ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη,

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

the [one] G3588 indeed γὰρG1063 having worked ἐνεργήσαςG1754 in Peter ΠέτρῳG4074 for εἰςG1519 apostleship ἀποστολὴνG651 of the τῆςG3588 circumcision περιτομῆςG4061 did ἐνήργησενG1754 also καὶG2532 in me ἐμοὶG1473 toward εἰςG1519 the τὰG3588 Gentiles ἔθνηG1484

Interlinear com inglês (Fonte segura)

(poisG1063 γάρG1063 aquele que operou eficazmenteG1754 ἐνεργέωG1754 G5660 em PedroG4074 ΠέτροςG4074 paraG1519 εἰςG1519 o apostoladoG651 ἀποστολήG651 da circuncisãoG4061 περιτομήG4061 tambémG2532 καίG2532 operou eficazmenteG1754 ἐνεργέωG1754 G5656 em mimG1698 ἐμοίG1698 paraG1519 εἰςG1519 com os gentios)G1484 ἔθνοςG1484

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

(pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios)
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

pois aquele que estava operando em Pedro para a missão dos circuncisos operou também em mim em favor dos gentios
(BJ) - 1981 - Bíblia de Jerusalém

(pois o que operou em Pedro para o apostolado da circuncisão operou também em mim para com os gentios);
(TB) - Tradução Brasileira

(Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão esse operou também em mim com eficácia para com os gentios),
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

54 d.C.

G3588
ho
(the [one])
Artigo - nominativo masculino singular
G1063
gar
γὰρ
(indeed)
Conjunção
G1754
energēsas
ἐνεργήσας
(having worked)
Verbo - particípio aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) ativo - nominativo masculino singular
G4074
Petrō
Πέτρῳ
(in Peter)
Substantivo - masculino dativo singular
G1519
eis
εἰς
(for)
Preposição
G651
apostolēn
ἀποστολὴν
(apostleship)
Substantivo - feminino acusativo singular
G3588
tēs
τῆς
(of the)
Artigo - Feminino no Singular genitivo
G4061
peritomēs
περιτομῆς
(circumcision)
Substantivo - Feminino no Singular genitivo
G1754
enērgēsen
ἐνήργησεν
(did)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) indicativo ativo - 3ª pessoa do singular
G2532
kai
καὶ
(also)
Conjunção
G1473
emoi
ἐμοὶ
(in me)
Pronome pessoal / possessivo - dativo 1ª pessoa do singular
G1519
eis
εἰς
(toward)
Preposição
G3588
ta
τὰ
(the)
Artigo - Afusivo neutro
G1484
ethnē
ἔθνη
(Gentiles)
Substantivo - neutro acusativo plural

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γάρ
(G1063)
Ver mais
gár (gar)

1063 γαρ gar

partícula primária; conj

 1. porque, pois, visto que, então

ἐγώ
(G1473)
Ver mais
egṓ (eg-o')

1473 εγω ego

um pronome primário da primeira pessoa “Eu” (apenas expresso quando enfático); TDNT - 2:343,196; pron

 1. Eu, me, minha, meu

ἔθνος
(G1484)
Ver mais
éthnos (eth'-nos)

1484 εθνος ethnos

provavelmente de 1486; TDNT - 2:364,201; n n

 1. multidão (seja de homens ou de animais) associados ou vivendo em conjunto
  1. companhia, tropa, multidão
 2. multidão de indivíduos da mesma natureza ou gênero
  1. a família humana
 3. tribo, nação, grupo de pessoas
 4. no AT, nações estrangeiras que não adoravam o Deus verdadeiro, pagãos, gentis
 5. Paulo usa o termo para cristãos gentis

Sinônimos ver verbete 5927


εἰς
(G1519)
Ver mais
eis (ice)

1519 εις eis

preposição primária; TDNT - 2:420,211; prep

 1. em, até, para, dentro, em direção a, entre

ἐνεργέω
(G1754)
Ver mais
energéō (en-erg-eh'-o)

1754 ενεργεω energeo

de 1756; TDNT - 2:652,251; v

 1. ser eficaz, atuar, produzir ou mostrar poder
  1. trabalhar para alguém, ajudar alguém

   efetuar

   exibir a atividade de alguém, mostrar-se operativo


καί
(G2532)
Ver mais
kaí (kahee)

2532 και kai

aparentemente, uma partícula primária, que tem uma ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa; conj

 1. e, também, até mesmo, realmente, mas


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


περιτομή
(G4061)
Ver mais
peritomḗ (per-it-om-ay')

4061 περιτομη peritome

de 4059; TDNT - 6:72,831; n f

 1. circunciso
  1. ato ou rito de circuncisão, “os da circuncisão” é um termo usado para referir-se aos judeus
   1. de cristãos congregados de entre os judeus
   2. estado de circuncisão
  2. metáf.
   1. de cristãos separados da multidão impura e verdadeiramente consagrados a Deus
   2. extinção de paixões e a remoção de impureza espiritual

Πέτρος
(G4074)
Ver mais
Pétros (pet'-ros)

4074 πετρος Petros

aparentemente, palavra primária; TDNT - 6:100,835; n pr m

Pedro = “uma rocha ou uma pedra”

 1. um dos doze discípulos de Jesus

ἀποστολή
(G651)
Ver mais
apostolḗ (ap-os-tol-ay')

651 αποστολη apostole

de 649; TDNT - 1:446,67; n f

 1. o ato de enviar
  1. do envio de um frota
  2. de cônsules com um exército, i.e. de uma expedição
 2. o ato de mandar embora, i.e. dispensar, liberar
 3. algo enviado, esp. de presentes
 4. no NT, o ofício e a dignidade dos apóstolos de Cristo, apostolado

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Gálatas 2:8 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Pedro


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.
Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista
Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da EscóciaReferências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Gálatas 2:8

Atos 1:8 Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra.
Atos 1:25 para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar.
Atos 2:14 Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras.
Atos 3:12 E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem?
Atos 4:4 Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase cinco mil.
Atos 5:12 E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão.
Atos 8:17 Então, lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo.
Atos 9:15 Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel.
Atos 13:2 E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Atos 14:3 Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios.
Atos 15:12 Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios.
Atos 19:11 E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias,
Atos 19:26 e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos.
Atos 21:19 E, havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios.
Atos 22:21 E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe.
Atos 26:17 livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio,
I Coríntios 1:5 Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento
I Coríntios 9:2 Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós; porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor.
I Coríntios 15:10 Mas, pela graça de Deus, sou o que sou; e a sua graça para comigo não foi vã; antes, trabalhei muito mais do que todos eles; todavia, não eu, mas a graça de Deus, que está comigo.
II Coríntios 11:4 Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis.
Gálatas 3:5 Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Colossenses 1:29 e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Operar

Operar
1) Realizar (1Co 12:6)

2) Trabalhar (Gl 2:8). 3 Governar (Dn 4:35).
Fonte: Sociedade Bíblica do Brasil

Apostolado

Apostolado: Missão de apóstolo
Fonte: Dicionário Adventista

Circuncisão

Circuncisão: Esta cerimônia foi ordenada por Deus a Abraão e seus descendentes, como sinal do Pacto estabelecido entre o Senhor e o povo escolhido. o rito fazia parte da herança comum a hebreus, cananeus e outras nações da antigüidade, constituindo uma notável exceção os filisteus, que são expressamente designados como incircuncisos (em 1 Sm freqüentes vezes). Era condição necessária na nacionalidade judaica. Toda criança de sexo masculino devia receber a cincuncisão, quando chegasse ao oitavo dia do seu nascimento. igualmente os escravos, quer nascidos em casa ou comprados tinham de ser circuncidados. Nenhum estrangeiro podia comer o cordeiro na celebração da Páscoa, a não ser que todos os varões da sua família fossem circuncidados, tornando-se então, de fato, judeu (Êx 12:48). A obrigação de serem circuncidados os gentios que se convertiam ao Cristianismo foi uma questão que se levantou na igreja apostólica, dando causa a grandes inquietações. A paz da igreja de Antioquia foi perturbada pelos mestres judaizantes, que diziam aos gentios convertidos: ‘Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos’ (At 15:1) – mas os apóstolos e presbíteros decidiram, em Jerusalém, que os gentios estavam inteiramente livres de toda obrigação a respeito de qualquer rito judaico (At 15:22-29). A maneira de pensar do Apóstolo Paulo, neste assunto, pode ver-se em Gl 5:6Rm 3:30-4.9 a 12 – 1 Co 7.18,19 – Fp 3:2 – e também em At 16:3 e Gl 2:3. Todavia, o Cristianismo apoderou-se do significado espiritual da circuncisão. A qualificação de ‘incircunciso’ era, no Antigo Testamento, aplicada aos lábios, aos ouvidos e aos corações (Êx 6:12Jr 6:10 – e Lv 26:41). Declara-se, no Novo Testamento, que a verdadeira circuncisão é ‘do coração, no espírito, não segundo a letra’ (Rm 2:29). São os cristãos que pela sua fé constituem a circuncisão no sentido espiritual (Fp 3:3, cp com Gl 2:11).
Fonte: Dicionário Adventista

Eficácia

Eficácia
1) Força (Cl 1:29); (2Ts 2:9); (Jc 5:16)

2) Operação eficiente (Ef 1:19); (Fp 3:21).
Fonte: Sociedade Bíblica do Brasil

Pesquisando por Gálatas 2:8 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Gálatas 2:8

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

gl 2:8
Pão Nosso

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 35
Página: 81
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
gl 2:8
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários às Cartas de Paulo

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 201
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras

Não foram encontradas referências para Gálatas 2:8 em Outras Obras.

Colaboradores

Esta é uma área reservada para apresentar os materiais enviados pelos colaboradores.
Contribua conosco. Envie seus estudos sobre Gálatas 2:8.
Podem ser texto, planilha, áudio, apresentação ou vídeo.

Enviar meu Material