⸂ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν· Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν.⸃ διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον ⸀κλήρους.

Texto em Grego - (BGB) - Bíblia Grega Bereana

 -  G3588 and δὲG1161 Jesus ἸησοῦςG2424 said ἔλεγενG3004 Father ΠάτερG3962 forgive ἄφεςG863 them αὐτοῖςG846 not οὐG3756 indeed γὰρG1063 they know οἴδασινG1492 what τίG5101 they do ποιοῦσινG4160 dividing διαμεριζόμενοιG1266 moreover δὲG1161 the τὰG3588 garments ἱμάτιαG2440 of him αὐτοῦG846 they cast ἔβαλονG906 a lot κλήρουςG2819

Interlinear com inglês (Fonte segura)

ContudoG1161 δέG1161, JesusG2424 ἸησοῦςG2424 diziaG3004 λέγωG3004 G5707: PaiG3962 πατήρG3962, perdoa-lhesG863 ἀφίημιG863 G5628 G846 αὐτόςG846, porqueG1063 γάρG1063 nãoG3756 οὐG3756 sabemG1492 εἴδωG1492 G5758 o queG5101 τίςG5101 fazemG4160 ποιέωG4160 G5719. EntãoG1161 δέG1161, repartindoG1266 διαμερίζωG1266 G5734 as vestesG2440 ἱμάτιονG2440 deleG846 αὐτόςG846, lançaramG906 βάλλωG906 G5627 sortesG2819 κλῆροςG2819.

(ARAi) Almeida Revista e Atualizada Interlinear (Fonte desconhecida)

{Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem}. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte.
Tradução - (HD) - Haroldo Dutra Dias

Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes.
(ARA) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada

Jesus dizia: "Pai, perdoa lhes: não sabem o que fazem". Depois, repartindo suas vestes, sorteavam nas.
(BJ) - 1981 - Bíblia de Jerusalém

Disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, deitaram sortes sobre elas.
(TB) - Tradução Brasileira

E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo os seus vestidos lançaram sortes.
(ARC) - 1969 - Almeida Revisada e Corrigida

30 d.C.

G3588
ho
( - )
Artigo - nominativo masculino singular
G1161
de
δὲ
(and)
Conjunção
G2424
Iēsous
Ἰησοῦς
(Jesus)
Substantivo - Masculino no Singular nominativo
G3004
elegen
ἔλεγεν
(said)
Verbo - Pretérito Imperfeito do indicativo Ativo - 3ª pessoa do singular
G3962
Pater
Πάτερ
(Father)
Substantivo - vocativo masculino singular
G863
aphes
ἄφες
(forgive)
Verbo - Imperativo aorista (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Ativo - 2ª pessoa do singular
G846
autois
αὐτοῖς
(them)
Pronome Pessoal / Possessivo - Dativo Masculino 3ª pessoa do plural
G3756
ou
οὐ
(not)
Advérbio
G1063
gar
γὰρ
(indeed)
Conjunção
G1492
oidasin
οἴδασιν
(they know)
Verbo - Pretérito Perfeito do indicativo Ativo - 3ª pessoa do plural
G5101
ti
τί
(what)
Pronome interrogatório / indefinido - neutro acusativo singular
G4160
poiousin
ποιοῦσιν
(they do)
Verbo - presente indicativo ativo - 3ª pessoa do plural
G1266
diamerizomenoi
διαμεριζόμενοι
(dividing)
Verbo - particípio no presente médio - nominativo Masculino no Plural
G1161
de
δὲ
(moreover)
Conjunção
G3588
ta
τὰ
(the)
Artigo - Afusivo neutro
G2440
himatia
ἱμάτια
(garments)
Substantivo - neutro acusativo plural
G846
autou
αὐτοῦ
(of him)
Pronome Pessoal / Possessivo - Genitivo Masculino 3ª pessoa do singular
G906
ebalon
ἔβαλον
(they cast)
Verbo - Aoristo (pretérito não qualificado de um verbo sem referência à duração ou conclusão da ação) Indicativo Ativo - 3ª pessoa do plural
G2819
klērous
κλήρους
(a lot)
Substantivo - Masculino no Plurak acusativo

Strongs

O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra por palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na Bíblia. Desta forma, Strong oferece um modo de verificação de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong


γάρ
(G1063)
Ver mais
gár (gar)

1063 γαρ gar

partícula primária; conj

 1. porque, pois, visto que, então

δέ
(G1161)
Ver mais
(deh)

1161 δε de

partícula primária (adversativa ou aditiva); conj

 1. mas, além do mais, e, etc.

διαμερίζω
(G1266)
Ver mais
diamerízō (dee-am-er-id'-zo)

1266 διαμεριζω diamerizo

de 1223 e 3307; v

 1. rachar, cortar em pedaços
 2. ser dividido em partes opostas, estar em desacordo, em dissensão
 3. distribuir

εἴδω
(G1492)
Ver mais
eídō (i'-do)

1492 ειδω eido ou οιδα oida

palavra raíz; TDNT - 5:116, 673; v

 1. ver
  1. perceber com os olhos
  2. perceber por algum dos sentidos
  3. perceber, notar, discernir, descobrir
  4. ver
   1. i.e. voltar os olhos, a mente, a atenção a algo
   2. prestar atenção, observar
   3. tratar algo
    1. i.e. determinar o que deve ser feito a respeito de
   4. inspecionar, examinar
   5. olhar para, ver
  5. experimentar algum estado ou condição
  6. ver i.e. ter uma intrevista com, visitar
 2. conhecer
  1. saber a respeito de tudo
  2. saber, i.e. adquirir conhecimento de, entender, perceber
   1. a respeito de qualquer fato
   2. a força e significado de algo que tem sentido definido
   3. saber como, ter a habilidade de
  3. ter consideração por alguém, estimar, prestar atênção a (1Ts 5:12)

Sinônimos ver verbete 5825


Ἰησοῦς
(G2424)
Ver mais
Iēsoûs (ee-ay-sooce')

2424 Ιησους Iesous

de origem hebraica 3091 ישוע; TDNT - 3:284,360; n pr m

Jesus = “Jeová é salvação”

Jesus, o filho de Deus, Salvador da humanidade, Deus encarnado

Jesus Barrabás era o ladrão cativo que o judeus pediram a Pilatos para libertar no lugar de Cristo

Jesus [Josué] era o famoso capitão dos israelitas, sucessor de Moisés (At 7:45; Hb 4:8)

Jesus [Josué], filho de Eliézer, um dos ancestrais de Cristo (Lc 3:29)

Jesus, de sobrenome Justo, um cristão judeu, cooperador de Paulo na pregação do evangelho (Cl 4:11)


ἱμάτιον
(G2440)
Ver mais
himátion (him-at'-ee-on)

2440 ιματιον himation

de um suposto derivado de ennumi (vestir); n n

 1. vestimenta (de qualquer tipo)
  1. vestimentas, i.e. a capa ou o manto e a túnica

   vestimenta exterior, capa ou o manto

Sinônimos ver verbete 5934


κλῆρος
(G2819)
Ver mais
klēros (klay'-ros)

2819 κληρος kleros

provavelmente de 2806 (pela idéia de usar pedacinhos de madeira, etc., para o objetivo); TDNT - 3:758,442; n m

 1. objeto usado para lançar sortes (um seixo, um fragmento de louça de barro, ou um pedaço de madeira)
  1. o nome das pessoas envolvidas era escrito no objeto escolhido para lançar sorte, jogado num vaso, que era então sacudido. O nome de quem caísse primeiro no chão era o escolhido
 2. o que é obtido pela sorte, porção sorteada
  1. uma porção do ministério comum aos apóstolos
  2. usado da parte que alguém terá na eterna salvação
   1. da salvação em si
   2. a eterna salvação que Deus designou para os santos
  3. de pessoas
   1. aqueles colocados sob o cuidado e supervisão de alguém [responsabilidade atribuída], usado de igrejas cristãs, cuja administração recae sobre os presbíteros

λέγω
(G3004)
Ver mais
légō (leg'-o)

3004 λεγω lego

palavra raiz; TDNT - 4:69,505; v

 1. dizer, falar
  1. afirmar sobre, manter
  2. ensinar
  3. exortar, aconselhar, comandar, dirigir
  4. apontar com palavras, intentar, significar, querer dizer
  5. chamar pelo nome, chamar, nomear
  6. gritar, falar de, mencionar


(G3588)
Ver mais
ho (ho)

3588 ο ho

que inclue o feminino η he, e o neutro το to

em todos as suas inflexões, o artigo definido; artigo

 1. este, aquela, estes, etc.

  Exceto “o” ou “a”, apenas casos especiais são levados em consideração.


οὐ
(G3756)
Ver mais
ou (oo)

3756 ου ou também (diante de vogal) ουκ ouk e (diante de uma aspirada) ουχ ouch

palavra primária, negativo absoluto [cf 3361] advérbio; partícula

 1. não; se usa em perguntas diretas que esperam uma resposta afirmativa

πατήρ
(G3962)
Ver mais
patḗr (pat-ayr')

3962 πατηρ pater

aparentemente, palavra raiz; TDNT - 5:945,805; n m

 1. gerador ou antepassado masculino
  1. antepassado mais próximo: pai da natureza corporal, pais naturais, tanto pai quanto mãe
  2. antepassado mais remoto, fundador de uma família ou tribo, progenitor de um povo, patriarca: assim Abraão é chamado, Jacó e Davi
   1. pais, i.e., ancestrais, patriarcas, fundadores de uma nação
  3. alguém avançado em anos, o mais velho
 2. metáf.
  1. o originador e transmissor de algo
   1. os autores de uma família ou sociedade de pessoas animadas pelo mesmo espírito do fundador
   2. alguém que tem infundido seu próprio espírito nos outros, que atua e governa suas mentes
  2. alguém que está numa posição de pai e que cuida do outro de um modo paternal
  3. um título de honra
   1. mestres, como aqueles a quem os alunos seguem o conhecimento e treinamento que eles receberam
   2. membros do Sinédrio, cuja prerrogativa era pela virtude da sabedoria e experiência na qual se sobressaíam; cuidar dos interesses dos outros
 3. Deus é chamado o Pai
  1. das estrelas, luminares celeste, porque ele é seu criador, que as mantém e governa
  2. de todos os seres inteligentes e racionais, sejam anjos ou homens, porque ele é seu criador, guardião e protetor
   1. de seres espirituais de todos os homens
  3. de cristãos, como aqueles que através de Cristo tem sido exaltados a uma relação íntima e especialmente familiar com Deus, e que não mais o temem como a um juiz severo de pecadores, mas o respeitam como seu reconciliado e amado Pai
  4. o Pai de Jesus Cristo, aquele a quem Deus uniu a si mesmo com os laços mais estreitos de amor e intimidade, fez conhecer seus propósitos, designou para explicar e propagar entre os homens o plano da salvação, e com quem também compartilhou sua própria natureza divina
   1. por Jesus Cristo mesmo
   2. pelos apóstolos

ποιέω
(G4160)
Ver mais
poiéō (poy-eh'-o)

4160 ποιεω poieo

aparentemente forma prolongada de uma palavra primária arcaica; TDNT - 6:458,895; v

 1. fazer
  1. com os nomes de coisas feitas, produzir, construir, formar, modelar, etc.
  2. ser os autores de, a causa
  3. tornar pronto, preparar
  4. produzir, dar, brotar
  5. adquirir, prover algo para si mesmo
  6. fazer algo a partir de alguma coisa
  7. (fazer, i.e.) considerar alguém alguma coisa
   1. (fazer, i.e.) constituir ou designar alguém alguma coisa, designar ou ordenar alguém que
   2. (fazer, i.e.) declarar alguém alguma coisa
  8. tornar alguém manifesto, conduzi-lo
  9. levar alguém a fazer algo
   1. fazer alguém
  10. ser o autor de algo (causar, realizar)
 2. fazer
  1. agir corretamente, fazer bem
   1. efetuar, executar
  2. fazer algo a alguém
   1. fazer a alguém
  3. com designação de tempo: passar, gastar
  4. celebrar, observar
   1. tornar pronto, e assim, ao mesmo tempo, instituir, a celebração da páscoa
  5. cumprir: um promessa

Sinônimos ver verbete 5871 e 5911


τίς
(G5101)
Ver mais
tís (tis)

5101 τις tis

τíς (Strong G5101) Com acento, é um pronome interrogativo. Praticamente todos os pronomes interrogativos das línguas latinas (quis? quid? cur?): Como?, Onde?, Quem?, O Que?, Por que?

Possui relação com τις (Strong G5100) Sem acento, é um pronome indefinido, correspondente ao latin (aliquis, quis, quidam)

Fonte: Miudinho - Mateus 16:8 {Aluizio Elias}

αὐτός
(G846)
Ver mais
autós (ow-tos')

846 αυτος autos

da partícula au [talvez semelhante a raiz de 109 pela idéia de um vento instável] (para trás); pron

 1. ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo
 2. ele, ela, isto
 3. o mesmo

ἀφίημι
(G863)
Ver mais
aphíēmi (af-ee'-ay-mee)

863 αφιημι aphiemi

de 575 e hiemi (enviar, uma forma intensiva de eimi, ir); TDNT - 1:509,88; v

 1. enviar para outro lugar
  1. mandar ir embora ou partir
   1. de um marido que divorcia sua esposa
  2. enviar, deixar, expelir
  3. deixar ir, abandonar, não interferir
   1. negligenciar
   2. deixar, não discutir agora, (um tópico)
    1. de professores, escritores e oradores
   3. omitir, negligenciar
  4. deixar ir, deixar de lado uma dívida, perdoar, remitir
  5. desistir, não guardar mais
 2. permitir, deixar, não interferir, dar uma coisa para uma pessoa
 3. partir, deixar alguém
  1. a fim de ir para outro lugar
  2. deixar alguém
  3. deixar alguém e abandoná-lo aos seus próprios anseios de modo que todas as reivindicações são abandonadas
  4. desertar sem razão
  5. partir deixando algo para trás
  6. deixar alguém ao não tomá-lo como companheiro
  7. deixar ao falecer, ficar atrás de alguém
  8. partir de modo que o que é deixado para trás possa ficar,
  9. abandonar, deixar destituído

βάλλω
(G906)
Ver mais
bállō (bal'-lo)

906 βαλλω ballo

uma palavra primária; TDNT - 1:526,91; v

 1. lançar ou jogar uma coisa sem cuidar aonde ela cai
  1. espalhar, lançar, arremessar
  2. entregar ao cuidado de alguém não sabendo qual será o resultado
  3. de fluidos
   1. verter, lançar aos rios
   2. despejar
 2. meter, inserir

Enciclopédia

Aqui você pode gerar uma enciclopédia sobre a perícope Lucas 23:34 para a tradução (ARAi) - 1993 - Almeida Revisada e Atualizada
Gerar Enciclopédia

Temas

Os temas relacionados facilitam a pesquisa de assuntos relacionados.
Criminalidade Perdão


Comentários

Beacon

Comentário Bíblico de Beacon - Interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores


Champlin

Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo por Russell Norman Champlin é cristão de cunho protestante


Genebra

Comentários da Bíblia de Estudos de Genebra pela Sociedade Bíblica do Brasil para versão Almeida Revista e Atualizada (ARA)


Matthew Henry

Comentário Bíblico de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês.


Wesley

Comentário bíblico John Wesley - Metodista - Clérigo Anglicano


Wiersbe

Comentário bíblico expositivo por Warren Wendel Wiersbe, pastor Calvinista


Russell Shedd

Comentários da Bíblia por Russell Shedd, teólogo evangélico e missionário da Missão Batista Conservadora.


NVI F. F. Bruce

Comentário Bíblico da versão NVI por Frederick Fyvie Bruce, um dos fundadores da moderna compreensão evangélica da Bíblia


Moody

Comentários bíblicos por Charles F. Pfeiffer, Batista


Francis Davidson

O Novo Comentário da Bíblia, por Francis Davidson


John MacArthur

Comentario de John Fullerton MacArthur Jr, Novo Calvinista, com base batista conservadora


Barclay

O NOVO TESTAMENTO Comentado por William Barclay, pastor da Igreja da Escócia


O Evangelho em Carne e Osso

Flávio Gouvêa de Oliveira, Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil


Notas de Estudos jw.org

Disponível no site oficial das Testemunhas de JeováApêndices

Principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus

Últimos dias do ministério de Jesus em Jerusalém (Parte 2)
Notas de rodapé da LTT

Bíblia de Estudo LTT: Bíblia Literal do Texto Tradicional (com Notas), 2ª Edição, 2018 por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista (independente) de Soledade

E Jesus dizia: "Ó Pai, perdoa-lhes 710, porque não têm sabido o que fazem." E eles (os soldados romanos), repartindo as vestes dEle (Jesus), lançaram sorteS # ①.


 #

KJB. Sl 22:18


 710

Lc 23:34 Mss Alexandrinos/ TC/ bíblias moderninhas aqui extirpam/ destroem (por nota/ [colchetes]) "E JESUS DIZIA: Ó PAI, PERDOA-LHES, PORQUE NÃO TÊM SABIDO O QUE FAZEM", linda oração e tocante exemplo, perdão e intercessão pelos soldados Seus executores! (Não pelos fariseus, escribas, sacerdotes e outros judeus que tinham corporalmente acompanhado todo o Seu ministério e todos os Seus milagres, mas definitivamente, com plena consciência e ódio, O rejeitaram e até disseram ser Ele possuído por Satanás, ver notas Mt 12:31-32; 1Jo 5:16). Ver Pickering 4.5.1.


 ①


Notas de rodapé da Bíblia (HD) - Haroldo Dutra

Lucas 23 : 34

{Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem}. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte.


{Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem}.
A Crítica Textual contemporânea é unânime em reconhecer que esse trecho do versículo não faz parte do texto original de Lucas, representando uma adição posterior. No entanto, postulam que o texto é antigo e estava arraigado na tradição oral, tendo se propagado, muito provavelmente, na mesma época da redação do terceiro Evangelho.

lançaram sorte
Lit. “objeto utilizado para tirar a sorte (pedra); sorteio; parte de herança, herdade; parte, porção”.


Referências Cruzadas

É sistema de referências cruzadas fornecidas na margem das Bíblias que ajuda o leitor a descobrir o significado de qualquer comparando com outras passagens da Bíblia.

Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Lucas 23:34

Gênesis 50:17 Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal; agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam.
Salmos 22:18 Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica.
Salmos 106:16 E tiveram inveja de Moisés, no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor.
Isaías 53:12 Pelo que lhe darei a parte de muitos, e, com os poderosos, repartirá ele o despojo; porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu.
Mateus 5:44 Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
Mateus 11:25 Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos.
Mateus 27:35 E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes.
Marcos 15:24 E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria.
Lucas 6:27 Mas a vós, que ouvis, digo: Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem,
Lucas 12:47 E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites.
Lucas 23:47 E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo.
João 15:22 Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas, agora, não têm desculpa do seu pecado.
João 19:11 Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado; mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem.
João 19:23 Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura.
Atos 3:17 E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes.
Atos 7:60 E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu.
Romanos 12:14 abençoai aos que vos perseguem; abençoai e não amaldiçoeis.
I Coríntios 2:8 a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu; porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória.
I Coríntios 4:12 e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos; somos injuriados e bendizemos; somos perseguidos e sofremos;
I Timóteo 1:13 a mim, que, dantes, fui blasfemo, e perseguidor, e opressor; mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade.
I Pedro 2:20 Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus.
I Pedro 3:9 não tornando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção.

Dicionários

Trata-se da junção de diversos dicionários para melhor conseguir definir os termos do versículo.

Pai

Pai: Esta palavra, além da sua significação geral, toma-se também na Escritura no sentido de avô, bisavô, ou fundador de uma família, embora remota. Por isso os judeus no tempo de Jesus Cristo chamavam pais a Abraão, isaque e Jacó. Jesus Cristo é chamado o Filho de Davi, embora este rei estivesse distante dele muitas gerações. Pela palavra ‘pai’ também se compreende o instituidor, o mestre, o primeiro de uma certa profissão. Jabal ‘foi o pai dos que habitam nas tendas e possuem gado’. E Jubal ‘foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta’ (Gn 4:20-21). Também se emprega o termo no sentido de parentesco espiritual bom ou mau – assim, Deus é o Pai da Humanidade. o diabo é cognominado o pai da mentira (Jo 8:44). Abraão é o pai dos crentes. É igualmente chamado ‘o pai de muitas nações’, porque muitos povos tiveram nele a sua origem. Na idade patriarcal a autoridade do pai na família era absoluta, embora não tivesse o poder de dar a morte a seus filhos (Dt 21:18-21).
Fonte: Dicionário Adventista

Saber

Saber: verbo transitivo direto , transitivo indireto e intransitivo Ter conhecimento; ficar ou permanecer informado; conhecer: saber o horário das aulas; sei que amanhã irá chover; nunca soube o que se passava com ela; era humilhado e não se opunha.
verbo transitivo direto Expressar conhecimentos determinados: saber cantar; saber dançar.
Suspeitar sobre; pressentir: sabia que ele conseguiria vencer.
Possuir capacidade, habilidade para; conseguir: soube fazer os exercícios.
Alcançar alguma coisa; fazer por merecer: soube aceitar os prêmios.
verbo transitivo direto predicativo Julgar ou possuir como; considerar: sempre o sabia apaixonado.
verbo transitivo indireto e intransitivo Sentir o sabor de; possuir sabor de: os doces não sabem a nada; soube-me bem aquele bolo.
substantivo masculino Conjunto de conhecimentos; em que há sabedoria; erudição: buscava esforçosamente o saber.
Etimologia (origem da palavra saber). Do latim sapere.
Fonte: Dicionário Etimológico 7Graus

Vestido

Vestido ROUPA (Mt 9:16).
Fonte: Sociedade Bíblica do Brasil

Pesquisando por Lucas 23:34 nas obras literárias.

Procurar Vídeos Sobre Lucas 23:34

Referências em Livro Espírita


Emmanuel

lc 23:34
Fonte Viva

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 38
Página: 91
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 23:34
Palavras de Vida Eterna

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 61
Página: 139
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 23:34
Alma e Luz

Categoria: Livro Espírita
Ref: 5006
Capítulo: 18
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 23:34
Há dois mil anos...

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 10
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 23:34
Momentos de Paz

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 22
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 23:34
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Mateus

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 23:34
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Marcos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 23:34
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo Lucas

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar
lc 23:34
Evangelho por Emmanuel, O – Comentários ao Evangelho Segundo João

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 0
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
Detalhes Comprar

Vinícius

lc 23:34
Nas Pegadas do Mestre

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 12
Página: 37
Vinícius
Detalhes Comprar

Wesley Caldeira

lc 23:34
Da Manjedoura A Emaús

Categoria: Livro Espírita
Ref: 11467
Capítulo: 27
Wesley Caldeira
Wesley Caldeira
Detalhes Comprar

Wallace Leal Valentim Rodrigues

lc 23:34
À Luz da Oração

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 53
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Wallace Leal Valentim Rodrigues
Detalhes Comprar
lc 23:34
Coletânea do Além [Feesp]

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 38
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Wallace Leal Valentim Rodrigues
Detalhes Comprar
lc 23:34
Ideias e Ilustrações

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 9
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Wallace Leal Valentim Rodrigues
Detalhes Comprar
lc 23:34
Vozes do Grande Além

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 42
Francisco Cândido Xavier
Diversos
Wallace Leal Valentim Rodrigues
Detalhes Comprar

Humberto de Campos

lc 23:34
Boa Nova

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 10
Francisco Cândido Xavier
Humberto de Campos
Detalhes Comprar

Carlos Antônio Baccelli

lc 23:34
100 Anos de Chico Xavier

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 9
Carlos Antônio Baccelli
Detalhes Comprar

Irmão X

lc 23:34
Contos e Apólogos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 26
Francisco Cândido Xavier
Irmão X
Detalhes Comprar
lc 23:34
Estante da Vida

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 40
Francisco Cândido Xavier
Irmão X
Detalhes Comprar

Espíritos Diversos

lc 23:34
O Espírito da Verdade

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 47
Francisco Cândido Xavier
Espíritos Diversos
Detalhes Comprar

Joanna de Ângelis

lc 23:34
Celeiro de Bênçãos

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 10
Divaldo Pereira Franco
Joanna de Ângelis
Detalhes Comprar
lc 23:34
Messe de Amor

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 5
Divaldo Pereira Franco
Joanna de Ângelis
Detalhes Comprar
lc 23:34
Vidas Vazias

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 21
Divaldo Pereira Franco
Joanna de Ângelis
Detalhes Comprar
lc 23:34
Iluminação Interior

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 7
Divaldo Pereira Franco
Joanna de Ângelis
Detalhes Comprar
lc 23:34
Lições para a Felicidade

Categoria: Livro Espírita
Capítulo: 26
Divaldo Pereira Franco
Joanna de Ângelis
Detalhes Comprar

Referências em Outras Obras


CARLOS TORRES PASTORINO

lc 23:34
Sabedoria do Evangelho - Volume 6

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 28
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar
lc 23:34
Sabedoria do Evangelho - Volume 8

Categoria: Outras Obras
Capítulo: 31
CARLOS TORRES PASTORINO
Detalhes Comprar

Colaboradores

Esta é uma área reservada para apresentar os materiais enviados pelos colaboradores.
Contribua conosco. Envie seus estudos sobre Lucas 23:34.
Podem ser texto, planilha, áudio, apresentação ou vídeo.

Enviar meu Material