o universo; o velho e o novo mundo, e não – o velho e o novo universo; neste mundo, isto é, na terra, nesta vida, e não – neste universo, porque não há senão um e mesmo universo”. – Só figuradamente pode aplicar-se a palavra universo fora dessa rigorosa significação, ou sem atenção a ela. – Dizemos, por exemplo: – o universo moral; em psicologia estamos em presença de um universo novo, para significar, no primeiro caso – a totalidade das leis morais; e no segundo – as novas noções a que ascende a consciência humana à medida que vai desvendando no universo coisas que nos têm parecido misteriosas. – Orbe toma-se pelo mundo, e refere-se mais particularmente à superfície do globo, dando ideia da sua amplitude. Em todo o orbe não se encontrou nunca uma alma em cujo fundo não estivesse a ideia de uma justiça eterna, isto é, superior às contingências do mundo. – Mundo, neste exemplo, significa portanto – a comunhão dos homens, a consciência humana – móvel no tempo e no espaço; enquanto que orbe diz toda a superfície do nosso globo.

  Fonte: Dicionário de Sinônimos

  Cinco palavras se traduzem por ‘mundo’ no A. T., e quatro no N. T. No A. T. a mais usada, ‘tebel’, implica uma terra fértil e habitada (como no Sl 33:8is 27:6). Eretz, usualmente ‘terra’ (como em Gn 1:1), quatro vezes aparece vertida na palavra ‘mundo’. No N. T. o termo que se vê com mais freqüência é Koamoa. Esta palavra implicava primitivamente a ‘ordem’ e foi posta em uso na filosofia de Pitágoras para significar o mundo ou o Universo, no seu maravilhoso modo de ser em oposição ao caos. No evangelho de S. João quer dizer ‘mundo’ nos seus vários aspectos, isto é: a parte dos entes, ainda separados de Deus, a Humanidade como objeto dos cuidados de Deus, e a Humanidade em oposição a Deus (*veja, por exemplo, Jo 1:9 – 3.16 – 14.17 – 1 Jo 2:2-15 – 5.19). Depois de kosmos, a palavra mais usada é aiõn, que originariamente significava a duração da vida, e também eternidade, uma época, ou mesmo certo período de tempo. Emprega-se no sentido de ‘fim do mundo’ (Mt 13:49), ‘Este mundo’ (idade), e o ‘Século vindouro’ (Mt 12:32Mc 4:19Lc 18:30 – Rm 1L
  2) – e em Hebreus 1:2-11.3, é o ‘mundo’, como feito pelo Filho. oikoumene, significando o mundo habitado, especialmente o império Romano, ocorre em Mt 24:14Lc 2:1At 17:6Ap 12:9, etc. Gê, a terra, aparece somente em Ap 13:3.

  Fonte: Dicionário Bíblico

  substantivo masculino Conjunto de tudo que existe, os astros e planetas; universo.
  Planeta Terra e tudo o que nele existe; lugar onde vive o homem.
  Conjunto de indivíduos que formam um agrupamento humano determinado; designação da espécie humana.
  Figurado Organização, companhia, instituição ou empresa de tamanho notável; em que há abundância: esta loja é um mundo!
  Seção restrita de um âmbito do conhecimento ou atividade: mundo da música.
  Religião A vida que não se relaciona aos preceitos religiosos; vida mundana: deixou o mundo pela fé.
  Figurado Número indefinido de pessoas: um mundo de gente!
  Conjunto de pessoas notáveis pela sua origem, pela fortuna, pela situação social; classe social: não fazem parte do mesmo mundo.
  adjetivo Excessivamente limpo; asseado.
  Etimologia (origem da palavra mundo). Do latim mundus.i.

  Fonte: Dicionário Comum

  substantivo masculino Conjunto de tudo que existe, os astros e planetas; universo.
  Planeta Terra e tudo o que nele existe; lugar onde vive o homem.
  Conjunto de indivíduos que formam um agrupamento humano determinado; designação da espécie humana.
  Figurado Organização, companhia, instituição ou empresa de tamanho notável; em que há abundância: esta loja é um mundo!
  Seção restrita de um âmbito do conhecimento ou atividade: mundo da música.
  Religião A vida que não se relaciona aos preceitos religiosos; vida mundana: deixou o mundo pela fé.
  Figurado Número indefinido de pessoas: um mundo de gente!
  Conjunto de pessoas notáveis pela sua origem, pela fortuna, pela situação social; classe social: não fazem parte do mesmo mundo.
  adjetivo Excessivamente limpo; asseado.
  Etimologia (origem da palavra mundo). Do latim mundus.i.

  Fonte: Dicionário Comum

  Não

  advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
  Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
  Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
  Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
  Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
  substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
  Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

  Fonte: Dicionário Comum

  advérbio Modo de negar; maneira de expressar uma negação ou recusa: -- Precisam de ajuda? -- Não.
  Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
  Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
  Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
  Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
  substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
  Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.

  Fonte: Dicionário Comum

  Parte

  substantivo feminino Porção; qualquer parcela de um todo: parte poluída da floresta.
  Quinhão; porção atribuída a cada pessoa na divisão de algo: dividiu a herança em duas partes.
  Local; território não determinado: gosta de caminhar em toda parte.
  Lado; região ou área demarcada: a criminalidade está na parte afastada da cidade.
  Responsabilidade; tarefa a cumprir: a parte do chefe é pagar os salários.
  Cada um dos lados de um acordo ou litígio: não houve acordo entre as partes; as partes formaram uma empresa.
  Aviso; anúncio feito oral ou verbalmente: deram parte da sociedade aos familiares.
  Queixa; delação de um crime ou irregularidade: deram parte da empresa à polícia.
  [Música] Cada elemento que compõe a estrutura de uma composição: parte de uma melodia.
  Não confundir com: aparte.
  Etimologia (origem da palavra parte). Do latim pars.tis.

  Fonte: Dicionário Comum

  Ressurreição

  substantivo feminino Volta à vida; ação de retornar da morte.
  Religião Páscoa; festa anual cristão que celebra o retorno à vida de Jesus Cristo.
  Figurado Reaparecimento do que ou de quem, supostamente, estava esquecido: ressurreição do escritor, de uma obra.
  [Popular] Cura repentina e não esperada.
  Figurado Energia, vigor, disposição ou vida nova.
  Pintura. O que representa a ressurreição de Jesus Cristo.
  Ação ou efeito de ressuscitar.
  Etimologia (origem da palavra ressurreição). Do latim resurrectio.onis.

  Fonte: Dicionário Comum

  A ressurreição dos mortos, como é compreendida nas Sagradas Escrituras, deve-se distinguir da ressuscitação, ou restabelecimento da ordinária vida humana. A ressuscitação é a restauração da vida que se deixou. Ressurreição é a entrada num novo estado de existência. Há três narrativas de ressuscitação no A.T., e cinco no N.T.: a restauração do filho da viúva de Sarepta por meio de Elias (1 Rs 17.17 a
  23) – a restauração do filho da Sunamita pela obra de Eliseu (2 Rs 4.18 a
  36) – o recobramento da vida, que teve o homem lançado no sepulcro de Eliseu (2 Rs 13 20:21) – Jesus ressuscitou a filha de Jairo (Mc 5:35-42Lc 8:49-56) – e o filho da viúva de Naim (Lc 7:11-15) – e a Lázaro (Jo 11:1-44) – e narram-se dois casos nos Atos – o de Tabita (9.36,42) – e o de Êutico (20.9 a 12). São poucos, no A.T., os indícios de uma crença na ressurreição (14:13-15Sl 49:15 – 73.24 – is 26:14-19Dn 12:2) – diz-se que não era para os inimigos de Deus (Sl 49:14 – cp.com is 26:14) – mas essa esperança era aplicada simbolicamente à nação (Ez 37:1-14os 6:2). A crença foi aumentando na igreja Judaica, e cada vez se torna mais distinta à medida que nos aproximamos do tempo de Jesus Cristo. No tempo do nosso Salvador era uma doutrina consideravelmente admitida a ressurreição geral, embora os saduceus, aceitando o ponto de vista do Eclesiástico, a negassem. Deste modo Marta, quando Jesus lhe assegurou que seu irmão havia de ressurgir, respondeu: ‘Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia’ (Jo 11:23-24 – cp.com At 24:15). Quando Jesus tratou da ressurreição dos mortos, Ele não declarou na verdade que essa doutrina estava reconhecida pela Lei, ou pelos profetas, mas fez ver que se subentendia nas palavras que Deus dirigiu a Moisés na sarça ardente, acrescentando: ‘ora, ele não é Deus de mortos, e, sim, de vivos’ (Mc 12:27). Em verdade, Jesus claramente ensinou uma ressurreição geral dos justos e dos injustos (Mt 22:23 a33 – Mc12.18 a 27 -Lc20.27 a38 – Jo 5:28). Jesus Cristo associou de um modo definitivo a volta à vida com a Sua própria obra de expiação pelo Seu povo (Jo 6:39-44,54 – 11.25,26 – 14.19). Era esta, também, a doutrina apostólica (At 4:2Rm 6:5-8 – 1 Co 15.20 a 22 – 1 Pe 1.3,4). Mas em Rm 8:11 achamos:’ [Deus }… vivificará os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita.’ A ressurreição é, de um modo geral, no N.T. atribuída a Deus, ao Pai, ou ao Filho (Jo 5:21 – 6.39 – 11.25 – 2 Co 4.14), mas não ao Espirito Santo somente. (Em 1 Pe 3.18 deve entender-se que Cristo morreu no corpo, mas foi trazido a uma nova vida pelo Seu espírito.) Com respeito à ressurreição do corpo, o argumento de S. Paulo em 1 Co 15.35 a 53 mostra
  (a): que é real –
  (b): que esse corpo é, em qualidade e poder, muito mais sublimado do que o terrestre –
  (c): e que de algum modo é o resultado deste. (*veja Ressurreição de Jesus Cristo, imortalidade da alma.)

  Fonte: Dicionário Bíblico

  […] a ressurreição dá idéia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a Ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. [...]
  Referencia: KARDEC, Allan• O Evangelho segundo o Espiritismo• Trad• de Guillon Ribeiro da 3a ed• francesa rev•, corrig• e modif• pelo autor em 1866• 124a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 4, it• 4

  [...] Racionalmente, pois não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. [...]
  Referencia: KARDEC, Allan• O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita• Trad• de Guillon Ribeiro• 86a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - q• 1010

  Segundo os textos, a ressurreição tomada no sentido espiritual é o renascimento na vida de além-túmulo, a espiritualização da forma humana para os que dela são dignos, e não a operação química que reconstituísse elementos materiais; é a purificação da alma e do seu perispírito [...].
  Referencia: DENIS, Léon• Cristianismo e Espiritismo: provas experimentais da sobrevivência• Trad• de Leopoldo Cirne• 14a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 7

  [...] dogma dos judeus antigos e de algumas correntes cristãs pela qual, no final dos tempos, os despojos de todos os corpos humanos, já dispersos e reduzidos a pó, seriam novamente reunidos para a reconstituição daqueles corpos, e novamente unidos substancialmente às respectivas almas para o julgamento final de Deus. [...]
  Referencia: LOBO, Ney• Filosofia espírita da educação e suas conseqüências pedagógicas e administrativas• 2a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1993• 5 v• - v• 5

  [...] “A ressurreição para a vida” é o renascimento, a reencarnação, mediante os quais o Espírito reinicia a marcha ascensional pela via do progresso. “A ressurreição para a condenação” é o renascimento, a reencarnação, pelos quais o Espírito repete suas provas “nos mundos de expiação”, recomeça a obra mal feita.
  Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 4

  Estas palavras – ressuscitar e ressurreição – [Jesus] sempre as empregou figuradamente, num sentido oculto aos homens e em acepções diversas, conforme aos lugares, aos casos, às circunstâncias; conforme se tratava de uma morte aparente, ou de dar um ensino. Nunca, porém, as empregou [...] no sentido que os homens as atribuíam, de acordo com o estado de suas inteligências, com as suas impressões, tradições e preconceitos, no da volta do Espírito a um cadáver, a uma podridão, depois de ocorrida a morte real.
  Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 4

  A ressurreição é a volta definitiva do Espírito à sua pátria eterna. Verifica-se, quando ele chega a tal grau de elevação, que não mais se vê obrigado a habitar mundos onde a reencarnação se opera segundo as leis de reprodução, como ainda se dá na Terra. Aquele, que haja transposto essa fase de encarnações materiais, não mais pode morrer.
  Referencia: SAYÃO, Antônio Luiz• (Comp•) Elucidações Evangélicas• 13a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• -

  Fonte: Dicionário da FEB

  Ressurreição
  1) Volta de um morto à vida (At 1:22).


  2) Volta à vida, no final dos tempos, de todos os mortos (At 24:15).

  Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

  Ressurreição Crença que no futuro os seres humanos receberão uma nova vida física, com um novo corpo que se levantará dentre os mortos. O Antigo Testamento contém essa crença (Is 26:19; Ez 37:1-14; Dn 12:2-3), ligando-a também à idéia de um prêmio e um castigo, eternos e conscientes, para os salvos e os condenados. Durante o período do Segundo Templo, a doutrina foi-se delineando mais detalhadamente, constituindo um dos pontos controvertidos entre os saduceus — que a negavam — e o restante do judaísmo (fariseus, essênios, judeu-cristãos etc.).

  Jesus reafirmou a crença na ressurreição (Mt 22:23-33 e par.), que significará para os seres humanos a condenação ou a bem-aventurança eternas (Jo 5:29) e na vida realizou alguns milagres relacionados com a ressurreição (Mc 5:21-24; 35-43 e par.; Lc 7:11-17; Jo 11:1-44), embora seja evidente que medeie enorme distância entre estas ressurreições — que não evitaram, mais tarde, a morte de seus beneficiários — e a que terá lugar na consumação dos séculos. Conforme os evangelhos, o próprio Jesus ressuscitou corporalmente: não apenas um espírito, mas com carne e osso (Lc 24:39) e em cujo corpo se podiam reconhecer os vestígios da crucifixão (Jo 20:24-29). O único caso em que não se reconheceu a ressurreição, o evangelista atribui-o ao espiritual cerrar de olhos de suas testemunhas (Lc 24:16.30-32). As aparições de Jesus ressuscitado — das quais 1Co 15:1ss. oferece-nos um breve resumo — abrangeram centenas de pessoas, das quais, duas décadas mais tarde, muitas ainda estavam vivas, provocando não apenas a transformação de seus discípulos — aterrorizados ainda umas horas antes (Jo 20:19) — mas também a conversão de seus irmãos que não acreditavam nele (Jo 7:5; At 1:14) e de adversários resolutos como Paulo.

  Segundo os evangelhos, Jesus predisse sua ressurreição. Esse final, longe de constituir um “vaticinium ex eventu”, ajusta-se com a descrição do Servo de YHVH — com o qual Jesus identificava-se — aquele que, depois de entregar sua vida como expiação pelo pecado, ressuscitaria (conforme o texto no rolo de Isaías de Qumrán ou na Bíblia dos LXX).

  R. E. Brown, The Virginal Conception and Bodily Resurrection of Jesus, Nova York 1973; J. Grau, Escatología...; P. Lapide, The Resurrection of Jesus: A Jewish Perspective, Minneapolis 1983; C. Vidal Manzanares, El judeo-cristianismo...; Idem, Diccionario de las tres...; J. Wenham, Easter Enigma, Grand Rapids 1984; E. Charpentier, Cristo ha resucitado, Estella 91994; m. Gourgues, El más allá en el Nuevo Testamento, Estella 41993.

  Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

  Seculo

  século | s. m.
  seculo | s. m.
  Será que queria dizer século?

  sé·cu·lo
  (latim saeculum, -i, geração, raça, espécie, sexo, época, tempo, século)
  nome masculino

  1. Período de cem anos. = CENTÉNIO, CENTÚRIA

  2. Figurado Período de tempo indeterminado mas muito longo.

  3. Tempo em que se vive.

  4. Época que ficou célebre.

  5. A posteridade.

  6. Tempo que parece muito comprido.

  7. O mundo, a sociedade civil, a vida secular.

  8. [Por extensão] As vaidades, os prazeres, as seduções do mundo.


  no século
  Antes de fazer votos monásticos.

  Confrontar: seculo.

  se·cu·lo
  (quimbundo sekulu, ancião, chefe de casa ou sanzala)
  nome masculino

  1. [Angola] Cada um dos indivíduos que constituem o conselho do soba.

  2. [Angola] São velhos ou senhores de aldeias (libatas), dependentes da embala, capital onde reside o soba.

  Confrontar: século.

  Fonte: Dicionário Comum

  Ser

  verbo predicativo Possuir identidade, particularidade ou capacidade inerente: Antônia é filha de José; esta planta é uma samambaia; a Terra é um planeta do sistema solar.
  Colocar-se numa condição ou circunstância determinada: um dia serei feliz.
  Gramática Usado na expressão de tempo e de lugar: são três horas; era em Paris.
  verbo intransitivo Pertencer ao conjunto dos entes concretos ou das instituições ideais e abstratas que fazem parte do universo: as lembranças nos trazem tudo que foi, mas o destino nos mostrará tudo o que será.
  Existir; fazer parte de uma existência real: éramos os únicos revolucionários.
  verbo predicativo e intransitivo Possuir ou preencher um lugar: onde será sua casa? Aqui foi uma igreja.
  Demonstrar-se como situação: a festa será no mês que vem; em que lugar foi isso?
  Existir: era uma vez um rei muito mau.
  Ser com. Dizer respeito a: isso é com o chefe.
  verbo predicativo e auxiliar Une o predicativo ao sujeito: a neve é branca.
  Gramática Forma a voz passiva de outros verbos: era amado pelos discípulos.
  Gramática Substitui o verbo e, às vezes, parte do predicado da oração anterior; numa oração condicional iniciada por "se" ou temporal iniciada por "quando" para evitar repetição: se ele faz caridade é porque isso lhe traz vantagens políticas.
  Gramática Combinado à partícula "que" realça o sujeito da oração: eu é que atuo.
  Gramática Seguido pelo verbo no pretérito perfeito composto: o ano é acabado.
  substantivo masculino Pessoa; sujeito da espécie humana.
  Criatura; o que é real; ente que vive realmente ou de modo imaginário.
  A sensação ou percepção de si próprio.
  A ação de ser; a existência.
  Etimologia (origem da palavra ser). Do latim sedẽo.es.sẽdi.sessum.sedẽre.

  Fonte: Dicionário Comum

  O ser é uno mesmo quando no corpo ou fora dele. No corpo, ocorre a perfeita integração dos elementos que o constituem, e, à medida que se liberta dos envoltórios materiais, prossegue na sua unidade com os vestígios da vivência impregnados nos tecidos muito sutis do perispírito que o transmitem à essência espiritual.
  Referencia: FRANCO, Divaldo P• Impermanência e imortalidade• Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - O sofrimento

  [...] o ser é fruto dos seus atos passados, para agir com as ferramentas da própria elaboração, na marcha ascendente e libertadora.
  Referencia: FRANCO, Divaldo P• Párias em redenção• Pelo Espírito Victor Hugo• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - L• 3, cap• 5

  [...] cada ser é um universo em miniatura, expansível pelo pensamento e pelo sentimento e que possui como atributo a eternidade.
  Referencia: SCHUBERT, Suely Caldas• Obsessão/desobsessão: profilaxia e terapêutica espíritas• 16a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - pt• 1, cap• 8

  [...] o ser é o artífice da sua própria desgraça ou felicidade, do seu rebaixamento ou elevação. [...]
  Referencia: SOARES, Sílvio Brito• Páginas de Léon Denis• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1991• - Cristianismo e Espiritismo

  Fonte: Dicionário da FEB

  Serão

  serão s. .M 1. Tarefa ou trabalho noturno. 2. Duração ou remuneração desse trabalho. 3. Reunião familiar à noite. 4. Sarau.

  Fonte: Dicionário Comum

  São

  adjetivo Que se encontra em perfeito estado de saúde; sadio: homem são.
  Que não está estragado: esta fruta ainda está sã.
  Que contribui para a saúde; salubre: ar são.
  Figurado Concorde com a razão; sensato, justo: política sã.
  Por Extensão Que não está bêbado nem embriagado; sóbrio: folião são.
  Sem lesão nem ferimento; ileso, incólume: são e salvo.
  Que age com retidão; justo: julgamento são; ideias sãs.
  Em que há sinceridade, franqueza; franco: palavras sãs.
  substantivo masculino Parte sadia, saudável, em perfeito estado de algo ou de alguém.
  Aquele que está bem de saúde; saudável.
  Característica da pessoa sã (sensata, justa, sincera, franca).
  Condição do que está completo, perfeito.
  expressão São e salvo. Que não corre perigo: chegou em casa são e salvo!
  Etimologia (origem da palavra são). Do latim sanus.a.um.
  substantivo masculino Forma abreviada usada para se referir a santo: São Benedito!
  Etimologia (origem da palavra são). Forma sincopada de santo.

  Fonte: Dicionário Comum

  são adj. 1. Que goza de perfeita saúde, sadio. 2. Completamente curado. 3. Salubre, saudável, sadio. 4. Que não está podre ou estragado. 5. Reto, justo. 6. Impoluto, puro; sem defeitos. 7. Ileso, incólume, salvo. 8. Justo, razoável. 9. Inteiro, intacto, sem quebra ou defeito (objeto). Sup. abs. sint.: saníssimo. Fe.M: sã. S. .M 1. Indivíduo que tem saúde. 2. A parte sã de um organismo.

  Fonte: Dicionário Comum

  adjetivo Que se encontra em perfeito estado de saúde; sadio: homem são.
  Que não está estragado: esta fruta ainda está sã.
  Que contribui para a saúde; salubre: ar são.
  Figurado Concorde com a razão; sensato, justo: política sã.
  Por Extensão Que não está bêbado nem embriagado; sóbrio: folião são.
  Sem lesão nem ferimento; ileso, incólume: são e salvo.
  Que age com retidão; justo: julgamento são; ideias sãs.
  Em que há sinceridade, franqueza; franco: palavras sãs.
  substantivo masculino Parte sadia, saudável, em perfeito estado de algo ou de alguém.
  Aquele que está bem de saúde; saudável.
  Característica da pessoa sã (sensata, justa, sincera, franca).
  Condição do que está completo, perfeito.
  expressão São e salvo. Que não corre perigo: chegou em casa são e salvo!
  Etimologia (origem da palavra são). Do latim sanus.a.um.
  substantivo masculino Forma abreviada usada para se referir a santo: São Benedito!
  Etimologia (origem da palavra são). Forma sincopada de santo.

  Fonte: Dicionário Comum

  Século

  século | s. m.
  seculo | s. m.
  Será que queria dizer século?

  sé·cu·lo
  (latim saeculum, -i, geração, raça, espécie, sexo, época, tempo, século)
  nome masculino

  1. Período de cem anos. = CENTÉNIO, CENTÚRIA

  2. Figurado Período de tempo indeterminado mas muito longo.

  3. Tempo em que se vive.

  4. Época que ficou célebre.

  5. A posteridade.

  6. Tempo que parece muito comprido.

  7. O mundo, a sociedade civil, a vida secular.

  8. [Por extensão] As vaidades, os prazeres, as seduções do mundo.


  no século
  Antes de fazer votos monásticos.

  Confrontar: seculo.

  se·cu·lo
  (quimbundo sekulu, ancião, chefe de casa ou sanzala)
  nome masculino

  1. [Angola] Cada um dos indivíduos que constituem o conselho do soba.

  2. [Angola] São velhos ou senhores de aldeias (libatas), dependentes da embala, capital onde reside o soba.

  Confrontar: século.

  Fonte: Dicionário Comum

  Século
  1) Mundo; tempo (Ec 1:10; 2Tm 4:10).


  2) “Pelos séculos dos séculos” quer dizer “eternamente”, “para sempre” (Ap 1:6, RA).


  3) Cem anos (Cl 1:26).

  Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida

  Século Equivalente ao olam hebraico, no sentido de mundo, seja o presente, seja o futuro (Mt 12:32; 28,20).

  Fonte: Dicionário de Jesus e Evangelhos

  Ter

  verbo transitivo direto Passar a possuir; receber: tiveram o contrato da casa.
  Ser o dono ou usufruir de; possuir: ele tem dois carros; ele não teve herança.
  Possuir a autoridade ou o domínio sobre: tinha um povo.
  Deter a posse de alguma coisa para uso próprio: ela não tem computador.
  Conseguir por meio de pagamento: tive o carro por uma pechincha.
  Portar, carregar consigo: você tem uma caneta?
  Passar pela experiência de; experienciar: tive a alegria de conhecê-la.
  Possuir como elemento; apresentar: certas bicicletas têm amortecedores.
  Expressar certa quantidade ou comprimento: o prédio de três andares tem 12 metros.
  Ser composto por: este CD tem 25 músicas.
  Possuir a ajuda de: não temos muitos funcionários.
  Medir o tempo de vida ou a idade de: minha filha tem 10 anos.
  Descrever os que ainda estão vivos ou mortos: não tinha avô paterno; tinha sete filhos para educar.
  Possuir determinada ocupação; possuir: tinha o cargo de professor.
  Fazer com que se realize; efetuar: ainda teremos dois convidados.
  Ser o motivo ou razão de: o professor têm muitos alunos.
  Usufruir de determinado
  (s): direito
  (s): ou benefício(s): não teve seus direitos respeitados; temos o direito de participar.

  Possuir qualquer tipo de vínculo: o casal têm dois filhos.
  Receber certa informação: tivemos esta semana avisos de contas.
  Proceder; comportar-se com: tenha atenção aos obstáculos.
  Sentir: tinha muita fome!
  Assumir certa opinião: tinha um ponto de vista irônico.
  Receber em sua residência: tive-a em minha casa semana passada.
  verbo transitivo direto e bitransitivo Permanecer em certo local ou posição; conservar: queria ter deitado.
  Guardar de modo particular; conseguir para si: no futuro, ainda terei um amor; tenho-a nas lembranças.
  Ser o alvo dos ensinamentos de outrem: nunca teve aulas de inglês.
  Passar a ter o conhecimento de; sentir: tinha muito amor.
  verbo transitivo direto e transitivo direto predicativo Demonstrar ou definir-se por: tinha serenidade; tinha um humor horrível.
  verbo transitivo direto , transitivo direto predicativo e bitransitivo Trazer por um instante: tinha os cabelos presos.
  verbo transitivo direto , transitivo direto predicativo e pronominal Fazer considerações acerca de; julgar-se: tenho que você foi o melhor candidato; sua mãe sempre a tivera como inteligente.
  verbo transitivo direto e predicativo Colocar à disposição de: eu tenho dinheiro a oferecer.
  verbo bitransitivo Estar relacionado com: o assunto tem a ver com o tema.
  Obter por meio de transferência; herdar: da mãe teve a sabedoria.
  Carregar junto de si: tinha um sofrimento imenso.
  verbo pronominal Estar ou passar a estar em certo local; passar: teve-se em viagens.
  Demonstrar uma dedicação excessiva a; apegar-se: nunca se teve aos avós.
  Valer-se de; expressar valor ou interesse por: tem-se em excesso à igreja.
  substantivo masculino plural Teres. Aquilo que se possui; bens ou posses.
  Etimologia (origem da palavra ter). Do latim tenere.

  Fonte: Dicionário Comum

  Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. [...]
  Referencia: KARDEC, Allan• A Gênese: os milagres e as predições segundo o Espiritismo• Trad• de Guillon Ribeiro da 5a ed• francesa• 48a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 6, it• 10

  [...] matéria-prima, o substratum definitivo de todos os movimentos. [...]
  Referencia: DENIS, Léon• O grande enigma• 13a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1

  [...] O éter do espaço é o elo conector. No mundo material, ele é a realidade fundamental, substancial. No mundo espiritual, as realidades da existência são outras e muito mais elevadas; porém, quanto ao modo por que atua o éter, mal podemos presentemente suspeitar.
  Referencia: FINDLAY, J• Arthur• No limiar do etéreo, ou, Sobrevivência à morte cientificamente explicada• Traduzido do inglês por Luiz O• Guillon Ribeiro• Prefácio de Sir William Barret• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1981• - cap• 2

  O éter do espaço pode agora ser tido como um grande elo a ligar o mundo da matéria ao do espírito; é a substância comum a ambos esses mundos. Ambos se contêm dentro dela, dela fazendo parte e sendo dela formados. [...]
  Referencia: FINDLAY, J• Arthur• No limiar do etéreo, ou, Sobrevivência à morte cientificamente explicada• Traduzido do inglês por Luiz O• Guillon Ribeiro• Prefácio de Sir William Barret• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1981• - cap• 2

  [...] fluido que gerou tudo o que existe. Sem ele nada existiria, e com ele tudo pode ser produzido. [...]
  Referencia: FREIRE, Antônio J• Ciência e Espiritismo: da sabedoria antiga à época contemporânea• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - O éter cósmico

  O éter, ou fluido cósmico universal, que envolve toda a criação.
  Referencia: PEREIRA, Yvonne A• Ressurreição e vida• Pelo Espírito Léon Tolstoi• 2a ed• esp• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 8

  Se, como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como fluido sagrado da vida, que se encontra em todo o cosmo; fluido essencial do Universo, que, em todas as direções, é o veículo do pensamento divino.
  Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• O Consolador• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - q• 20

  Fonte: Dicionário da FEB

  Vindo

  adjetivo Chegado; que apareceu, surgiu, veio ou chegou.
  Procedente; que teve sua origem em: clientes vindos da China; carro vindo de Paris.
  Etimologia (origem da palavra vindo). Do latim ventus.a.um.

  Fonte: Dicionário Comum

  vindo adj. 1. Que veio. 2. Procedente, proveniente, oriundo.

  Fonte: Dicionário Comum

  Vindouro

  adjetivo Que pode acontecer futuramente; que está para ocorrer; porvindouro.
  Que veio de um outro lugar (cidade ou povoação).
  Que possuem a mesma ascendência; diz-se das pessoas que possuem a mesma proveniência; descendência.
  substantivo masculino [Informal] Indivíduo que veio de uma outra cidade ou local.
  substantivo masculino plural Vindouros. As pessoas que possuem a mesma ascendência.
  Aqueles que viverão no futuro.
  Etimologia (origem da palavra vindouro). Vindo + ouro/oiro.

  Fonte: Dicionário Comum

  Que há de vir ou acontecer; futuro.

  Fonte: Dicionário Bíblico

  Vindouro Que está por vir (Dt 29:22; Fp 2:7).

  Fonte: Dicionário da Bíblia de Almeida